FEUILLETON* Goede daden So. 191 Dinsdag 16 Augustus 1927 MIDDELBUR 170* Jaargang COURANT. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- singeD f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ler dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog In ons nlad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 TJUIt en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Poslchèque- en Gironummer 43255. BINNENLAND. DE KO.mW EN DE PRlNSESl IN NOORWEGEN. Men meldde Maandag uit Oslo agn de N. R. Crt. Koningin Wilhelmina en Prinses Juli ana zijn Zaterdag uit Fefor vertrokken. Zij hebben overnacht in Röïseimi bij Bo- verdalen en zijn gisteren na een prach tige wandeling bij' heerlijk weer te T,or- taglröy aangekomen. Het plan is, morgen een uilstapje naar de Skajaslöistind te maken. Maandagavond werden zij in 't berg- hotel te Bygdin verwacht. Een deel van den weg wordt afgelegd in reiskari ollen, de rest te paard. Het.w'eer is prachtig. ONDERZOEK NAAR IIET TRAMON GEVAL TE LAREN. Naar de Telg. verneemt is reeds dezer dagen de instelling tegemoet te zien van de commissie, welke een onderzoek zal instellen naar liet Iramongeluk, dat op 7 dezer te Laren gebeurde. Deze com missie zou als volgt worden samenge steld: ir. A. H. W. van der Vegt, hoofd inspecteur-generaal van het toezicht op de spoorwegen, voorzitter; jlir. ir. J. Röell, directeur van dc Westlandsche Stoomtram Mij. en P. Mollmakcr, voor zitter van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel. Het onderzoek, dat deze commissie zal instellen, zal open- baai* zyn. Indien U iets noodig mocht hebben van Goud en Zilver, Horloges enz., denkt dan aan den Uitverkoop bij JACQ. Ffê&iiK. (Ingez. Med.) WIE IS EDMUND W? Geautoriseerde vertaling naar het Engelsch, van WALTER BESANT, door Mej. E. HOOGEWERE. 38). „Zeker meer d,an eens: Vooreerst toen hij de kamers liet inrichten, en later nog menigmaal". „Hoe ziet hij er uit?" „Als een oudachtig heer. Niet de soort, die gewoonlijk kamers hebben. Dat zijn in den regel jongelui, die hun vrijheid willen genieten. Maar een oudachtig iheer, van een aangenaam voorkomen, hoogst-beschaafd; en minzaam en met (grijs haar". „O!" J3r bestond dan toch een Edmund Gray en die al tien jaar in GJray's Inn kamers liad„ op het nummer, ook ge noemd in vervalschte brieven 1 „Ik hoop, dat mijn huurder toch niets .slechts heeft bedreven?" „l^iet, waar ik van weet. Zijn naam is enkel betrokken in een onaangenaam ge val. Zoudt u zoo vriendelijk willen zijn, als u hem ontmoet we zullen hem na tuurlijk o[ok sclirijven hem te zeggen, dat we wel zeer verlangen hem te zien?' Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Het was gisteren feest in de, Jeroni- musstraat alhier, zulks ter eere van de gouden bruiloft van het echtpaar W. Gillissen. De huren hadden iu den nacht van Zondag op Maandag de ge- heele straat met groene guirlandes, gior- no's enz. versierd en uit vele huizen wappefde gisteren de driekleur. Den ge- heelen dag door mochten de oudjes blij ken van belangstelling ontvangen en des avonds kwam het muziekgezelschap van den Houthandel Walcheren, aan welke zaak <le heer G. tal van jaren werkzaam is geweest, terwijl hij nu van het wel verdiend pensioen geniet, een serenade birengen, die ondanks de lievige regen buien, door zeer velen werd bijgewoond. De vroolijke numnfers, die ten .geboore gorden gebracht, brachten zelfs het gou den paar nog aan het dansen. Toen het muziekkorps vertrokken was, kwam oen gl*oot orgel voor muzikale afwisseling zorgen maar van aianstekcn der giorno's was natuurlijk geen sprake. Hel zoo goed bedoeld buuftteestje ter eere van het gouden paar viel als zoo vele dingen dit jaar, leelijk in het water. Uit Walcheren. - De gemeenteraad van Grijpsker- k e beeft de vorige week de gemeentere kening vastgesteld op f 2-1.685 in ont vang en f 16.721 in uitgaaf. De over gelegde gemecntébegrooling wijst totaalcijfer aan vian f 17.371. Besloten werd nieuwe dakpannen op het gemeentehuis en burgemeesters wo ning aan te brengen. Met 52 stemmen werd op voorslel van den heer de Vlieger, na lange discu- sie besloten een voorstel van B. en W tct betere bestrating naar de Gercf. Kerlc, aan te hoilden lot later. Bij de rondvraag, spreekt, naar wij n de Z. ontleeneu, welli. Louwarse jiamens den Raad zijn blijdschap' er over uit, dat de burgemeester, na het hem overkomen ongeval thans reeds in slaat is deze vergadering te leiden, en voor eprger is gespaard gebleven, zoodat ge hoopt mag worden, dat verder geen na- deelige gevolgen hiervan te vreezen zijn. De heer Rotte vraagt wanneer begon nen wordt met verstrekking van liet elecLrisch licht, waaraan nu reeds be hoefte bestaat, daar dc Kam hem heeft medegedeeld, vóór 15 Aug. daartoe zeker niet over te gaan. De voorzitter zcgl dal bekend is, ciat gedurende 3 zomermaan den geen licht wordt verstrekt, en deze termijn nog niet is verstreken. Ten slotte dankt de voorzitter, nu dit de laatste maal is, djat de raad in zijn te genwoordige samenstelling bijeenkomt, voor de ondervonden samenwerking ge durende de bijna afgeloopen vierjarige periode en inzonderheid dhr. Huij-sman, die niet in den nieuwen Raad zal terug- keeren. De heer Iluijsman zegt den voor zitter voor het gesprokene dank, ook den secretaris bene.veus raadsleden voor ge nóten samenwerkiug. met ingang van 1 Sept. a.s. Ook de beide Chr. Seholfen hebben het zevende leerjaar en met ingang van 1 Jan. 1930 wordt- dit verplichtend. Hij stelt voor dit te aanvaarden. Aldus werd besloten. Met den lieer De Groene zijn bespre kingen gevoerd omtrent ruiling van ge meentegrond. gelegen acfiter de woning van den veldwachter. Nadere beslissing van den heer W. cle Groene wordt inge wacht.' Een conferentie met de gascommissie t(f Goes heeft met het bestuur der gemeente plaats gehad. Alhoewel deze bespreking zeer geanimeerd was, is er nog geen aanleiding om met een voor stel inzake de verlichting voor Bieze- linge te kunnen komen. Met het bestuur vanl liet Coöp. Eleclr. bedrijf te Kapelle is eveneens vergaderd en hebben onderhandelingen plaats ge had, doch ook op heden kan geen uit slag worden medegedeeld. Ten opzichte van de herstelling der Biezelingscheslraat werd m. a. st. aan genomen om deze straat van af het hotel de Zwaan lot aan J. A. Mol met nieuwe klinkers le beleggen. De daaruit komende oude keien zullen verbruikt worden op o.s. plaatsen. Aangenomen werd m, a. st. het voor slel van B. en W. om te trachten den weg ouder langs den Zaaidijk binnen de gemeente Kapelle. alsnog in het Pro vinciaal wegenplan te zien opgenomen. Bij de rondvraag wijst de heer Zegers op dc onvoldoende afwerking Tan üe sfraai aan het begin van 'den Zandweg, telkens heeft daar verzakking plaats. De voorzitter zegt toe een grondige ver- belering le zulten aanbrengen. Ook tus- schen de school en Geref. kerk is een dergelijke verzakking der straat. De heer Tan der Have vraagt of de slopplaats bij het postkantoor voor auto's niet bij den manufacturer Blok kan komen. De voorzitter zegt, dat B. en W. juist hebben besloten deze eenigszins te wij- Ult Zuid-Öevfclaad. In openbare vergadering kwam de raad der gemeente Kapelle bijeen. Alle leden tegenwoordig, behalve de lieer Ganseman. Do voorzitter deelde mede, dat de invoering van het zevende leerjaar voor de openbare school kan plaats hebben - Maandagavond werd te Kapelle mej. M. IC. aangereden -door een auto; haar kleeding en gquden hoofdstukken waren niet weinig beschadigd; oök moest directe geneeskundige hulp worden in geroepen. - In de Maandag le Wemeldinge gehouden raadsvergadering werdj beslo ten aan de vereeniging Landverhuizing een bijdrage te verleenen van f 10 per jaar. Tegen sleinde üe heer A. Domi- nicus. Besloten werd ten behoeve van dc plaats gehad hebbende uitbreiding dier gasfabriek over "1926 het daarvoor be- noodige kapitaal ad f 1006.29 beschik baar le stellen, met de bepaling, dat deze schuld zal moeten worden afgelost in 5 jaren. Het voorslel der raadsleden A. Domi- nicus, J. A. Dominions, P. A, Lindenbergb en Joh. lvarelse om een bouwverb'od vast te stellen voor den aanleg van een weg van den Bonzijweg naar den Bree- d'enweg, werd met 4 tegen 3 stemmen aangenomen. Tegen stemde de heeren P. A. Lindenbergb, M. Hoogesteger er den voorzitter. In dc algemeenc poiilie-verordeuing werd op voorstel van B. en W. bepaald, dal voortaan de vergunningen tot ten zullen worden afgegeven door B. en W. en dat na het sluitingsuur ook geen vreemdelingen als bezoekers in de Dit beloofdje de huisagent en hij gaf zijn bezoeker meteen nog een waarde volle inlichting: „Er is iemand, die u heel wat meer zal kunnen vertellen. Dat is zijn werk ster Ik weet niet, wie zij is, maai* de po litieagent in Gray s Inn weet d,al zeker wel. Dus ging George weer terug naai* die buurt eu d,e agent was dan ook werkelijk in staat, het adres van de werkster le geven. „Ik zelve, sir, weet niets van dien heer. Als hij tot de luid(ruchligen bejhjoorde dan zou ik hem wel kennen. Maar als hij op. nummer 22 woont, dati kan ik u in ieder geval vertellen, wie zijn kamers schoon houdt. Ouwe mrs. Cripps, uit „Leather Lane". Nu daarheen! Mrs, Öripps woonde op de bovenste verdieping das het dichts bij den hemel, waar ze dan ook veel aan dlenkcn moest, daar ze oud| was en haar einde nabij J 'Ze werkte ook enkel nog maai* bij mfi*. Gr,ay, en dit kon ze nog al op haai* (ge mak af daar er niemand] was om de deug delijkheid; van haar werk te controlce ren. - Mrs. Cripps hoorde iemandl naar bo ven komen, een mannestap was het, en dies verwachtte ze niet/ anders dan der domine, of een van diens afgezanten, Maar neen, het was een jonge man. ,Js u mrs. Cripps?" vroeg hij. „De politieagent in Grays Inu verwees mij hierheen. U is schoonmaakster, niet waar? Schoonmaakster bij rnr, Edmund Gray, op nummer 22 „Dat kon wel eens zoo wezen anL- woordde zij voorzichtig. „Ik kwam mr. Gray opzoeken, naar aanleiding van een heel gewichtige zaak. Ik vond zijn deur gesloten. Zoudt u nu o.ok zoo vriendelijk willen zijn, mij te vertellen, op welke uren hij gewoonlijk op zijn kamers is?" Ze schuddje het hoofd, doch hield de hand op, waarin hij met zeer yeell! kicschlieid en lacL een halve souve- reigu liet vallen, dien zij, met dc grootste behendigheid., ergens in een verborgen hoekje van een strook of plooi liet glij den. „Ik praat nooit over mijn heeren", begon zij, vooral niet, als ze jong en knap zijn, als u! Een arme \veri((s(ter heeft oogen cn ooren en handen, maar ze heeft géén tong! Had ze die, dan zon daar d(e grootste ellende uit kuunen voortkomen. O, zeker. Jal Maar mr. Gray is geen jonge heer. Hij is (oud en d|at maakt het een ander geval". „Wanneer kan ik hem hier treffen?' „U kunt hem niet treffen, Soms komt hij en soms komt hij niet". „Woont hij dan niet op zijn kamers?" „Neen. Hij woont er niet. Hij gebruikt ze enkel maar, zoo- nu en dan?" „Waarvóór gebruikt hij ze dan?" herbergen zullen mogen vertoeven. Bij voorkomende zaken zegt de heer J. A. Dominieus het wenschelijk te vinden dat in verband wel de omstandigheid, dat geen enkele bakker meer gas van de gasfabriek voor oververwarming betrekt de:-opdracht van den raad; aan de Gascom missie om een degressief tarief voor "ndustriegas te ontwerpen, wordt inge trokken, in a. s. besloten. De heer P. A. Lindenbergh vesigtit de aandacht van B. en W. op den slech ten toestand der muziektent. De voor zitter zegt, dat B en W. reeds in de (be grooting 1928 een post hebben uitgetrok ken voor herstelling van de muziektent. De voorzitter zegt tenslotte de -raads leden dank voor hetgeen zij in de bijna afgeloopen zittingsperiode hebben hel len tot stand brengen. Inzonderheid dien leer P. A. Lindenbergh Ez., die zijn mandaat niet hernieuwd wenschl te zien. De heer J A. Dominieus sluit zich hierbij aan voorwal betreft de aangena me samenwerking met den lieer Linden bergh, als lid der gascommissie. De heer P. A. Lindenbergb betuigt zijn dank voor de woorden van waardee- ring die tot hem werden gesproken. De heer P. Lindenberg Az„ acht hel zijn plicht ook den voorzitter namens dfc-n raad dank te brengen voo-r zijn leiding del* vergaderingen Hiena sluiting. Onder Driewegen is gisteren het lijk aangespoeld van een vrouw van middelbaren leeftijd Er waren geen her kenningsteekenen. Hel verkeerde in ver- regaanden staat van ontbinding en is ter plaatse begraven. Dit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Toen gisteravond F. K. te Sas van Gent met zijn meisje naar de kermis ging. werd liij door den wielrijder G. de II. uit Westdorpe, die geen licht op had, aangereden. Hij werd zoo ernstig rwond, dat hij na cenigen lijd aan de gevolgen overleed. Het rijwiel, is in be jag genomen, evenals het lijk, waarvan een schouwing zal plaats hebben. Dit Zeeuwseh-^laanderen W-D. Maandagmiddag vergaderde -de raad der gemeente Bres kens, Afwezig wet houder Van de Sande. Van de vorige vergadering waren aan gehouden cn werden thans behandeld: a. Een adres van neringdoenden om de algemeene politieverordening zooda nig le wijzigen, dat daarin opgenomen wordt*de bepaling, dat venten door niet- ingezeleuen verboden is of alleen toege laten op aangewezen dagen. Mlet 5 tegen I stem werd besloten geen ventverbod iu hel leven te roepen; b. een voorstel van weth. Du Burck om adhaesie le beluigen aan het be kende, door den raad van Terneuzen genomen besluit inzake de waterleiding. Dit werd verworpen met 5 stemmen; alleen de voorsteller stemde voor. Vervolgens werd de rooilijn vastge steld voor de le bouwen woningen op het Ilavetiforl. Dc vice-president van den Raad vian State, voorzitter der afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, roept in de Slaatscrt. van 15 Augs. op dc onbeken de belanghebbenden in zake van: Hel beroep, ingesteld onderscheiden lijk door B. en W. van A arden burg namens en krachtens opdracht van den raad en door A. J. A. de Bruync, ge kozen lid van dien raad, tegen de uil- zijn meer waard dan mooie woorden. Één wekelijksche hoofdwassching met Pixavon maakt bet haar gezonder en mooier dan honderd raad gevingen en brochures over haar- verzorging. Door de verzorging met Pixavon wordt het haar zijdeachtig en soepel, de voornaamste eischen voor een smaakvol bubi-kapsel. Geert der gewone vloei bare seepen bezit ook maar bij benadering de heilzame werking tan Pixavon. Fischt altijd Pixavon (slechts in ge sloten origineele fles- schen) zoowel voor eigen gebruik, alsook in kapperssalon. */i flac.: Ff. 1,50 Va jlac.: Fl. 0,90 (Ingez. Med) spraak van Ged. Staten van Zeeland van 2.9 Juli 1927, houdende vernietiging van het raadsbesluit van 25 Juli 1927, be treffende toelating van de nieuw inko mende leden, om zoo zij tlil noodig achten hunne memoriën en bewijs stukken in te zenden aan den Raad van State te 's-Gravenhage vóór 22 Aug. a.s. Tot dien dag liggen dc stukken Ier in zage ter secretarie van don Raad van Stalc. „Hoe weet ik diL nu? Alle heeren zijn met pennen eu papier m de weer. Daar maken ze geld mee. Eu dlat zal rnr Gray ook wel doen „Als hÜ °P 2ij11 kamers is, schrijft hij dan .„Soms verloopen er weken en maan den, dlat hij in het geheel niet kolnit. Maar mijn geld krijg ik altijd gestuurd over de post". „Wat is dan zijn particulier ad>res?f' „Ik weet niet waar hij woont. Ik ga daar iedtereu ochtend heen en ik maak er de kamers schoon. Andiers weet ik niet". Meer was er ook niet uiL haar te krij gen. Met dit weinigje informalics ging George terug naar Lincoln's Inn. Eerst had er een vervalschiug in ge schrifte plaats gehad, in hel jaar 1882, waarbij de naam van EJcifmund Gray was gebruikt. Eu dan vervolgens in die serie vervalschingen, die zooi juist ontdipkL wa ren, kwamen niet alleen de naam van Edmund; Gray voortdurend voor, maar het handschrift van d(e brieven cn wis sels was precies hetzelfde, als van dien eersten wissel. Dit kan geen toeval zijn, Dezelfde man moest djt alles gesohreven hebben. Maar wie was Edmundl Gray toch? Hij was bepaald iemand, geen firma, De eigenaar van zijn kamers en zijn werkster kenden hem al vast, zoo nog niet enkelen anderen Hij woonde niet FESTIVAL TE AXEL. Maandag werd te Axel een festival ge houden ter gelegenheid vnn het 10-jarig bestaan van do harmonicvereeniging „Concordiaaldaar. Nadat 's middags de gebruikelijke rond,- gang in oplocbt door do deelnemende vereenigingen was gedaan, werden ten sladhuize de besturen der vcreenigingen gecomplimenteerd door den burgemees ter, den heer F. Blok, in tegenwoordigheid van hot dag. bestuur en het bestuurder vereeniging van Vreemdelingenverkeer Dc burgemeester bood daarbij aan „Con cordia" namens hel gemeentebestuur zijn gelukwenschen aan en gaf een kort over zicht van het ontstaan en verschillende feiten, die zich in hel vereenigingsleven van Concordia hebben voorgedaan. Van belcekeuis is zeker, dat daarbij tegen woordig was de heer L. Lamaitre, de eenige die nog van. de oprichters in leven was cn tol 1926 als bestuurslid had gefungeerd. Oprichters waren met hem dc hoeren J Bauwcns, J. Cappon, I". Dielemau, C. P. Min jon, J. C. Ver- bruggen en J. A. van Vessem. Ook de lieer A. van Maale, wenschle Concordia gelulc namens dc V.V.V en bood haar als aandenken een verguld zilveren medaille aan Dc lieer D. van IIoulc .voorzitter van Concordia dankte voor de betuigingen van belangstelling Hij zette uiteen de beteekenis voor Concordia in idieëlen op zijn kamers, maar gebruikte ze obi er zoo. nu eu dan zaken te d.fctem. Mam- waai* was hij en wal deed hij), 'als hij niet op zijn kamers was? Misschien was hij de leider van de een of andjere geheime dievenbende? Men leest wel eens van zulke benden in Franschc novellen, waar die leiders dan menschen uit de hoogste standen zjjn! Waarom zou er nu auet in Londen óók zoo bende bestaan? Aldus: Een man, dje .zich noemde Ed mund Gray krijgt een huurcontracl voor kamers in Gray's Inn, door middel van een valschen brief, in antwoord op een, brief om inlichtingen 'L Zal- licm mak kelijk zijne geweest een vast adres Ije hebben, al word djjt dan ook iioc.it ge bruikt. Maar feitelijk moest het wel een complot zijn. Dit complo(t opent zii werk zaamheden met de vcryalscliing van een chëque, aan Gray's order, voor zeven honderd twintig pond. Dit was in den beginne, toen dc samenzweerders nog jong waren. Hel ondernemen werd' ech ter gevaarlijk geacht en de banknoten werden daarom weer in de safe terug gelegd. /Vangenomen dan, dat de samen zweerders dipnr één van hun leden toe gang hadden lot dc safe. Mogelijk was dil idpoi* middel van een sleutel 'op den avond), na de kantooruren, oï door iemand, die den lieelen dag in hel ge bouw was. (Wordt ve volgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1