Dinsdag 6 September 1927 BINNENLAND. JCet mooiste. Xyubikxypje 30, 209 179" jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. 3ij dit nummer behoort een Bijvoegsel. DE ZEVENTIENDE NEDERLAND SCIIE JAARBEURS. Heden wordt te Utrecht de '17de Ne- derlandsche Jaarbeurs geopend. Door drukke werkzaamheden ter redactie konden wij ditmaal niet zelve ter plaatse ons gaan overtuigen van den gestadigeu vooruitgang van dit instituut, noch be" zichtigen, hetgeen de komende tien da gen in de verschillende handels- en imd- dustrieele branches geboden wordt. Wij moeten dus iets aan de Waden ontleenen. Zoo dan, dat het aantal deelnemers, op de vorige najaarsbeurs 781 bedragend, thans tot 807 is gestegen. Het geheel© ge bouw is thans vol. Alle kamers zijn ver huurd. Ook het handelsattachéstraatje is weer present. De deelnemers willen zoo veel mogelijk, sommigen zelfs uitsluitend bij hun eigen vakgroep zitten. Hierdoor heeft men sommige aanvragen moeten afwijzen. Vandaar djat het bestuur heeft gedacht aan de uitbreiding der perma nente jaarbeursgebouwen; ook al door dat de bouten gebouwtjes oip het Vree burg zelf hoe langer hoe minder „gaan". Doch een nieuw jaarbeursge bouw kost veel geld, en behoort voorals nog lol de vrome wenschen. Wat de groepvorming betreft is er op deze jaarbeurs geen nieuws. De van .vo rige jaarbeurzen bekende groepen, de reeds genoemde voedings- en genotmid- delengroep ,de groep glas- en aardewerk, d© groep radio, de groep werktuigen en machinerieën, de groep confectie- en tex tiel goede ren en de groep meubelen en woninginrichting hebben zich gehand haafd en meest alle uitgebreid. De zui- velgroep machines en werktuigen voor het zuivelbedrijf die er op de twee laatste najaarsbeurzen was, is van 't jaèr mor rerscnenen, een gevolg, van de ten toonstelling, welke dezer dagen, in ver band met het 75-jarig bestaan van de Frieschc Maatschappij \lan Landbouw te Leeuwarden wordt gehouden. Zij hebben beloofd in het najaar van 1928 weer present te zullen zijn en dan waarschijnlijk uitgebreid met zuivelpro ducten. De radiogroep geeft door Philips be langrijke nieuwigheden op dat gebied. Do Lusschcnbouw tusschen dat perma nente jaarbeursgebouw en de vroegere korenbeurs is thans ingenomen door auto's en vrachtauto's. In laatst genoemd gebouw worden thans industrieele films vertoond. Het koloniaal instituut beeft weer zijn vaste plaats op de eerste étage, met het handelsmuseum, dat altijd voor ieder, een bezoek waard is. Men kan er Oost- Indische vruchten proeven, die in, de koelkamers der booten van de Kon. HolL Lloyd en do maatschappij „Nederland" zijn aangevoerd. Op de vijfde verdieping is nog een omvankrijke Oostenrijksche groep. „Wie koopt met verstand heeft de winst in zijn hand", is het motto van do reclameplaat dezer jaarbeurs: een koopman uit de gouden eeuw. Uit Stad ei? Provincis. Uit Middelburg. Het programma van de dertiende bespeling van den beiaard in den Ab dij loren alhier, uitgaande van ^Vreem delingenverkeer", morgenavond van 9 tot 10 uur, door deu heer Th. C. Ferwerda, luidt als volgt: 1. Eare sei 'Gott, 'Bortniansky2. a. Largo, b. Allegretto, aus ifie Jahres- zeiten, Ilaydn; 3. Pneslermarsch aus die Zauberflöte, Mozart; 4. Gebet aus dem Freischütz, v. Weber; *3. a. 'Andante, Mozart, to. Andantino, Beethoven; "6. Mazurka, Chopin; 7. a. Allegretto, b. 'Allegro, Glementi; 8. Andante, Wage- ïiaar; 9. Rondo, Schmilt; 10. Abschicd, Schwabische Volksweise. Vrijdagavond zal het Middelburgsch Muziekkorps weaer een uilvoering geven op het Molenwater. Daarbij zal een pro gramma wortien ten gehoore gebracht van bijzonderen aard, waarover wij mor gen meerdere bijzonderheden hopten mede te deelen. Den heer, die Zaterdag 3 Septem ber des voormiddags ongeveer half twaalf in den Helm een dame behulp zaam Was bij het wegzetten van haar rijj- wiel, wordt verzocht zich bij den com missaris van politie te melden. Zondagavond werd de omgeving van de Teerpakhuizenstraat in rep en roer gebracht, toen een agent van po litie een man aanhield, die zonder licht en zonder belastingplaalje fietste en üie zich tegen den politicman verzette. Deze werd, 1oeu hij met den arrestant wor stelde door anderen besprongen, doch kon zich gelukkig weer oprichten. Door met zijn sabel en later ook met zijn revolver zijn belagers in bedwang tt houden, wist hij nieuwe aanvallen tc voorkomen gedurende ruim een kwar tier, totdat assistentie kwam! opdagen en de arrestant, die onder den invloed van drank verkeerde, aanvankelijk nog onder verzet naar het bureau kon worden overgebracht. Tegen hem en ook nog tegen andere verzetplegers zal wel pro ces-verbaal worden opgemaakt- - Uit Hedennacht heeft op de reede Vlissmgen een aanvaring plaats ge had tusschen het Fransche stoomschip „Chasamanche" en het Engelsche „Cho- rcnaldo' Beide schepen bekwamen ave rij. Het eerste is naar Antwerpen opge- stoomd, het tweede voor onderzoek op do reede ten anker gekomen. Morgenavond geeft het muziekge zelschap „Ons Genoegen" een uitvoering op den Boulevard te Vlissingen. Uit Walcheren. Maandagmiddag 4 uur was het co mité tot stichting van een muziektent te Koudekerke bestaande uit delieeren J. A. Contant, voorzitter; A. Crucq, secr.; W>. Maas, Penningmeester; Dr. v. d. Harst, H. J. Bos'; At v. dl Leek!; F, N Grims en J. Christiaanse, het Dag. be stuur der gemeente, de raadsleden en verdere genoodigden met de muziekver- eeniging „Voorwaarts" saamgekomen in het voor deze gelegenheid keurig mei bloemen versierde repetitielokaal. Opge steld met de muziek aan het hoofd werd een marsch door het dorp gemaakt naar de tent waar vele reeds stonden tet wach ten. Hier werd het koord dat tot afslui ting diende, door de jongejuffr. Christi aanse doorgeknipt, die den voorzitter een bouquet aanbood, waarna de genoodig- den en de muziek op de tent plaats namen. De voorzitter, de heer J. A. Contant, nam het woord en herinnerde' él' aan- lioe in betrekkelijk korten tijd na jaren te- vcrgeefsch hierop aangehouden te heb ben, de muziekverceuïgiug een tehuis heeft gekregen om uitvoeringen te kun nen geven. Door ruime bijdragen uit alle stan den, de royale medewerking der gemeen te, de belangloiozc groote toewijding van patroons en gezellen, is volgens een ont werp van den gemeente-bouwmeester, den heer van Dorst, een muziektent ge bouwd, waarop de gemeente trots kan zijn. De tent staat op een rustig punt en trekt bijzonder de aandacht, zij lean ge heel door ruiten worden afgesloten Het eerste nummer, de melodie van 103 werd hierop ten gehoore ge bracht, gevolgd door twee coupl. van het Wilhelmus, waarna spreker de tent ,aan ,Voorwaarts" overdroeg. De heer F. N. Grims, voorzitter van .Voorwaarts" dankte voor het gespro kene, bracht dank aan B. en W., de raadsleden. Jiet comité en allen die tot stichting der muziektent hadden bijge dragen, en gaf nu de tent over aan de» zorg van het gemeentebestuur. De wethouder Stoppels wees er op hoe na 16 Juli met de medewerking van den waarnemend Burgemeester, den lieer D. de Buck, die door ernstige ongesteld heid verhinderd is tegenwoordig te zijn, met alle kracht aan de lot standkoming der tent is gearbeid, dat de gemeente trots kan zijn op dit sieraad, dat het zeker onder de goede zorgen der ge meente zal blijven. Hiermede was de officieele opening afgeloopen en werd naar het repetitie lokaal gemarcheerd waar een glas wijn werd aangeboden. Van half 8 tol 10 uur is door „Voor waarts" een concert op de teiit gegeven, dat ofschoon bij het begin hel weer minder gunstig was, door een zeer talrijk publiek is bijgewoond. Om Si/o uur had „St. Cecilia" uit Vlis singen de beleefdheid haar zustervcr- eeniging met fakkellicht een serenade te brengen op haar tent. De voorzitter feliciteerde „.Voorwaarts" met haar 30- jarig jubileum en haai* prachtige teut, die nu eenig uitkwam door de aange brachte verlichting met vetpotjes, en overhandigde de vereen iging een herin- neringsmedailje, die onder luide fanfares aan het vaandel werd gehecht. Hierna maakte „St. Cecilia" met Voorwaarts" een tocht door het dorp, gevolgd door een dichte menschenmassa. Na afloop noodigde dhr. Contant „SI. Cecilia", die zoo warm sympathiseert' met „Voorwaarts" uit, om binnenkort op de tent een concert te geven, wat door haar werd aanvaard. Het concert werd daarna door „Voorwaarts" op de tent voortgezet en „St. Cecilia" begaf zich naar het repetitielokaal voor een gezel lig samenzijn na afloop. van het concert, dat tot in de kleine uurtjes verljep. Gistermiddag werd door den heer J. Polderdijk, burgemeester van N.- en St. Joosland de eerste steen gelegd aan het nieuwe raadhuis aldaar. Tegen woordig waren alle raadsleden, do secre taris, aannemers, opzichters, en verschil lende belangstellende ingezetenen. De Bjijgemeester sprak er o. a. zijn vreugde over uit dat hem de eer te beurt viel) deze plechtigheid te mogen vervullen. En uitte de beste wenschen voor het welsla gen van den bouw, en ho-opte dat het nieuwe raadhuis, hoe eenvoudig ook, een sieraad voor de gemeente mag zijn. Maandagavond bracht het fanfare corps, „Veere's Genoegen" den lieer P. L. Bolier, hoofdopzichter van den Pollder .Walcheren te Vee re, die Donderdag j.l. z'n 10-jarig ambtsjubileum vierde, een serenade bij fakkellicht. De heer Buijs Ballot, burgemeester, en eere-voor- zitter van het corps, bracht in een pak kende speech den jubilaris de hulde van Veere's burgerij over. Deze dankle voor de hem bewezen eer en noodigde dei mu zikanten binnenskamers, waar ze ont haald werden. Met vroolijke muziek werd daarna door de stad gemarcheerd, waarhij vooral de jeugd zich bijzonder amuseerde. Uiï ZniBeveland. Het Nutsdeparlement Kapelle kwam in jaarvergadering bijeen onder voorzitterschap van den heer H. Blok al daar. In zijn openingswoord wees de voorz. op het door de afdeeling gepresteerde. De werking van den cursus, huisvlijt mar cheerde uitstekend, die der kinderclub onder de bekwame leiding van de hoord- leidster zusier Schcffer viel le roemen, niet minder dan 130 kinderen, namen aan het clubwerk getrouw deel'. De gehouden Bazaar ten bate van de T. B. Q. en de afdeeling is uitstekend, geslaagd, dank zij de dames die dit groote werk verrichten. De penningmeester der afdeeling deed relc. en verantwoording over T gehou den beheer. Het aftredend bestuurslid dhr. B. de Jonge werd mét bijna alge- meene steramen herkozen. De secr. dhr. C,. A. de Keijzer bracht verslag uit. Be afdeeling telt 105 leden, het ledenaantal is sleeds toenemende. Van de bibliotheek werd druk gebruik gemaakt, was het uitgegeven aantal boe ken verleden jaar 362, thans is dfll gesle gen tot 652. Weer zal de boekerij] aange vuld worden met een 30 lal nieuwe van de beste schrijvers. Besloten wera om verschillende spre kers voor de d.s. winter uit le noodigen. o Uit Sen ouwen «n Duiveland, Een juffrouw uit Rotterdam te N i e u- werkerk gelogeerd, reed van een hel lende afrit met tamelijke snelheid den achterweg in, op het oogenblilc, dat een aulo deze kwam uitrijden. De chauf feur, de heer K. uit Zierikzee, had zoo veel tegenwoordigheid van geest, dat hij in een ondenkbaar oogenbiik zijn auto tot stilstand bracht, doch kpn niet voor komen, dat de dame met kracht tegen het voertuig holste, waarbij zij fyxvam le vallen en zich erg bezeerde, terwijl haar rijwiel zoodanig was gehavend dat het niet meer te berijden was. In de werkplaats van den heer K., rijwielreparaleur te Oo sterlandwas men bezig een motorfiets te repareeren, welke in werking was. Door onvoorzich tigheid blijkbaar, kwam de knecht C. A. C. met zijn hand tusschen de ketting en het rad, waardoor hem de middel vinger lot het eerste lid werd afgekne pen. Uit Tholen, Aan de liicuwstraat te St. Anna- land kwam een jongetje hard uit een dreefje geloöpen, terwijl juist een fietser passeerde. Het ventje werd door het rijwiel tegen den grond geslagen en zoo danig gekwetst ,dat geneeskundige hulp mocsl worden ingeroepen. Men vreesde voor inwendige kneuzingen. Uit Zeeuwsch-VIaanderen O. Di Het bezoek, dat wij Zaterdag en Zondag aan Hulst brachtén gaf ons tevens nog eens gelegenheid te zien hoe veel daar herinnert aan vcrvljogen tijden. De veelal kromme straaten uilloopcude op de verschillende toegangspoorten, me nig oud gebouw, met als voornaamste het groote kerkgebouw en het stadhuis met hun flinke torens, hier en daar oude patriciërswoningen, en aardige ge vels. Maar ook zijn er tusschen veel mo derne gebouwen, en dit ontwaart meu vooral, alts men van af de wallen een blik laat gaan over de huizenmiassa, en tusschen de vele oude daken, de nieuwe opmerkt. Er is dus, hoe het sladsschoon er ook veelal door benadeeld wordt, op dit gebied vooruitgang. Maar toen wij Zaterdag de Hulstsche vrouwen bezig zagen aan schrobben der stoepen en andere Zaterdagsche bezig heden van de Nederlandsche huisvrou wen, zagen wij, "dat er nog veel te ver beteren blijft. Als men de vrouwen het water ziet halen uit de oude stadspom- pen met de zware lange zwengels, dan denkt men direct aan het waterleiding kraantje thuis, waaruit zonder cenige moeite de emmers worden gevuld. En als men dan leest op die pompen, niet geschikt voor drinkwater, en verneemt dat de regenbakken veelal vlak bij de beerputten liggen, dan vraagt men zich af; hoe het mogelijk is, dat de waterlei ding zulkeen tegenkanting ondervindt, dat men langs alle wegen tracht af te komen van een eenmaal op zich genomen plKiehl. Want al moge Hulst zelf de komst van de waterleiding met haar grootcre hy giëne en haar grooter gemak, niet tegen werken, deze stad dreigt do dupe le worden van de actie van landcre plaatsen, en als men dit zelf weer eens aan- sdhouwt heeft, voelt men des te béter hoe zeer het gewensclit is, dat do thans in te stellen commissie alle grieven en misverstanden uit den weg ruimt on dit liefst zoo spoedig mogelijk, opdat binneu afzienbaren tijd de eerste spade in oen grond wordt gesloken voor de Zeeuwsch- Vlaamsche waterleiding. Uit ZeeuwBCh-Vlaanderon W. IX - De „Floralia "-lenloonstelling vindt 1c Breskens plaats op 17, IS en 19 September. KERKNIEUWS. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Middel burg door ds. J. R. Goris te Apeldoorn. Beroepen te Bargum, ds. J. W. van Tol te Scharendijke. ONDER WLÏ8. Gisteren slaagde te Nijmegen voor de 2e klas der Nutskweekscliooï voor onderwijzeressen mej. D. B. Maas, a 1 - - Mej. M. ae Roo heeft meL in gang van 1 Januari 192S ontslag ge vraagd als bewaarschoolonderwijzeres ie Breskens. - Naar de Tel. uit Leiden verneemt, staat liet reeds vast, dat Prinses Juliana aan de Leidsche Universiteit de vol gende colleges zal volgen: prof. de Blé- courl, oud vaderlandsch recht; prof. Krislensen, algemeene geschiedenis van den goasdienst; prof. Kranenburg, staats recht; prof. Huizinga, algemeene geschie- genis, en prof. Van Eysinga, volken» recht. - De groentijd van de Vereen iging! voor Vrouwelijke Studenten te Leiden, waarvan gelijk gemeld ook Prinses Ju liana lid zal worden ,zal duren van 13 tot 29 September. RECHTZAKEN. De rechtbank te Assen heeft W. K., machinist te Emmen, thans gede tineerd, wegens doodslag op T. Tams veroordeeld tot 6 maanden gevangenis straf, met aftrek van de voorloopige hechtenis. De eisch van het O. MC was 1 Sa ar. LANDBOUW. - De in Maart van dit jaar te O o s l- burg opgerichte vcreeniging „Floralia", als onder-afideeling der Maatschappij lol bevordering van Ooit- en Tuinbouw in het voormalig 4e district, hield, op 3, 4| en 5 September j.l. haar eerste tentoon stelling, welke als zeer goed geslaagjd mag worden beschouwd. Niet alleen dat veel succes behaald is met den kweek der uitgereikte plantjes, ook de inzending van eigen planten oven- trof verre de verwachting en heeft ze.- ker voor het grootste gedeelte tot het welslagen meegewerkt. Zaterdagnamiddag werd in het Beurs gebouw, door den voorzitter der afdee ling, den heer J. P. .Rosendaal, nadat deze en Ide hoer Risseeuw als bestuurslid, eenige woorden hadden gesproken naar aanleiding van de oprichting dezer af deeling, de tentoonstelling geopend. De jury, bestaande uit de hoeren Holi- lebrand en van de Plassohe te Aarden- burg en A. Hoolhorst le "Waterlandkerkje, had lang geen gemakkelijke taak. De volgende prijzen werden toege kend: Voor vrije inzending: le prijs met grobte zilveren medaille van den burgemeester van Oostburg, 0. H. van Damme; le prijs met groole zil veren medaille van dr. Herman de Groot, mej. J. Ego; le prijs met groote zilveren is ongetwijfeld het best verzorgde, daar de jeugdige bekoorlijkheid van het bubi-kapsel door den natuurlijken en zachten val van het goed verzorgde haar wordt verkregen. Geregeld en wekelijks wasschen met Pixavon geeft hèt haar een zijdeachtigen glans, zachte volheid en een gemakkelijken val, hetgeen hoofdvereischten zijn voor een bekoorljik en gracieus bubi-kapsel. Geert der gewone vloei bare zeepert bezit ook maar bij benadering de heilsamo werking van Pixavon. Eischt altijd Pixavon (slechts in ge sloten origineele fles- schen) zoowel voor eigen gebruik, alsook in den kapperssalon. !/i flac.Fl. 1,50 Vb flac.: FL 0,90 (Ingez. Med.) medaille van mevr. PrcijVKruymel, mej. I. Rosier—v. d. Waetcr, le prijs: J de Vos en I. Leeubouls -van Male; 2e prijs Meulenbroeck, mevr. dc Hullii—Hector, Gez. Maeuliaut, H Masclee, C. de Vuijsf, F. Doolaege, Wed. Risseeuw -Schijve, R. Risseeuw— Babijn en mej. Bosschaerl— Babijn; 3c prijs mej. L. de Roo, J. Roof- kus, A. M. van Noppen, D. Herman de Groot, Cory van Kampen, mej. M Ver sprille en J. Jansen van Rozendaal. Voor s ii ij b 1 oc m e u le prijs R. de Milliano—Mo/dde2e prijs mej. S. German, mej J. de Vos en E. Hinneman; 3e prijs I. van Houte en I Risseeuw - Maat. De kweekers J. Aers cn L. Vprplauke erkregeu een eervolle vermelding mét gelukwenschen van do jury. Voor de door de afd. uitgereikte plan ten: le prijs met „groote zilveren me daille. geschonken door de afd. Floralia mej. C Focke; le prijs O- de Vuyst, 'mevr. Bronswijk en J. A. J. Ego, 2e prijs E. Fijnaut, H. Masclee, S. Ouvelier, O Boi- din, S. de Kok. Al de Sujler, 0 H. 'dief Milliano P. Laurel en I Risseeuw; 3e prijs: R. Risseeuw, J. Hoste, Provoost- van Holde, I. Risseeuw—Babijn, I. Leen- houts—van Male, S. Versprille, L. van Giukcl en Cath. Norlier. Zondagavond werd de tentoonstelling opgeluisterd mei een concert door liet plaatselijk fanfarecorps, wat lot het be,- zoek veel bijdroeg. Dooreen genomen is de tentoonstelling op alle drie de dagen goed bezocht geworden, zoodat we kunnen zeggen dat dc afd. veel suc ces heeft gehad. Ongetwijfeld zal deze tentoonstelling voor velen een prikkel zijn tot aan sluiting bij de afdeeling en lot nog meer deren toeleg op den kweek van planten en bloemen, zoodat de jonge afdeeling baai* tentoonstelling op grooter schaal zal kunnen inrichten. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Passagiersrondvluchten met de K. L. M. opbel vliegterrein te Vlissingen. De Koninklijke Luchtvaart Maatschap pij zal van Donderdag 15 September a s. tot en met Zondag IS September passa- giersrondvluchten organiseeren boven Walcheren, met als uitgangspunt liet vliegterrein Vlissingen, gelegen aan den groolen weg Vlissingen- Middelburg De eleclrische tram Vlissingen—Mid delburg zorgt voor een vaste stopplaats. De vluchten worden gehouden van des ochtends 11 uur tol des namiddags 7 uur met een der alom bekende Fokker verkeersvliegtuigen van het type F VU, plaats biedende aau 8 passagiers en waarmode hot verkeersbcdrijf op de in ternationale luchtroutes wordt uitge,- voerd met een vliegtuig van onge veer hetzelfde type maakte Van der Hoop zijn beroemden tocht naar Indiê en vloog de Amerikaan Van Lear Black naar Ba taria en terug iu 27 reisdagen De luchtgekoelde Jupiter,--motor, waar mede hel vliegtuig is uilgerust, ontwik kelt een vermogen van 420 PK waar mede een snelheid van ca. 160 KM. wordt behaald. Deze soorl vliegtuigen zijn voorzien van dubbele besturing en een draadlooze telefonie,-installatie De prijs der rondvluchten is bepaald op f 6 por persoon. De duur der vluchten zal circa een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1