■tmd Ma. 198 Woensdag 24 Augustus 1227 170' Jaargang BINNENLAND. - DORTMUMDER Uit Stad an Provincie, Sigaren? i MIDDELBURGSCHE COURANT. NOG EENS DE Z. VL. WATERLEIDING. Onze gisteren uitgesproken vrees, dat er door de thans gevoerde agitatie tegen de Z. VI. waterleiding onjuiste opvat tingen zijn verwekt, wordt ons bevestigd door een schrijven, dat wij naar aan leiding van ons artikel ontvingen uit IJzendijke. De onderteekening hebben wij niet kunnen ontcijferen. Maar wij mee- nen er toch op te moeten ingaan. In dat schrijven lezen we n.l.: „Momenteel kost mij 't water niets, zegge nihil. Waterleiding zal kosten voor mijn huis van 8 kamers f 80. Meerdere belasting pl.nV- f 50, maakt f 130 per jair. Noemt u dat niets?" Het is een typisch voorbeeld van de legenden die zich gevormd hebben. Ten eerste is die berekening van het tarief ongegrond. Want er staat nog niets van vast. Het kamertarief is indertijd genomen ais voorbeeld, maar het is geenszins vastgesteld. En zelfs is de grootste waarschijnlijkheid, dat het niét zal worden genomen. Maar volgens de .^berekeningen van het Rijksdrinkwaterbu- reau (en dat zijn toch de menschen die het onpartijdig kunnen beoordeeeln) zal /de betaling voor de grootste huizen 'in Z. Vlaanderen niet hooger zijn dan f60 met inbegrip van een bad, voor de allergrootste huizen wellicht f 70. En voor de kleinste huizen tusschen 20 «n 25 cent hoogstens per week. Maar ten tweede: hoe komt de schrij ver aan een meerdere belasting van. 4 50 Het is uil den treure betoogd, en het is trouwens overal elders bij derger lijke waterleidingen d,c toestand^ dat •de waterleidingmaatschappij garant is tegenover de gemeenten voor rente én aflossing. En als de maatschappij nog niet in slaat is die rente en aflossing geheel te voldoen, dan wordt door Rijk en Provincie het tekort gedekt. Wat ter wereld spreekt men dan toch van zwaardere lasten voor de gemeen ten Wat wij hier schrijven is niet uit de lucht gegrepen. Wat op Zuid-Beve land. oj Tholen eu overat bjj dc streek- Avalerleidingen gebeurt, is toch een reali teit die meer be teekent, dan een bangma kerij door personen die blijken dpn stand van zaken niet te kennen. Het eenige wat waar is, is dat de in gezetenen moeien betalen voor het wa ter van de .waterleiding. Maar laten ze nu eens elders vragen of een betaling van gemiddeld! ruim f 21 per pen ceel daar ook maar eenigszins gevoeld wordt als een zware last. Daar is geen sprake van. Waarom zou dat nu in Z. Vlaanderen wèl' het geval zijn, waar dat gemiddelde nog lager is dan in verschui lende andere streken 'De schrijver uit IJzendijke heeft het er ook nog over dat het water uil zjjn regenbak herhaaldelijk «joedgekeurdl is. Best mogelijk. Maar dit zegt niets voor het water van anderen. En als hij steeds water genoeg heeft, dan verandert <Tit niets aan het feit dat bij droge zomers .zéér velen in Z.-Vlaanderen groot gebrek aan water hebben. Bij de oprichting dezer maatschappij waren verschillende djngen beter én,- ders gebeurd. Maar we betreuren het dat bij de nu onlstane verzetbeweging gewerkt wordt met argumenten die óni- gegrond zijn. NED. MIDDENSTANDSBOND. In dc groote zaal van den Ilaagschcn Dierentuin is gistermiddag, ter inleiding van het nationaal middenstandscongres bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Nedcrlandschen Middenslands bond, de algemeene vergadering van dien bond gehouden. Namens de Ha^gsche AVinkcliersvcr- eeniging werd aan den voorzitter vap den "Bond, den heer Ed. G. Schürmann 'als hulde oen lauwerkrans aangeboden Bij de verkiezing van vier leden van den Middenstandsraad Werd door. den "heer J IC. W. F. van Bommel kritiek uitgeoefend op het advies van dien Raad inzake het wetsontwerp op de winkel sluiting, Hij vroeg o.a. waarom dc leden van den Bond van dien Raad niet te voren advies aan him eigen organisaties hebben gevraagd. De heer J. Gorris antwoordde dat de vier vertegenwoordigers gebonden waren van het „vertrouwelijke" van liet gé- vraagde advies. Na oeuige discussie wordt besloten er bij de regeering op aan te dringen, dat in gewichtige, ingrijpende aangelegenhe den de vertegenwoordigers van den mid denstandsbond in den raad toestemming verkrijgen, overleg met liun organisatie- bestuur te plegen vóór de indiening van hun advies. Overigens keurde de vergadering liet •standpunt goed, dat de vertegenwoordi gers in den middenstandsraad, ingeval zij eenig ontwerp onaannemelijk achten, toch advies verstrekken, om althans een zoo goed mogelijk resultaat te Verkrijgen, wanneer zij zien, dat het anders toch wordt doorgezel. 's Avonds zijn de deelnemers van het congres op het ICurhaus ontvangen door het Ilaagsche Gemeentebestuur. In het heden gehouden' Nationaal Mid denstandscongres heeft de voorzitter van den Bond een licrinnerimgrede uitgespro ken naar aanleiding van het 25-jarig be slaan van dezen Bond. DE SACt'O-RELLETJES. Wc hebben niet al te veel melding ge maakt van de relletjes diie in Amsterdam, den Haag en vooral in Rotterdam plaats hebben in verband met de ter dood brenging van Sacctf en Vanzetti. Want we kunnen ze niet anders beschouwen dan als een uiting van "de relleljcszucht van de laagste klassen der groote steden, en niet als een serïeuse beweging. Ook zij, die als wij de gebeurtenissen in Amerika betreuren, zullen ook wel ermee instem men dat'die ruiten-ingooierij in ons land, en die botsingen met de politie dwaas heid zijn. Dat vooral de communisten in het troebele water probeeren te visschen, zien we ook. De gang van zaken is tel kens dat er op een bijeenkomst door communisten redevoeringen worden ge houden, en dat dan na afloop een hendie door de straten trekt, en dan door de politic moet worden uiteengejaagd. Een blijvende beieekeni/s kunnen weer echter niet in -zien. Zacht van ■smaak aPOHWEPU OPQANJEBOOM-BOTTEgqw (Ingez. Med.) Met de Staalscrl. van 23 Augs. zijn verzonden afdrukken van de slat alen betreffende, den R. K. boerenbond „Sas van Gent," vereeniging van boeren cn tuinders, gevestigd le Sas van Gent; Zeeiand's Proeftuin, gevestigd te G o e s. (Wijzigingen in de statuten.) Uit Middelburg. Er heerscht heden in de Abdij al hier weer groote bedrijvigheid, nu men bezig is dc banen voor dc morgen te houden Ringrijderij in orde te brengen. Als Vorige jaren zullen er weer drie ba nen zijn, op ieder waarvan een 30 tal deelnemers elkaar zullen bekampen. Niet alleen werden de palen geslfagen, maar in de poort aan de zijde Van de Korte Burg, waardoor steeds het grootst aantal bezoekers komt, is men bezig be tere controle mogelijkheid te scheppen. Indien het weer zoo blijft, als op het oogenblik, dat wij dit schrijven, dan zal het morgen weer zeer druk zijn in de Ab dij. Verleden week meldden wij, dat dc prijs van dc melk verhoogd werd van 12 op l i cent. Deze verhooging is een ge volg van de actie van den Bond van Melkveehouders. De melkslijterrs a 1- h i c r hebben aan den eisch van dien Bond gehoor gegeven. Te Missingen echter weigerden zij en had dit tot gevolg dat de leden van den Bond geen melk naar die stad meer brachten. Men wist toen melk van elders te krijgen, maar ook daaraan wist dc Bond een einde te maken. Als er een tekort blijft, zullen ook tc Vlissingen de consumenten 11 cent moeten gaan be talen. In verband met deze verhooging mag er wel eens op worden gewezen, dat b.v. te Bergen op Zoom' 10 cent wordt betaald. Uit Walcheren. A.s. Vrijdag vergadert de Raad der gemeente O.- en W. Souburg, des nam. 2 uur. Punten van behandeling: I. Notulen. 2. Mededeelingeru 3. Onderzoek geloofsbrief M. Lorier. 1. Voorloopige vaststelling gemeenterekening 1926. 5. Vaststelling rekening Burgerlijk Armbe stuur over 1926 en goedkeuring begroe ting 1928 dier instelling. 6. Voorstel lot verhooging loon A. Jacobse voor liet op halen van 5.sell en vuilnis. 7. Vaststelling aau vullingskohier Hondenbelasting. S. Wijziging begrooting 1927. 9, Voorstel van de lieeren S. de Pagter, W. N(. Jobse, A. la Soe en P. Majrlj's tot wijziging regle ment van orde voor de vergaderingen van den gemeenteraad. 10. Bezwaar schrift schoolgeld, Maandag hield de Raad van N.- e n St. Joosland een openbare verga dering. De gemeenterekening werd verwezen naar een commissie van onderzoek de leden J. Dingemansc en J. Poppe). Omtrent de toegezegde ondersteuning «?ipn II. Keur aldaar, was uit een door B. en AV. ingesteld onderzoek gebleken dat deze persoon een niet onbelangrijk Jiedrag lop een spaarbank had slaan, zoo dat hij niet als voor die ondersteuning in aanmerking' kan komen. B. en AV. stellen daarom voor hel desbetreffende besluit van 18 Juli j 1. in te trekken^ waarmede de raad geheel accoord gaat en zijn afkeuring uitspreekt over de hou ding van Keur in deze zaak. Op zijn verzoek om hem ook «voor 1927 van be taling van schoolgeld vrij te stelten werd afwijzend besöhikt. Op voorstel van B. en \V. wordt aan II. de Kok voor enkele wjefgen( f 3 be schikbaar gesteld uit dc gemeentekas, wegens ziekte van zijn vrouw. De heer Poppe stemde legen. Medegedeeld wordt dat als dagelijk- sclie opzichter bij den bouw van het raadhuis enz. door B. en AA*, is sange- gesteid de heer A. Neugebauer te Kou- dekerke op een salaris van f 25 per week; dat de verkoop van diverse oude male'riaten heeft opgebracht f 12.85; dat aan het rijk moet betaald worden voor een scholier op dc R. II. B!- S. te Vlis singen f 248,62. Door B. en AV. is yoojr de; gezinnen van M. de Kraker en J. \\v Duine Sr. een be drag gestort uit de gemeentekas voor aankoop van kolen. Dit wordt door den raad goedgekeurd. Verder wordt uog ge sproken over de ondersteuning van het gezin van F. Iiairtsen. Getracht zal wor den een of ander werk voor hem te lin den, ten einde de gemeente wat te ont lasten van den steun die thans aan hem wordt verleend. Daarna wordt besloten den grond wel ke men van plan was in erfpacht uit (e geven, thans in huur te geven, voor 25 jaar. Zulks met het oog op de kosten verhonden aan het uitgeven van erf pacht. Van J. de Kuijper Az. is thans ook een verzoek ingekomen om den grond liggende voor' zijn en die voor de woning vail A. de Kuijper Jz. in erf pacht te mogen krijgen. Aan hem wordt dezen grond ook j'n huur gegeven Besloten wordt een tweetal photo's van het vroeger bestaande Raadhuis en de onderw'ijzerswoniug aan le koopen voor versiering' van bel nieuwe raadhuis cn als een blijvende he Sanering aan die panden. Aan elk lid van den raad cn den bur gemeester en secretaris zal een pholo cadeau gegeven worden van den Raad zittende in het voormalige raadhuis. Ilier waren tegen de leden P. en J. Dingemansc en J. Poppe. Tenslotte betuigde de voorzitter, in deze laatste zitting van den legenvvoor- digen raad. zijn dank aan allen voor de wijze waarop ze hem gemakkelijk hebben gemaakt als voorzitter cn voor hetgeen gedaan is in liet belang der gemeente, in zonderheid Goedhart die niet meer terug komt. Goedhart betuigd «den voorzitter dank voor de gesproken woorden, en den Raad voor den welwillenden omgang be nevens den secretaris voor zijn voorlich ting. Daarna sluiting. Maandag hield de gemeenteraad van Scrooslccrlic een openbare erga- dering. Afwezig wegens ziekte, de heer P. de Arisscr cn de heer L. Cornel is&e met kennisgeving De begrooting van den verbind'ngsweg Oranjezon, in ontvang en uitgaaf f305, werd goedgekeurd .Po gemeenterekening 1926 wordt goed gekeurd na rapport der commissie. De gemeentebcgrooting 1928 heelt een eindcijfer van f 30.329.26, met een Hoofdei, omslag van f 9933.331/2- Zij zal veertien dagen Ier inzage worden ge legd Aan P AVillcboordse ivordt op ver zoek eervol ontslag verleend als graf delver, wegens ziekte In zijn plaats wordt m.a.s. benoemd de assistent P. den Hollander. B. en AV. worden ge machtigd om oproeping te doen voor een nicuivcu assistent. Naar aanleiding van een schrijven van de commissie tol verharding van de Le pelstraat, inhoudende verzoek om do lei ding van de bestrating zelf uit te voeren naar een door B. en AV. le bepalen loon, stellen B. en AV voor hierop afwijzend to beschikken, en zoo. spoedig mogelijk het werk 1e doen uitvoeren door J. Gel dof voor 't door hein ingeschreven be drag per vierk Meter. A'an het bestuur van den polder Wal cheren is antwoord ingekomen op een schrijven vail B. on W., daarbij wordt 20 pCt. toegestaan door den polder aan de commissie van de Lepelstraat, aan- gezieu het een algemeen belang is. Bij de omvraag wijst de heer I. de Buck, op de Lepelstraat en de heer Wondergem op den Lceuwendaa'sclien weg, waar verbetering noodig is. I)e voorzitter zegt onderzoek toe. Daar het de laatste vergadering is die deze raad houdt zegt de voorz. haitelijk dank voor de aangename samenwerking en voor wat ieder in hef belaag van de gemeente heeft gedaan. liet spijt spr dat de heer P. de Visser wegens ziekte nog niet aanwezig is, hij wenscht hem geheel herstel. Doordat de heer L. Cor- nclisse niet ter vergader'ng is, kan hij hem niet persoonlijk bedanken vo.or 't geen hij in het belang van, de gemeente gedaan heeft. Nu gaat de raad over in gestolen vergadering. Uit Zuid-Beveland. De Kermis le Goes behoort voor 1927 weer tot het verleden. Het is een kalme kermis geweest, behalve op de Markt, stonden er slechts twee inrich tingen op andere pleinen, namelijk de poffertjeskraam van Smits en een Schouwburgtent. Ook gisterenavond, den laatstcn avond dus, was t op straal niet overdruk, maar toch waren er o i. veel tc veel menschen op de Markt om het daar rijden met auto's, motorrijders en rijwielen toe le laten. AVaarom neemt men niet een voorbeeld aan Middelburg waar gedurende de kermis juist ten op ziebte van het verkeer speciale regelingen werden getroffen. Gisterenavond omstreeks 7 nar kwam over de gemeente S chore een windhoos van uit de Schelde in Noordf- Oostelijke richting. Ruiters met erwten werden opgenomen en ongeveer 2000 M. verder weer neergeslingcrd, van hel dak van de hofstede bewoond door oen heer J Rijk werden een 300 tal pannen afgerukt en oen eind verder neergewor pen. De opvarenden van een der Prov booten deelden mede, dat do hoos door hen op de Schelde was gezien en dal een zeeboot een moment onzichtbaar was door de opgetrokken watermassa. Uit Thoten. Te OudVossemeer zal de ko renmolen „De Atos'V eigenaar de heer" D. G. de AA'ilde wordeu gesloopt; er is reeds een nieuwe Deutz-moior aange kocht, die liet maalwerk zal verrich ten, hetwelk de oude getrouwe „Atos reeds meer dan 2i/i eeuw heeft uitge voerd. liet oudste jaartal, dat in den mo len als inscriptie wordt aangetroffen, luidt 1690. In die dagen was het maal- rcclit aan Ambaclitsheeren der Heerlijk heid Oud- cn Nieuw Atosscmeer, en de Hoogc lieeren, het blijkt uit oude huur contracten, verhuurden hun molen voor den termijn van 7 jaren. In 1756 even wel werd de molen verkocht aan Gillis van der Lek en Dingenis van der Linde, voor 100 ponden AH niet dien verstande dat elk jaar 100 carolusguldens aan den Rentmeester moeten betaald worden, welk bedrag lot op den huldigen dag is voldaan, hoewel over een en ander In de jaren 18871889 betreffende deze p&taling werd geprocedeerd. De molen, slaande aan den Molendijk, 'juist tegenover het rechle eind van den Oud Atossemcerschendijk, zoodat hij reeds van verre zichtbaar is, behoorde lot hel fra.-ic type, waarvan er maar weinige meer in Zeeland worden aangetroffen en ongetwijfeld verdwijnt met Hem weel een eigenaardige dorpsinricliling, die een bijzonder cachet gaf aan de geheele omgeving. Uit Zeeuwseh-YIaanderen O. D. Ook de gemeenteraad van G r a a u w heeft in zijn jongste verga dering de waterleiding besproken. AVet- houder Buy^e wenschle als vertegen woordiger der gemeente op de verga dering der AValcrleiding Maatschappij geen vrij mandaat te hebben, inaar hoi besluit van den Rasd te kennen. AVethouder A'erhacgen stelde loen voor om den vertegenwoordiger op te dragen legen de punten c ein d le stemmen (aan gaan van de geldleening en eerste stor ting op dc. aandeden). Als motief daar voor voerde hij aan: liet bezwaar tegen hel kamertarief, dal voor dc arbeiders te hoog is. Na uitvoerig debat werd dit voorstel m. a. s. aangenomen. Uit Zeen wsch-Vl a endoren W. D. Gisterenavond is le Biervliet een uitslaande brand uitgebroken in de woning van zekeren F aldaar. AVoon- huis cn aangebouwde schuur gingen in de vlammen op. De familie E. was af wezig. De vice-president van den Raad van Stale voorzitter der afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, roept in de Staals Crl. van 23 Aug. op d(e onher kende belanghebbencljen, om zoo zij dit noodlig achten te verschijnen, in de openbare vergadering dter afdeeling, wel ke zal worden gehouden op Maandag 29 Augwaarin verslag zal worden uit gebracht van: I Natuurlijk [jV, Beter dan alle andere (Ing. Med.) de beroepen, ingesteld! onderscheiden lijk door B en W. van" Aar <Le nhurg namens en krachtens opdracht van den raad en dpor A J. A. dc Bruyue en O. J. Blondeel. gc-kozen letten van dien raad, legen de uitspraak van Ged>. Staten van Zeeland van 29 Juli 1927, houdende ver nietiging van hel raadsbesluit van 25 Juli 1927, betreffende toelating van die nieuwinkomeude letten KERKNIEUWS. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Hoek van Holland en Meinenoord door ds. D. remmer le Bruinissc-Oosterlai d. Geref. Gem. Bedankt voor liet beroep naar Utrecht door ds. M. Hofman le Krabbendijke, C b r. Geref. Kerk Tweetal te Zïcrikzec ds. H. Iioogen- doorn te Bunschoten en ds. P. de Smit le Boskoop. ONDERWIJS. Geslaagd le Utrecht voor liet examen Fransch L. O dc heer J. A. de Rlerclc le Goes» Geslaagd tc Rotterdam voor het examen hoofdakte, de heeren II A'er- kerke, te Tholen en P. A. Ocké te Zuidzande. RECHTZAKEN. Door B J. X,, S., 35 j bedrijfslteih der le Vlissingen is hooger beroep aan- geleekend legen bet vonnis der Recht bank to Middelburg van 9 Aug. j 1. waar bij hij ter zake van verduistering is veroordeeld tol 3 maanden gevangenis straf. Een 20-jarig los werkman le Alphen a/d. Rijn, gedetineerd^, stond voor de Haagsche Rechtbank terecht wegens zwa re mishandeling. Op den 18 Juni van diL jaar heeft ver dachte ruzie gehad met zijn vader, omj- dal hij werkloos was. Bij dezen twist heeft de vader vendjachlo gedreigd met een stoof. Yerd. heeft toen een brood mes gegrepen en daarmede zijn vadfer verschillende steken toegebracht, waar door deze levensgevaarlijk werd) verwond. Atordaehte bekende, hij heeft in drift gehandeld, Eisch: zes maanden gevangenisstraf met aftrok der preventieve hechtenis. FI. F., autoverhuurder te Leeuwar den, die onlangs in slaat van dronken schap met een auto in een stoot onder Britsum reed, tengevolge waarvan zijn schoonzoon werd gedood, is door de [rechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot drie maanden hechtenis. Politierechter le Middelburg. In de zitting van 23 Aug. waren de volgende personen gedagvaard R., 18 jaar, arbeider, Clinge, we gen-. mishandeling van F. de Schipper te Slinge op 12 Juli j.l Eisch en uitspraak f 5 b. of 5 d. b. C. AL van L41 jaar, werkman, Kou- dekerke, wegens het afplukken van eeni- go asters in het tuintje van Iv. Me uien- berg le Koudekerk© op 21 Juni 1927, Éiscli f 25 of 25 d. h. Uitspraak f 5 of 15 d. h. C. D., 53 jaar, landbouwer, Baarland., wegens verzet tegen de politie le Baar land, in den nacht van 9 op 10 Juli '27, Eisch cn uitspraak f 25 or 25 d. h. P. E., 20 jaar, arbeider, Arnemuiden, wegens liet niet voldoen aan een vorde ring van de politic om van zijn rijwiel af te stappen, waarmede hij in den nacht van 16 op 17 Juli j.l te Arne-i -muiden reed. Eisch en uitspraak f 15 of 15 d, J. A. van der AV., 39 jaar, slager le Zuidzande, wegens mishandeling van Re nter Ia Gasse te Groede op 23 Juli j.l. Eisch en uitspraak f 10 of 10 dy M. O., 28 jaar, werkman, Goes, wegens

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1