Maandag 29 Augustus 1827 Ho. 202 170' Jaargang WDDELBURGSCHE COURANT. BINNENLAND. DE REJS VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE. De ^Koninklijke familie heeft Bygdiu Zaterdagmorgen om half 10 met mooi weer verlaten. De Koningin heeft haar groot© voldoening uitgesproken over haar welgeslaagde verblijf daar. De nacht is doorgebracht in Breidablik in Valdres. Gister zou de reis worden voortgezet naar Oslo en heden keert de Koninklijke familie vandaar naar ons tand terug. v. DE RELLETJES TE ROTTERDAM. Mede dank zij de „burgerlijken staat van beleg" (het verbod van samenscho lingen) is het Zaterdagavond te Boiler- dam niet tot ongeregeldheden gekomen. Om 6 uur waren vele nieuwsgierigen aanwezig. Bij elke zijstraat en steeg, uit komende op den Goudschen Singel, wer den groepjes van 5 rechercheurs gepos teerd. Verder werden er op enkele pun ten ook nog dergelijke groepen geplaatst In totaal 18. Bovendien waren in eenige politie-posten reserven ondergebracht. Ook werden er 46 bereden agenten in re serve gehouden, terwijl 10 politie auto's rondreden. Toen alle groepen hun posten hadden betrokken, werd het publiek lot doorloopen gemaand en waar noodig werd aan dit bevel met den gum mistok de noodige kracht bijgezet. Ieder die tweemaal langs kwam, werd gefouilleerd. Om 8 uur waren vele communisten naar 't Noordplein gekomen in de ver wachting dat van Burink toch zijn we- kelijksche redevoering zou houden. Maar om 8 uur heeft de politie zonder geweld te behoeven te gebruiken, het plein ont ruimd. 't Is den gelieclen avond daar rustig gebleven. In het ziekenhuis aan den Coolsingel hebben zich Zondagmorgen 2 mannen gemeld. Een had een schotwond in zijiu huik, Donderdagavond bij een charge in de Lange Lijnslraat opgeloopen. De an der had, eveneens bij een charge, inwen dige kneuzingen gekregen. .MINISTER MILAN NAAR ONS LAND. Naar de „Tel." verneemt is de volgen de week het bezoek aan ons land te gemoet te zien van den heer C. M. Ma- lan, minister van spoorwegen en ha vens van de Unie van Zuid Afrika. De minister zal de electrificatie van. onze spoorwegen in oogenschouw nemen. Voorts zal hij de havenwerken van Am sterdam en Rotterdam bezichtigen en o. .a. bezoeken brengen aan Werkspoor 'te- Amsterdam en aan de fabriek vim Beynes ie Haarlem. DE INTELLECTUEELE BETREKKIN GEN TUSSCIIEN NEDERLAND EN BELGIË. „Het Laatste Nieuws" heeft minister Huysmans geïnterviewd over de bevor- ring der iutellectueele betrekkingen tus- schen Nederland en België. Ook dat punt, zeide de minister is in orde. De Nedcrlandsche regeering was het eens met ons, en ik heb haar amenT dementen aangenomen. Univcritaire leer krachten en studenten worden dus uitge wisseld. Verder zal ook, geslijk dat met Frankrijk is overeengekomen, een com missie worden beuoemd die de kwestie van de gelijkstelling der universitaire diploma's in Nederland en België zal re" gelen. Binnen afzienibaren. lijd? Alles is klaar. Na moet ailleen nog den gewonen weg worden afgelegd, overbui- itenlandsche zaken. „DE GLINUIIORST" FAILLIET. De in de provincie Utrecht bij Amers foort gevestigde vereeniging lol duur zame verzorging van minderjarigen, die bet bekende opvoedingsgesticht „De Glindhorsl" beheert, is dezer dagen fail liet verklaard. Naar het U. D. verneemt, was een fail lissement reeds lang dreigende. Er was steeds gebrek aan de noodige kasgelden. Wel subsidieerde de regeering de instel- lling doch betaalt dit zoo uit, dat de Glindhorsl eigenlijk gedurende langen tijd dit bedrag moet voor schieten. Ook de Gereformeerde kerk steunde niet onbe langrijk doch vermocht ook het gebrek nan kasgelden niet weg te nemen. Obliga tiehouders kregen nooit rente. Men verwacht nu, dat de regeering thans op een of andere wijze terzake van dit faillissement zal ingrijpen. De „Glindholrst" is een der wéinige op>- voedingsgestichten in ons land, dat de •coëducatie toepast. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Na de vele regendagen, de vele slechte Zondagen, dan eindelijk gisteren weer een Zondag met zonnewarmte, met wolkloozen hemel, met weinig wind. Dit betcekende voor honderden en nog eens honderden er op uit per tram, autobus, auto, fiets of te voet, naar bui ten, naar veld, bosch, zee en strand, Ge nieten van hetgeen de natuur ons bied,t, nieuwe moed en kracht op d,oen volox het werk. Er is met volle teugen van de zen echten zomerdag genoten. Zondag a.s. geeft het Mi(d|delburgsch Muziekkorps van 12 tot 1 uur een uit voering in de Abdjj. Alhier heeft zich bij een bijna 12-jarig zoontje yan den heer de D'. een geval van bloedvergiftiging voorge daan, Donderdag krabde het ventje een puistje aan den neus open en Zaterdag avond overleed de ongelukkige aan de gevolgen daarvan. Gedachtig aan het: „eere, wie eer© toekomt", moeten wij een vergissing her stellen, die in het verslag van de ring- rijderij in het nummer van Vrijdag is gesloopen. Niet de heer De Graaf, doch de heer A. Calatz was leider van het strijkje, 'zooals trouwens ieder jaar het geval is, Een stadgenoot deelde ons heden mede, dat hij met 48 loden van de Ne- derl. Reisvereeniging twee dagen vóór de vreeselijke ramp bij Ghamonix den- zelfden spoorweg is gepasseerd. Men kan zich begrijpen met welk een schrik het bericht in een ie Keulen gekocht blad werd gelezen. En het was te begrij pen, dat men elkaar hartelijk geluk wenschte met den goedeu afloop. Uit VTiooingen. Het was te Vlissingen gisteren goed te merken, dal als het maar goed weer is, de badplaats vooral op Zondag een gezocht oord is voior talrijke uit- gaanden. Het was op den Boulevards druk en wandelingen werden gemaakt tot in de tweede duinen en nog verder. De inrichtingen bij den Slrandboulcvard hadden het weer eens wal beter dan de vorige Zondagen met de hevige regens en na de stille week voor het zeebad, waren er gisteren zper vele verkwikking komen zoeken in het zilt© nat. Blijft het weer zoo „zomersch dan raag voor de nu begonnen week zeker een hoo- ger cijfer aan genomen baden worden verwacht. Aan het Zaterdag ter cere van het 25-jarig beslaan van „Vlissingen Vooruit" te Vlissingen le geven festival zub len 24 gezelschappen deelnemen. Te 11 uur heeft de officieele ontvangst op het Stadhuis plaats. Des middags worden op verschillende plaatsen in dp stad muziek uitvoeringen gegeven. Des avonds te 9 uur wordt op dpn Nolledijk een vuur werk afgestoken, waarna weer verschil lende concerten plaats hebben. De café's mogen tot 1 uur geopeud blijven. Te Vlissingen reed gisteren een motorrijder uit Middelburg in grootei vaart door dje stad, o.a. iusschen kerk gangers door. Proces-verbaal wegens overtreding dpr maximum-snelheid en het in gevaar brengen van de veiligheid, werd tegen den woesteling opgemaakt. Te Vlissingen is de prijs van de melk thans met 1 cent opgeslagen en gebracht van 12 op 13 cent. Aan het strand tusschen V1 i s s i n- e n en Koudekerk© is een 30-jarige man bij afgaand water bij het baden verdron ken, zijn lijk is nog niet gevonden. Uit Walcheren. Onder begunstiging van goed droog weer, vierde Zaterdag de Groote Abeele feest. Alles had een prachtig verloop, geen enkele wanklank werd vernomen. Alleen voor de verlichting was de wind nog te sterk, vooral voor de vetpotjes, zoodat alleen verlichting mpgelijk was met lampions. Dit was te imecr jammer, daar de prachtig ver sierde tent alleen met vetpotjes ver licht zou worden. Vau de middagfeeslen was het num mer voor de ouderen; <fe ringrijderij te paard, welke plaats had op het Zand pad naast den straatweg, met 10 deel nemers. Voor de drie eerste prijzen moesl door J. Louwcrse, C. Slroo en J. I-olderraau gekampt worden, daar ieder 11 ringen had behaald. Hierbij viel de eerste prijs ten deel aan J. Louwerse, de 2de aan C. Slroo en de 3de aan J. Polderman. Om den 4dcn en 5en prijs werd gestreden door J. Janse en i. Olijslager, Leder mei 10 ringen. De 4de prijs viel len deel nan J 01 ijslager en de 5de prijs aan J. Janse Alle ringrijders, ook die met een minder aantal ringen, zagen zich prij zen toegekend. De potlepel, waarvoor natuurlijk afzonderlijk werd gereden, viel ten deel aan P. Verhoef, terwijl de medaille, beschikbaar gesteld door den heer W. N. Jobse, ten deel viel aan P. de Visser voor het groolst aantal ringen achter elkaar. De wisseloéker, waar van het vorig jaar J. Louwerse bezitter werd, is thans in het bezit gekomen 'van C. Stroo, die het grootst aantal xingen in het geheel J>ehaalde. Ook een ringrijderij per fiels had plaats en trok niet minder belangstelling; een opgewekte stemming heevschle onder de ïteelnemenden. De eerste prijs werd behaald door A. Hoogesteger met 26 ringen. Velen had den bun fietsen gekroond en daaronder waren heel aardig opgesierde. De daar voor toegekende prijzen werden uitge reikt aan G. van de Ven, le prijs; J. de Grave 2de pr.; Mina Nieuwkerke 3de pr.; I. Boone 4e pr.Cor v. Eijkeren 5de prijs. Voor de afdeeling kinderspelen, waar onder zakloopen, tonnetjes kruien, drie been loopen, balletjes overbrengen, kotek happen en ezeltje prikken was veel animo. Er waren heel aardige prijzen be schikbaar gesteld door de commissie, zoodat de kinderen opgetogen en echt leescenjK nun werkzaamheden vol brachten. Ieder kreeg een prijsje en werden allen op de weide van Won» dergern, waar de spelen plaats hadden, getracteerd op koekjes en ranja- Door den heer Kruithof is het geheele fee^t* op de gevoelige plaat vastgelegd. Des avonds werd voor een groote me nigte, die in goede feeststemming was, een muziekuitvoering gegeven door de Souburgsche muziekvereeniging. Na af loop daarvan bleven velen nog een paar uurtjes gezellig bijeen. o Uit Züid-Beveland. Vrijdagavond, kwam de raad van Heinkenszand in openbare zitlinj bijeen onder voorzitterschap van dpn bur gemeester. Besloten werd dpn pcnsiocngrondslai van den gemeentewerkman, te verhoogen tot f 850, in verband met eeti periodieke verhooging. Met algemeene stemmen wordt beslo ten tot aankoop van particulier terrein in eigendom van dp firma Cappon, dat door verbouwing vrijkomt langs den openbaren weg, en Jnet dit deel de dorps- straal le verbreeden. De bcgrooting voor 1928 Wordt aange boden met een bedrag van inkomsten en uilgaven ad f 52.773.19. De voorzitter brengt thans zijn dank aan de raadsleden <lie een volgende zit tingsperiode niet meer meemaken, voor heigeen 'door hen korter of langer in hel belang der gemeente is verricht. In het bijzonder richt hij zich tot den heer Dominicus die reedp in 1888 lid van den gemeenteraad was en thans een aaneen sluitende periodp van 21 jaar achter zich heeft. Hij hoopt dal' liij door Gods goedheid, nog vele jaren van zijn rust zal mogen genieten De heeren Dominicus de Vos en B. v. d. Dries spreken hun dank uit voor dg prettige samenwerking gedurende deze periode. Wethouder van Iwaarden dpnkt den voorzitter wat hij voor den raad Ln deze periode is geweest en hij hoopt dal hij in staat zal zijn om ook de volgende zittingsperiode op de zelfde wijze op te treden. Zaterdagavond werd te Hein- kenszand de heer P. Z. dood in een sloot in de nabijheid van zijn woning gevonden. De man, die 84 jaar out! was, is vermoedelijk gevallen en in de sloot gerold en heeft zicli toen waarschijn lijk met meer kunnen oprichten, zoo dat hij in het weinige water, wal daar in stona, is verdronken. De Gemeenteraad van N i s s e heeft j.l. Zaterdag besloten tot leekeuing van het contract met de P. Z. E. M. tot tot electrificatie van de middengroep. Vrijdag vergaderde de raad van 's-Gravcnpoldcr. Aanwezig vier le den. Ingekomen was o. a. een bericht van den heer J. Louisse, dal hij zijn benoeming lot lid van de schatlingscomft missie niet aanneemt De commissie lol nazien der gemeenterekening over 1926 heeft deze in orde bevonden. Ze maakt echter de opmerkiug, dal er geen boetp is toegepast op den aannemer van het nieuwe raadhuis wegens le laten ople vering, waardoor cjc gemeente verplicht was, hel oude raadhuis nog eeuigen tijd te huren. Besloten wordt deze "huur op den aannemer Chamuleau le verhalen. De rekening bedraagt aan inkomsten f33.193 655, uilgaven f31.216.555; balig saldo f 1977.10 De rekening van het burgerlijk armbestuur wordt mede goed gekeurd. Inkomsten f 15.009 S0: uitgaven f8238.37: batig slot F 6771 43. De begrooting van dit lichaam wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op f 14.286.06, waarbij een post voor on voorzien ten bedrage van f2884.14. Uit Zeeu wseh-Vlaanderen O. D, Zaterdag reed, de lieer L. C. le S a s van Gent per motor in de nabijheid, van Philippine. Door hel uitwijken van een voor hem rijdend,© auto, welk voer tuig een door twee personen geleid paard wilde passeeren, moest dj? aujo plotse ling stoppen, met gevolg dat de heer 0 met zijn motor den auto achterop aan reed. De berijdpr werd van het rijwiel geslingerd en bekwam oen ernstige won de aan het hooft}. Na verbonden te zijn moest hij per auto naar Sas van Oeni worden gebracht. Het motorrijwiel is deerlijk beschadigd, terwijl ook de auto een lichte schade werd, toegebracht. De geleiders van het paard kwamen in aanra king met hel motorrijwiel, echter zonder letsel op le loopen. Zaterdag was d,e landbouwer D te Sas van Gent op zijn land mei het mennen van veldvruchten en had, hij een wagen met behulp van vrouw en jeugdig zoontje beladjen, toen hij het laatste verzocht een hooivork iop den wa gen te leggen. Deze wierp de vork dus danig, dat een der landen in cl© voel terecht lcwain van zijn moeder, d,ic boven op den wagen had, plaats genomen. Een vrij diepe en ernstige woud» ontstond, clic dp vrouw voorfotopig wel eenige da gen werkloos zal maken. Donderdag vergaderde op verzoek van vijf leden d,c gemeenteraad van ölinge teneinde een definitieve uit spraak te krijgen omlreut de Waterlei- diagkwestie, meer in het bijzonder om trent het al,- of niet steunen van den raad van Terneuzen in zijne pogingen -lot oulbiuding dpr N. V. Z.-VL Water leidingmaatschappij. De heer Kegelaar als vertegcnwoordi-' ger dezer gemeente op dp vergadicriug van aandeelhouders geeft a au als re den, waarom d,eze vergadering is ver zocht, Bat dp leden bij stemming wensch- tcn uitgemaakt le zien, welk standpunt er iu de vergadpriug van aandeelhou ders op 30 dezer is in te nemen Jen aan zien vau het raadsbesluit van Terneu zen,- spreker meent dal cr wel revolutie zou ontslaan te Nieuw-Namen, als de waterleiding tot-stand, kwam en vcrplich lend werd, Ms eerste punt dus wenscht spreker de beslissing of al or niet met de circulaire van dp raadsleden van T nonzen instemming bestaat, ten tweede Tlangl de heer Kegelaar een uitspraak omtrent de punten c en d der agenda oor de a.s. aandeelhoudersvergadering (onder dpze punten komen voor, de voor stellen van Commissarissen lot aangaan der gclidjccuing mot de Rijksverzekerings bank en garantie voor de aangesloleu jemeenten) d© storting van 10 pet. op de aandpelen conform d© statuten, mol bepaling, dal (dp dag waarop, door den raad van Commissarissen zal worden vastgesteld. De vergadpriug blijkt het met den heer Kegelaar eens le zijn, al thans geen der ledpn verlangt nog hel woord. De voorzitter brengt alsdan on der» de aandacht, dal hel twepde punt waaromtrent een uitspraak der vergade ring verlangd werd„ vreemd is aan d© orde van d,eu dag en dat ingevolge hot reglement van orde, daar de vergade ring niet voltallig is, dienaangaande geen voorstel in behandeliug kan komen. Spr. wijst er voorts op, dal ook ind,ien blijken mocht, dal men zich wil aansluiten bij de actie van Terneuzen, dp vertegenwoor diger niettemin vrij blijft zijn slem uit te brengen in de aandeelhoudersverga dering zooals hem in bet belang dpr ge meente juist voorkomt. Alvorens lol stemming te doen overgaan, wenscht d,e voorzitter nog eenige ernstige waarschu wing lol de vergadpriug fe richten. Zoo als bekend, is het raadsbesluit van Ter neuzen geschorst d.w-.;z. hel is voor de Kroon nog twijfelachtig of het besluit van Terneuzen in het algemeen belang wel toelaatbaar is, spr. acht bel daarom hoogst onvoorzichtig thans reeds daar mee in te stemmen. In aanmerking dient ook genomen, dal Terneuzen nog geen der besluiten omtrent financieel© deel name en verplichte aansluiting heeft ge nomen. Ten aanzien van de financiecle bezwaren bevreemdt het den voorzit ter, dat blijkbaar geen vertrouwen wordt gesteld in heigeen door het Rijksbureau der Waterleiding in de vergadering van Terneuzen is medegedpeld. dal de wa terleiding hier nicls duurder, ja zelfs wel iels goedkooper zal zijn dan el ders, terwijl ze eklprs ook rendabel is en geen ontevredenheid wekt; waarom zou een waterleiding voor dpze streek dau niet mogelijk zijn. Eindplijk wil spr. nog onder hel oog brengen, dal het ver werpen der waterleiding een teleurstel ling is voor de hoogere regeering aan wie zij zooveel arbeid èn moeite heeft gekost, en zelfs voor de wetgevende macht, die reeds haar geldelijken steun heeft ge schonken. liet zal ongetwijfeld niet gun stig voor Z-VI. werken indien blijkt dal' hetgeen men iu den Haag voor dezet streek wil doen. hier op onwil afstuit. Spr. heeft, ofschoon wellicht sprekende voor een verloren zaak, het toch zijn plicht geacht de vergadering nog op een en ander te wijzen. Vervolgens werd tot stemming overgegaan. Mei algemeene stemmen werd instemming betuigd met het streven van Terneuzen naar ontbin ding dpr Z.-VI. Waterleiding mij. E© voor zitter zegt hel gevallen besluit in strijd te achten met het algemeen belang, én, mei toepassing van art. 70 der Gemeen tewet, hetzelve ter vernietiging aan dia Kroon te zuilen voordragen. Hierna sloot de voorzitter d© verga dering. Uit Zeenwsch-Vlaanderon W. D. De raad der gemeente Oost- burg hield Donderdag een openbare vergadering, onder leiding van den bur gemeester. waarin alle leden tegenwoor dig waren. Medegedeeld werd, dat het leggen van een deel klinkerbestrating in de Volderstraat als toegang lot do nieuwe school, is gegund aan den Iaag- sten inschrijver, den heer P. Daansen Wz. aldaar voor f 1215. Besloten werd dat uc banden van de voorwielen van de aan te schaffen auto- brandspuit luchtbanden, die voor de achterwielen cushionbnudcn zullen zijn. Achtereenvolgens werden vastgesteld een verordening lol regeling van het voorbereidend onderwijs; verordening tol heffing en tot invordering van school geld voor dat onderwijs en <en instructie van het personeel bij dat onderwijs. De jaarwedde van het hoofd «Ier be waarschool werd bepaald op f 650 met 1 éénjaarlijkschc verhoogingen van f 25 en I 50 voor bel behalen van diplomat B. Uit 28 sollicitanten werd tot con- cierge-schoonhouder der Rijkskweek school, tevens schoouhouder der open bare school na een drietal stemmingen benoemd J. A. Cossijc te Schoondijke met 1, tegen A. D. J. Saeij, "die 3 stem men bekwam. Door Ged. Stalen was een beroep van Ite'l bestuur der Christelijke schoolver- eeniging „Immanuel" tegen het raadsbe sluit inzake de 3-jaarlijksclie afrekening ax. arl. 103 der L. O. wet 1920 gegrond verklaard. De raad besloot le berusten, daar liet slechts een luttel bedrag be trof. Naar aanleiding van het nieuwe rijks- wegenreglement werd besloteu een ver zoek te richten tol H. M. de Koningin en aau alle gemeentebesturen in Wes telijk en Oostelijk Zeeuwsch-Vlaandereu, en enkele vereenigingeii te verzoeken ad- haesie le beluigen. Zooals reeds gemeld werd. is besloten tol wijziging der bouwverordening iu ver band met evenlucelcn aanleg eener wa terleiding en werd het bekende verzoek der Terneuzensche raadsleden voor kennisgeving aangenomen. De Raad vond naar aanleiding van hetgeen in de vergadering op 9 Augus tus j I. te Terneuzen ge- en besproken is, dat er geen redenen waren de over eenkomst lol slichling der N. V. op te zeggen. Besloten werd lol hel aangaan van een drietal geldleeaingen tot een geza menlijk bedrag va'n f 29.500, resp. voor de trottoirs, voor aankoop van een auto brandspuit en overname der exploitatie der gasfabriek. B. en \V werden gemachtigd van de onlangs gekochte bergplaats een gedeel te voor bew aarschoool le doen inrichten en zal daarvoor zooveel mogelijk ge bruik gemaakt worden vau de materialen der oude school. Tc n aanzien der radio-distributie werd besloten aan den directeur-gene raal der Posterijen en Telegrafie mede le deeleu, dat indertijd door den raad concessie werd geweigerd. Aan het slot der vergadering richtte de voorzitter enkele woorden lol den af- tyedenden raad, bij hel weldra eindigen der 4-jarige zittingsperiode en brengt dank voor de aangename samenwerking. In T bijzonder dankt hij den heer Meijer, die in den raad niet terugkeert, voor diens praestaties in 'I belang der ge meente en wenscht hem alle goeds. De heer Meijer zegt dat hij in d©

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1