Maandagss September iëff Werk niet zoo hardf So, 208 1D D E L U70* iasrgang OURANT. BIHSEHLAJID, WIJZIGING ONGEVALLENWET 1921, In een wijziging der ongevallenwet 1921 is een regeling verwerkt waarbij aan ondernemingen, welke in het bezit zijn van een behoorlijk ingerichten eigen geneeskundigen dienst, de gele genheid wordt opengesteld dien dienst te benutten zoowel ten behoeve van de ongevalsverzorging vau in de betrokken ondernemingen dioor een ongeval getrof fen arbeiders en de geneeskundige con trole op die arbeiders, als ten behoeve van vermindering der administratieve be moeiingen, welke de Ongevallenwet voor 4en werkgever medebrengt, waarbij daar tegenover waarborg wordt gegeven voor de rechten en belangen der verzekerde arbeiders. DE MOTOBAFIIA VLBOOTEX TE VLISSINGEN. Het Eerste Kamerlid Lindeijer heeft naar „Het Volk" meldt, de volgende vra gen aan den Minister van Marine ge steld Is het den Minister bekenjl, dat op een der motorafhaalboolen (n.m. 8) te Vlissingen, kort geleden ter vervanging van den vorigen, een motor lot opwek king van electricileit voor verlichting van dit vaartuig is geplaatst, welke mo tor eerst reeds geplaatst was aan boord van 't stoomboollransportvaarluig Coert- zen, endaar blijkbaar niet heeft voldaan? Is het den minister bekend, dat de vorige motor (evenals die op do andere afhaalbootcn) was een benzine-molormct electrische ontsteking, Welke direct kon draaien, terwijl d,e nu geplaatste motor een Bolinger-motor mei glocikop is, wel ke eerst draait na behoorlijke voor ver warming, en bovendien af en toe wei gert? Is het den minister bekend., dat door deze verwisseling van motoren op een vaartuig, dat in verbanjd met de omstan digheden, waaronder het dikwijls moet gebruikt worden, reeds nu leidt tot stag natie in het afhalen en bemannen, wat steeds door één motorboot moet geschie den; en dit in den winter ongetwijfeld tol nog grooter stagnatie moet leiden, terwijl ook het gevaar voor aanvaringen wordt vergroot, wanneer eventueel dc dienstdoende kwartiermeester om verdere stagnatie te voorkomen, niettegenstaande door dezen minder geschiklcn motor er nog geen nivigalie- of andere lichten branden, toch mocht besluiten te vertrek ken, welk gevaar voor aanvaringen ook bestaat, wanneer deze minder bedrijfs- zekere motor, tijdens de vaart mocht wei geren? Is ook Uwe excellentie niet van oor deel, dat in het belang van het snel, geregeld en veilig uitoefenen van den dienst, weer eenzelfde type motor als vroeger op genoemde afhaalboot moet geplaatst worden? VERZEKERAARS EN BENADEELDE DERDE. Ter regeling van de verrekening lus- schen verzekeraar en benadeelde derdé is een wetsontwerp ingediend!, ter toelich ting waarvan de minister van. Justitie o. m. zegt, dat het een onbevredigende toe stand geacht wordt ,dat wanneer een ver zekering is gesloten tegen, de gevolgen der aansprakelijkheid voor aan derden toegebrachte schade, die verzekering, welke toch dient om den verzekerde de middelen te verschaffen om zonder ver mindering van zijn vermogen de ge leden schade te vergoeden, in geval' van faillissement van den verzekeringnemer ten goede komt aan den boedel. De boe del wordt dan eindelijk verrijkt ten na- deele van den derde. Inzake deze aangelegenheid heeft de minister het gevoelen gevraagd van de Staatscommissie voor de burgerlijke wet- geving. Een door deze Staatscommissie (siib-commissie handelsrecht) uitgewerkt voorstel ligt aan het tegenwoordige wets ontwerp ten grondslag. Voorgesteld wordt, de niéuwe wetsbe" paling van toepassing te -doen zijn by alle verzekeringen tegen de gevolgen van aansprakelijkheid uit de wet. 650-.ÏARIG BESTAAN VAN BEVER* W IJK. v Te Beverwijk worden groolo feesten gevierd Ier cere vau het 650-jarig be staan dier stad. Er is een tentoonstelling van Landbouw, Handel, Nijverheid en bloemen; een historischen optocht; en er Zijn sportfeeslen. De geheclc stad is versierd, en o.a. de 65 Mj. hooge Wijker toren des avonds tot aan de spits geïl lumineerd. UIT OOST-INDIË. De doodvonnissen. De besturen van dc Soc.-Dem. Ar beiders-Partij en van Ned. Verbond van Vakvereenigingen besloten, naar „Het Volk" meldt, iu hun Zaterdagmiddag ge houden vergadering het volgende telegram aan dcrl gouverneur-generaal van Ned,- Indië te zenden: - Besturen S. D. A>. P. en N. V, V', in vergadering bijeen, protesteeren in naam der menschheid tegen uitvoering dood vonnissen en dringen op afschaffing doodstraf ook in Indië aan. Uit Stad en Provincie. Wij verzoeken II.H. Correspondenten zich in hunne verslagen der morgen te houden raadsvergaderingen zooveel mo gelijk te willen beperken tot de wethou dersverkiezingen, doch daarbij wel de partij(en) der gekozenen te melden. Uit Middelburg. Gistermiddag heeft weer een mu ziekuitvoering van het Middelburgsch Muziekkorps in de Abdij plaats gehad, bijgewooond door een groot aantal be langstellenden o.a. hadden velen eau zit plaats ingenomen. Wel typhisch is bet, dat bet grootste gedeelte van de aanwezi gen aan de zijd'e van het hotel dia Abdij ophoudtmaar het is ook waar, dat men meer naar de Burgpoort toe niet zoo teu Volle van de muziek kan profiteeren. Dat de uitvoering weer op hoog peil slond, zullen ook de afwezigen die als dikwijls ongelijk hadden wel hegrij pen. In dc Vrijdag gehouden verga dering van het Departement Middelburg van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel traden de hccren Mr. J. J. Ileijse en Ir. H. C. Ghijsen resp als voorzitter en secretaris af en werd hen dank gebracht voor -de langdurige diensten aan het Departement bewezen. In de daardoor ontstane bestuurs-vaea- tures werden benoemd de lieeren Jhr. A. E. Boddaert en L. Aj. v. d. Harst. Tot voorzitter van het Departement werd benoemd de heer W. Berdenis van Berlëkom en tot secretaris de heer L. A. van der Harst. Door B. en W. alhier is be paald, dat tegen vergoeding v!aii fl door den ontsmetlingsdienst bij1 personen, die last van muggen hebben, deze dierljes worden verdelgd. Wij Vestigen dc aandacht op de ad vertentie, in dit nummer dat de op voering dor film „Na de Parade" in de Florabioseope alhie r is verlengd tot en met Donderdag S Sept. a.s. De hier gevestigde afdeeliug der S.D.A.P. heeft in haar laatst gehouden ledenvergadering opdracht gegeven aan haar raadsfractie haar stem uit te bren gen bij verkiezing der wethouderszetels op mr. A. A. de Veer en J. Onderdijk. Uit Vliasingtn. - Dc heer A. C. dc Beijl, comnjies ter gemeente-secretarie te Vlissingen is benoemd tot chef van de afdeeliug Comptabiliteit te Delft. Uit Walcheren. In de openbare vergadering van den raad der gemeente O. en W. So ub urg op Dinsdag a.s. komen alleen aan de orde: de beëediging raadsleden, en de benoeming der Wethouders. o UH Zuid-Beveland. B. en W. van Goes, bieden den raad aan de gemeenterekening over '26 met de daarbij beboorende bedrijfsreke- ningen. Do eindcijfers der gemeenterekening: inkomsten gewone dienst f 692 563.09V«', uitgaven f623.525.53, uitg. f 69.037.56Vz* Hiervan was reeds f32.342.95 over gebracht naar den diénst 1927, terwijl nog naar dien dienst moet worden over gebracht f 425, zoodat het batig saldo wordt teruggebracht tot f 36 269 611/2- De inkomsten kapitaaldiensl waren f 363.765.20, de uitgaven f 352.627,571/2, het batig saldo i 11 137.62i/3. I-Iet grondbedrijf geeft een nadeelig saldo van f 26.8-11.67, daar voor deni plaats gehad hebbenden grondaankoop nog niet is geleend. Het gasbedrijf geeft voor den gewonen een winst van f 10.746.66 cn voor den kapilaaldienst een batig s'aldo van f26.265.14. De heer C. van de Bees'tenmarktt bo Goes werd Vrijdagavond' aangereden door een fietsrijder, en wel zoo erg, dat geneeskundige hulp moest worden inge roepen. De man moest direct per ziekenauto naar het R. IC. Ziekenhuis worden over gebracht. Zondagmiddag ontstond op d© hof stede bewoond door C. G. te 's-H. Aren d s lc e r k e door onbekende oor zaak brand in strooklampcn ,di© niet ver van de schuur stonden. Door spoedig optreden van de brandweer aldaar is erger voorkomen. Gelukkig was dichtbij voldoende water. Zaterdag had de landbouwers knecht G. te S chore het ongeluk met een»-«iet graanschoven beladen wagén ©m te slaan, waardoor hij onder de lading terecht kwam. Gezien de hoogte die de man viel, heet het een wonder, dat hij hij er met enkele inwendige kneuzingen afkwam. Het Fanfarekorps „Ons Genoegen" te IC a pc 11e bracht aAn den heer J. v. ICoeveringe aldaar een serenade. De w.n. voorz. van het korps dhr. M|. Glas felici teerde dhr. van ICoeveringe met de eerc- medaillc in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau hem geschonken, voor 50-jarigen trouwen dienst als vcldarbei- der bij de familie Wiisse. De gelukkige alsmede zijn patroon dhr. J. Wisse, dank ten voor de bewezen huldte, dö heer Wis se reikte den wn. voorz. van het korps uit erkentelijkheid een couvert met in houd over. Ook Burgem. Bierens was bij deze plechtigheid tegenwoordig. D© be langstelling was groot. Velen kwamen dhr. v. ICoeveringe niet deze onderschei ding geluk wcnschen. "Benoemd tot huisvader van het huis Vrederust van 't Burgerlijk Armbe stuur te Ier se k e de heer I. Kramer en cchtgenoote. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W« D. Men meldt ons wit Aardenbur Tengevolge van het Ongegrond verkla ren door de Kroon van hel beroep, door den raad dier gemeente ingesteld tegen de beslissing van Ged. Staten van Zee land, omtrent niet toelating der nieuw gekozen raadsleden, zal blijkens een of ficieel© aankondiging de nieuwe ver kiezing van leden voor den gemeenteraad plaats hebben op Maandag 12 dezer. U kunt Uzelf veel werk be sparen door een pak Rinso te köo- pen en de Rinso waschvoorscftriffen te volgen. Dit moderne zeeppoeder bespaart U het zwaarste werk van den waschdag. Snel gereed, een keurig heldere wasch en veel minder moeite, dit is wat Rinso U brengt. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ - VLAARDINGEN HET FEEST VAN „VLISSINGEN VOORUIT'. Wat is een eerste vereischte 0111 ecu feest openbaar of intiem te doen slagen? Muziek' Wij h erinneren ons festiviteiten, groot- scher van opzet, meer moeite en voorbe reiding eischendi, die schitterend mochten lieelen, doch waar maar één klacht over was: le weinig muziek. Muziek op plein of park, of 0111 achter te hossen; direct is er vroolijkhcid, direct jolijt. Blijkbaar heeft hel bestuur van „Vlissingen Voor- uil" dit begrepen is zoo op die goede ge dachte gekomen haar stad' op den zilve ren jubileumdag ochtends middag en avond als het ware ondier te dompelen in muziek. Dan is het succes weer of geen weer, gelukkig was het Zaterdag een heerlijke nazomerdag al bij voor baat gegarandeerdi. Ontvangst ten stad huize. Muziek was er alzoo al van 12 uur af. Maar tevoren eerst een plechtigheid; de officieele ontvangst van de deelnemende besturen ten stadhuize met natuurlijk het bestuur van „Vlissingen Vooruit", en van den Bondi van Harmonie en Fan- farevereenigingén in Zeeland. Daar, in de raadszaal, was het de bur gemeester, de heer 0. A. van WoeltLeren, die allen het welkom toeriep en na de feesten van 1923 te hebben gememoreerd, op het werk van den Zeeuwschen Bond •ees, waardoor het muzikale jieil in Zce- laud zoo is gestegen. Dc burgemeester bracht dank aan „Vlissingen Vooruil", omdat haar streven louter en alleen is het algemeen belang le dienen, en wcnschlc haar Ja-acht toe voor dc ko mende lijden. Dc heer Th. Wolse, uit ICorlgene, dank te hierop voor de uitnoodiging, en wek te vooral de muziekgezelschappen uit Zeeuwsch-Vlaanderen op, zich bij den Bond aan te sluiten. De voorzitter van „Vlissingen Vooruit", de heer D. L. H. van Raalte, dankte den burgemeester evenzoo en betuigde zijn erkentelijkheid voor de groote medewer king der muziekgezelschappen. Vlissingen is een stuk muziek. Ook het stadsbestuur huldigde hij in ecnige hartelijke bewoor dingen voor (dc steeds ondervotadén steun, cn politie en gemeentewerken voor de goede samenwerking. Allen slemdén spontaan in met een driewerf hoera op edai burgemeester en zijn tegenwoordig bestuurscollege. Ook door den eer©-voorzit ter van „Vlissingen Vooruit", den heer J. G. van Niftrik, werd een enkel woord ge sproken. Hij verheugt zich over Ylis- singen's groei, en wenschte dan ook de gemeente geluk met een bestuur, dat zoo krachtig de belangen behartigt en plan nen tot verwezenlijking brengt. Ook na zijnt oespraak mocht dc bur gemeester een „Lang zal hij leven" in ontvangst nemen. Toen ook de heer II. (Ingez. Med.) Blok, uit Kapelle, nog een kort woord gesprokenh ad, dankte de burgemeester voor de hem gebrachte hulde. Hij hoop te vooral den heer van Niftrik nog vele malen als gast te mogen begroeten. Na het ronddienen der eerewijn werd op voorstel van den heer Blok een heil dronk gewijd aan dc kort geleden ge- horen dochter van den burgemeester. Toen deze plechtigheid geëindigd was, werd van af dc binenplaats der Willem III kazerne een kleine omgang door de stad gemaakt, door dc voornaamste stra ten. 's Middags Van nog een adere, zeer kjesclie plicht l^weet zich nu „Vlissingen Vooruit". Het bestuur liet te drie uur een palmtak leg gen op hel graf van den eersten voorzit! ter den heer W. L. Winkelman, too- nend daarmee haar pionier niet te zijn vergeten. Dc heer T. G. Lemmers, was daarbij tegenwoordig namens het be stuur en voorts de heeren Hoste, Hanen- winkel, en v. d. Putte, namens het oude Vlissingsche mannenkoor. Festival. Van twee tot half vijf kon heel Vlis singen muziek liooren! Want in vijf ver schillende declen der stad werden uit voeringen gegeven door dc 25 opgeko men muziekgezelschappen. In het Bellamypark, op de Boulevard Evertsen, op de Zeilmarkt, heel achter op het Eiland en in de Scheldesitraat. Wij zijn zoo overal gedurende den middag eens een kijkje gaan nemen; Eigenaardig: het was in de binnenstad oneindig veel en veel drukker dan om de muziektenten in de buitenwijken. De menschen zoeken dc gezelligheid, nu eenmaal bij voorkeur daar, waar .van zelf al veel menschen zijn. En zoo stond het in hel Bellamyparkneen, zwart kunnen we het niet noemen, sinds het v^elkleurendom der huidige damesmode, en ook op de Zeilmarkt was het zeer 'ol. Dc promenade langs den Xicuwen- dijk was zoo tusschen twee en vijf uur in vollen gang. Daardoor ignoreerden mo gelijk velen de muziek in hun eigen wijk. Zoo ongeveer kwart voor vier b.v. was het op het eiland bepaald, stil, en de drukte op de Boulevard ook veel min der d,an anders. Dc concentratiepunten bleven de twee bovengenoemde Mam- voor wie eens rustig naar de muziek wilde luisteren, waren de concerten in de buitenbuurten wel 200 aangenaam, noe- wel hel dient erkend, ook opj de drukke punten was alle onnoodig la- aai vermeden. Men waardeerde daar voor blijkbaar le veel, wat „Vlissingen Vooruit" dezen dag gul de bevolking bood. Ieder der 25 corpsen had een half uur, en wij gelooven wel, dat ieder zijn beste paradenummers had "uitgekozen, en zijn beste beentje voor zette. Wij zijn op alle ïlaatscn waar muziek was, geweest, maar tonden daarom niet overal tegelijk zijn. Hier waren wij juist bij een opera-fan- taisic, elders bij hel populair up lo date; pa c'est Paris; weer elders oen inarsch! Het publick toonde zich steeds dank baar. applaudiseerde nu en dan. Aan wie niet bij de muziektenten kon komen, thuis moest blijven om een of andere reden, ook aan hen was gedacht. De corpsen trokken steeds met muziek voorop naar de voor hen bestemde tent, en waar er 25 waren, en op vijf plaatsen gespeeld werd, is vrijwel geen straal1 muziekloos gebleven. Steeds kwamen wij op onzen tocht door de stad van die Wan delende „muzieken" legen, hel vaandel voorop, verhoogend de algemeeno vroo- lijkheid. Precies om half zes vereenigden zich alle deelnemende veroenigingen in do groote zaal van „De Oude Vriendschap".! Ter verloting van de prijzen, want liet was hier geen concours met 'n jury, uiaar festival. D. w. z. ieder deed me© voor eigen genoegen. Dat bleek ook wel, toen allen daar bijeen waren! Dat was nog eens feeststemming. Een gehos, dat de vamen ervan rinkelden. Het bestuur, met dat van den Zeeuw schen Bond liad op het podium plaats genomen, "en evén "over half zes, toen na veel moeite de noodige stilte ver- kregen was, kondigde dc heer Van Raal te de verloting aan van dc 20 geldprij zen en 5 trootsprijzen van f 5, na eerst de opgekomenen met een enkel woord te hebben bedankt voor de verleend© medewerking om dezen dag te doen sla- gen. Toen werden de vertegenwoordigers beurt om beurt boven geroepen om een lot to trekken en de fraaie horinnfo- ringsmedaille in ontvangst te nemen. Dit ging naar dc volgorde vau de lijst in den feestgids. Er zat spanning in Want eerst no. 17 trok den hoofdprijs, f 100 .Oefe ning kweekt kunst" tc Schoondijkc. Dat die daarbij een hartelijk hoera te in- casseeren had, spreekt van zelf! De tweede prijs, f 75, was voor „Ons Genoegen" tc Nisse; do derdie, f60, voor „Voorwaarts" te Koudekcrke; de vierde, f 50, voor „Crescendo" (mondharmoni ca's) te Vlissingende vijfde, f 40, voor „Oefening na den Arbeid le N. en St. Joosland; de zesde, f30, voor het mu ziekkorps van den Houthandel Walche ren, te Middelburg, de zevende, f25, voor Arne's Genoegen, te Arnemuidpn; de achtste, f 20, voor Eendracht maakt macht" te Serooskerkede negende, 1' 15, voor Soli Deo Gloria, lc Grijpsker- ke; de tiende fl 5, voor de Vlissingsche Postfanfare. Daarop volgden de 10 pre mies voor- „Oefening kweekt kunst", le .Weslkapelle; mondharmonica „Oefening kweekt Kunst", Zierikzee, „Luclor et Emergo", Zoutclande; „Eendr. maakt Macht", Groedo; „Oefening en Uitspan ning", Katlendijkc; „Ons Genoegen, "Vlis singen; „Luclor et Emergo". Renesse; „Apollo", Domburg; „Oefening baart Kunst HooFdplaat; en „Geduld Over- 'inl", IJzcndijlte. Ten slótte de vijf troostprijzen: ,,SL Caecïlia", Vlissingen; „Harmonie', Bier vliet; „Oefening na Arbeid", Ritthem'; „Vooruit", Waarde; en „Apollo", Brou wershaven. Door enkelen werd met oen paar woorden dank gebracht voor dezen dag. Hierna gingen allen uileen, om zich gereed te maken voor den avond. 's Avonds. Alweer muziek! Om zeven uur in het Bellamypark, en op dc Zeilmarkt, om half negen door de straten naar het ge reserveerde gedeelte op het strand voor het vuurwerk op de Nolledijk. Daar op don Boulevard Evertsen was zoo tegen negen uur, heel Vlissingen uitgeloopen Het vuurwerk' Hier, jammer genoeg, slaakt de enthousiaste pen! De muziek, 'den heelen dag, het feest was voortreffe lijk georganiseerd, en geklaagd. Het vuur werk echter viel in letterlijken en fi guurlijken zin in het water! Wij zul len niet in details treden. Ongetwijfeld heeft het bestuur al zijn best gedaan om dit tot een waar „glans"punt van het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1