Röder Verbeek 3»0. 194 Vrijdag 19 Augustus 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. 9$ dit nummer behoort een Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 ▼oor Middelburg en agentschap Vlis- aingen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 =8601 per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. .per regel. Ingezonden Mededefllingea: 80 eent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen tan t—7 regels f2.10, elke regel meer SO cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ien geplaatst worden, 85 cent bij voor- Uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ©na blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des KsTERRAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postohèque- en Gironummer 43255. in de afdeeling uitmuntendheid met 554 punten den len prijs, benevens den eere- prijs (gouden lauwerkrans) voor het hoogst aanlal punten van de 26 deelne mende vereenigingen cn de heer Govaars den eersten directeursprijs afdeeling Harmonieën. Enkele dagen geleden werd door een der winkeliers te Ka pel le een commensaal geherbergd die niet alleen zonder te betalen met de Noorderzon vertrok, maar ook een beursje met eeaig geld en enkele losse guldens meenam.* Door de ijverige bemoeiing van de Rijkspolitie is de man, die meermalen met de politie in aanraking was geweest, te Breda in verzekerde bewaring ge steld. Dit Ze»nwieh-VIaanderen Wi IX De collecte voor de stormramp heeft te Breskens f687.65 opgebracht. Hier bij dient nog gevóegd le worden èen be drag van f200 van „Het Protestantsche Zuiden." BINNENLAND. DE REIS VAN DE KONINGIN EN DE PRINSES. Uit Oslo verneemt de N. R. Crt. dat de Koningin ©n de Prinses gisteravond tp Bygdin in het. Waltenbèrghotel zijn aangekomen. Het gezelschap heeft een mooien tocht gemaakt en was opgetogen over de prachtige natuur. Zij zullen on geveer een week in Bygdin blijven en in dien tijd kleine uitstapjes maken* Prins Hendrik is nog niet aangekpmen. DE BELGISCHE GEZANT. Naar aanleiding van een bericht in een der Nederlandsche bladen, d,at dje vroegere Belgische gezant le 's-Graven- hage, Prins de Ligne, die geruimen lijd, geleden al tot gezant te Washington be noemd werd, weder in Den Haag ge^ plaatst zou worden, deelt d,e Telg. mede, dat de Belgische regeering nog niets be sloten heeft in zake de vervulling van den gezantschapspost in Nederland. Prins de Ligne vertoeft thans met ver1- lof in België. Hij zal in October a.s. naar Amerika vertrekken. Wat de Belgische legatie in Den Haag betreft, zooals men weet, heeft de zaakgelastigde, d,e heer Nemery, voorloopig daar de leiding. DE VRIJHEIDSBOND) EN DE KIESWET. Nu het initiatief-voorstel tot wijziging Van de Kieswet is ingetrokken, liceft het hoofdbestuur van den Vrijheidsbond be sloten een commissie van studie en ad vies in te stellen met opdracht: a. te onderzoeken of het, lor bevordej- ring van den band lusschen kiezer en 'afgevaardigde, Wenschelijk is, met behoud van den grondwettelijken grondslag der evenredige vertegenwoordiging, verande ringen aan te brengen, en zoo ja, welke; lo. in de uilwerking van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, ge lijk die in de kieswet "is vervat; 2o. in de interne regelingen, wélke, tnet het oog op de verkiezingen voor do Slaten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden, voor dp partij geil den. In de commissie zijn volgens de „Yriji- heid" benoemd: tot lid, en voorzitter: Mr. P. Droogleever Forluyn; tot leden: -Thr. Mr Dr. E. A. van Beresteyn, M, 'J, Drost, Mevr. E. W. WijnaendskFranckcïi Dyserinck, Jhr. Mr. Dr. W. D. de Jonge, tot lid en secretaris: H. W. J. Priem si. osco (Iagec. M«d.) Uit -Stad en Provincie. Uit Vlissingtn. Het muziekgezelschap „Ons Genoe gen" te V1 i s s i n g e n geeft Zondag avond een muziekuitvoering op den Bou levard. Uit Zuid-Beveland. Bij het 1.1. Woensdag gehouden mu ziekconcours te Pernis (JÖotterdam), be haalde de harmonie „Hosanna" uit Goes, directeur de heer 0. G. Govaarls, ONS GESCHIL MET „HANDELSBELANG In de op Woensdag 17 dezer gehou den en druk bezochte algeineeno verga dering der vereeniging „Handelsbelang in de Sociëteit „St. Joris" te M i d dve lf- burg, werden verschillende belangrijke onderwerpen behandelde Na de gebruikelijke huishoudelijke ver richtingen, werd aan de orclje gesteld het bestuursvoorstel om onder de leden van „Handelsbelang" gelden "in le zamelen ten behoeve van een verhoogde actie cn propaganda voor het vreemdelingenver keer mede in verband, met die in 1928 le houden Olympiade te Amsterdam. Het gold hier de uitvoering van een opdracht, door de voorlaatste alg. verga"- dering aan het bestuur verstrekt om hiertoe het initiatief te tomen, om voe ling te zoeken met de Vereeniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer, hier ter stede. Door het bestuur werd vervolgens ver slag uitgebracht over de besprekingen die het met het Bestuur van V. V. mocht hebben cn die tengevolge hebben ge had, dat een federatie van verschillende vereenigingen, die belang hebben bij het vreemdelingenverkeer, gevormd Weixl„ waarvan de eerste vergadering korL ge leden heeft plaats gehad. Daar als eerste eisch voor het maken van propaganda het beschikken over contanten, op den voorgrond treedt, meent het Bestuur in den geest der vergadering te handelen, door de lcdpu op te wekken flink op de lijsten te tcekenen, die den leden straks aangeboden zullen worden, tei-wijl toe slemming verzocht wordt om op deze wijze te ageeren. Bij acclamatie werd ingenomenheid bcL tuigd met 'dit voorslel, zoodat dit al's aangenomen beschouwd kon worden. Nadat bij schriftelijke stemming 19 nieuwe leden als lid der Vereeniging wa ren aangenomen, werd door dpn Voor zitter in bespreking gebracht het agenda punt: Houding der Middelburg se h e 0 o u r a n t tegenover d c Vereeniging „Handelsbelang" Do voorzitter lichtte deze aangelegen heid breedvoerig toe, terwijl voorlezing werd gedaan van de correspondentie, ge wisseld lusschen H.H. Hoofdcommissaris sen der Middelb. Crt. en het Bestuur. Hiji wees hierbij op den onaaugensjnen indruk reeas gewekt door de weigering van den heer Hoofdredacteur om oen verslaggever voor de excursie naar Rot terdam mede te geven, zulks in strijd met zijn vroegere houding,, waarbij hij schriftelijk verklaarde, ns, de reis naar Gent, het ontvangen van een verslttg zeer op prijs te hebben gesteld. Toen na mon delinge bespreking met een der bestuurs leden toch een verslaggever de Vereeni ging vergezelde, meende hel bestuur te mogen verwachten, dal althans een be knopt verslag in de M. Crt. opgenomen zou worden. Hierin werd men len zeerste teleur gesteld, daar slechts een berichtje van enkele regels verscheen, dat van de voor naamste gebeurtenissen van die excursie niet den minsten indruk weergaf, 't sBleek dat niet alleen het bestuur maar ook zeer vele leden zich over deze handelwij ze gegriefd voelden, hetgeen o.a. bleek uil het zenden van een zeer gematigd en goed gesteld ingezonden stuk door een der leden naar de redactie. Dit stuk werd niet alleen niet geplaatst, doch de betrokkene ontving daarvan zelfs geen bericht, terwijl bovendien kort daarop ëen op z'n zachtst uitgedrukt „smalend" stukje contra „Handelsbelang" in de Midd. Crl. verscheen. Hel Bestuur meende het hierbiji niet le moeten laten, doch wcnschte deze zaïk in goede banen le houden door II.II. Hoodcomniissarissen met den gang van zaken in kennis te stellen eu hen te ver zoeken een weg te zoeken om de Ver eeniging „Handelsbelang"' genoegdoening to verschaffen. Een onderhoud dal drie bestuursleden met H.H. H. C. mochten hebben, deed het vermoeden ontslaan, dal deze we§ zeer zeker gevonden zou worden. Im mers bleek dal deze heeren de klachten volkomen gegrond achtten, terwijl van die zijde zelfs een voorstel gedaan werd om tol oplossing van het geschil te ko men. Uit de gevoerde correspondentie, die na dit onderhoud plaats vond, bleek echter, dal H.H. II.C. geen weg, die het bestuur kon voldoen, hebben kun nen vinden Wel heeft, zooals reeds uit den brief 'Van de Hoofdcommissarissen jblcek, de Directeur-Hoofdredacteur aan den Heer B., inzender van het niet ge plaatste stuk, excuses aangeboden, doch de Vereeniging rechtstreeks staat daar buiten. Een op het laatste moment nog ge daan verzoek van de zijde van ons Be stuur om alsnog een afdoend antwoord te bekomen, bleef zonder gevolg. Waar het Bestuur alles in het werk gesteld heeft om deze zaak in der minne te schikken, is het zeer teleurstellend te moeten mededeelen daarin niet ge slaagd te zijn. Het voelde thans den plicht het geheele verloop a.ui de vcr- aaering voor te leggen, opdat deze een besluit kan nemen. Daar echter hel Bestuur de kwestie nog steeds niet op den spits wil drijven en aan de Middelb. Crt. de gelegenheid wil laten om te loonen, dal men met de Vereeniging „Handelsbelang" in hel ver volg meer rekening zal houden, meent het Bestuur een motie te mogen aanbe velen van den volgenden inhoud De Algemeene Vergadering der Veree niging „Handelsbelang", gehoord de stappen van het Bestuur, gedaan bij Hoofdcommissarissen der Mid- delburgsche Courant en de onvoldoende cn onbevredigende antwoorden van deze heeren ter zake; erkent, aal hiermede niet Ten volle voWaan is aan tien rJTIlijken wensch algeheele genoegdoening voor de onver klaarbaar onverschillige houding van den Hoofdredacteur tegenover de Vereeni ging „Handelsbelang" aangenomen .wenscht nog geen besluit te nemen .om over le gaan tot het nemen van ver strekkende maatregelen, teneinde le voorkomen, dat daardoor slachtoffers val len onder hen, xerbonden aan dal blad en die nicL verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde houding; behoudt zich echter voor hierop le- rug tc komen, indien blijkt dat de hou ding Van de leiding der Middelhui gsehe Courant voornoemd, ten opzichte van de Vereeniging ..Handelsbelang" zich niel binnen afzienbaren tijd gewijzigd heeft besluit deze motie Ier kennis te bren gen van H.H Hoofdcommissarissen, den lieer Hoofdredacteur der Middelburgsche Courant cn ecnige nieuwsbladen; en gaal over lot de orde van den dag. Op deze uitvoerige uiteenzetting volg den langdurige bewijzen van instemming en bleek dal alle leden zich geheel ach ter hel bestuur schaarden en de hou ding tegenover de Middelb. Crt. aange nomen, ten volle sanctioneerden. Zeer velen wcnschten. direct lot hel nemen van bijzondere maatregelen over te gaan De meer gematigde elementen slaagden er echter nog in deze heeren en-van te overtuigen, dat vooralsnog het aanne men van deze motie de juiste weg was. Met algemeene stemmen werd vervol gens deze motie aangenomen en beslo ten haar in oen communiqué aan de pers in onze omgeving Ier plaatsing aan te bieden. Nadat door den secretaris nog verslag was uitgebracht aangaande diverse in bewerking zijnde aangelegenheden werd deze Vergadering le circa 11 uur dooi den voorzitter gesloten. (De lezer zal begrijpen dat we dit, ons loegczonden verslag van de vergadering van „Handelsbelang" (dc redactie ont ving dilmaal niel de gewone uitnoodi- ging tot de vergadering) niet kunnen op nemen zonder kajitleekening. Want in de daarin vermelde uiteenzetting van het geschil missen wc enkele belangrijke ele menten. Ten eerste het feit dal we in ons ant woord op de uilnoodjging lot het mee geven van een verslaggever op dien tocht naar Rotterdam, reeds dadelijk meedeelden, waarom ons dit overbodig leek. Ten tweede missen we in hel lieL wel zeer belangrijke feit. dat na ons antwoord, de hoofdredacteur van twee bestuursleden (niel één, het waren de heeren L. Leydesdorfr en L. .V Storko- per. de telefonische meedeeling kreeg, dat dc uitnoodiging louter was bedoeld als een vriendelijkheid aan den verslag gever die gewoonlijk de vergaderingen bezoekt. En we missen ook dat de hoofd redacteur achtereenvolgens aan beide be stuursleden meedeelde dat "hjj dan niet het minste bezwaar had dien verslagge ver mee te laten gaan, evenwel onder de uitdrukkelijke, en door beide be stuursleden zonder eenig bezwaar aanv aarde voorwaarde, dat er toch slechts een zéér kort bericht als verslag zou worden geplaatst. Die voorwaarde is ook aan den verslaggever meegedeeld. Ten opzichte van onze houding te genover „Handelsbelang" diene korL het volgende Wij zullen precies cloen wat we tol nu "toe deden. Wc zijn ons biet bewust dal, we, buiten de hier behandelde kwestie, een speciale „houding" tegenover Handelsbelang" hebben aangenomen Red.) Koopt Zaterdags bij Ijzerhandel, Middelburg Hscliap Mnrk SDijbooneninoleDS TDiDgereedscbap (Ingez. Med.)'. arbeiders. O.a. kwam hierbij een voorstel van de kerk te .Middelhui' g ter sprake. Een predikant niel belasting plichtig als forens Naar dc „Telg." verneemt, heeft een predikant, die bezwaar maakte tegen aan slag in de forensenbelasling der gemeen te waar hel kerkgebouw zijner gemeente" staal, doch waar hij woont, van God. Staten van Noord-IIollancl een beschik king ontvangen waarbij hij van deze be lasting wordt vrijgesteld. God. Slalen wa ren van oordeel, dat een predikant geen betrekking vervuil, die hem belasting plichtig maakt als forens HFT ABATTOIR VOOR MIDDELBURG EN VLISSINGEN. Burg. en Weth. van V1 i s s i n g e n leg gen thans ook aan den raad dier gemeen te hel rapport over van de commissie oor de gemeenten Middelburg en VIis- singen, benoemd om na te gaan op welke plaats het aanbeveling zou verdienen eventueel een centrale slachtplaats voor rekening van beide gemeenten te stich ten. Zooals bij het desbetreffende voor tel aan den raad van Midjdelburg reedis werd gemeld, werd als dc moest geschik te plaats aangewezen het terrein aan den Nieuwen Ylissingschen \£eg op hel grondgebied van Koudekerke, tegenov de zuivelfabriek en thans in gebruik voor volkstuintjes. B. en W. achten het oogen- blik aangebroken, dal dc raad. in begin sel dient le besluiten lot het in samen werking met de gemeente Middelburg oprichten van een gemeenschappelijk centrale slachtplaats en wel op het daar voor door de commissie aangewezen, bo vengenoemde terrein. B. en W. wijzen er op, dat de raad) van Middelburg reedp in zijn vergadering van 27 Juli met alge meene stemmen beslool overeenkomstig het rapport der commissie. Plannen nopens bouw, inrichting, ex ploitatie, alsmede ontwerpen der veror deningen, daarop betrekking hebbende, zullen burg .en weth. le zijner lijd lor vaststelling aan den raad aanbieden Het voorgestelde is als volgt geformu leerd lc. in beginsel le besluiten lol hel in samenwerking met de gemeente Middel burg oprichten van een gemeenschappe lijke centrale slachtplaats. 2e aan Ged. Staten krachtens art. 121 der Gemeentewet maciitiging le verzoe ken tot hel aangaan van een gemeen schappelijke regeling met de gemeente Middelburg, betreffende het slichten cn exploileeren van een gemeenschappelij ke centrale slachlplaats. 3e Goedkeuring te hechten aan hel in de vergadering van den Raad der ge meente Middelburg genomen besluit, waarbij als plaats voor een evenlucel voor beide gemeenten le slichten ge- meenschappelijke centrale slachtplaats word aangewezen hel terrein aan den N. Ylissingschen weg, gelegen op hel grond gebied der gemeente Koudie kerke, té genover dc Zuivelfabriek, thans in ge bruik als volkstuintjes. ONDERWIJS. - Geslaagd te Utrecht voor hel exa men Franseh L O., mej. 0. J Leenhouts, alhier, en do lieer A v. d. Yeld)e te Tholon; voor het examenHoogduitsclie taal L. O. mej. J. Rolhuizen te Goes. - Bij het gehouden examen voor kom mies le klasse zijn geslaagd de kommie- U. Swarlclé le Oost burgen A. Rijchboul le Sluis LANDBOUW. - Uit Slampersgat verneemt de N. R. Crl. dat do Gastelsclie Bcctwortelsur- korfabriek dit jaar niet zal werken. Eert 40 werklieden zullen de campagne in En geland kunnen meemaken. Honderden arbeiders vinden nu geen werk. KUNST EN WETENSCHAPPEN. De 70-jarige violist Isaye is te Zoule gehuwd mei een 25-jarige leerlinge, een Amorikaansohe, Jeanette Dincin. KERKNIEUWS. Generale Synode der Geref Kerken. Nadat in de gisteren, gehouden zilting o.a. aan mr. van Beeck Calkoen door den voorzitter dank was gebracht voor het beantwoorden der buiten'.andsche spre kers en bovendien voor zijn werk te Cardiff en Geneve, waar hij arbeidde voor den band lusschen de kerkjcn van één confessie, had hedenmorgen de der de zitting plaats, waarin aan 3e orde kwam de vooropleiding der zendings- Dt: procfpoldcr bij And ij k. Gisteren is de proef polder bij Andijk drooggevallen. Slechts hier cn daar staat nog wat piaswater. Thans zal een begin worden gemaakt met het nemen van een groot aantal grondmonsters onder leiding van dr. Hu- dig. directeur van hel Bodemkundig In stituut te Groningen, waarna zal worden overgegaan lol mechanisch, chemisch en bacteriologisch onderzoek der monsters, mede in vergelijking met die, gjenoxnen op kwelders, schorren en ingedijkte slikken. Daarna zal allengs een aanvang worden gemaakt met de beproeving van verschil lende culUiur-lechnische maatregelen als wijze van ontwatering, onlzilting, aard en tijdstip der grondbewerking en be zaaiing. gewassenkeuze, vruchtopvolging, enz. De drooglegging van dit 40 bunder groote proefveld heeft rond f 1,4 millioen gekost, zoodal per bunder dc grond op pl.m. f35 000 komt le staan Op zich zelf cn oppervlakkig be schouwd, altlus hel Ildbl., lijkt dit be drag hoog, doch in aanmerking genomen het feit, dat do vier Zuiderzeepolders een oppervlak zullen hebben van 220 000 bunder, komt men slechts tot een on- kpstenbedrag voor proefneming van f 6 per in tc polderen bunder, waarbij dan aanstonds natuurlijk nog komen tie kos ten der cultuurtechnische proefnemingen, die daar Verricht zullen worden onder leiding van den heer V A. Boisma, 1 i. De ringdijk van den polder werd in elf maanden tijds gelegd en werd medio Juni voltooid, nadat in December een gedeelte van den dijk door storm was weggeslagen, waarna spoedig een begin werd gemaakt met het afmalen van iiet water, ongeveer Ii/i millioen kubieke meter; de pompen hadden een capaciteit van 100 kub. Meier per uur. De polder is gelegen bij het insprin gend kustgedeelte lusschen hel stoom gemaal bij Andijk en den Broekoorder- hoek. De lengte van den aangetegden dijk bedraagt 1.4 K.M., de diepte van den polder is pl.m. 3Vs Meier beneden L.W., dc grond bestaat uit klei- en zavelgron den van verschillende zwaarte.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1