Roder Verbeek Vrijdag 26 Augustus 1927 BINNENLAND. 38B Ho. 200 170s Jaargang NIDDELBURGSCHE COURANT. IN ELKE GEMEENTE SLECHTS ÉÉN KADHMJISTIUBUTIE. Door den Directeur-Generaal der Pos terijen en Telegrafie is aan gemeentebe sturen een circulaire gezonden, in aan sluiting op de enkele maanden geleden geleden toegezonden circulaire met be trekking tot aanvragen om machtiging voor den aanleg en het gebruik van ra" dio-distributieinrjchtingein. Er wordt daarin gewezen op het aan." hangige wetsontwerp tot aanvulling der Telegr. en Telef.-wet, en op het voor nemen om de radio-diètrjbulie in een Alg. M. v. B. te yegelen. Bij het verieenen van machtigingen voor radio-distributie-inrlchtingen zal worden uitgegaan van het standpunt, dat als regel in elke gemeente slechts één radio-distribulie-onderiieming kan wor den toegelaten. 1 De houder van de machtiging zal o. m!. .worden verplicht binnen het hem bij de machtiging toegewezen gebied aan, elke aanvraag om aansluiting aan zijn inrich ting te voldoen, indien de belanghebben de aan de voorwaarden heeft voldaan. De in een gemeente reeds bestaande radio distributie-ondernemingen zullen door combinatie moeten samenvloeien tot één bedrijf voor de geheele gemeente. In andere gemeenten zullen de aanvra gers moeten trachten tb komen tot vor- vming van één lichaam. Steunt den strijd tegen den verkoop mot cadoaux dat voordeeltje is metstal ten nadeele van kwaliteit en prijs. (Ingez. Mcd.i Uit Stad en Provincie. TE GROOT GELEEFD. Het tekort op de begrooting van Utrecht zal bijna één niillioen bedragen, hoewel er reeds vier ton op werd ge schrapt. De tekorten van de vorige dien sten tellen ook mee. DE RELLETJES TE ROTTERDAM. Op hardhandige wijze heeft gisteravond de Rotterdamsche politic de herrieschop pers onder handen genomen, 't Was weer de Goudsche singel, dien deze tot het terrein van hun kwajongenswerk hadden uitgekozen, waar ze de polilie-agenten met steenen bombardeerden, ruiten en lantarens ingooiden enz. Ditmaal liet de politie niets óver zijn kant gaan. De Goudsche Singel werd af gezet, alle café's werden ontruimd, en toen heeft de politie systematisch den singel en alle zijstraten schoongemaakt. Daarbij zijn gummistok en sabel niet ge spaard. Er zijn dan ook verscheidene personen gewond. Tegen middernacht kwamen er nieu we benden bijeen, meest kwajongens, die weer gingen ^gooien. Er werd toen zelfs uit de menigte geschoten. De politie die eerst slechts nu en dan een schot in de lucht had gelost als waarschu wing heeft toen recht in de stegen ge schoten waaruit die schoten waren ge komen. "We lezen echter niet dat er per sonen door getroffen zijn. MIDDENSTANDSBOND EN WINKEL SLUITING. Een uitvoerig debat heeft gister hel Ned. Middenstandscongres gewijd aan het ontwerp-wet op de winkelsluiting en het werktijdenbesluit. Er waren er, die in overeenstemming met de vertegenwoordigers in den Mi!d- denstandsraad meenden, dat men moet trachten van het ontwerp het beste te maken, dat er van te maken is. Er wa ren anderen, die van de ontworpen plan nen een aanmerkelijk verlies van ver- kooptijd vreezen, en daarom de invoering in dezen malaisetijd niet gewenscht achtten. In den loop van het debat werden een vijftal moties ingediend. Maar het slot was, dat met algemeene stemmen en onder luid applaus een gewijzigde motie van de Haagschc winker liersvereen, werd aangenomen, waarin wordt uitgesproken, dat de voorontwer pen onoverkomelijke bezwaren bij den Ned. Middenstandsbond hebben ont moet, en waarin: „het bondsbestuur wordt uitgenoodigd, die maatregelen te treffen, welke ertoe kunnen leiden, dat aan> de indiening van deze wet op de winkelsluiting en van dit werktijdenbesluit vooralsnog geen uit voering zal worden gegeven." UIT OOST INDIË. Drie doodvonnissen bekrachtigd. Aneta seint uit Batavia, dd. 25 dezer. De Gouverneur-Generaal heeft drie doodvonnissen, die door den landraad van Tjiamis tegen communisten waren uitgesproken bekrachtigd. Uit Middelburg. Het vierde abonnementsconcert van het Middplburgsch Muziekkorps heefl liet gisterenavond, als zooveel d,it jaar, slecht met het weer getroffen. Juist tegen den aanvang begon het te regenen en. dit heeft het bezoek nog minder dvoen zijn dan op de vorige keeren. Alleen in de veranda en in de Kolfbaan zalen bezoe kers. Voor het zoo met zorg gekozen, bij zondere programma, voor de vertolking waarvan aan den heer Caro en zijn mai£ nen een woord van grooten lof toekomt, was dit zeer te betreuren. Zooals bekend worden door „Uit het Volk—Voor het Volk" op 31 Augs. kinderfeesten gehouden. De deelnemen- den vereenigen zich te één uur in den Schuttershoftuin en trekken dan in op tocht langs Molenberg, Krommeweele, Vlasmarkt, Markt, Noordstraat, Wage- naarstraat, Bree, Molenwater langs gas fabriek, Koepoortsingel naar het Sport terrein, waar de feesten plaats hebben. Des avonds te 9 uur wordt een optocht gehouden met het Middelburgsch muziek korps van den Zuidsingel, langs Koe poortstraat, Singelstraat, SchuitvlotsLraiat, Rotterd. Kade, Bateauport, Spijkerbrug, Kinderdijk, Nieuwe Poortstraat, Loskade, Stationstraat, Koningsbrug, Kade, Nicuw- straat, Lange Delft, St. Pieterstraat, Ba lans, Abdij, Burg, Markt met rustpoozen op de Loskade en in de Abdij. De bloempjes en speldjesverkoop ten bate van „Draagt elkanders lasten" heeft f 282,171/2 opgebracht. o Uit Vhiiingts. De Vlissingsche postfanfare, direc teur de heer H. B. Wol lering, geeft Zon dagavond, te 8 uur een concert op den Boulevard Evertsen te Vlissingen. Uit Zuid-Beveland. Bij Kou. besluit is, in de. overwe ging dat van werkzaamheid in het be lang der volkshuisvesting van de Woning- !bo uw vereen. „Volksbelang", te Hei 11- kenszand nimmer is gebleken, wes halve zij geacht moeten worden dat be lang niet meer of niet voldoende te be hartigen; de toelatingg van die organi satie als vereeniging, uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuis vesting werkzaam ingetrokken. o Uit Tholea, Tc Stavenisse werd Donder dag enkele ingezetenen verrast door een bezoek van een ambtenaar der zegelwet. Het gevolg is dat tegen enkele ingeze tenen een vervolging Ja 1 worden inge steld, voornamelijk voor ongezegelde kwitantiên boven f 10 z. g. verre- kenjngskwitantiën. Uit Zee u wsch-Vlaanderen O. IX De gister gehouden raadsvergade ring van Axel was grootendeels gewijd aan de waterleidiugkweslie. Het bleek, dat het voorstel van Bi. en W. (ondeiH steuning van 't ontbindingsvoorslel van Terneuzen daar het plan-'26 voor 20 gemeenten te duur komt, omdat in W. Z.-Vl. slechts enkele gemeenten aanslo ten) niet gesteund werd door den voor zitter, die alle vermeende bezwaren weer legd achtte. Ook de lieeren van Dixhoom enKruijs- so bestreden het voorstel van B. en W. Eerstgenoemde wilde voor de vermeen de addertjes onder het gras de waterlei ding,; niet geheel op zij schuiven Laatst genoemde wees op de gevolgen Van con tractbreuk, en op den plicht der oppo santen om een waterleiding te slichten op goedkooperc voorwaarden De heer Oggel achtte zich niet gerecht vaardigd om de mcnschen tegen hun zin een nieuwe belasting, op to leggen. De heer P. do Feijter had bezwaar tegen do tarieven en vreesde voor onvoldoen den watervoorraad, do heer 't Gilde acht te de zaak niet economisch opgezet; de heer Dieleman achtte het niet no0dig de menschen van Axel te verplichten jaar lijks voor f22.000 water te koopen; de heer Weijns was tegen verplichting; de heer J. de Feijter is huiverig voor deze a terleiding. Ten slotte werd het voorstel van B. en W. met 8—2 st. aangenomen. Uit Zeeuwseh-VSaanderen W„ D. In de Donderdag gehouden verga dering van den raad der gemeente Schoondijke was de heer Anth. Lu- teijn met kennisgeving afwezig. I Het geheele onderwijzend personeel werd aangegeven om zoo noodig avondi- schoolonderwijs te geven. ""De voorloopige rekening werd aang. boden, aanwijzende voor ontvangsten f 76072.93, voor uitgaven f'63623,96. Ka- kapitaaldiensl ontvangsten f 37174,85, uit gaven f 35235,85. De begrooting voor 1928 werd door B. en W. aangeboden,. De raad besloot het electrisch net uit te breiden lot aan de woning van den Jtoer Iz. de Bruijne. Adbacsie zal betuigd worden aan het adres der landbouworganisaties inzake het rijden van gekoppelde wagens pp den Rijksweg. Aan het slot richtte de voorzitter har telijke woorden van dank voor wat de leden in de afgeloopen periode voor de gemeente hadden gedaan. Veel is tot stand 'gekomen, o.a. overneming van het laagspanningsnet, aansluiting voor Sasput en Steenoven voor de clectriciteit, aan leggen van trottoirs en verlegging van de markt. Dit alles is bestreden uil dc gewone middelen, zoodat vooral die wer ken niet moest geleend worden. Niette genstaande is de belasting dit jaar naar heneden gegaan. Door de aanhoudende regens was te IJ z e n d ij k e de weg glibberig gewor den, mei het gevolg, dat mej. G. zoodanig uitgleed, dat zij in een modder^ sloot belandde. Door haar tegenwoordig heid van geest, kon zij zich aan het gras vasthouden en om hulp roepen. Spoedig kwamen eenige in de buurt wonende personen toegesneld, die de vrouw uit haar netelige positie bevrijdden. In de vergadering van den ge meenteraad van Waterlandkerkje waar de heer Boeije afwezig was, werd do i-ekening 1926 aangeboden, aanwij zend in ontvang f22.956.67; en in uitgaaf 20.343.51. De kapitaaldienst 1926 gaf een batig slot van F 200. Een voorstel om niet over te gaan tot het storten van 10 pet. inzake de wa terleiding werd met '12 st. aangenomen. Inzake het verhod om op de rijks wegen niet meer met gekoppelde wagens te mogen rijden, werd m. a. st. beslo ten om te trachten met medewerking van landbouworganisaties, daarvan ontheffing te verkrijgen. DE RINGUIJDERIJ VAN VREEMDE LINGENVERKEER. Men mag in dezen zomer reeds zeer dankbaar zijn als mon tusschen de buien de een of andere feestelijkheid in de open lucht kan afwerken en dit is vol komen gelukt aan de commissie, die zich namens de Vereeniging tot bes or dering van het Vreemdelingenverkeer op Walcheren weer belast had met de rege ling der jaarlijksclie ringrijderij. De ringrijderij begon na de buitjes die in den nacht en den vroegen morgen wa ren gevallen, juist togen de pauze kwam de fliuke bui, maar verder is het den geheelen middag zoo goed als droog gebleven, nog oven staken enkele de pa raplui's op, maar onder de hoornen was het ook toen zeer goed. En eerst des avonds liet Pluvius zijn toorn weer over de stad los. En dit goede weer heeft vooral des middags liet bezoek weer groot doenr zijn, daar 2149 betalende bezoekers door de poorten aan de Korte Burg en het Koorkerkhof de controle passeerden te- tegen 2320 in 1926 en ongeveer 1700 in 1925. Zooals gisteren reeds gemeld, werd van des morgens af door a lien met groole inspanning op de drié hanen gestreden en dit werd nadat tijdens de pauze door alle deelnemers een rit over Burg, Markt, Noordstraat, HoTplein, Wa- gen aar straat en Balans naar de Abdij te rug was gemaakt, des middags doorgezet, totdat ieder 26 keer in de gelegenheid was geweest den ring te vinden Toen werd de gewone wedstrijd tijdelijk ge stopt en werd aan de 25 beste deelne mers, dat waren zij, die 11 of meer rin gen (het hoogslc aantal was 19) hadden gestoken, gelegenheid gegeven le strijden j om de. vier wisselbekers ,dic van H. M. de Koningin, van dr. II. W. van Loon, van de gemeente Middelburg en een nieuwen, die van dc burgerij van Mid delburg, waarvoor liet geld door het eir- culeeren van een lijst bijeen is gebracht. Opgemerkt zij hier, dal die van de ge meente Middelburg drie maal achtereen of viermaal in totaal moet worden be haald, de drie andere tweemaal achter elkaar of in totaal drie maal. De namen der 25 deelnemers aan den bekerwedstrijd blijken nader uit de hier na volgende opgave der prijswinners van den gewonen wedstrijd. Thans willen wij eerst het verloop van den hekerwedstrijd mededeelen en dan wel eerst dal ieder vier „ommekee- ren" reed. Daarbij was dus het maxi mum aantal ringen 8. Er waren twee rijders, die 7 ringen en 5 die er 6 had den. Na kamping werd van de beide eer ste P. Dingemanse uit Biggekerke de winnaar van den beker van H. M. de Koningin, en P. Lampert eveneens uit Biggekerke, van den beker van dr. Van Loon. Van de 5 met 6 ringen werd Johs. de Visser uit Rilthem tijdelijk eigenaar' van den beker van de gemeente Mid delburg en J. Koole YVz. uit Koude- kerke van dien van de burgerij van Middelburg. Verder hadden 6 ringen ingestoken P. Pleijle van N. en St. Joosland; Jacs. Bras ser van Veere en"\V. Koole van Souburg. Ieder der gelukkige bekerwinnaars werd door zijn vrienden gejopt onder den ring, wat ook te beurt viel aan een der bestuursleden van de V. V. die ook te paard steeg twee „ommekeeren'reed en daarbij één ring stak. Intusschen was door degenen, die bij den algemeenen wedstrijd 7 lot 10 rin gen gestoken hadden, op de beide an dere banen gekampt en geschiedde dil nu op twee banen door hen, die 11 tot 19 ringen hadden. Vrij spoedig was daardoor de geheele uitslag bekend, die luidde als volgt: eerste prijs J. Mesu Jz„ Veere, tweede pr. L. de Voogd Jz„ Arnemuiden, beide 19 ringen; derde pr. Jacs Brasser,Vee re, vierde pr. P. Pleijte, Nieuwland, bei den 18 ringen; rijfde pr. J. H. Jansc, Kleverskerke, zesde pr. L. Koole, Sou burg, beiden 17 ringen; 7de pr. P.Lam pert, Biggekerke; 8ste pr. P. Barentse Wz., Koudckerke; 9de pr. W. Bosschaart, Souburg, alle 16 ringen; 10de pr. Jaco bus Castel Jz., Souburg; 11de pr. P. Lan- gebeeke, Gapinge; 12de pr J Koole W'^|, Koudckerke. alle 15 ringen; 13de pr. 'A. Rooze, Ooslkapelle11de pr. An- dries Breel, Ritthem; 15de pr. P. de Pag- ter, Ritthem, allen 14 ringen; lGe pr. Koole, Souburg; 17de pr. Jan de Pagter, Ritlhem, heiden 13 ringen; 18de pr. Adr. dc Kraker, Nieuwland; 19de pr C. A. Polderdijk, Nieuwland; 20ste pr. M. den Hollander, Arnemuiden, allen 12 ringen; 21sle pr. P. Dingemanse, Biggekerke22e pr. J. Poppe, Ooslkapelle; 23ste pr. P. Maljers, Veere; 24ste pr. Jobs, de 'Vis ser, Ritthem; 25ste pr. W. Reijnierse Hz< Koudckerke (tZand) allen met 11 rin gen. Deze 25 rijders dongen dus ook mede naar de bekers. De overige prijswinners waren: 26ste J. Koole Jz., Koudekerke; 27ste Jan Koole Dz„ St. Laurens, 2Sste P. Cas tel Zz, Souburg, 29ste L. Reijnierse Pz Koudekerke; 30sle A. Reijnierse Hz. Koudekerke ('t Zand, 31ste D an Leer dam, Nieuwland, allen 10 ringen; 32ste J. Maljaars Zz., Ooslkapelle, 33ste J. Reijnierse Pz., Koudekerke34sle Lcin Dorleijn, Domburg; 35sle G. Poppe,Vee re; 36ste Laurens de Voogd, Domburg; 37sle L. Vos Dz Grijpskerkc (Buttinge); 38ste J. Koole Jz., Koudekerke, 39ste C. Koole Jz., Koudekerke; 40ste W. de Kam, Ooslkapelle, allen met 9 ringen; flsle P. Rooze Jz., Koudekerke; 12ste P. Reijnierse Jz., Koudekerke, 13ste M. P. Meijers, Ritthem; 44ste J. Maljaars Wz., Ooslkapelle; 45ste L. P Brasser, Veere, 46ste Jan Maljaars, Biggekerke, allen mei 8 ringen. 17sle Jan Ivoole Dz., St. Laurens, en ISste P. J. Wisse, SI Laurens, beide met 7 ringen. Er waren totaal 10 rijders met 7 ringen, maar vooi slechts nog twee hunner was een prijs beschikbaar; bij het kampen wareu [enoemde deelnemers de beste. Intusschen was op een der banen ceu afzonderlijke wedstrijd gehouden voor deelnemers van 12 tot 16 jaar cn bleken er S te zijn van dien leeftijd. De winnaar an den bestuursprijs voor de jeugd was W. Roelse Jz., uit Koudekerke. Het slot van iedere goede ringrijderij is de wedstrijd om den potlepel en ook üu ontbrak dit waardig slot niet. Ieder mocht weer een „ommekeer" rij den en daarbij waren er 11, die beide keeren instaken Tusschen hen werd gekampt, waarbij een „vaerl" werd ge reden. Spoedig vielen or ejerst 7 af, die misten, daarna weer twee, terwijl ten slotte W. Koole uit Souburg winnaar werd van het begeerde houten voorwefp mét bijbehoorende kist sigaren. Direct na afloop van dit laatste num mer van het wedstrijdprogramma nam de heer II. J. G. II a r t m a n, voorzit ter van .Vreemdelingenverkeer het woord, om le beginnen met het uitreiken der bekers. Spr. wees er daarbij op, dat II. M. de Koningin steeds groot belang in Zeeland, stelt en cr prijs op stelt, dat dc ringrijderij in eere wordt gehou den. Dit blijkt uit het reeds tweemaal schenken van een beker. Spr. wenscht Dingemanse geluk met het voor de twee de maal (niet achter elkaar) behalen van den beker en wekt hem op hem vol gend jaar weer te verdedigen. Een drie werf hoera op II. M. de Koningin door spreker ingesteld, werd krachtig on dersteund. De Dingemanse bracht dank aan II. M. voor het schenken van den beker en hoopte volgend jaar weer allien te ontmoeten. Ook bij het uitreiken der andere ber kers richtte de heer Hartman toe passelijke woorden tot de winnaars, die daarvoor dank brachten. Hierna werden de andere prijzen uil- gereikt, waarbij volgens gewoonte ieder Ijzerhandel, Middelburg FRIEDR. HERDER (Ingez. Med.)„ op zijn beurt kon uitzoeken, wat dit maal vrij vlug in zijn werk ging. Ten slotte bracht de heer Hartman dank aan de rijders voor hunne deelna me en hoopte allen het volgende jaar weer terug te zien. Hel was toen juist half zeven, wel een bewijs, dat er iets vlugger was afgewerkt dan vorige jaren, maar toch hoopt men in het vervolg nog een uurtje eerder gereed te kunnen komen. Dit zou wellicht minder in den smaak vallen van de niet betalende belangstel lenden, die te 5 uur werden toegelaten, toen de muziek mei het volkslied beslo ten had. Het strijkje onder leiding van den heer De Graaf had zich op zeer ver dienstelijke wijze van zijn taak gekweten. De ringrijderij is weer op vlotte en prettige wijze vcrloopcn, dank zij aller goede samenwerking. Dat de deelnemers en hun vrouwelijke kennissen pret had den, bieeK wei uit ae ronaeaansen, die zij samen maakten en de rondritjes door de Abdij, waarbij meerdere Walcherscbe schoonen zich ook goede paardrijdsters toonden, al maakte ook een 'n buiteling die gelukkig goed afliep. Toen de open boerenwagens, die het voedsel voor die paarden hadden gebracht, thans meteen groot aantal boerinnetjes 'er in onder groot jolijt de Abdij uitreden, behoefde men heusch geen vreemdeling le zijn, om van dit scnilderachlig looneeltje te genieten. Moge deze jaarlijksche dag van sa menwerking tusschen stad en platteland, van propaganda voor het Zeeuwsche volksspel bij landgenoot en vreemdeling nog laug in eere blijven. DE MOTORVEERBOOT. Onlangs meldden wij dd 30 Juli inge komen vragen van den heer Adr. I). F. van der Wart, als lid van de Prov. Staten aan Ged. Staten gesteld nopens de be stuurbaarheid enz. van de z.g. ferr.vboot „Koningin Wilheluiina" voor den dienst tusschen Vlissingen en Breskeus. Ze luidden le. Is het juist dal, naar de berichten in de bladen mededeelden, de bestuur baarheid der ferryboot ..Ivouingin Wil helmina" veel te wenschen overlaat? 2e Is het juist dat belangrijke ver anderingen moeten aangebracht wor den? 3e Zoo deze berichten waarheid be vatten, kan dan ook door Uw college worden medegedeeld of dc schuld van deze fouten ligt bij den ontwerper der boot bureau Cornelissen -- of aan de werf van Gebr. Smit te Kinderdijk, waar de boot gebouwd werd 4e Zoo er inderdaad belangrijke, veran deringen noodig zijn, zullen dan de daar toe vereischte uitgaven voor rekening der Provincie komen, zoodat hel door de Prov. Staten gevoteerde bedrag van f 500.000.overschreden zal worden? Gaarne ontving ondergeteekende ter zijner tijd Uw antwoord, waarvoor hij Uw college bij voorbaat dank zegt. Het thans rondgezonde antwoord van Gedeputeerde Staten d.d. 19 Aug;. 1927 nr. 7, luidt: 1. Inderdaad liet de bestuurbaarheid van 3e z. g. ferryboot „Koningin Wilhel mina" aanvankelijk te wenschen over. 2. B e 1 a n gr ij k e veranderingen zijn niet moeten worden aangebracht. 3 en 4. De onder deze nummers voor komende vragen kunnen onbeantwoord blijven, nu de aannemers van den bouw* der boot de veranderingen zelf voor hun ne rekeniug in slechts enkele dagen heb- nen d|oen aaübrengen Het wordt niet ondienstig geacht, hier aan de volgende mededeelingen toe te voegen. Bij den op 12 dezer gehouden offici- eelen proeftocht heeft de boot ruim schoots aan alle daaraan gestelde eischen voldaan om. werd de gecontracteerde snelheid van 11.75 Engélsche mijl met 0 21 mijl overschreden zoodat zij van de bouwers is overgenomen. Omtrent de bestuurbaarheid enz. van het Schip is aan de Scheepvaart-iuspec-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1