Het moderne zeeppoeder maakt zwaren arbeid licht No. 223 Donderdag 22 September 1929 i70' jaargans MIDDELBURGSCHE COURANT. ©ij dit nummer behoort een Bijvoegsel. BINNENLAND. JTEGEN HET DEP. VAN DEFENSIE. Aan dfe Eerste Kamfer is een pleidooi legen glte samfenvoeging van de departed men ten van Marine en van Oorlog gew richt in een adres ondferteekend door een aantal personen van naanu t.W.: gep. luit.t-generaal H. N. A. Swart, oud^-vice- presidfent van den Eaad van Nied.-Indië; J. dfe Kan ter, oud-lid der Tvvleede Ka mer: /ge_p. généraal O. J. Snïjjdfers, oucfr- opperbevelhebber; prof. d'r. E. Moresoo. oU|d|-vice-president van den Eaad -van Ned'-Indiëj prof. mr. M. 'W,. F. Treub. oust-minister van financiën, voorzitter van jdfen Ondernemiersraad van Ned.-Indiê:. M. O. Koning, directeur van de Stoomvaart maatschappij NedferlandH. M. van Beml- melen, voorzitter van d» Kon. Ned. Veis- eeniglng Onze vloot; gepens. luitenant- generaal M. B. A. Eorbes Wels, oudl chef van dien generalen staf; E. guijder- boff, lidt van de Alg. Rekenkamer, voorv- zitter van Oosti- en West; vioe-admiraal 0. Eock, oud'-commandant der Marine te 'Helder en prof. dr. E- 0. Geïretson, .te Utrecht. i AjcÜr. vestigen o.a. de aandacht opliet feit dht de meerderheid, die zich in de Twe el ide Kamer voor *3 ministers voorstellen verklaard'e, gevormd wierd door lienv die meermalen verklaard' hebben geen man en geen oent voor 's landsverdediging beschikbaar te -willen stellen, verdfer door hen, die in de laatste jaren uitdrukke lijk verklaard' hebben eenzijdige ontwa pening v'oor Ie sta'an,alsmedfe door dc|- genen die, ten onrechte meenen, dgt de ze samenvoeging tot de door hen gfci- wenschte 'bezuiniging zal Ueidfen. Overtuigd, dat een goede- verdediging ter zee van ons koloniaal rijk leen lands belang js van dfe hoogste orde, zijn adr. van oordeel, dat bij een nyïenderhleiidl verkregen dfe or motieven, die zeker niet die den regeering, noch Wie van het overgrootste dfeel van het Nederlandsche volk zijn, elke waarborg ontbreekt dat 'dfe genomen beslissing werkelijk in 's lands belang is. 'Eenige hondeiden personen hebbten door het plaatsen van hun handtee- kening hun instemming met dit adres betuigd. - WIJZIGING VERMOGENSBELASTING Bij de Tweede Kamer zijn wetsont werpen ingediend tot wijziging der wet ten op de Vermogensbelasting, de Ver dedigingsbelasting I en de Inkomstenbe lasting. De voornaamste wijzigingen heb ben betrekking op: a. het als verinogen in aanmerking ne men van blooten eigendom; b. de berekening van de waarde van vruchtgebruik; c. de behandeling van het wettelijk vruchtgenot d. het betrekken in de vermogensbel lasting, ten deele op voorbeeld van de huidige verdedigingsbelasting Ib, ten deele op grond van de algemeene richt lijnen der internationale belaslingpolitiek, van enkele categorieën van buitenlan ders. DE BAARNSCIIE GASDIRECTEUR. De gemeenteraad van Baarn heeft aan den geschorsten gasdirccteur P. J. G., die bekend heeft te hebben gehandel|u in strijd met het ambtenaars-reglement, fen die bovendien om gezondheidsredenen ontslag heeft gevraagd, met ingang van 1 Nov. ontheven van zijn functie. DE BURGEMEESTER VAN DEN HAAG EN DE RAADSFRACTIE^. Naar de Eesb. verneemt, is gistermid dag bij het afdeelingonderzoek van de begrooling namens alle groole fracties een verklaring afgelegd, waarbij1 in scher pe woorden het opLreden van clen bur(- gemeester tegenover elfen raad wordit gej- laakt. Deze verklaring zou eindigen ruet de mededeeling, dat wanneer de houding van dfen. heer Palijn niet verandert, een verdere samenwerking tusschen burge meester en raad' onmogelijk wordt. Alleen dfe heer Duymaer van Twist heeft als voorzitter van dfe anl.'-rfev. raadsfractie pertinent geweigerd aan eenig optreden legen den burgemeester in deze mee te doen. Een houding, welke des te merkwaar diger is, wijl hel juist de anlirrevolu[- tiónaire pers is geweest, d'ie hel meest ikrachlig heeft aangedrongen bij den raad' om zich tegenover ,dc hautaine houding van den burgemeester te venvel- ren. De heer Snoeck Henkemans zou als ïeidfer van de cliristelijk>-liis lorische frac tie wfel voor een oph-eden zjjn geweest, anaar had de verklaring liever in minder scherpe bewoordingen gezien. Nu de andere fracties daarvoor in de gegeven omstandigheden, ook na wat vroeger reed's ju deze is gedaan', niet te vinden waren, heeft dfe christelijkl-liistorische fractie hoewel het oplredfen van den burgemeester afkeurend' zich niet bij deze verklaring aangesloten. Overigens hebben alle fracties zich met dfe/e verklaring volkomen vereenigd en is deze als zoodanig in het algemeen verslag van dfen raad inzake dfe ontwerp|- begrootjng opgenomen. De burgemeester zal er dfes in de Me,- morie van Antwoord' op kunnjen antwooiy dfen. Het moet in die bedoeling liggfen, wanneer ,<Tit scliriftelijk antwoord onbe vredigend is, bij de a s. begrooting deze kwestie in het mondeling debat te bet- spreken. EEN SOC. DEM. AANVAL IN DEN AMSTERDAMSCIIEN RAAD. De soc. dem. in den Amsterdamschen gemeenteraad hebben gisteren van de eerste gelegenheid gebruik gemaakt om een feilen aanval op het burgerlijk col lege van B. en W. te doen, door een interpellatie van den heer Boekman ovler de verdeeling der wethoudersjfetels, spe ciaal de toewijzing aan den heer Bois- sevain van den woningbouw, en den overgang van den heer Ter Haar van Publieke werken naar de Bedrijven. De wethouders en ook de burgemefes- fer gingen echter niet op den aanval in, daar deze zeer voorbarig werd ge acht, nu er nog niets is gedaan. De heer Boissevain zei bovendien, dat hij zeker geen persoonlijke politiek zou voe ren, maar de politiek van B. en \V. Het debat kreeg een scherp persoon lijk karakter, doordat de heer Boekman en later de heer De Miranda insinuejer- den, dat de heer -Ter Haar bij Publieke Werken onbekwaam was gebleken, en «laar weg moest. Die bewering wekte veel verontwaar diging en besliste tegenspraak. Niet ten onrechte merkten de oemmunisten op, dat de soc. dem. daarover vroeger nooit gesproken hadden, 'en dat men daarvan tiiets zou gehoord hebben als £ij bun wethouaersbaantjes hadden Behouden. RUNNING IN IIET BUITENLAND? In verband met het feit, dat a.s. Vrij dag het departement van waterstaat de beslissing zal nemen inzake de aanbe steding van de brug over het Kalerveer, is liet volgende telegralm aan den Minis ter van Waterstaat gezonden: Het bestuur van Katholieke Werkge versvereniging verzoekt ,u allerdrin gendst in belang van den goeden naam der Nederlandsche industrie en van de werkverruiming brug Kater veer in bin nenland Te doen uitvoeren. liet Volk heeft gehoord, dat de Mi nister van waterstaat overweegt, den bouw van de brug bij Katerveer, aan een Duitsche firma op te dragen, „hoe- wet er zeer aannemelijke, zoowel wat het technische als het financieele ge deelte betreft, aanbiedingen van go^d bekende Nederlandsche firma's zijn." .Voor de rechtbank te Dordrecht is tegen J. S., deurwaarder bij die recht bank, .3 maanden gevangenisstraf gevor derd, omdat hij een cliënt, voor wien hij bij een verzekeringsmaatschappij f 75 had geïnd, mededeelde slechts f 10 te hebben kunnen los krijgen en nog f 5 voor zich zelf hield. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Bij Kon. Besluit is aan jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, verlfef verleend tot het aannemen van het vreemde eereteelcen, coinmandeuur lste klasse der Orde van de Poolster van Zweden Door een misverstand, stond in een advertentie in ons nummer van Dins dag, dat men zich tot 26 October kan aanmelden voor den nieuwen poliliecur- sus alhier, dit moet zijn 26 Seplem- be r. Door de vennootschap IC. Mcertens Jr. alhier is ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan der zaak een typogra fisch goed verzorgde prijscourant uitge geven. Naast een practised overzicht van de veie artikelen, die in de kruideniers zaak verkrijgbaar zijn, troffen wij o. a. aan een beschrijving met aardige foto's van een ander deel der zaak, namelijk dta pluimveevoederfabriek. Naar men ons meldt, heeft de com missie voor clen Vliegerwedstrijd, beslo ten dezen wedstrijd thans a.s. Zaterdag te doen doorgaan. Zij hoopt dat de per sonen, Sie zoo welwillend waren zich be schikbaar te stellen voor assistentie dit ook nu zullen willen doen. Mocht zulks niet het geval' zijn dan verzoekt de oom missie hiermede tijdig in kennis .te war den gesteld. Het touw-meten voor hen, die hun bot hebben teruggehaald, heeft plaats Vrijdag tusschen half vijf en half zes op het Sportterrein. Bij beslist ongunstig "weder zullen Za terdag van half twaalf tot twee uur de bekende vier vlaggetjes van don Langen Jan wapperen. J De afdeeling Walcheren van de Ned. Reisvereeniging heeft "besloten op 10 December a.s, het 15-jarig bestaan der afdeeling feestelijk te herdenken. Een speciale commissie is daarvoor benoemd, aan wie de regeling hiervan is opgedra gen. Besloten werd dezen winter weder verschillende lezingen te houden, zoo veel mogelijk toegelicht door lichtbeel den. Uit Schouwen en Duirslaad. De heer I. de Broekert, lid van den gemeenteraad van Zie.rikzee heeft de volgende vragen tot B. en Wi. gericht; 1. Is het B. en W(. hekend, dat de in de pijlers aangebrachte 120 jjzeren sla ven onderbouw brug Zuid-Havenpoort, met de stelling hiervan, een dusdanige vergissing heeft plaats gehad, dat afbre ken van het metselwerk tot een dieplo van 1,50 meter noodzakelijk is gewor den? 2. Zijn B. en W(, van oordeel, dat bij het herstellen dezer fout, nog kan ge sproken worden van een werk, dat de naam kan dragen van soliditeit? 3. Komt het B. en W|. niet geweascht voor, ter voorkoming van erger, al vorens tot wederopbouw te beginnen, het advies wordt ingewonnen van een alles zins bekwaam man op het gebied van bruggenbouw •1. Kunnen B. en W*. |u\jj mededeelen aan wie de schuld te wijten is en voor wiens rekening, de kosten, welke hier door onstaan, zullen komen? 5. Zijn B. en W. wel voldoende door drongen van het feit, wel|k een nadeel! hieruit zal voortvloeien voor Handel en Landbouw, nu in deze tijd van het druk ste vervoer, -gilles moet geschieden via het Sas en de oplevering van het werk veel langer op zich zal laten wachten dan aanvankelijk werd gedacht? 6. Herinneren B. en Wj. zich nog de vraag, welke gesteld werd in uwe ver gadering van 22 Maart '27 en is Uw Col lege niet van oordeel dat hiermede meer rekening had moeten gehouden worden? Uit Zeeuwseh-Vlaanderen Wi. D. Te Biervliet is Dinsdagnamid dag een 3-jarig kind in een pot kokend water gevallen, en eenigen tijd daarna aan de bekomen verwondingen overlie den. Te Sluis brak, waarschijnlijk door hooibroei, brand uit in de groole schuur van den landbouwer Dixhoorn. Spoedig stond het gebouw, waar juist de geheele oogst in was gebracht, in lichtelaaie. Niets bleef gespaard. Alles was verze kerd. Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gevhllen van besmettelijke ziekten in Zeeland gedurende de week van 10 tot eh met 17 September be droeg 2 gevallen van buiktypkus, n.l. te Domburg en te Sclierpeniisse, 3 gevallen van Roodvonk, n',1. te Kruin in gen, Nieuwerlcerk en Oudelande, 2 gevallen van Diphtheritus, n,l. te Driewegen en Ovezande, (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel. KERKNIEUWS. Ev ng. Lnth. Kerk. Bedankt voor het beroep »naar Midy dfelburg—Ylissingen, door Ds. G. J. Duyk vendplc te Naarden-Bussum. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Omtrent die reeds aangekondigde oonccrlen der Zangvereeniging „Tot Oefe ning en Uilspanning" alhier kan nog worden gemeld dat voor hel eerste coït eert op Dinsd'ag 20 December 1927, waart- voor in sludlie wordt genomen hel Man zon i Requiem van Yepdl, als solisten zijn uitgenoodiigd: Mia Pellenburg, So praan; Suzc Luger, Alt; Louis van Tuli- dfer, Tenor; Jan Dekker, Bas. Voor hel tweedfo concert, lot uitvoe ring van de MatthausvPassion van Bacli. bepaald op Woensdag 4 April 192S zijn als solisten uitgenoodigdJo van IJzeiv Vincent. Sopraan; Theodora Yerslfeegh, Alt; Jac. van Kempen, Tenor, W. Bat- Rinso doet inderdaad al het zware werk voor U. Het lost onmiddellijk in heet water op en geeft een heerlijk sop dat geheel in het weefsel doordringt. Het weeken in RinsQ spaart U het zwaarste werk van den waschdag. Neem nog heden proef! De Lever's Zeep Mij. Vlaardingen R3I* -23 (Ingez. Med.) Vfellij Bas; Dr. H. van dier Kamp, Bariton. Eindelijk hoopt de Zangvereeniging haar medewerking te verleenen bij het concert op Donderdag 3 Mei 1928, gelegenheid van het 40-jarig beslaan van d'e Vereeniging voor Instrumentale Mui- ziek, dbor de uitvoering van een paar nader te bepalen kleinere koorwerken. „Cirkelgang", dpor O.' Ruysch. Uitg. Mij. „Holf- landf. Het weinig bevredigend maar voelbaar ware verhaal van een gestichlsjongen, die na een korten lijd van vrijheid ïn dd maatschappij toch weer teruggebracht moet wordpn. Maar dat jaatste is bijl zaak. Hoofdtaak van het boek is de teekening van dial stugge, gesloten ka rakter zooals het zich openbaart in het geslicht. Met warme menscbkundjjgheid waargenomen en knap gcsclireveu, oil kunnen we ook niet §eggen dpi onze) warmte als lezer voldpende op peil kon bljjven voor zulke jongens. Merkwaardig is het boek echter Voor dp- mfejthoidei waardoor in die karakters de belangstel ling gewekt word! door dfe leiders van hét gesticht. Stormvogel door Fnuny Verhagen. Uitg. Gebrs. Kluitman Alkmaar. Stormvogel heet eigenlijk Lilly, maar is zoo graag buiten Op de hei, in weer pn wind, en vandaar haar bijnaam. Een frisch, aardig, pittig meisje is ze zeker, en onze meisjes tusschen 10 en 14 jaar zullen dan ook imet veel interesse haail wedervaren volgen. Sytje Aafjes toeken de er de noodigc plaatjes bij. Maul'a en de tweelingen, bewerkt door N. van Hichtum, met tcekeningen van Susan B. Pearsc. Tweede druk. Gebrs. Kluitman, Alkmaar. Van bovengenoemd alleraardigst kin derboekje verscheen do tweede druk.. Wij kunnen 'L en om dfe plaatjes èn om het verhaaltje zeer aanbevelen! BUITENLAND. 'Jgs-fssun Overzie!]!. De Volkenbond. De ontwapeningscommissie heelt de door de subcommissie voorgestelde mo tie aangenomen, die de resolutie van Boncour. Bernslorff en Loudon samen vat. Jn de eerste plaats beveelt die resolu tie de progressieve uitbreiding van ar bitrage aan door middel van individueele of collectieve overeenkomsten en over eenkomsten tusschen leden en niel-leden van den Volkenbond. Zij verzoekt den Raad bij de voorbereidende commissie nadruk te leggen op het belang van een bespoedigiug van de voltooiing van haar technische werk opdat de Raad de ont wapeningsconferentie zoo spoedig moge- lijklc bijeen kan roepen. De Raad dient do commissie de noodige instructies te geven opdat onverwijld een commissie kan samengesteld worden uit do verier genwoordigers van alle Yolkenbondssta- len die in de voorbereidende commissie zitting hebben. De resolutie verzoekt verder deu Raad de verschillende staten uit te noodigen hem in keuuis le stel- .len met de maatregelen dte zij, behou- dens de algemeene verplichtingen voLgens het Handvest, bereid zouden zijn te ne-« !mcn, om aan de beslissingen van den, Raad bij een conflict in een bepaald ge- bied kraehl bij te zetten. Elke sfcaal\ dient daarbij aan te geven dat al zijn strijd" I kracht of een zeker gedeelte van zijni militaire, maritieme en luchtstrijdkrach ten onverwijld tusschenbcide zouden ko men ten einde het besluit van den Raad uit te voeren, De heer Loudon legde in die commis sie een korte verklaring af, waarin hij mededeelde zijn aangekondigd denkbeeld om in de resolutie de opneming voor te stellen van een aanbeveling tot bet slui ten van tweezijdige of meerzijdige ver dragen over buiten de wet stelling van den oorlog niet te handhaven. Uil de discussie was reeds voldoende gebleken, dal de Amerikaanscke roep stem om boeten -de wet stelling van een oorlog weerklank vmdL Lon don verklu^^r dat hij bovendien stellig vertrouwt, dat de nieuwe ondercommisi sie der voorbereidingscommissie die zich met de kwestie van veiligheid en arbitra ge zal bezighouden aan dit punt haar vol le aandacht zal schenken, Loudon gaf voorts de voldoening der Nederlandsche delegatie over de resolutie te kennen. Daardoor is het doel dor motie van mi nister Beelacrts van Blokland volkomen bereikt. De Nederlandsche delegatie had steeds beoogd een nieuw élan te geven aan do groole protocolbeginselen van ar bitrage, veiligheid en arbitrage en de re solutie leert dal dit nieuw élan met ont breken zal. Men kan deze resolutie zonder, twijfel een succes noemen, voor den Volken bond in het algemeen, en voor de drie genoemde staten in hel bijzondei". Waar lijk deze zitting heeft succes. Althans in theorie. Doch nu de praktijk! Het gevolg dezer aanneming zal zijn, dat jhr. Loudon de voorbereidingscom missie der ontwapeningsconferentie in November zal laten bijeenkomen, De juristen der juridische commissie uit de Volkenbondsvergadering hebben gisteren het voorstei-Nansen ^besproken tot opstelling van een wereldarbilragever- drag, openslaande voor alle staten, dife zich wederkeerig weten te verbinden, tot verplichte rechtspraak en arbitrage zoo wel in alle juridische als in alle politieke geschillen, Scialoja was de eenige, die het nut van een stan in deze richting betwijfelde en hel denkbeeld van Nansen van de hand wees, als een nieuwe uiting van den aanmatigenden geest in Volkenboudskrin- gen. alsoi "de Volkenbond almachtig was en goed zou doen zoovéél mogelijk te uni- foruiiseereiv 'Scialoja moest daarvan niets hebben en vooral wilde hij ïïiets weten van hol Noorsclie voorstel in den tegen- woordigen vorm, omdat het de geheele verzoeningsproeedure, die in deu regel! zooveel nuttiger dan arbitrage is, builen bebaudeiing laat. Dezelfde grief hadden Molta en Loeff- gren. De Zweedscbe minister betoogde, dan Nansen s voorstel te veel nog van het denkbeeld uitgaat dal de normale erzoeningsjjroeedure voor 3en Volken- bondsraad gevoerd wordt. De geschie denis der talrijke tweezijdige arbitrage- verdragen der laatste jaren, leert echter dal de stalen meer en meer den Volken- bondsraad willen uilschakelen en aan "bij zondere verzoeningscommissies deroor*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1