Woensdsp 7 September lil? BINNENLAND. No. 210. 170' jaargang MIODELBUHiiOHE COURANT. Ei) dit nummer behoort een Bijvoegsel. »E WIJZIGING VAN DE WET OP DE INKOMSTENBELASTING. De vereeniging Het Grondbezit heeft zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres naar aanleidfing van de wijzi ging van de wet op de inkomstenbelas ting met de betrekking tot dp vrijstelling van het boschbedrijf. Medegedeeld wordt, dat mede als gevolg van een minislet- rieëlen uitspraak geen inkomsten en uitgaven voor boschbedrijf bij' de bere kening van de verschuldigde inkomstenr belasting meer in rekening mogen wor den gesteld), dat dientengevolge, inder daad de winsten uit het boschbedrijf buiten de sfeer van die belasting zijn gekomen, doch dp geleden ^verliezen eerst recht in die sfeer zijn gebracht. ^Adressant verzoekt den Kamer, den minister uit te noodigen, dp wet zoov- danig te herzien, dat zij aan de bedoej- lingen ten volle zal beantwoorden. COMMIES-GRIFFIER BIJ »E EERSTE KAMER. Naar de Maasb. verneemt zijn bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal reeds een aantal verzoekschriften ingekomen van sollicitanten naar de vacante be trekking van commies-griffier bij dat college. Echter zal de benoeming eerst na de opening der nieuwe zitting kun nen plaats hebben en derhalve nog en kele weken op zich laten wachten. WETHOUDERSVERKIE/INGEN VAN AMSTERDAM, ROTTERDAM, EN DEN HAAG. In de gister gehouden zitting van den Amsterdamschen gemeenteraad werden achtereenvolgens tot wethouder gekozen de heeren: J. ter Haar (C. H.), dr. I. Hl. J, Vos '(V. B.), J.. H. A. L. von Freijtag Drabtoe (R. K.), F. M. AVibauit (S. Di. A, Pp, S, R. de Miranda (S. D; A. Pp, en tlr. E, J. Abrahams (V. D,.) De heeren ter Haar Vos en Freytag Drahhe, alle aftr. wethouders, naiüen de benoeming aan; terwijl het nieuw be noemde lid dr. Abrahams zijn benoemingc eerst in beraad hield, en heden heeft be dankt. Na afloop der stemming deelden dc heeren AVibaut en de Miranda mede de benoeming niet te zullen aanvaarden. Vrijdag zal de raad opnieuw bijeen komen voor de vervulling van deze bei de vacatures. Dc gemeenteraad van Rotterdam heeft benoemd lot wethouders de heeren mr. A. de Jong (a.-r.), FV L'. D. Nivard (r.-k.), A. AV. Heykoop (s.-d.), A. B, de Zeeuw (s.-d.), allen aftredend, en L'. de Groot (r.-k.). In den gemeenteraad van Den Haag werden de afgetreden wethouders, de heeren dr. AV. M. vi. d. Meulen, mr. J. de Wilde, F. N. V. Quant, A; F. Vrijen- hoek en AV. Drees gekozen. NEDERLANDSCII FABRIKAAT. In de gisteren gehouden vergadering van de Vereeniging Ncderlandsch Fabri kaat is ir. J. van Dusseldorp bij accla matie als voorzitter her bozen. Nadat d,e aanwezigen gczamelijk het noenmaal hadden gebruikt, hebben dc vergaderdpn per extra tram een bezoek gebracht aan de N. V. Machinefabriek Thomassen in Dc 3leeg. RIJVAARDIGHEIDSBEWIJZEN VOOR BESTUURDERS VAN MO TORRIJTUIGEN. De minister van Waterstaat heeft in de Staatscourant van 1 September j.l. No. 169 bekend gemaakt, dat krachlens art. 87 van hel Motor-en Rijwielreglement aan den A.N.W.B., Toeristenbond, voor Nederland;, de Kon. Ncderl. Autonr. Club, de Kon. Ned,. Motorwielrijdeirs Vereeniging en den Bood, van Bedrijfs[- autohouders in Nederland, machtiging is verleend lol afgifte van verklaringen van voldoende rijvaardigheid, welke ver klaringen zullen worden aangemerkt als bewijsstukken, bedoeld in art. 15, eerste lid, onder 4° 0 der Motor- en Rijwiel wet. De minister vestigt er daarbij dj® aan dacht op, dpi door de genoemde vcreeni,- gingen gezamenlijk is opgericht een bu reau, genaamd Centraal,-B urea u voor de afgifte van bewijsstukken van rijvaardig heid, hetwelk mei dc voorbereiding voor en de afgifte van de bovenvermelde ver klaringen namens die vercenigingen zal worden belast. Dit Centraal,-Bureau is gevestigd te 's-Gravenhage, staat onder djreclie van den heer J. G. van Turenhout en is ge heel gereed om onmidjdclijk met de werk zaamheden aan te vangen. Wellicht komen wij binnenkort meer uitvoerig op de werkwijze van dit Bureau terug en wijzen er daarom voorloopig slechts op, dal ieidpr die voor hel eerst een rijbewijs wil aanvragen, of die in het bezit is van een rybewijs, dat later dan 1 Mei 1924 is algegeven, zich moet voorzien van een bewijsstuk van rijvaar digheid; dat moet worden overgelegd bij de aanvraag om een nieuw rijbewijs. Tenzij alsnog een overgangstermijn wordt gesteld, waarbinnen zoowel rijbewijzen volgens de gewijzigde wet geldig worj- den verklaard', is het zaak, dat men zich ten spoedigste van een nieuw rijbe wijs voorziet. Aanvragen om bewijstukken van rijr vaardigheidl worden door liet Centra al- Bureau reeds aanstond^ in behandeling genomen. Men zende diaartoe per post|- giro (rekening no. 124149 te 's-Gdavcn- hage) of per postwissel een storting ad f 4 aan het Cenlraal-Bureau voornoemd en men vermelde op dp strook van het' stortingsformulier, naam, voornamen vol uit, geboorteplaats en geboortedatum^ beroep, adres, aïsraedje of men reeds een rijbewijs bezit met opgaaf van provin cie, jaar en nummer. Het Cenlraal-Bu reau zendt daarop den aanvrager eene ontvangstbevestiging met nadere aanwij zingen omtrent de af te leggen rijtoer. Uit Stad! an Provlstcls, Daar de verslagen der gisteren gehou den raadsvergaderingen nagenoeg allen tegelijkertijd ter onze ïedaclicbureele binnenkomen, kunnen w:ij die slechts ge leidelijk en zeer verkort plaatsen. Voor do wethoudersverkiezingen zie men el ders in dit blad. Uit Middelb urg. Zooals wij gisteren meldden, zal het Middelburgsch Muziekkorps Vrijdag op het Molenwater een bijzonder pro gramma uitvoeren, en dan doelden wij op het feit, dal daarop na jaren van stilliggen weer is geplaalst het van vroe ger zoo bekende stuk „De Fremersberg" (Badeusche legende) van M. Ivoenne- mann. Om voor hen, die de uitvoering van dit nummer vroeger bijwoonden, dc her innering er aau op te wekken, en voor hen, die het nog niet hoorden, den in houd toe te lichten, melden wij, dal het stulc uit vier deeleu uestaat, n.l.: 1. Jachtscène. Het hoorngeschal van den markgraaf, weerkaatst door de echo van het gebergte, roept de jagers te zamen. De jachtfaufares, die eerst van verre klinken, komen nader, en duiden de aankomst van den jachtstoet aau De mar.kgraaf geeft het teeken van vertrek: de jacht begint, en de ja gers verspreiden zich. Gedurende het lanoelijk tafereel, dat nu volgt, klinken de jachtnoorns nu eens dichtbij, dan néér van verre. *2. Landelijk tafereel. Gezang der land lieden: een Badensch volksliedje, solo met refrein cn koor; later dans. Gedu rende den dans betrekt de lucht; er dreigt een onweder cn de wind verheft zich. Het dansen der landlieden wordt leveudiger, naarmate zij vreezen, weldra in hun vreugde te ziïllen worden ge stoord. Een donderslag in hun on middellijke nabijheid maakt een einde aan den aans; allen vluchten onder groot geschreeuw en zoeken een schuilplaats. 3. De storm De regen begint te klet teren, vergezeld van zware windvlagen, alles de voorboden van een storm (een natuurvërscnijnsel, dat in de bergstre ken altijd grootsch en verheven, maar ook levens verschrikkelijk is). De storm wakkert aan; bliksemstralen doorklieven de lucht, de douderslagen worden he viger en heviger en spoedig woedt de or kaan in al zijh Icracnt en verschrikking. De regen vnlt in stroomen neder, terwijl de donderslagen elkander snel opvolgen, duizendvoudig door de echo's in de ber gen weerkaatst. Plotseling klinkt de hoorn van den markgraaf; door den storm overvallen, roept de vorst om hulp. Te vergeefs 1 niemand hoort hem; het gehuil van den storm overheerscht het hulpgeschrei, dat steeds zwakker en zwakker wordt. Uitge put van vermoeienis knielt de vorst neer cn bidt; „Op U is al mijn hope." 'Eensklaps klinken, le midden der windvlagen, de heldere tonen van een klooslerklokje in rijn oor, terwijl' hij tegelijkertijd het biddend gezang der monniken hoort; hij gaat op hek geluid af verder en bereikt aldus den Fremersberg. liet onweder bedaart, en de met on rust zoekende jagers vinden den mark graaf in het klooster. Allen knielen ne der, en heffen dankend aan het Te Deum: Aan V zij lof en eerel Ook uit dit programma blijkt weer, hoe door bestuur, directeur en leden alles wordt gedaan, om do stadgenooten van goede muziek le doen genieten. Het is en blijft daarom zoo te bejam meren, dat het bestuur steeds met fi- nancieele moeilijkheden te kampen hejeft, eu dit zou niet noodig zijn als ieder, die van de uitvoeringen geniet, hel korps naar zijn vermogen steunt, gedachtig aan het „vele kleintjes maken een groo- te". Het bestuur zal even gaarne kleine als groote contributies noteeren. De minister van Financiën maakt bekend, d,at ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen bij: den inspeq- tcur der registratie en domeinen te Middelburg f98 wegens te weinig betaalde vermogensbelasting over de be lastingjaren 1925/1926 en 1926/1927. Uit Vli»eing«n. Door een Arneinuidschen visscher; is te Vlissingem het lijk aangebracht vjjji den jongen man, die eenige weken geleden aan de tweede duinen bij het baden verdronk. Uit Walcheren. In den raad van Nieuw en St. Joosland waren tegenwoordig alle leden behalve dp Burgemeester die door ongesteldheid verhinderd was. Yoorz. was de lieer L. Wat tal, daartoe aangewe zen door den Commissaris der Koningin. Koningin. Na de wethoud|ersverkiezing werd de rekening over 1926 op advies djcr Oomj- missie die deze nagezien heeft, voorloo,- pig goedgekeurd] en vastgesteld in ont vangst op f 35.532,18; in uitgaaf op f 33.855 55, Batig saldo f 1676 63. In dc gister gehouden raadsverga^ dering van S ouburg werd, zooals ge meld lot wethouder herkozen de heer A. Melis met 8 stemmen, terwijl! op elk der heeren Jobse, S. de Pagter cn G. Ilildernisse een stem was uitgebracht. In de vacature-Jobse werd gekozen iTo heer J. de Priester met dezelfde stem verhouding. Door den voorzitter werd o.a. nog medegedeeld, dat een bespreking heeft plaats gehad met den directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening inzake de watervoorziening te Souburg dat thans een onderzoek zal worden in gesteld door genoemd bureau naar Be mogelijkheid van aansluiting bij de Vlis- siugsche waterleiding Mij., wat voor Sou burg wellicht voordeeliger zal zijn dan een aansluiting op de Middelburgsche waterleiding. Tn de gister gehouden raadszitting van O ostkapellc was nog ingeko men een dankbetuiging van de gcitenfok- vereeniging voor de verleende subsidie Van het schoolmuseum te Middelburg was wederom een schrijven ingekomen om te beginnen met 1921 Si een subsidie te ontvangen uit de gemeentekas. Terug naar B. en AV. om advies. Bij de behan deling van de begrooting 1928 stelde dc heer Zwcmer voor den post voor de brandverzekering der gemeentegebouwen te schrappen. Dit wordt niet ondersteund en kwam dus nio-t in stemming. Bij den post werkverschaffing f (250, zeide de heer Poppe dat dit bedrag niet bekend moest wezen, aangezien de werk- loozeu daar dan z i. misbruik van maken. Daar de heer Pieterse, huTpkeurmees- ter, volgens zijn instructie recht heeft op jaarlijks 14 dagen Vacantia en hij geen plaatsvervanger kan krijgen ver zoekt hij om "die 14 dagen extra salaris A f 80 te mogen ontvangen, .wat werd goedgekeurd. Hierna sluiting. In de Dinsdag gehouden gemeente raadsvergadering van Serooskerke, werd het nieuw gekozen lid, dhr. W. Jobse, toegelaten. Na opening met ge bed, werden de nieuwe raadsleden be- ëedigd, dhr. P. de Visser was wegens ziekte niet aanwezig. Na de wethoudersverkiezing dankt de voorzitter dhr. W. C, Allaart (die niet herkozen is als wethouder) voor de aan gename samenwerking gedurende de 8 jajen, dat hij wethouder geweest is, met waardeering sprak dc voorzitter zijn dank uit voor hetgeen hij in 't belang van de gemeente heeft mogen doen, en tot de nieuw gekozen raad sprak hij de hoop uit, dat er een vruchtbare samenwerking voor de gemeente weer mag zijn al wa ren in de vorige periode wel eens per soonlijke minder gewenschte uitdrukkin gen naar voren gekomen, hij hoopt, dat die nu terwille van elkaar vermeeden zullen worden. Een schrijven van P. de Hollander, dat hij zijn benoeming tot grafdelver niet kan aannemen voor t salaris van 60, wel wil hij 't doen voor 120, wordt ver wezen naar B. en W. voor de volgende vergadering- De heer Gocdbloed zegt, dat 't onder houd van de begraafplaats diende onder 't oog gezien te worden, daarom is hij er op gesteld dat deze zaken bij B. en W. worden behandeld om den raad een voorstel te doen. King -pepermunt is a 2 O cenls fier ons verkrijgbaar m -S- speuale King -zakjes en verder in rallen van 5 en /Ocis. Voor H.H. Winkeliers verkrijgb aar bij de voornaamste grossiers. (Ingez. Med.) Dhr. W. Jobse zou gaarne zien, dat er een benoemd werd, die met toezicht speciaal belast werd, dan zou die hoop puin, die daar ligt, mogelijk ook eens opgeruimd worden en ook met 't oog op de asbakken. De heer Goedbloed zegt, dat hij de tijd gekomen acht, om een vasten werk man aan de gemeente aan te stellen. Een schrijven van Janse te O- en W. Souburg, dat hij voor 150 twee blik- semj-afleiders wil plaatsen op dp ge meente-gebouwen. Dit wordt ook aar.- gehouden, aangezien B. en W. dienaan gaande geen voorstel den raad hebben aan te bieden, daar 't na do wethouders- vergadering is ingekomen. Nu doet de voorzitter verslag van de bouwplannen voor een gemeentelijk slachthuis, waarbij hij den raad; leekcnin gen voorlegd, na bespreking wordt be sloten plan 3 te laten uitwerken. Bij de rondvraag vraagt dhr. W Jobse of er geeu gevaar voor de parochicpul te duchten is, daar hij gehoord heeft, Jat het de bedoeling is om het daar te bou wen. De voorzitter zegt, dat het plan is om 't daar te bouwen, er zal een put bij gemaakt moeten worden en den weg ei naar toe verbeterd moeten wovden Dinsdagmiddag vergaderde de ge meenteraad van Zoutelande. Na de installatie der raadsleden richtte de voor zitter zich lot den nieuwen raad,, de hoop uitsprekende, dat de gemoedelijke geest, die vroeger altijd de beraadslagingen be- heerschtc ook in deze zittingsperiode niet mocht wijken, opdat het werk met plezier zal kunnen worden verricht en het reglement van orde niet in al zijn gestrengheid zal moeten worden toege past. De heer Koppejan dankL den voor zitter voor het gesprokene. Ingekomen was de begrooting van het Burg. Armbestuur, welke aangehouden werd tot de volgende vergadering. Een aanvraag om subsidie door het Schoolmuseum te Middelburg, werd in handen gesteld van B. en W. om advies. Bij de eerste stemming voor een wet houder werdpn uitgebracht op den heer J. Slroo 4 stemmen -den heer J. Kqpper jan 2 st. en 1 blanco-stem. Bij de twee de stemming op dhr. A. Maljaars 4 st., dhr. J. Koppejan 3 st. De heeren J. Stroo en A. Maljaars nemen hun benoeming tot wethouder aan en hopen tot welzijn der gemeente werkzaam te mogen zijn. De voorzitter dankt dhr. Koppejan voor tie diensten als wethouder den gemeente bewezen. Bij de rondvraag geeft de heer von Brucken Fock in overweging een op haaldienst voor vuil ten behoeve van de forensen in het leven te roepen, daar zij met hun vuil en afval geen weg weten. Zij betalen aan de gemeente forensen- belasting en behooren daarom ook door de gemeente in dezen geholpen te wor den. Verder zou dhr. von Brucken Fock in overweging willen geven den Duin weg te verharden. Het is volgens spr. toch niet in het belang der gemeente, dat de daaraan gelegen villa's en pen sions niet met een auto zijn te bereiken. Er zou waarschijnlijk ook nog meer ge bouwd worden als er een goede straat weg lag. Spr. zegt, dat de belangheb benden ook in de kosten zouden kunnen bijdragen. De voorzitter zegt, dat vroe ger besloten is tot verharding van den Duinweg, mits de belanghebbenden de helft der kosten zouden dragen, waartoe de belanghebbenden zich nog niet be reid hebben verklaard. Dhr. von Brucken Fock vindt de helft ook wel wat veel. Dhr. Adriaanse meent, dat er geen on derscheid moet gemaakt worden en dat bij verharding van dezen weg buiten de kom der gemeente dc helft der kosten door belanghebbenden behoort te wor den gedragen. Tenslotte merkt dhr. von Brucken Fock op, dat het volgens den Apostel Paulus onze plicht is zooveel mogelijk vrede met alle menschen te hou den en dat daarom de Politieverordening gewijzigd dient te worden, want deze verordening sticht geen vrede maar ver bittering. Dhr. Koppejan zegt dat men niet alle menschen kan tevreden stellen en hij heeft ook geen verbittering be speurd Sluiting. Uit Zuid-Beveland. Dinsdag 20 September a s. bezoekt do Commissaris der 'Koningin de ge meenten B o r s s e 1 e n, D r i e w eig e n, EI i c w o u t s d ij k en Ouddande. In de gister gehouden raadsvergade ring te G o e s werd nog tot voorzitter van de Fin. comm. benoemd de heer mr. J; W. Gocdbloed. Voorts werd nog herbenoemd tot ge meente vroedvrouw mej. J II. de Jonge*. Alvorens een aanvang werd gemaakt met het benoemen van de leden voor de verschillende raadscommissies werd door den V. B. verklaard, dal door geen d,er leden dier fractie een benoeming in com missies zou worden aanvaard. Door een vrachlaulo werd te G o e s zeker E. een grocnleukoopinan le sHeer Arendskerke, aangereden Hij werd in bewusleloozen toestand naar het gasthuis vervoerd. De justitie heeft op auto en wagen beslag gelegd. Nadat in de zitting van den ge meenteraad te 's-Gravenpoi der op Dinsdag do wethoudersverkiezing had plaats gehad, kwam liet Stnatk Gcref. lid do lieer Joziassc met het voorstel des Zondags en op feestdagen dc herbergen te sluiten. Een lieftig debat volgde, doch het resultaat was, dat het voorsLel werd aangenomen en direct van kracht zal wor den Hetzelfde lid kondigde aan. bij de volgende vergadering te zullen komen met het voorstel om alle mogelijke dans muziek le verbieden. Uit Scnouweo «n Duiveland, Maandagavond^ is de bliksem gesla gen in de land|bouwcrsschuur van den heer M. v. d. Hoek, onder No or d we Ij le. De schuur met inhoud is afgebrand). Verzekering dekt de schade. GEMEENTERAAD VAN JXISSINGEN. In 'de gisteren gehouden voltallige ver gadering van den nieuwen raad werden dc leden beedigd en geïnstalleerd, waar na de voorzitter hen welkom heette in den raad, op kortheid in den publicken raad aandrong en hoopte, dal in latere jaren deze nieuwe raad te boek zal kun nen worden gesteld als een goede raad. In banden van B. en AV. werd gesteld een verzoek van „Ons Genoegen" om het volgend jaar van de 10 concerten er drie Zondagmorgen-uitvoeringen le mo gen doen zijn. Ter afdoening werd in lm handen ge steld een verzoek van de „Zeeland" om uiataregelen tegen den overlast van vlie gen bij den boulevard. Overgelegd werd dc correspondentie met „dc Schelde" over het opnemen van een deel van dc scholen in de Wa- genaarstraal mol inbegrip van tlie straat in het onteigeningspan. Flet werd voor kennisgeving aangenomcu. Bij de benoeming van wethouders werd. dc lieer P. G. Lacrnocs herkozen met 12 stemmen tegen 4 op den heer de Mei), M. Laernocs 1 en 2 blanco. Dc lieer M. Laernocs werd herkozen met 10 stemmen, de Meij 5, Paap 2 cn blanco 2. Beide gekozenen namen de be noeming aan. Voor don derden zetel verkregen do heeren Harts 7, dc Meij 5, Paap 2, van Hal. Ilïison en do Ilidder ieder een» stom, terwijl 2 stemmen blanco waren. Bij de tweede vrije stemming was het i'farls 8, dc Meij 7, Piaapi 2 en Ilusion cn van Hal ieder een stem. Bij herstemming werd dc lieer Harts gekozen met 10 stemmen legen 7 stemmen op den lieer de Meij. (Beide hoeren onthielden zich natuurlijk van stemmen'. De lieer Ilarts meende te moeten bedanken omdat er z.i. een fractie is die meer recht heeft op dezen zetel dan spr. zeir Er werden toen weer twee vrije stemmingen gehou den. De eerste liacï tol uitslag Harts 9, De Meij 7, Hu son 2 en van Ho® 1; do tweede Harfs 9. de Meij 7 en Hu son 3. Bij herstemming werd de heer Harts iets onr êït, ?er», >odj- wi "V

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1