TVIacRïnloslis Donderdag 8 September 198? 170* iaargang BINNENLAND. Toffee de Luxe ,i.s as Muggeheten füoosterbahcnt Ho. 211. MIDDELBURGSCHE COURANT. 35SISF koninklijk bezoek? iWeer duikt het bericht op, ditmaal in 4e „Haagsclie Courant", die beweert liet van zeer betrouwbare zijde te hebben dat de koning en de koningin van Groot- Brittannië in het begin van het volgend jaar een bezoek aan onze Koningin zou den brengen. dienstreis van den goi vernei r benera.il. Volgens telegrafisch bericht van den gouverneur-generaal van Nederl.-Indië is deze voornemens, op 10 dezer een dienstreis te ondernemen naar Makassar, Balikpapan, Dionggjala, Menado, Taroena. Gorontalo, Ternate, Baljan, Ambon, Ban- da, iTioeal (Kaieiljanden), Koepang (Ti- mor), Endeh (Flores) en Bima. Deze reis zal ongeveer een maand duren. het voor-ontwerp drankwet. De Nijverheidsraad heeft den Minister van AMieid, Handel en Nijverheid op li Maairt 1927 op diens verzoek een schrif telijk advies doen toekomen over het voorontwerp Drankwet. De raad komt daarin, na uitvoerige uiteenzettingen tot de conclusie, dat het ontwerp Drankwet aan groote indu- strieele bel,angen onberekenbaar nadeel zal toebrengen. Een zoo in liet bedrijfs leven ingrijpend ontwerp als dit, bad naar 's Raads meening dan ook alleen mogen worden voorgesteld, als de nood zakelijkheid daartoe onweerlegbaar is aangetoond. De loop der gebeurtenissen dn dc laatste jaren heeft bij den Raad niet den indruk gevestigd, dat ten aan- aanzien van het gebruik Van alcoholhou dende dranken van een toeneming van misstanden kan worden gesproken. In tegendeel, zal ieder beoordeelaar die de ze aangelegenheid uit een algemeen maatschappelijk oogpunt beschouwt, moeten erkennen, dat de toestandeu op drankgebied, belangrijk zijn verbeterd, en dat de daaruit voortspruitende misstan den steeds minder voorkomen. Ook zon der een al te scherpe wetgeving zal', naar 's Raads overtuiging, het drankgebruik geregeld blijven dalen, zonder dat aller lei "kwade praktijken, die uit een strenge wetgeving voortvloeien, als clandestiene drankhandel, smokkelarij enz. zich zul len voordoen. Zooals de Raad In zijn r,apport "her haaldelijk heeft uiteengezet, verwacht hij op verschillende gronden, 'dal het wets ontwerp niet tot het beoogde doel, be strijding van drankmisbruik zal1 leiden. Het systeem van het wetsontwerp zal er toe 'leiden, dat alcoholhoudende dranken voor een groot deel zullen worden uitge schonken in, zij' het ook aan de eischen der wet voldoende overigens slecht inge richte lokaliteiten. Kapitaalkrachtige ex ploitanten v.oor Vergunnings- en verlbfza- ken zullen niet meer le vinden zijn, wan neer die bedrijven tengevolge van de ont worpen regeling geen bestaanszekerheid meer bieden. Het hotel-, restaurant- en café-bedrijf hier te lande zaXdian in'ver val geraken en Nederlaud lijdt in velerlei opzicht schade door het gebrek aan eeni- ge accomodate op dat gebied. einde van den zomertijd- De "Minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw heeft aan dc gemeen tebesturen een schrijven gericht, waarin hij' de aandacht vestigt op liet Kon. be sluit van 22 Februari 1927, waarbij' is bepaald, dat in 1927 dc zomertijd zal eindigen 2 October te 3 (fhuf-" in den voor middag. centrale commissie voor de filmkeuring. Naar gemeld wordt, zal de heer DL van Staveren, directeur van de gemeentelijke schoolbioscoop te 's-Gravenhage, eerlang worden benoemd tot voorzitter van de «centrale commissie voor de filmkeuring. Niet de goedkoopste, maar de beste in kwaliteit en smaak (tngoz. M«L) Uit Stad en Provincie. Bij Kon. besluit zijn de builengd- woon-opzichters van den Dienst der Zui- derzeewerkeii M. Hartog en A. N. Dek ker, met ingang van 1 Sept. j,l. benoemd tot opzichter der tweede klasse van! dien djenst. Bij Kon. besluiten van 2 en 5 Sept. is ingetrokken de toelating van de volgen de organisaties als vereeaigiag, uitslui tend in het belang van verbetering van de volkshuisvesting werkzaam; de ver- eenigiing Woningbelangen te K a p e 1 1 e; de woningbouwvereeniging Hulp in Nood te Oostburg; de bouwvereen'iging St. Jozef te Middelburg. o Dit Midtïelb urg. De tijd, dat'de voor eakele weken aangekondigde bazaar ten bate van de afdeeliug Midde tl b urg, van de Ver- eenigiag ,,Tot steun" zooals men weet ten doel hebbend de verzorging van het verwaarloosde Mud en opvoeding in Vrijz, Godsdienstige richling zal plaats heb- h ebben nadert snel. Aanvankelijk was er gelegenheid lot half September voorwerpen voor dien bazaar in te zenden, zooals nu echter uit een advertentie Lu dit nummer blijkt, is die termijn verlengd tot eLud Septem ber, i Het gisterenavond door deu heer Ferwerda gegeven beiaard concert heeft zich weer in groote belangstelling mo gen verheugen; zoowel iu de Abdij als elders in de buürt van den Langen Jan, stonden vrij veel te genieten van die over de stad klinkende muziek eu ook van uit vele woningen werd op dezen mooien September avond naar de muziek! geluis terd, nu open ramen geen hinden: veroor zaakten. Dc heer Jeronimus verzoekt ons te ,meklen, dat hij ten opzichte van de kluis in het kantoor van de gemeentebe drijven in de raadsvergadering van Dinsdag niet sprak over waardje van het gebouw en toebehooren, maar over de boe lcwaarde. Uit Vïiesingen. In de Woensdag te 's-Hertogenbosch gehouden vergadering werd gekozen tot lid van het hoofdbestuur der Broeder schap vau Notarissen in Nederland de heer J. G. Paap, notaris te V.liis sin- gen. Een 9-jarige knaap heeft uit louter baldadigheid van een op den Singel te VTissingen passeerenden auto de voorruit met een steen Ingeworpen. De bestuiu'der liep geen verwondingen op en wist deu jongen te pakken! le kriji- geo en hem aan de politie over te leve ren. De aangerichte schade bedraagt f 40. Morgenavond wordt op de achter plaats van de voormalige Willem III Kazerne te Vlissingen een uitvoering vau gewijde muziek gegeven door „St. Caecillia". Uit Walcheren. In de raadsvergadering van Am er m u i d e n Werden, zooals reeds bekend, lot wethouders benoemd! de heereu B. Franse en A. Schuit. De heer Franse! neemt zijn benoeming ouder dlankzegging voor het in hem gesteld vertrouwen aan de heer Schuit bc|djankt. Daarua wordt de heer J. Jaiise bcuoemdj. De heer! Janse zegt onder dlankzegging de benoe ming le zullen aanvaarden, zoolang rechts geen prijs op dien zetel' stelt. De voorzitter dankte dien afgetreden wethouder, djen heer L. Puijpc voor zijn toewijding en aangeuamen omgang. De heer Puijpe dankte eveneens dl?n jyoorzitter secretaris en onjyanger de- gemeente vobv hun vriendelijken om gang tijdens zyn wethouderschap. ~Aau den rijksveldwachter van Schaik wordt vrijstelling van hondenbelasting voor zijn politiehond gegeven. Een perceel grond wordt aan 0. Breèl in erfpacht uitgegeven. Na breedvoerige bespreking Wordt eveneens een peroeél uitgegeven aau de N. V. Lompen- en Me- taalhandel M. L. Polak eu Zoon, tot het uitbouwen van haar sorteerderij. De voorwaarden word,ea aangevuld dat hel gebouw van steen of ijzer zijn moei. De beslissing inzake aanstellen eener vijfde leerkracht wordt aangehouden. Al gemeen spreekt cle raad zich uit dat hel vacaufie geveu aan een deel der kinde ren tengevolge der ziekte van een leer kracht zoo weinig mogelijk dient plaats te hebben. De begrootiug voor 1928 wordt na ©enige aanvullingen vastgesteld met een eindcijfer van; ontvangsten en uitgaven f66.030.35, onvoorzien f 2271.41. Kapitaal- dienst: ontvangsten en uilgaven F 927. Aan K. de Ridder wordt eeu stukje gemeentegrond in huur verstrekt voor f5 per jaar. - - Dc ruiur <Ter woning van iiet hoofd der school te Kleverskerke wordt met 3 jaar verlengd. Machtiging wordt gevraagd, tot liet leg gen van een tegelvloer in dc jjang Va1», het veerhuis en tot herstel van hel voeg werk aan den westelijken muur van het Gemeentehuis. De raad verstrekt dae. Bij de rondvraag waagt de heer van Eenennaam of de Kadi© spoedig vrij zal zijn, met het oog op den aanstaanden biei- JLenaanvoer. De voorzitter verwacht dat de Kade spoedig wij komt. Dei heef Crucq wenscht de spoorwegmaatschappij fe wijzen op de slechte aansluiting der bestrating van den overweg bij Mculenr berg. De voorzitter zegt dit toe. De heer van de Ketterij verzoekt of de voorzitter bij het beleggen der ver gaderingen rekening wilt honden met de vroegtijen, dan is hij meestgl in staat om te drie uur 's middags aanwezig le zijn. De voorzitter zegt dit toe. In de gemeenteraadsvergadering van Domburg werd besloten tot het rooien van drie boomen voor het liuis van den heer E. Biaimel in de Noord&lraat en het daarvoor in dje plaats planten van linden. Naar aanleiding van een verzoek van Mej. E. D, van den Broecke lol' aanslui ting van het sanatorium Zonneveld te: Oostkapelle aan het geni. EJerlrisch net werd in principe besloten dje aanslui ting lot stand te brengen. Nadere voor stellen daaromtrent zullen worden ge daan, ook in verband, met de kwestie van onder of bovengrondjsche leiding. Vrijstelling zal worden gevraagidi van de verplichting om van af 31 Aug. j.l. het 7e leerjaar in te voeren op de O. L. School waarbij door den voorzitter uit drukkelijk wérd; vastgesteld dat omtrent de principieel© vraag of djt leerjaar binj- nenkort iu Domburg zal worden ingej- voerd niets werdi beslist. Een aanvraag om subsidie voor het schoolmuseum werd ayngehoudjeu, be sloten werd weer gelegenheid le geveu voor vervolgonderwijs. dje voorzitter wees op het gebrek aan een parkceivter- rein voor auto's en besloten werd eeu nieuwe kachel op hel Gemeentehuis le plaatsen. In de te Ri t them gehouden ge- meenteraadsvergadpring waren alle leden tegenwoordig. Een schrijven is ingekomen van Ged. Staten dat afwijzend wordt beschikt op een wijziging van art. I der wegenbelasting, waarbij belasting wordt geheven van alle aangrenzende _gebouwd,e en ongebouwde eigendpmmén laugs deu straatweg naar Souburg. De raad vin,dl het zeer billijk, dal ook d,e daarvoor in aanmerking komende ingezetenen van Souburg betalen, daar d,e gemeente Rit,- Lliem ook deu weg in Souburg moiel! onderhouden. If. a. s. wordt besloteu bij de Kroon iu hooger beroep te gaan. De aanvrage om subsidie voor het Schoolmuseum le Middelburg, wordt aan gehouden lol nad/er onderzoek. Bij de rondvraag antwoordt de voor zitter op een vraag van den heer van d,e P.utte, dat ev nog geen vordering is gemankt voor dc schielgelegenheid van de Burgerwacht en dgt de andere bran di spuit nog niet is geprobeerd, daar door het natte weer in den zomer dp slangen zoo moeilijk zijn droog le krijgen. Verschillende ledpu wijzen op eenige pullen iu den Ritthemschen slraatwoc In de raadsvergadering te West- ka pe 11e waren alle leden tegenwoor dig- Alvorens tot de verkiezing van de wét- houders over te gaau, wenschte cle heer W. Kuibreglse de volgende verklaring af te leggen Spreker zei, na de verkiezing Tot op heden, niets gehoord te hebben over een mogelijke samenwerking bij de verkie zing van wethouders, zooals dit veel(al gebeurt in andere gemeenten. Het 'leek hem, of het hier gaat kapitaal tegen ar beid. Aan zijn groep is tenminste niets ge vraagd over samenwerking bij eveutueele wethoudersverkiezing. Ook cle lieer K. Cijsouw vond hel. elven- min pleizierig, dat geen overlag is ge pleegd. De heer Iluibr. Cijjsouw was van meeifing. dat in dit geval de rechtsche groep, die in de minderheid) is, zeker, niet verplicht was, daarover het eerst le be ginnen. Dc voorzitter merkte naar aanleiding daarvan nog ep, dat dergelijke voorbe spreking, betreffende welhoudersverkie- ^ing, buiten hem omgaat. De heer B. Louwerse zei, aaugespro- ken te zijn door leden van verschiRcudc richtingen, en dal ieder der leden wel/ wist, hoe hij over deze zaak deukt. Hij achtte het evenwel niet noodig in deze' vergadering verder over deze zaak te spreken. Daarna werd overgegaan tot de reeds door ons gemelde verkiezing. Vervolgens werd de schoolgeld-veror dening opnienwd geregeld, naar aanlpi- Ze vergiftigen U! De gebeten plekken dadelijk met Akker's Kloosterbalsem in smeren, dan houdt het jeuken onmiddellijk op en trekt het vergif uit het wondje, Bulten worden daardoor oorkomen of verdwij nen snel. Vooraf insmeren met Kloosterbalsem houdt bovendien de muggen op een afstand. Probeer toch dadelijk AKKER's Groote pot 60 ct. Zeer groote pot 1 ,Geen Goud zoo goed' ding van de ontvangen gegevens van den Inspecteur der dir. belastingen. Bij de rondvraag vroeg de heer H. de Kam herstelling van hel plakbord bij dp pastorie. De voorzitter willigde het ver zoek in. De beer W. Huibregtse vroeg verbe tering van dc rioioleeruig bij W. Hen- drikse in de Noordstraat. De voorzitter zei, dat reeds een algemeen verzoek is ingediend, en dat een plan tot verbe tering in wording is. Daarop vroeg dc heer K. Cijsouw om de behandelde zaken in de zitting %o> uitgebreid mogelijk in de courant le plaatsen, waarop de secretaris hem ver wees naai' de pers. De heer Jac. Minderhoud vroeg ver betering van hel zijstraatje in de Kloosterstraat. De voorzitter antwoordde daarop, dat alles op beurt afgewerkt wordt. Daarna sluiting. UH Zuid-Beveland. In cle vergadering van den raad der gemeente 's Heer Arendskerke, de gemeentexejkening over 1926 voor- loopig vastgesteld mei ontvangsten groot f 108,715.15 cn uitgaven f 9l80S.2GVj al zoo met een goed slot van f 13906.8S»/> De rekening van hel Burgerlijk Armr bestuur te 's Heer Areudskerke werd goedgekeurd met ontvangsten f 29398.61 uitgaven f 12313.5-1, alzoo eeu goed slot van f 17085.10, die vau het Groot Arm bestuur te 's Heer Hcudrikskindereu, met ontvangsten f 5764.3G'/a uitgaven de som van f 3429.80x/2, goed slojt f 23.34.5Cj. De begrootiug van uitgaven van den gemeenschappelijken keuringsdienst van vee en vleesch iu den keurfingskritig Heiukenszand over 1928 gaf geen aan leiding Lot bijzondere opmerkingen en werd goedgekeurd lol een bedrag van f 3453.50, waarvan voor rekening dezer gemeente komt f 3723.38. Aan B. Lanscr en D. Baars werd ver goeding ingevolge art. 13 der L. O. wet 1920 toegekend. Bij de rondvraag drong de lieer P. Oudlcerk er op aau bij verordening te verbieden het in de wei laten loopeu van stieren ouder dan één jaar. Anderen spraken eveneens deze wenschelijkheid uit. De heer Schipper gaf in overweging eeu lantaarn te plaatsen voor straatver lichting bij J. Nüeuwenhuijse. Komt hiji de behaudeling der begrooting aan de orde, In de vergjadering vau den Raad der" gemeen te H o e d| c k c n s k e r k e Wa re u alle iedeu tegenwoordig Na be- eediging der Raadsleden werd overge gaan tot benoeming van de wethouders, Herkozen werden L. Lous (vrijz mel 4 stemmen legeiu 3 óp 0. Clmmuleau (R.K.), zoomede O. Chamulcau (R.K.) nret 6 si. 1 biljet w,as in blanco ingeleverd. De gemeentcbegrooling 1928 werd den Raad aangcbod,en in ontvang en uilgaaf lot eeu bedrpg van f37391 71 hiel een post vau onvoorziene uitgaven groot f 644.701/2- De gemeenlcrekeuiug 1926 werd voorloopig vastgesteld iu ontvang ad r 42.611.30, in uitgaar ad f40.675.69, dus met een goed slot van f 1935.61. Dc köpilaaklienst in ontvang en uitgaaf ad f 2048. In de raadsvergadering van K 1 o e- tinge was ingekomen een schrijven van den Inspecteur van het L. O-, in de in spectie Goes, waarin Rij mededeelt dat kweekelïügeri alleen dan mogen worden toegelaten, indien zij ondier toezicht staan van een onderwijzer. Zooals dus hier, waar zij zelfstandig les geven, is niet meer geoorloofd. De voorzitter deelt mede dat meerdere gemeenten zich lot den Minister zullen wenden, leneinde den beslaanden toestand te bestendigen, De heer de Rijk vraagt nog hoeveel leerlingen er in elke klas zijn, terwijl de heer Straub de houding van den Minister in deze zaak niet kan begrijpen De voorzitter antwoordt op de vraag van den heer Straub, iu d« vorige ver gadering gesteld^ dal de verankering van de secretariswóuing in orde is. Dc heer Straub gelooft daar niets van; hij vraagt hoe of het dan zit met de muur tegen het gemeentehuis, deze is tocli maar een haiveu steen en moet minstens 18 c.M. zijn. De voorzitter antwoordt hierop, dat B en W. hiervan ontheffing hebben ver leend. De heer Straub zegt dal B. en W. dit recht niet hebben volgens de bouw verordening heer Eversdijk vitt<djL dal de heer Straub den architect en dc aannemers beleedigd heeft door te zeggen dat de bouw niet ia orde is, nu bjijkjt dia' dt Joch wol is, Hij zou gaarne zién dal de heer Straub zijn ter zake gesprokeui woorden introk. De heer Shtaub begrijpt niet hoe hij ieraiand beleedigd keefL; hij heeft toch aan B. en W. vragen gesteld betreffende de nftileving der bouwveror dening. Hij heeft dus z.i. geen woorden in le trekken. Hel besluit der vorige vergadering lot Vaststelling van het keurloon voor vee en vleesch wordt ingetrokken en een nieuwe verordening vord,t vastgesteld. Bij de rondvraag vraagt de heer de Rijk of den eigenjaar van de boomen aan den Rjjksweg niet eens een ziachlc wenk kon worden gegeven om de aldaar staan de dpode boomen op le j'uiinem d(aar deze boomen wellicht bij storm onheil kunnen te weeg brengen. Voorts vrfaagt hij den voorzitter ot hij hem misschien kpn mededpelen wat de oorzpak is geweest djat (wee maal in korten lijd aan djen weg OverwegrTol een abnormale hoogc waterstand is ge,- weesj, wjaardoor de bewoners aan dien weg pis bet ware waren geïsoleerd, gn aan de veldgewassen aldaar slaande_, schade is toegebracht Ten derde vnaagt hij of hel mogelijk zou zijn. d|at de raadsleden de stukken voor den Riaadi toegezonden wórden, daar het voor zeer belangrijke zaken wel ge» wenscht is daarvan studie te maken. De voorzitter (antwoordt den lieer de Rijk diat den eigenaar van deze boomen een wenk zal worden gegeven. Wat den hoogen waterstand betreft antwoordt de voorzitter dal djl veel werk met zich z|al meebrengen; hij is evenwel bereid om zeer belangrijke stukken aau de raadsleden toe (e zenden, zooals ook Lilians met do begrootiug 1928 zal gel» schieden. De heer de Jtijk inpakt er een voorstel van om de stukken toe- te zen den, welk voorstel niet in stemming komt, aangezien hel niet ondersteund wordt. De heer Slpaub vraagt wanneer de po,- litieverordening in verbjan^ mei liet Marktveld herzien wordj. De vporzilter Antwoordt d,al dit zal geschieden zoOj- dra dp begrootiug 1928 is behandeld, Iu dc te Wemeldingo gehou den gemeenteraadsvergadering is beslo ten de kosten van den avondcursus op de Bijz. school gedurende de wintermaan den 1927-1928 voor rekening der ge meente te nemen. Op een verzoek van het bestuur der Oranjevereeniging om een bijdrage in de kosten van het schoolfeest op 31 Augs. j.l. wordt gunstig beschikt. Tot iedeu der gascommissie worden benoemd de hoeren M. Hoogesteger Fzn., Joh. ICazelse Azn. en Jac. Smits, met resp, 6, 6 en 5 stemmen, terwijl 1 slem is uitgebracht op deu lieer J. A. Domini ons en 1 slem blanco. Tot afgevaardig den naar de waterleiding Mij. worden be noemd de heeren F. Wabeke Azu. en A'. Dominicus. met resp. -1 eu 6 stemmen, terwijl 2 stemmen zijn uitgebracht op den lieer P. Lindenbergh Azn. Besloten wordt vergunning te verleenen lol uit breiding van hel buizennet der waterlei ding voor aansluiting der pe-rceelen aan cn bij den oesterput vau den heer L'. Lin denbergh le dier plaatse, eu tot het be zigen van buizen van kleinere afmeting zonder brandk-raan. Op voorstel van den lieer A. Dominions wordt aan deze ver gunning cle voorwaarden verbonden, dat bij uitbreiding der gemeente één of meer, bi-and kranen zullen moeten worden aan gebracht. Aan het einde der vergadering geeft de hoer J. A. Domi'nicus een hertelling van hel reglement van orde Voor dc vergade* ringen van den raad in overweging. De voorzitter zegt voorziening toe. Uit Scnouwea «n Duive/anA In de gehouden raadszitting ran Zie rile zee heeft het Chr. Ifist. raads lid de heer De Broekert. voor dc stem ming over dc wethouderszetels aan herinnerd, dat door de A.-RR.-K. cn V, B. een voorvergadering was gehouden, waarbij ook hij tegenwoordig was. iWaarin de wetlioiiderszetels en de bezetting der verschillende commissies waren ver*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1