Sèe dag ucm keb/Hibikxrpj* No. 197 Dinsdag 23 Augustus 1927 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. de z. vlaamscue waterleiding. We vreezen, dat de agitatie tegen de Zeeuwsch Vlaamsche Waterleiding een massa-suggestie wekt die tot bedënke- lijkc besluiten zou kunnen leiden. Ten eerste wordt er veel te luchthar tig heengeredeneert over de beteekenis van de contractueele verplichtingen die de aangesloten gemeenten hebben aange gaan. In het dagelijksche leven zouden de meeste nu opponeerende raadsleden tegenover zich zelf méér waarde aan •zulk een verplichting hechten dan ze nu doen voor de gemeenten. En tal van ar gumenten die nu tegen de waterl'eidiing- plannen worden aangevoerd, hadden ook reeds kunnen woraeu geuit vóór die ver plichting werd aangegaan, maar zijn toen r.iet gehoord. Ten tweede zij liier ook nog eens ge zegd wat we aflnteekeudcn onder een in gezonden stuk in dit nummer de er varing met andere, ap dezelfde wijze op gezette waterleidingen rechtvaardigt géénszins de zeer zwarte voorspellingen van zware lasten die op de ingezetenen, worden gelegd. Nergens waar ecu wa terleiding is en eenigen lijd werkt, wordt beweerd dat de lasten te zwaar zijn, en nog minder dat ze niet te overzien zijn. Toch is overal dezelfde methode gevolgd. Hoe de tarieven moeten worden inge richt, is een kwestie waarover verschil van meening mogelijk is. Maar dat mag toch zeker geen principieele reden voor algeheele verwerping zijn. Tc min der nu de inrichting van dat tarief nog moét worden vastgesteld Blijkens de meedeeling in oen Raad van Clingc zijn daar over eerlang nadere meedeelingen en een kaart van den directeur van het .Rijksdrinkwaterbureau te wachten. En wat de aanbestedingslcwestie der buizen betreft, waarover in het bijzonder wordt uitgeweid in een stuk dal onder de raadsleden der betrokken gemeenten verspreid wordt door een niet nadler afin- geduide „opposite", hebben we al te vaak gehoord v0,n strubbelingen bijl groo- te aanbestedingen om nu maar dadelijk in 'te gaan op de klachten vlam een telen*/ gestelden mededinger. - Ten slotle is de terecht bekritiseerde samenstelling Van het bestuur ie wijlen ,aan de afgevaardigden der gemeenten zelf. Zoo lang dc Kroon npg geen beslissing heeft genomen over liet door Haar ge schorste besluit van de meerderheid vah den Ter neuzen schen Raad om ont binding voor te stellen van de Naaml. Vennootschap, kan dat nog niet aan de orde wórden gesteld. De 30 dezer houden aandeelhoudersvergadering zal daar dus wel niet oVer te beslissen krij gen. Of men nu moet doorgaan met de .uitwerking der plannen is natuurlijk een andere kwestie. Er is wal te zeggen voor liet reeds in een enkelen gemeen teraad uitgesproken denkbeeld om de beslissing van de Kjroon af te wachten. Maar in dien lusschentijd mag men in de gemeenteraden toch ook wel overwe gen df er ia de argumenten 'der opposi tie niet veel is, dat opgeblazen is. BINNENLAND. de reis der koninklijke familie. Prins Hendrik is Maandagmorgen te Kopenhagen aangekomen op weg naar Noorwegen, waar hij zich bij Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana zal aan sluiten. Indien U iets noestig mocht hebben ven Goud en Zilver, Hoileges enz., denkt dan aan den Uitverkoon bij JACQ. FRANK. (Ingez. Med.) Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Donderdagavond te 8 uur geeft het Middelburgscli Muziekkorps zijn vier de abonnementsconcert in liet Schut tershof, waarvoor een bijzonder program ma is samengesteld. Ilel luidt voor de pauze als volgt. 1. Marc lie des Fédérés van Fern. Rousseau; 2. Ouverture van -de opera. „Raymond ou le secret dc Reine" van Ambr. Thomas; 3. „Ver- schmahle Liebe". Walzer Van Paul Liacke; „Enchanting Bells". Gavotte van Th. -AI. Tobani; 5. Fantaisie over motieven van de operette The Geisha" van Sidney Jones. Na de pauze bevat het programma •uitsluitend werken van Rich, Wagner, nml. 6. Fragmenten uil het Bühncnweih- festspiel „Parsifal"; 7&\ „Einzug der Goi ter in Walhall" uit „Das Reinglold"; 7b „Siegmuds Liebeslied" uit „Die Walku re"; 8. „Trauermusik beim Tode Sieg frieds" uit „Götterdammerung''; 9. „Ein- leiilung zura dritlen Aki", „Tanz der Lehrbuben", en „Aufzug der Meiister- singer" uit „Die Meistersiuger von Ntin berg". De nummers 1 en 9 worden voor de' eerste maal door het Korps uitgevoerd en de nummefrs 2 en 5 voor de eerstd maal op deze concerten. Het is o. i., een programma om ook niet geabonneerden op te wekken naar den Schuttershoftuin te komen en voor dc hoteliers om hunne gasten speciaal op dit concert opmerkzaam te maken. Uit Vliasingtn. Dc vereeniging voor Vreemdelingen verkeer te Vlissingen heeft besloten plannon te beramen teneinde in 1928 iczoekers der Olympische spelen ool\ naar Vlissingen te trekken. Uit Walcheren, In de Maandagmiddag gehoud,' •aadszitting van Biggekerke deelde de voorzitter mede, dal de bliksemaflei der op den toren is aangebracht. Onder de ingekomen stukken behoort een mededeeling van hel gemeentcbej- sluur van Koudekerke lol slorling eener (bijdrage involge art. 104 L. O., grool[ f 19.901/2, en van het gemeentebestuur van Middelburg tot storting eener bijdrage in de kosten van het Nijverheidsonder wijs over de jaren 1923 en 1924, samen f 142.93, waaraan m.1 worden voldaan. Voorts een schriftelijk verzoek van het raadslid P. Janse, dat de raad,, besluite dat voor gemeentewerken, waarvan de begrooliug meer dan f 300 beloopt, alsdan aanbesteding plaats hebben. Aangezien B. en XV. naar aanleiding daarvan bog geen advies hebben kunnen klaar maken, wordt dit aangehouden tot de eerstvol gende vergadering. Betreffende dc vroci- ger gevraagde nieening i3|att B. en W'. aan gaande de invoering eener hondenbelas ting wordt geaoviseerd daartoe niet over jaan, wijl de vermeerdering van hon den niet is tegen le gaan dan door in voering van een Tamelijk hooge belasting, wat voor gegoeden een minder bezwaar zou zijn, doch minder gegoeden zouden daardoor gedupeerd worden, wat een on billijkheid zou zijn. Nadat door enkele leden het voor en legen is besproken, be sluit de meerderheid vooralsnog geen hondenbelasting in le voereu. De gemeeulebcgrooling voor 1928 wordt den raad aangeboden, niet een totaalcijfer van f 23554.231/2. Bij de rondvraag merkt dc heer Jb. Janse op, dat de wegkant bij I. van Sluijs door wegzakking gevaarlijk wordt, waarna de heer Moens verbetering vraagt ■oor een plekje bestraling in den Molen weg, waarvoor de voorzitter herstel be looft. Daai* het dc laatste raadsvergadering is in deze zittingsperiode, zegt de voor zitter den leden dank, mede uit naam der gemeente voor den lust en ijver waarmee zij de belangeu der gemeente hcbDen, voorgestaan, hopende dal zij', nu zij allen herkozen zijn, daarin mogen volharden, Ook persoonlijk dankt liij de leden voor dc aangename en familiare wijze van samenwerking, steeds van hen ondervoe den. De heer Dekker dankt den voorzitter voor de gesproken woorden en tevens ook voor de steeds van heul ondervtanden steun en welwillendheid. o Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O. D. Zaterdagavond kwam de raad der gemeente Sas van Gent in openbare zitting bijeen. Afwezig waren de heeren V. Verschaffcl en Th. Warrens. Op adviies der commissie werd de ge- meenlerekening voorloopig goedgekeurd, evenais de rekening van het gemeentelijk elee Incite itsbedrij f De laatste echter na een discussie. Do commissie van onderzoek had in deze rekening n.l. enkele posten gevon den, waarop h. i. veel kon worden be zuinigd. O. a. op het conlroleeren van een electricien door den meleropnemfcr. Volgens de commissie was liet voordee- liger, hiervoor slechts één man te ne men. Ook vond dc commissie de kosten van wei-kuren zeer hoog en meende dat dit niet voldoende te conti*,oleeren was, alhoewel niet aan de juistheid werd getwijfeld. TeVgns werd tie mogelijkheid onder hel oog gezien, in den vervolge de kosten van nieuwen aanleg niet meer uit hel reservefonds te bestrijden, doch hiervoor ecu leening aan le gaan. Met dit laatste punt was het college van B. en W. het volkomen eens, en was voor nemens in een der volgende bijeenkom sten met een voorstel hieromtrent ter tafel te komen. Den heer Diericlc was van goede bron medegedeeld, dat de groole reparatiekos ten aan hel zoo goed als nieuwe nel, bet gevolg zijn van een slechte aanleg van het nel. De schuld hiervan is de heer Jaspers, welke persoon door den heer Dicrick reeds vroeger werd be schuldigd. Spr. vond, dat zijn gezegde van vroeger thans goed bewaarheid werd. De gemeenlebegrooting 1928, de dito an het gemeentelijk eleclricileitsbedrijf en van liet burgerlijk armbestuur werden in hauden gesteld der commissie van onderzoek. h. st. werd het verzoekschrift van tie' muziekvereen. „Vereenigde Vrienden" ont een verhoogd subsidie uit de ge meentekas over 1927 van f 100 inge willigd. Besloten werd tot verpachting van di verse gemeentegronden (erfpacht). Het voorstel tot aangaan van een geld- leening groot f 193.000, ten behoeve der Zeeuwsch Viaamsche Waterleiding Maat schappij en lol wijziging en aanvulling der voorschriften, bedoeld in art. 1 der Woningwet, in verband met aansluiting bij de Zeeuwsch Vlaamsche Waterleiding Maatschappij werd op voorstel van den Voorzitter aangehouden. Spr. meende, dat Sas van Geut de waterleiding niet on gunstig is gestemd, docli wil in elk ge val de beslissing der Kroon afwachten inzake hel raadsbesluit te Terneuzci. Tevens stelt spr. voor, een schrijven tot den Raad vjan Beheer le richten; met Verzoek, ook de vergadering van aandcelL houders op 30 Augs. aanstaande le ver dagen, totdat bedoeld besluit zal zijn gevallen. Dc rafict kon zich met dit voor stel goed vereenigen. De heer Dicrick is hel met den voor zitter niet eens, dat de bevolking van Sas van Geut voor de waterleiding is spr. is altijd tegen do verplichte aansluiting, waai* hij den werkman, die toch al zoo'n slehten tijd meemaakt, niet nog hoogere belasting wil opleggen. Ook den middenstand gaal hel in Sas niet voor den wind, zoodal ook voor dezen een hoogere belasting zwaar zal vallen. Wanneer de Raad van Beheer geen ge volg geeft aan het schrijven om uitstel, zal de vertegenwoordiger van S,ss van Gent dit nogmaals op de vergadering voorstellen, wordt dan nog geen gevolg gegeven, krijgt hij mandaat tegen alle voorstellen te stemmen Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Waar men thans gekomen is aan het eind der agenda, hetgeen tevens betee kent, het eind van de zittingsperiode van den raad, dankt dc voorzitter dc leden en wethouders in het bijzonder voor het geen door hen voor de gemeenLe werd gedaan en de opofferingen, welke zij zich hebben getroost. Spr. hoopt, dal de terugkeerendc leden, steeds weer met ijver zich aan hun Uak zullen wijden, terwijl spr. de vertrekkende leden eei hartelijk vaarwel toeroept en zegt, dat hetgeen zij hebben bestreden of verde digd, steeds naar hun beste weten is geschied. Tevens spreekt de burge meester den wensch uil, dat zij verder een gelukkig leven mogen hebben. De heer Dicrick beantwoordt hel zegde des voorzitters, Terwijl ook de heer van Iiecke dit «loet en levens den voor zitter erkentelijk is voor den tact, waar mede hij de vergaderingen heeft geleid en spr. de meening van eten voorzitter steeds heeft overwogen. Ook dankt hij voor de gezellige samenwerking niet de leden en weihouders. De gemeenteraad van Hon ten s e besloot overeenkomstig hel voorstel dc minderheid, van B en W., met 6 tegen 3 stemmen steun te verleen/en dc pogingen om le komen lot lontbinding der N. V. Zeeuwsch-Ylaamsche Water leiding Maatschappij. Aan de afgevaardig den naar de op 30 Aug. >a.s. te Terneuzen te houden algemeene vergadering van aandeelhouders dter N. V. Z VI. Water leiding Mij. werd opgedragen modjedv'eling le doen van hel genomen besluit en le stemmen tegen alle voorstellen, voorko mende op cie agenda voor die vergadering. Vrijdag j 1. kwam dc gemeen te rapid van C 1 i n g e opnieuw bijeen. Belialv dc heeren Bleynberg en Praet waren alle leden aanwezig; op dp z. g. iv. publie ke tribune was .er dit maal ook weer be langstelling. Met betrekking tot dc notulen van de vorige vergadering wordt door den heer Van der Ileyden gevraagd naar hel aan tal leerlingen, dat uit deze gemeente te H. B. S,. te Neuzen bezoekt, waarvoor ruim f 300 betaald moet worden, do voorzitter zegt dat dit aantal één is en de bijdrage in de kosten dier II. B S. ten gevolge van dit bezoek wettelijk ver plicht is. Het aantal leerlingen dat Bijz. Lagere Scholen elders bezoekt en het dientengevolge verschuldigde bedrag in gevolge art 205 der L. O. Wet, waarnaar de heer Van der Ileyden eveneens in formeert, zullen door den Voorzitter in de volgende vergadering gespecificeerd worden opgegeven. Ingekomen is een schrijven van liet raadslid den heer Theoph. Edtn. Praet, waarin deze mededeelt tot zijn spijl deze vergadering voor hem de laatste tijdens zijn lidmaatschap, niet le kunnen hij wonen en waarin hij de beste weuschen uil voor een aangensjne samenwerking der vergadering, ook in dc toekomst, en voor het welzijn der leden Naar aanleiding hiervan spreekt de voorzitter een woord van afscheid lot dc in den nieuwen raad niet terugkeerendc leden. Een speciale afscheidsgroet richt dc voorzitter aan het adres van den heer Theoph. Praet, die wegens zijn dienst jaren van de „oude gzrde" mag genoemd1 worden. Ook den wethouder den heer Kegelaer meent spreker in het bijzon der te moeten dank zeggen voor zijn trouw bezoek der vergaderingen van het Dag. Bestuur en de beste krachten, die de heer Kegelaer, speciaal als hel' Nieuw- Namen betrof, aan het bestuur der ge meente heeft besteed. Vervolgens vraagt de lieer Lagay of ook het adres omtrent het uilslachlen aan de orde komt. De voorzitter zegt dat dit adres in handen is gesteld van B. en W'. om daaromtrenl een voorstel te doen; in hel tijdsveaibop van acht da gen sinds de laatste vergadering is geen voorstel vap B. en W kunnen totstand komen, Dhr. Lagay stelt voor directe behande ling van 'l verzoek. Dat wordt verworpen met vijf tegen vier stemmen. Tegen stem men de heeren Van der Hevelen, Plu, schaert, Ferket, Ilagenun en Van Duyse. Dc gemeenlerekeniiig wordt vastge steld voor den gewonen dienst in ont vangst op f 66.663,87. in uilgaaf op f 63.115.921/»; en voor den kapitaaldiensl in ontvanglst opi f 11.260.00, in uitgaaf op f 10.475.00. Op voorstel van B. en wordt vast gesteld eene wijziging in het kracht- en metertarief van het G. E. B. in dier voege, dat de strooraprijs per K. \Y l' daalt naar gelang het afgenomen quSh- tum "hooger is en dat de meterhuur voor twee meters voor kracht en voor licht in één installatie geplaatst wordt be paald op. f 1 Deze wijziging wordt geacht le zijn ingegaan op 1 Jsji. 1927; die betreffende de meterhuur gaal in op 1 September a.s.. behoudens goedkeuring door Ged. St. De uitbreidingswerken van het clec- trisch nel in de Molenstraat over een lengte van pl.ra. 800 M. worden gegund aan den laagslcn Inschrijver Jud Bal le laimswaardo voor f 940 Bij dc rondvraag informeert de heer Van der Ileyden omtrent den post ad f 8S0. die wegens achterstallige kosten van den bouw der burgcniecstcrswoning op dc begrooting voor '1927 wordt ge bracht. De voorzitter deeit mede, dal van dien post nog moeten betaald worden do laatste termijn der aannemingssom en een nota voor meerder werk. alsmede kosten van toezicht en tcekcuingen. De heer Kegelaer wenscht het gevoe len van den raad le kennen omtrent de punten der agenda van <lc vergadering der Z.-Vl. Waterleiding Mij. op 30 Augs. a.s., welke vergadering spre ker als vertegenwoordiger dezer ge meente zal bijwonen. De voorzitter geeft eene uitvoerige beschouwing over de agendapunten en wijst erop, dat indien de raad zijn vertegenwoordiger zou op dracht geven in alles tegen te stemmen, Ged. Staten hiermee ongetwijfeld geen genoegen zouden nemen; trouwens wat thans aan de orde komt, is, zooals spr. reeds vroeger beweerde liet uitvloeisel der gedragingen van den raad in 1923 en 1926. Men wrijft mij, aldus spr. wel aan, dal ik misleidend ben geweest, doch ik herhaal hier, dat slechts de consequenties van vroegere besluiten be handeld worden. Dc heer van der Heijden vraagt wal den heer Kegelaer staat le doen, tenein de te handelen naar het blijkbaar eens gezind verlangen van den raad om niet aah de Waterleiding deel te nemen. De voorz. kan hierop slechts antwoor den, dat men bij dc rondvraag hiervan zou kunnen doen blijken en desgo- wensclit een voorstel in kan dienen tot hot beleggen eener afzonderlijke verga dering Ier bespreking van dc al of niet ontbinding der vennootschap De voorz. adviseert echter dit niet te doen, daar er toch eene contrac tueele verbintenis is met de Maatschap" pij en deze handelwijze lijnrecht in strijd zou zijn met de onlangs genomen besluiten. De heer vau Duyse doelt mede dat behalve Neuzen en Sas van Geut ook Koewacht nog de noodige besluiten n et heeft genomen; alle leden van den raad hebben daar tegen gestemd. Dc voorz. raadt nogmaals ar om thans eene houding tegenover de Waterleiding aan te nemen geheel tegenover gesteld aan die van 1923. De heer van der Heijden merkt op, dat toen (lc tarieven niet bekend waren Qe heer Ilageman vraagt of als alle le den weigeren le teeltenen de vraag om trent liet al of niet bestaan der Vennoot- is die dag der week, waarop het haar met Pixavon wordt ge- wasschen om het frisch, glanzend, zacht en soepel te maken, waardoor het zich gemakkelijk Iaat kappen. Geen der gewone vloei bare zeepen bezit ooi: maar bij benadering dc heilzame werking van Pixavon. Eischt altijd Pixavon slechts in ge sloten origineele fles- schenzoowel voor eigen bruih, appe ssalo 7i flac.: Fl. 1,50 Vijlac.: Fl. 0,90 (Ing. Med.) schap vanzelf niet aan dc orde zou ko men. l)e voorz. acht dit wel mogelijk. .Vol gens den lieer Kegelaer zou dc raad in 1923 zijn toegetreden met de toezegging, dat de aansluitlciding ook tot in de pol ders zou komen, dat alleen de nieuwe woningen verplicht zouden worden lot aansluiting en dal de tarieven niet be zwarend zouden zijn Hieromtrent merkt dc voorz. op, dat hetgeen thans als bezwaar wordt aange voerd "in 1923 natuurlijk, of wel bekend, of niet bekend was; als het bekend was, gaat hel niet aan hierop thans terug to komen en indien hel niet bekend was, is het loen genomen besluit een zeer onf- voorzichtig besluit geweest Spr. deelt voorts mede binnenkort van hel Rijksbureau een kaart te verwach ten, waarop aJle aansluitbare porree'en zijn aangegeven; de gemeentebesturen zullen hunne op of aanmerkingen om trent die kaait aan hel rijksbureau kun nen mededeelen, alsdan zal ook de aan sluitlciding in dc polders ter sprake gebracht kunnen worden; wat betreft do verplichte aansluiting merkt spr. op, dat iu hel begin op slechts een vierde deel der aansluilbare perccelcu wordt gerekend, waarna eene zeer matige toe name wordt berekend Ook zij nogmaals erop gewezen, dal B. en W. dc be voegdheid heb beu om als een nerceel goed water heeft, van de verplichting lol aansluiting vrijstelling te geven. Spr. dringt tenslotte bij de vergadering er op aan toch nic.l blind te zijn voor fde oordeelen die goed water opleveren. De heer van der Heijden vraagt of nog niet de tijd gekomen is voor vermin" dering van liet larief voor elcctriscli licht. De voorzitter zal zulks onderzoe ken en hierop in de herfstmaand terugko men. Op een vraag vau den lieer Lagaij wanneer het verzoek omtrent het uil- slachten in behandeling komt, leegt de voorzitter, dat dit in de eerstvolgende vergadering op 6 September a s zal be handeld worden. Do heer Kegelaer dankt eindelijk, me de namens de andere niet-terugkeerende leden den voorzitter voor de waardee- rende woorden tot hen gericht en wenscht den voorzitter en den raad ook in dc toekomst eene prettige samenwer king „waarvan hij hoopt nog talrijke ma len op de publieke tribune getuige te mo gen zijn. Hierna gaat dc raad over Ln geheime zitting. KERKNIEUWS» Ned. Herv. Kerk. Bedankt voor liet beroep naar Renesse en Xoordw'elle (loez door ds. J. Vink te Drimmcleu. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep naai* Mid delburg dooi* ds. A. Öerekscu, te Pijn- acker. LANDBOUW. Aardappelen. In de mededeelingcn van den hon. rijkslaudbouwconsulent jhr. J vanVre- deriburcli le Capellen over den stand der gewassen, schrijft hij over aardap pelen Dc opbrengst der vroege aardappelen heeft veei le weuschen overgelaten. Die dei half late soorten is bevredigend en qc late soorten, beloven een vrij goed beschot. Op vele plaatsen komt de gewope

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1