Woensdag 31 Augustus 1927 BINNENLAND. Uit Stad en Provincie. Sigaren? 1 ie, 204 170' laargang MDDELBUR COURANT. DE TERUGKOMST VAN DE KONINK LIJKE FAMILIE. Gisterenavond om 10 u. 4 zijn de Ko ningin, Prinses Juliana en Prins Hen drik met den Duitschen trein aan het Staatsspoorstation in de Residentie aan- gekomen. Op het perron was de Koningin-Moe der ter begroeting aanwezig, vergezeld van eenige leden van de koninklijke hof houding. De koninklijke familie heeft haar in trek genomen op „den Ruigen Iloek". DE BURGEMEESTER VAN ZIERIKZEE IN BELGIË GEHULDIGD. De correspondent van dp N. Rolt. Ort. te Brussel schrijft: Door een aantal visschers van Heist eft Zeebrugge is van de komst^ naar Zee- brugge en Brugge, van mr. Fokker, ad vocaat-procureur, president van het' be stuur der visscherij in de Zeieuwsclie wa teren en Burgemeester te Zierikzee, dié te Brugge, met een rijkstoezichtvaartuig, de Nederlandsche inzending op de nu weer gesloten vi sscherij tentoonstelling kwam terughalen, gebruik gemaakt om den burgemeester der Zeeuwsche stad te bewijzen dal zij zijn goede zorgen en de. Nederlandsche gastvrijheid, tijdens den oorlog genoten, niel vergelen hebben. Vele visschers van Heist en Zeebrugge •vonden, naar men weet, in de bange oor logsjaren, een toevlucht, mtet hunne booi- ten, te Zierikzee en mochten er, op de Nederlandsche wateren, hun bedrijf uit oefenen. Toen de boot, waarop mr. Fokker zich bevond, bij d[e sluis te Zeebrugge verscheen, ging, van uit de aldjaar ver zamelde menigte, luid, gejuich op Mr. Fokker werd verzocht aan wal le slappen en een der visschers sprak hem, op har telijke wijze toe; de muziekvereenjging „Zeegalm", uit Zeebrugge, speelde het "Wilhelmus en aan den burgemeester, die aangenaam verrast, in gepaste woor den zijn dank betuigde, werd een ruiker met Nederlanid,sche en Belgische kleuren overhandigd Velen, Jong en oud, kwa men hem ook de handi drukken en het was, onder hfcl spelen van den Vfaam- schen Leeuw' en herhaald hoerageroep dat de Nederlandsche boot uit de schut sluis voer om echter^ een Weinig verder, op aandringen dier bevolking, tot den voe genden ochtend^ le Zeebrugge le blijven US8en- BE BUIZEN VAN DF. ZEEUWSCIIr VLAAMSCIIE WATERLEIDING MIJ. Op de vragen van het Eerste Kamer lid de heer Polak, over de levering van de buizen, noodig voor de aan le leg gen waterleiding in Zeeuwsch-Vlaande ren heeft de minister van Arbeid op de vraag, of inderdaad aan een Nederland- sche firma of een buitenlandsche, die in Nederland een fabriek wilde vestigen, ge weigerd is offerte te maken, of dat zulk een firma in het maken van offerte be moeilijkt is geworden, ontkennend geant woord In den aanvang van 1927 is door den raad van toezicht, gekozen uit den raad van commissarissen van de N. V. Zceuwsch-Vlaamsche Waterleiding Mij een aanbesteding gehouden voor de le" vering van benoodigde buizen, vol gens een door het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening opgemaakt bestek. Dit bestek werd toegezonden aan dcof- ficieele vertegenwoordigers in Nederland van buitenlandsche fabrieken Buizen voor 'buizennetten van waterleidingen worden llians in Nederland niet gefabri ceerd. Alle Nederlandsche waterleidingen hebben dan ook uitsluitend buizennet ten van buitenlandsch fabrikaial. Een Nederlandsche handelsfirma, die voor de aanbesteding een uitnoodiging tot inschrijving verzocht, moest worden afgewezen, omdat zij geen door haar vertegenwoordigde fabriek kon aanwij zen, die niet reeds door tusschenkomst van haar officjeele vertegenwoordiger was uitgenoodigd. De inschrijvingen van de officieele vertegenwoordigers waren zoodanig dal de raad Van commissaris sen op het advies van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening besloot, niel tot gunning over te gaan De bovenbedoelde Nederlandsche han delsfirma verzocht daarna, alsnog een offerte te mogen doen. Haar is daarop door het Reisbureau op verzoek van don raad van commissarissen, een bestek uitgereikt Op een verzoek van deze fir ma, om bij uitsluiting belast le worden met den aankoop van de buizen kon uiteraard niet worden ingegaan; wel werd haar uitdrukkelijk verzekerd, dat haar inschrijving ernstig in overweging zou worden genomen Van haar is echter geen offerte ontvangen. Een buitenlandsche firma, die buizen van een hier le lande nog niet toegepast systeem vervaardigt en deze buizen in Nederland door Needrlandsche arbeiders wil doen vervaardigen, behoorde van den aanvang af tot de genoodigden. Woensdag 7 Sept. rijdt van dë" sta tions aan de lijn Vlissingen—Roosendaal; weder een exlratrein, die dit maal niet alleen de reizigers naar Rotterdam ;D..P en den Haag, maar ook naar Amsterdam (C.S.) vervoert, waar men v/m. 11.14 tot 18.21 kan vertoeven. In den reis naar Amsterdam ós tevens een vrftj en- trée voor Artis begrepen, zoodat met recht over den Artislrein wordt gespro ken. Men zie verder de aanplak- en strooibiljetten. Uit Middelb urg. "Gisteravond heeft de heer J. H. Caro, directeur van het Middelb urgsch Muziekkorps, bij den aanvang der re petitie met waardeerende woorden hel overleden lid, den heer J. P. de Vos, herdacht. Ter eere zijner nagedachtenis werd daarop de treurmarsch uit het Oratorium „Samson" van G. F. Handel uitgevoerd. Op het politiebureau alhier zijn twee rijwielen als gevonden voorwerp ge deponeerd. - Het bestuur der Onderlinge Verze- kerings Maatschappij tegen Handelschade in Zeeland, uitgezonderd het voormalig 4de district, heeft zich met een adres tot het Provinciaal Watersnood Comité alhier gewend, met het verzoek d. maatschappij in aanmerking te doen ko men voor 'n procenlsgewijze gelijke ver goeding als onverzekerde landbouwers, indien de pogingen van het proviciaal comité succes hebben, om te verkrijgen, dat een deel der gelden bijeengebracht tot leniging der gevolgen van de storm ramp op 1 Juni j.l. zal worden bestemd voor het verleencn van vergoedingen aan hen, die in Zeeuwsch Vlaanderen door hagelslag zijn getroffen. Uit Vli*sing en. Vermoedelijk door de duisternis mis leid zijn Maandagnacht een man en vrouw van den zeedijk bij den Oranje molen le Vlissingen gevallen. Tenge volge van den val werden beiden gewond en zijn zij, na met de motorboot \an het Nederlandsch loodswezen aan wal te zijn gebracht, per brancard naar het SI. Jo« seph-ziekenhuis vervoerd. o Uit Walcheren. Dinsdagmorgen kwart voor acht is een gedeelte van Koudckerke ('t Zand) door klokgelui en hel schetteren der braudhoorns gealarmeerd voor e?n in de kom van het dorp heerschenden zwaren brand. De waarnemende burge meester en de wethouder waren spoe dig, evenals de brandspuit, op weg naar het dorp, waar gelukkig niets van een brand bekend was. Hedenmorgen le vier echter brandde aan den Keiweg na,ar Dishoek door het omvallen van een stallantaarn de schiur van den leurder Koppejan af. Een geit kwam in de vlammen om. Een hit en een geit konden nog worden gered. Dui zenden kilo's hooi en aardappelen, be nevens gereedschappen en hel paar- dewant gingen verloren. Alles is slechts licht verzekerd. Uit Zuid-Boveland. In openbare vergadering kwam de raad der gemeente Ka pc 11e bijeen. Alle leden tegenwoordig behalve de heer Gauseman. Waar er geen ingekomen stukken aan wezig waren kon tot directe afwerking der agenda over gegaan worden Namens de commissie tot naz.ien van de gemeenterekening 1926 adviseerde de. heer Zegers tot voorloopige vaststelling tot een bedrag van f 74180,49 inkomsten f 65916,22 uitgaven, batig slot f 8263,92 Aldus werd besloten Namens de commissie lot nazien van de rekening Burgerl. Armbestuur over 1926 adviseerde de heer van Wingen eveneens tot vaststelling eu tot goedkeu ring van de begrooting 1928 Ook hier toe werd eveneens besloten Aangeboden werd de gemeentebegroo- ting 1928 met een bedrag van onlvang en uilgaaf van f62120,62. Bij de rondvraag wil de heer v. d. Have het wel eens hebben over de stop plaats nu door B. en W. vastgesteld bij dr. Pfeiffer juist het smalste gedeelte, waar ongelukken niet uitgesloten zijn Spr. zag gaarne dal weder de oude stop plaats bij liet hotel de Zwaan in eere hersteld wordt. Niet alleen wordt door belanghebbende er op gewezen, maar velen vragen om verandering. Spr. is evenwel er van overtuigd dat Bet niet ligt op den weg van den raad om hier over te beslissen, maar wil toch wel zijn meening kenbaar maken. De voorz. erkent dat het gewijzigd gedeelte smal is, wijst op de gevaarlijke situatie aldaar, vond het wel eigenaar dig dat juist op den eersten dag van in werkingtreding 'n ongeluk gebeurde, en zegt verder toe dat 'n pter^oonnlijk onder zoek van B. en W. niet achterwege z.al blijven en ernstig zal getracht worlden naar bevredigende oplossing. Weth. Zuidweg voelt veel voor het dooc, den heerNy. d. Have aangegevene. De heer Fraanjc vond de oude slop plaats de breedste Van het geheele dorp. De heer van Wingen vond de plaats bij de wed. Burger het allergeschiktst. Ook de voorz. verklaarde hierover gedacht te hebben. Na afwerking der werkzaamheden wil de voorz. een woord van dank brengen aan de leden die mede hebben gewerkt tot behartiging der gemeentebelangen, hetwelk niets Le wenschen overlaat. In zonderheid wil spr. dit doen aan de niet meer terugkeerpnde leden de heeren Vereeke en Ganseman. De heer Vereeké, die 18 jaar raadslid is geweest, waar van na 1917 met een tusschenpoos als wethouder. De heer Ganseman is 14 jaar raadslid geweest, beiden komen dank toe voor het vele dat door hen in het belang der gemeente is verlicht, en voor hetgeen zij mede tot stand hebben ge bracht en mede behulpzaam waren. In zonderheid brengt spr. dank aan den heer Vereeke. Vooral in de laatste pe riode werd genoegelijk en hartelijk saam» gewerkt. Spr. drukt zijn spijt uit den heer Vereeke Ie moeten missen, maar lioopt dat zooveel mogelijk door beim steeds de gemeenlebeilangen mogen be hartigd worden Wethouder Zuidweg sluit zich volko men aan hij het door den voorz. ge sprokene en roemt de genoegelijke en royale medewerking Weth. Vereeke dankt voor de vriende lijke woorden "hem toegevoegd, erkent de aangename samenwerking en lioopt dat nog veel goeds tot stand mag ge bracht morden. Togen den 62-jarigen L. N. le Ier- seke is door de politie proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van art, 247 wetboek van strafrecht. Uit Scnouwen en Duiveland De 18-jarige D, v. S. veldarbei(d)iler wonende le D rei schor, zou, volgens haar eigen bekentenis aan de politie af gelegd, haar kindjie waarvan zij in den loop van de vorige week lieimelpk is be vallen en dal ook volgens haar hij liet ter wereld komen leefde eigenhandig hebben gedoog en hel lijkje in een sloot achter de oudierlijke woning hebben ge worpen, Daar werd 't ontdekt door den hond van een inwoner van Dreischor die Ier plaatse passeerde De vader vau ver dachte heeft daarop het lijkje ter plaatse weggehaald en het in een baalzak op een ïlaburig stuk land begraven, alwaar het op zijn aanwijzing gisteren is opge graven om gerechtelijk te worden ge schouwd. De jeugdige vrouw is aange houden en hed^n aan de justitie voor geleid. Uit Thoien. Een onbekende gever(geefster) heeft aan de Vereen. „Hel Groene Kruis" te St. Maart ensdjjk een bedrag van f1000 geschonken. Üit Zee uwsch-Y<a anderen W. D. De gemeenteraad van Biervliet heeft zich nogmaals met 4 tegen 3stem- uitgesproken voor ontbinding der NV. Zee uw sch-Vl a amsche Waterleiding Maatschappij. Te N i e u w v 1 i e l is op ruim 85- jarigen leeftijd plotseling overleden de lieer Hendrik Brakman Pz, die van 1 Sept. 1891 tot 1 Sept. 1917 lid van den gemeenleraad en vele jaren levens wel- liouder is geweest, terwijl hij van 1 Nov 1877 tot aan zijn dood, dus bijna iJiO jaren lid was van den dijk raad der wa- lerkcering van den rakuniteuzen Adonis- polder. DE ZEEUWSCII-VLAAMSCIIE WATER LEIDING. Op de Dinsidlig j 1. te Terneuzen ge,- houden algemeene vergadering van aan deelhouders der N. V. Zeeuwscli-Ylaam- sche Waterleiding Maatschappij is met 65 van de 76 stemmen £2 van de 20 verte genwoordigde gemeenten stemden legen) besloten om de vergadering te verdagen en de behandeling der pgencla tol nader order uit te stellen, terwijl inmiddels eene commissie zal worden samengesteld' uit de vertegenwoordigers van alle stan den, beroepen, richtingen enz. belioo- rende /oowel tol de v()or- als tegenstan ders der waterleiding, teneinde in over leg met het Rijksbureau voor Drinkwa tervoorziening de grieven en bezwaren, die tegen dê'ze waterleiding worden in gebracht, zoo uitgebreid ten objectief mogelijk te onderzoeken en daarvan rap port uit te brengen aan dten raadl van Commissarissen van wien het voorstel tot het stichten van eene dusid|anige com missie is uitgegaan. GEMEENTERAAD VAN AARDENBURG. Dinsdag vergaderde de raad van Aar den-burg. De heer K. L. Reepmaker is met ken nisgeving afwezig. De notulen der vorige vergadering werden met 4 togen 2 stemmen goed gekeurd. Ingekomen was o a. een schrijven van de commissie tot bestrijding van tuber culose om een subsidie van f 250. B. en W. stellen voor f 100 te geven. De voor' züter zegt dal zoowel het Wit Gele Kruis dat f 1200 van h'et weeshuis krijgt en de wijkverpleging uitgaande van het Bur ger-Gasthuis die deze rijke instelling achter zich heeft, ontvangen reeds voldoende subsidie. De gemeente heeft oorspronkelijk 1 100 subsidie gegeven, om de rijkssubsidie niel in gevaar te bren- gen Mevr. v. d. Broecke zegt, dat, daar de instelling nog zeer jong is, ze veel moet aanschaffen en vindt het gewenscht f 250 le geven. De voorz. zegt, dat in geen andere gemeente de vereenigingen, die T. B.C.. beslrijdcn zulke j-ijke instellin gen achter zich hebben, zoodat het niet noodig is, dat de gemeente meer subsidie geeft, te meer waar nog niet gebleken is, dat die hoogere subsidie noodig is. Spr. zal de eerste wezen, om voor te stellen een hoogere subsidie te geven, zoodra blijken zal, dal er meer noodig is. De heer Lannoije zegt, dal mevr. v. d. Broecke en de heer v. d. Hooft steeds de eersten zijn die willen geven, doch dat ze schelden als er een nadeelig slot van de rekening is zooals llians van ruim f 8000. (De voorz. knikt ontkennend Het voorstel van B. en W. wordt aan genomen met 1 stemmen tegen 1 ont houding en 1 blanco Thans komt aan de orde de kwestie an aansluiting bij het werkloozenbe- sluit. Mevr. v. d. Broecke vraagt, of er al een bemiddelingsbureau is opgericht. Dc voorzitter zegt dal dit opgeriehlt wordt, als er eenmaal aangesloten is. Mevr. v. d. Broecke zou dan guaime hebben, dat dit een gemeentelijk bemid delingsbureau is en geen particulier. zou ook een lijst ten gemeentehuize \yn- üsn aanlecrcn. waorou de werkeloozen baneeleekend worden, ten diens|,c der werkgevers. De heer v.. d- Hooft zegt, dal hij, even als de heer Lannoije. in de vorige verga dering reeds deed uitkomen, ook wel bang is. clat er werkloozen gekweekt worden. Voor 't oogenblik is hel verzoek gedaan namens een II. K. vereenigiiig, doch als hel uitsluitend voor R. K is of Voor Protestanten, dan is hij er legen. De voorzitter zegt dal alle gezindten zicli kunnen aansluiten en hij deelt niet hel gevoelen vau den lieer v. d. Hooft omtrent werkeloozen kweeken. Trou wens de arbeiders moeien eerst 8 dagen, al of niet opvolgend, werkeloos zijn om ten hoogslc 6 weken ondersteuning le kunnen krijgen. Dc heer Lannoije zegt accoord te gaan mei wat de heer v. d. Hooft opmerkte, en zegt verder, dat er in Aardenburg nooit veel werkloosheid heersclit, lioogslens ongeveer drie per sonen, en dan zijn hel nog sleeds dezelf de. Als men nu bij voorbaat voor de werkeloozen zorgt, dan zullen er nog meer komen. Volgens den voorzitter en weth. dc Wispelaere zijn er soms wel 20 A 30, en de laatsle vindt licl hoog noodig, dal er aausluiting koml. De heer v. d Hooft zegt, dat juist op de laatste kermis gebleken is, dat er door die menschen, die zoo weinig liceteu le verdienen, zooveel verleerd is. M. a. sl. wordt besloten, dal dc ge meente zien zal aausluilen. Daar B. en V.'. weer een schrijven van Ged. Stalen in handen was gesteld, betreffende den weg Aardenburg—Mid delburg via Ileille, stellen zij thans voor om geen onderhoud op zich to nemen van dit 11S0 M. lange gedeelte, dat voor rekening dezer gemeente zou konijen, daar zulks op den weg ligt van dc Pro- incie. Mevr. v. d. Broecke wil eerst nog een kostenberekening maken, doch de voorzitter zegt, dal waar B. en W. legen den ondernoudsplicnl zijn, zij ook geen kostenberekening gemaakt hebben. Dc heer v. d. Ilooft wil hieromtrent ook nog iels zeggen, doch wil wachten tot er gestemd is over het voorstel van mevr. v. d. Broecke, dat met 4—1 stem en 1 onthoudng werd verwoirpen. De voorzitter gelooft, dal er een deel van den raad is, dat wel 'den onderhoud op zich wil nemen. Bij stemming over het voorstel van B. en NV., dat met '4 tegen 1 st. en '1 onthouding werd aangenomen, stemde weth. Cueienaere eerst verkeerd, wat Natuurlijk jjl *ïUq Beter dan alle (Ingez. Med.) den heer v. d. Hooft aanleiding gaf om le zeggen: „Je maakt zooveel praatjes, dat ze je niet meer kunnen volgen." Eenige wijzigingen in de begrooting o.a. den post rechtskundige adviezen, doen den heer v. d. Hooft opmerken, dat hij het niet gewenscht oordeelt, dat gevers van rechtskundige adviezen in stand worden gehouden uit de gemeen tekas Wat de verhooging van den post brandstoffen blijkt, dat de centrale ver warming het dubbele kost van de ge wone verwarming. Wal den post rechtskundige aïlviezen betreft, zegt dc voorzitter, dat de raad zelf telkens besluit om rechtskundig ad vies in te winnen, zoodat de raad dan ook nieL tegen verhooging van dien post kan wezen. Mevr. v d. Broecke is ook tegen de verhooging van dieu post, zoo dat de diverse wijzigingen met 42 st. werden goedgekeurd. Aan de orde komt nu de voorloopige vaststelling van de gem.-rekening dienst 1926. Dc heer v. d. Hooft hoopt, dal hij niet telkens door den voorzitter in de rec.e zal worden gevallen. Hij komt tot een nadeelig slot van ruim f 600.—, doch hij vindt posten van hijvoorbeeld f 1324 voor procedures eu f 500 voor advo- cateurekeningen, om van telefoonge sprekken niet te spreken zoodat hij meent, dat er minstens een f 1S00 ver- morsL is. De heer Blondeel, die m(el den heer Reepmaker de rekening nagezien heeft, koml tot een batig saldo van pl.'m. f 8000. Dit verschil komt, zegt de voorzitter, doordat er voor de res tauratie van het stadhuis nog geen lee- uing opgenomen is. De heer Reepmaker had schriftelijk te kennen gegeven, dat de cijfers van de rekening, de mandaten en bescheiden kloppen, zoodat hij daarop geen aan merking had. Deze verklaring echter sluit niet in, dat hij zijn goedkeuring hecht aan het beheer, daar hij van meening is, dat bij minder najagen van partijbelangen, deze rekening niet met zoo'u groot nadeelig slot had behoeven tc fluiten. Ook de heer v d. Hooft houdt vol, dat er een nadeelig slot is, en daar er een post is van f 1824, waar hij legen is geweest, zoo zal hij niet voor goedkeuring stemmen. Mevr. v d. Broecke wenschte een meer gespecifi ceerde rekening van de advocaten, en daar de raad er toch geld voor geeft, mag ze ook we'len waar het voor ge bruikt woedt. Daar de beide wethouders niet mede mogen stemmen, werd de goedkeuring aangehouden tot de volgende vergadle- ring wegens staken der stemmen. Evenzoo verging het de rekening van hel Burger Weeshuis, daar 2 raadsleden tevens regent zijn dier instelling. Mevr. v, d. Broecke slemde hier te gen, daar zij niet accoord kan gaan met de verdeeling der gelden, die in strijd is met het reglement. Zoo ook de heer v. d. Hooft, De rekening van het alg armbestuur werd z. lï. st. goedgekeurd. Aangeboden wordt de begrooting over 1928. Bij de rondvraag zegt de heer v d. Ilooft zich er wel voor te zullen wach- len iels le zeggen. De heer Blondeel vraagt naar ver betering van de Polderstraat. De weg is wel gerepareerd, doch verbreeding is ook noodig. De lieer Lannoije valt spr. bij, en zegt, dal van af den meubelmaker Timmerman lot aan den grintweg in de Polderstraat de weg dient, verbeterd te orden. Het is niet mogelijk uit le wij ken als hier de breed en zwaarbeladen voeren van de Belgen rijden, die zich daaraan niet storen Daar de Ivaaipoort te klein is, gaan Thans de grootste vrach ten door den polder. "Verharding van den Zomerweg met macadam zou af doende verbetering brengen, en zou eeu goea Nverlt wezen. Het verwijderen der hoornen, zooals weth. de Wispelaere l^j- pleil, is niet voldoende, daar de keiweg te smal is, en dan tevens ook gevaar zon ontstaan voor voetgangers op het voetpad, zooals de heer v. d. Ilooft opmerkte. Een landbouwer krijgt, vol gens den heer Lannoije 1 5a l 10minder per gemet, als ze door de Kaaipoorl

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1