9 Zaterdag 13 Augustus 193? Zonnebrand 3No. 189 HMRff 170' Jaargang MIDDELBURGSGHE COURANT. «j dit nummer behoort een BijvoegseL BINNENLAND. VERKEERSGEVAREN VOOR PLATTE- LAND EN STEDEN. De drie centrale landbouworganisaties fhet Kon. Ned. Landbouw-domilé, de B K. Ned. Boeren- en Tuindérsbond en de Olir. Bioeren- en Tnindersibond) liebi- iben bij den minister van justitie erop aangedrongen te overwegen, op welke wijze het roekeloos rijden op den .open baren Weg ware te voorkomen, althans toooveel mogelijk binnen de perken te 'Monden en alle middelen, die daartoe "dienstig kunnen zijn, aan te wenden. Onder de moeilijkheid op den openba ren weg tengevolge van. heit toenemen de gebruik van motorrijwielen en auto mobielen lijdt vooral de bevolking van bet platteland en die der kleine ste den, omdat daar veel minder dan d!it in de gnootere bevolkingscentra mogelijk is, jverldeersregelingen getroffen en vooral gehandhaafd kunnen wlorden Streng dient, aldus adressanten, te worden op getreden tegen de kleine; minderheid van ppekelooze rjjders^ die den openbaren weg berijden zónder zich aan de gestelde regels te storen. Adressanten maken den minister op merkzaam op de mogelijkheid van een brief zijnerzijds aan de verschillende par ketten tom strafbare feiten van dien aard gestreng te ver viol gen. VOOR AFSCHAFFING VLEESCH- ACCIJNS. De drie centrale landbouworganisaties (het Kon. Nederi. Landbpuwcomité, de R. K. Nederl. Boeren- en Tuindersbond en de Chr. Boeren- en Tuindersbond hebben aan den minister van financiën verzocht het daarheen te willen leiden, dat overgegaan wordt tot afschaffing van den accijns op het geslacht. Gewezen wordt op de moeilijke om standigheden van den Vee- en v'.eesclï- handel. De opbrengst van O mililioeii is zeker een aanzienlijke bate, maar daar gaat af de aanzienlijke lcoste van de in ning. Bij afschaffing komt Mandsch' vleesch binnen het hereik van hreede lagen der bevolking. De accijns drukt bel meest op vleesch van tweede en derde kwaliteit Uit Stad an Provincie. Uit Vliasingan. Te Vlissingen werden in de -week van 6 tot 12 Augustus 4258 ge wone en 1273 volksbadcn genomen. -— O1--1 1 Uit Zuid-Beveland. Te Wolfaartsd.ijlc kwam Don derdag door ^ïcl breken van een sport van een ladder de timmermansknecht T. S. te vallen. Per rijtuig van den landbou wer Adiiaanse, op wiens hofstede hij werkzaam was, werd hij naar zijn woning vervoerd. Bij geneeskundig onderzoek, bleek dal er niets was gebroken of ge kneusd. Uit Scnouwen en DuivelanA In de Maandag gehouden vergadering van den gemeenteraad van Bruinis- s e, die door alle leden behalve den heer van den Berg werd bijgewoond, werden tot afgevaardigden naar de op 10 Aug. te Zierikzee te houden vergadering van aandeelhouders der N. V. Waterleiding Mij. de beide wethouders benoemd. Óe rekening der gemeente wordt vast gesteld met 'n ontvangst van 61202.06r\ een uitgaaf van 63.530.58 gewone dienst; 'n ontvangst van 5000, een uit gaaf van f3170 kapitaaldienst. De rekening van het Burgerl. Armbe stuur wordt goedgekeurd in ontvang op 3404.57fl, in uitgaaf op 3213.77"', De begrooting van het Burgerl. Armbestuur voor 1928 wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op 3423.20; het gemeentelijk subsidie bedraagt ƒ2400, De begrooting der gemeente voor 1928 zal ter visie worden gelegd, terwijl ieder lid van den Raad een uittreksel van die begrooting zal worden ter hand gesteld. Tot lid van het Burgerl. Armbestuur (vacature door het overlijden van Lev. de Waal) wordt met 5 stemmen benoemd no. 1 der door B. en W. opgemaakte voordracht, de heer C. Hoogerheide Zz., één stem verkreeg de heer L. Kik Az. Bij de rondvraag zegt de heer Padmos dat een klacht is ingediend door C, Ju- melet, dat zijn zate in de haven sterk is opgehoogd, tengevolge van het doen wenken van den motor van J. de Waal, wiens zate daarnaast ligt. De voorzitter zal de Waal aanzeggen dat de zate moet "worden afgenomen. De heer van Vessem acht het wen. schelijk om alle motorschippers aan te schrijven niet te vroeg uit de haven te vertrekken, omdat bij niet genoegzaam water de werking der motoren zeer na- deelig is voor de glooiing en den kaai muur. Het is toch dezer dagen weer ge bleken, dat tengevolge van hef te dicht bij den kaaimuur doen werken der mo toren, deze geheel is verzakt, zoodat de herstelling daarvan (Ie gemeente eenige honderden guldóns zal kosten. De heer de Waal zegt, dat het zeer zeker noodig is den schippers te verbie den te dicht bij den kaaimuur met de schroeven der motoren te komen, doch wat betreft het bepalen van een tijd om de haven te verlaten, daar is hij sterk tegen, omdat iedere schipper zoo vlug mogelijk naar buiten wil. Na eenige besprekingen wordt beslo ten B. en W. uit te noodigen de politie verordening te wijzigen, omdat deze op dat punt geen enjcele bepaling bevat. De heer Wemmers zegt, dat het den laatsten tijd treurig is gesteld met den postdienst. In de eerste plaats moet men op het kantoor veel te lang wachten eer men geholpen wordt; dit is echter niet de schuld van den kantoorhouder, doch een tekort aan pejsoneel is er de oor zaak van. De bediening van de telefoon, die tegenwoordig druk is en den loket- dienst alles door één persoon te doen verrichten is onverantwoordelijk. Ver volgens 'is het ook met de bestelling droevig gesteld. De post ontvangt men tegenwoordig twee uur later dan voor heen, ook al tengevolge van inkrimping van personeel. Spreker vraagt of hier van niet een klacht kan worden inge diend bij de autoriteiten. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten een en ander' ter kennis te brengen van den Inspecteur te Middelburg en hem te ver zoeken verbetering in den bestaanden toestand te brengen. DE BIOSCOPEN. Electro. Onder de vele goede films, die de atsle jaren in de Bioscope op de Markt hebben gedraaid, neemt „De Sbeik een zeer goede plaats in en het is zeker goed gezien, hen, die deze film van liefde en hartstocht, van strijd en daartegenover geluk, nog niet zagen, daartoe in de gelegenheid te stellen, Dc reprise vati deze film, waarin Rudolph Valentino de rol van den Sheik en Agues Ayres, die van Diana Mayo, het meisje vom wie liet geheele gebeuren zich af speelt, vervult, loopt tot en met Don- dcro'ag. Men heeft het echter ditmaal niet bij een hoofdnummer gelalen, en er een aan toegevoegd, getiteld „Wie is mijn schat" met Leatriee Joy en Raymond Griffith in dc hoofdrollen. De naam van dezen laatste, zooals bekend een komiek, geeft reeds de zekerheid, dat liet een film is vol van vroolijkhcid, en dat bleek ook, want de verwarring in eikaars, op elkan der sprekend gelijkende beminden, die echter daarom nog niet dezelfde karak ters hebben, geeft 'tol typische laferee- len aanleiding. Flora. Als eerste film gaat in de Flora ,,Juf pas op je zeehond", met in de hoofdrol Sidney Chaplin. Een film vol van humor niet alleen, maar interessant door het meewerken van een zeehond, die bij zonder goed gedresseerd is, en die door dat èn de hoofdpersoon, èn de zeehond beiden denzelfden naam dragen, n.i „Benny", dikwijls lot allervermakelijkste vergissingen aanleiding geven, waardoor de lachspieren flink los kunnen komen. De tweede hoofdfilm is van ecu heel ander genre en getiteld „De Circus- koning'". De hoofdrol wordt gespeeld door Eddo Polodie, wij behoeven het niet te zeggen, als filmster geen onbe kende is, en die ook, in deze film, die o.a. een kijkje geeft op het leven achter de schermen in een circus, ziclii -een uitstekend panrdrijdsler toont Het is een film vol spanning van het begin tot het eind en de bezoeker zal verlangend uitzien naar hel tweede deel dezer seriefilm, Ben door de zou verbrande Huid, Stukgeloopen Voeten, Schrijnen en Smetten verzacht en geneest men met Doos 30-60, Tube 80 ct. PUKOL (Ingez. MedA APOTHEKEN. Zondag en de nachten der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend Middelburg- J. W. v. d. Garde. Vlissingen. A. J. van Ockcnburg, KI. Markt. DE FERUYBOOT VOOR DEN DIENST VLISSINGEN—RRF.SKENS. Zooals gisteren reeds in bet kort ge meld, heeft Vrijdag de officicete proef tocht plaats gehad met de ferryhoot, be stemd voor de lijil Vlissingen-Breskens van don Provincialen sLoombooldiensl op dc Wesler-Sclielde. i 1 Alvorens over heit verloop van dien tocht, dien wij konden medeoiaken een 01) ander te melden, willen wij een be schrijving van bet schip geveih, dat ze- kor in ieder opzicht afwijkt van de sche en, die lol nu toe ill den vaart zijn, niol alleen bij genoemden dienst, maar tevens iu geheel ons land. De hoordarmelingen der ferrybool zij# Jongt tusschen de loodlijnen 53 Mleng te over alles 53.80 M., breedte, grootste, op buitenkant spanten op waterlijn 2.50 M. boven den kiel) 9.75; breedte, groot ste, over bordessen hoofddeki 12 M.; breedte, grootste, op buitenkant berg houten 12 10 M.; in de zij midscheeps van boveiivkjant kiel tot onderkant stria" gcrplaat 3.95 M.hoogte promenadedek, van bovenkant ba'.k tot bovenkant balk 3,75 M.; hoogte slaependek 2.175 M. Bij een diepgang, voor en achter van 2 63 Mi, heeft het schip een gemiddelde snelheid van 11 75 Engeüsche 'zeemijlen per Uur volgens het voorschrift De voortbeweging van het schip ge schiedt door vier voortsluwers, twee vóór en twee achter, bevestigd op twee aslei- dingen en gedreven door twee Smit M. A. W. Dieselmotoren. Het schip is voor zien van 4 roerein, twee voor en twee achter. In voor- en achterruim lussclien de asleidingen bevindt zich voor berging van water ballast een dubbele bodem 1800 mM. hoog en verdeeld in 6 afzonderlijk^ tanks. Er zijn vier waterdichte schotten in heil schip aangebracht. De verschansing in 1.10 M, hoog en bo- ■cn afgemaakt met 2 half ronden 65 bij 32 mM., over de geheele leng,lc zijn yaek- slays aangebracht voor hel vastzetten van vee en sjorring van auto's In de verschansing bevinden zich 1 dubbele laadpoorten breed 2 90 M. en 4 toegangspoorten breed 1.20 M Deze toe gangen worden gebruik! als de boot moet aanleggen aan de gewone pontons, en nic/t aan dc lo VMssingein en te Breskeus bij den Rijkswaterstaat in aanbouw zijn de nieuwe bruggen, waarvoor de toegang achter- en de uitgang voor aan hel schip is, wat vooral voor heil op- en af laden van auto's en andere vervoermid delen juist zulk een groot gemak biedt In een der dubbele bodems bevind! zich een drink,watertank van 5 kub M. inhoud. Het promenadedek en het s oependek zijn van moulmain teakhout en het dek in de dekhuizen van Amerikaanseh gre nen. liet hoofddeli, is bedekt met .Jar- rahbllokjes, de vloeren iu dc benedenka- juiten (onder het hoofddekj zijn van ko- perwijksch vuren. Als wij thans lol de beschrijving van de deksalons en kajuiten overgaan, dan vul len wij eerst vevkjlaren, dat die. zijn in gericht met groote luxe, dio het eigenlijk jammer doen zijn, dat dit schip slechts voor een overvaart van ongeveer 25 mi nuten is bestemd Maar terecht heeft men ingezien, dat een boot, die toch wel ccn 40 jaar zal moeten medegaan, ge heel naar dc cischein des tijds moet worden ingericht, en dat de bezuiniging daarop nimmer groot zou kunnen zijn, waar op massa vervoer op drukke zomer dagen moet worden gerekend In de deksalons eersle klasse doen de banken denken aan die iu eerste Massse spoorwegwagons, zoowél wat model en vulling der kussens als wal be treft do veëren, die er onder zijn aange bracht. Terwijl de banken en stoelen in dc rooksalon met imitatieleder zijn be- kjlecd, is dit voor die in de deksalon Ve lours de Utrecht Boven de dwarsscbeep- sche banken zijn stevige bagagenetten aangebracht. De benedenkajuil eerste klasse heeft een beschieting van kopcrwijlcschvmen met teakhouten Jambrïseeiirig van 1 10 M. hoog. Ook hier boven de dwars- scheepsche banken slevjgc bagagenetten. Een aantal klaptafels zijn in deze kajuit aanwezig. De deksalon 2c klasse is be" timmord als de beneden kajuit eerste, klasse. De benéden kajuit tweede klasse is ook zoo betimmerd alleen, dat in plaats van gelakt teakhout, gelakt "une- rikaansch grenen is gebruikt. Het bulfet lusschen de eersle en twee de klasse is betimmerd in gepolitoerd teakhout. Speciaal mag pok worden ge wezen op de keurige en hygiënische in richting der verschillende dames en hccren toiletten en w.c.'s. Tusschen het promenade- en het sloe- peiidek zijn 3 dwarsseheepsche locbt- scliotten met zijvleugels aangebracht. Van het hoofddek voeren vier dubbc'e teak houten trappen naar bet promonadodek alle met teakhouten leuningen. Ook zijn er 2 teakhouten trappen Van hel prome nadedek naar het stoependek Op het promenadedek zijn vele dwarsseheepsche banken geplaatst en in de beschutte dek- ruimten tevens tafels. Met voldoening ziet de huis vrouw terug op het resultaat van den Rinso waschdag. Gewasschen en gestreken gaan de stapeltjes linnengoed in de kast. Keurig hel der en frisch is alles geworden in een minimum van tijd. Volg ook de Rinso wasQhmethode l Koop nog heden een pakl Van uit de stuurhuizen (er zijn er na melijk 2 om dat de boot natuurlijk als ferrybool na ar beide richtingen kan va ren' kan door middel van eleclirisclie overbrenging naar de béide cleclrische sliui.rraaehines in de motorkamer met beide stellen roeren gestuurd worden. Ieder stel van 2 roeren is gekoppeld aan een afzonderlijke sluurmachine met rol cn afzonderlijke motor. Beide motoren worden door dezelfde molórgeuei'ator ge dreven. Op het sloependek bevinden zich 1 flinke, sleVige reddingsbooten groot 7.25 M. bij 2 10 M bij 0-85. Een goede maatregel is ook het aan brengen van twee draaiende ventilal «-s in elic compartiment der benedenhalen wal trouwens ook in de \V. (..'s, de flinke hutten der opvarenden en liet buffel het geval is. Voor dc opwekking van eleclrischen stroom zijn in de motor kamer 3 dy ntr- rno's elk 40 Kilo Watt bij 110 volt, opge steld voor dc levering* van stroom voor de electxische verlclitiing en verwarming van het geheele schip, voor de schelin- richtiug, de stuurmachines. ankerspil enz. Niet minder dan 220 lol 230 gloei lampen, vier reflectors van 200 N'. K. en twee van 300 X. K. moeten stroom voor licht ontvangen. Voor verwarming is het geheele schip van apparaten voorzien die in staat zijn om' bij een buiten tem peratuur van - - 5o Fde ruimten binnen korrten lijd tot plus 70o F. te verwarmen. Alom zijn bovendien noodlampen aan gebracht. waarin olie wordt gebrand, In de motorkamer zijn als hoofdmo toren opgesteld *2 zcscilinder, enkehver kende viertact, direct omkeerbare eom- p'rcssorlooze Smit-M A. X. Dieselmoto" ren met 300 omwentelingen per minuut en 500 A. P. IC. per machine. Deze mo toren zijn gekoppeld aan asleidingen, die door het geheele schip loopen en aan beide einden voorzien zijn van een voor- sluwer. Verder zijn er 'drie di'iecyliuder eökelwerkende viertact comprcssorlooze Sraif-M. A X". Dieselmotoren met 100 om wei lelingen per minuut en 78 A. P. K. per machine. Deze motoren drijven elk een dynamo van 40 K. W aan. Ten slotte ééncylïnder enkelwerkendc viertact comprcssorlooze Smit-M. A X. Diesel motor. welke met de hand wordt aange zet en die een kleinen luchlcompressor drijft voor 't eerste oppompen der lucht- vateri en vervanging van den hoofdcom- pressor in geval van nood. Een olec. ge dreven zoutwaterpomp met 'n opbrengst van 500 L. per minuut; een elcctriseh ge- da-even zoetwaterpomp opbrengst 50 L per minuut. D e pro e f lo c h t. Vrijdagmiddag te 2 uur waren aan boord van dc Koningin Wilhelm ina, zoo als de Ferrybool is gedoopt, aanwezig de leden van Gcd. Staten de hecren .1 A. van Rompu, A. v. d. Weijde en mr P. Bieleman, dc eerste en tweede resp voorzitter en lid der booteommissie, de griffier der Staten, de heer 11. .1 G. Hartman. de lioofdcommis. chef der vierde afdeeling, tevens secretaris der hootconimissie, de heer A. J. van Lu ijk do regeeringscommissaris, de heer A de Vulder van Xoorden; de directeur van den dienst, de heer de Jonge, de leden van de scheepvaartinspectie, de heeren D van Diricl, scheepsbouwkundig in genieur on P. S. v. d. Haalt, adj. hoofd inspecteur van de scheepvaart Verder lieeren directeuren, ingenieurs enz van de J. en K. Smit's scheepswerven te ICin- I derdijk, waar het schip is gebouwd, de (lzigv<. Alea.j heer M. A. Corneiis.se», den ontwerpei- der boot en zijn helpers en enkele ver tegenwoordigers der pers en der fólo- pers. Tc ruim half drie zette de hooi zich in beweging en direct werd nog in de buitenhaven mei do hooi gezwaaid en dit zeer vlug. als een bewijs dal het schip uitstekend naar het roer luistert Dit kon nog eenige malen gedemonstreerd woyden toen langs de Walchersche kust op den mijl proefgevaren werd en dit wel driemaal heen en weer. waarbij tel kens wercl gedraaid, cu waarbij' kon wor den geconstateerd, dal hel schip 11.96 E. M. '22.15 K, M. per uur liep dus 0.21 E. M meer dan was voorgeschreven. Terwijl het schip nu koers zette fangs de" stad Vlissingen werd de Xederlandsche driekleur gelieschen als een bewijs. daL het schip was goedgekeurd, en door de Provincie kon worden overgenomen. .Vi le genoemde personen verecnigden zich in de eersle klasse deksalon, waar ten eersle dc- heer J. A. van Rompu het woord nam en hulde bracht aan don lieer Cornellssen on zijn staf voor het ontwerpen van dit type schip, het eersle van deze soort, en ook aan de bouwers, de firma J. en K Smit te Kinderdijk. Twee firma's voor welke spr. steeds allo respect heeft gehad. De viool is nu met dit schip versterkt en alle schepen, uitgezonderd de Zuid- Beveiand en dc Kleine Walsoorden, zijn door dc firma Smit gebouwd. Van af den beginne van hol plan tol het bouwen van hel schip heeft het commentaren geregend. Als men steeds met keisteen tjes gegooid wordt, voelt men hel ten slotte niet moer. Het schip hoeft ruimschoots voldaan aan de gestelde eischen. Dank brengt spr. ook aan dc scheepvaartinspectie, die Ged. Sinten ter wille was en die haar volle tevredenheid betuigde Dit geeft ook tevredenheid aan Ged Stalen, omdat men zich in de Prov. Staten alleen veilig voelde, als de scheepvaartinspectie ge kend was. Xu zijn alle opmerkingen slop gezel. Het is spr. een groot genoe gen dit te kunnen uitspreken, omdat hij er niet veel meer zal helpen bouwen Het is wellicht hel laatste schip. Spr. ver klaart nu, dat het schip door cle pro vincie is overgenomen en wijdt een dronk aan de ontwerpers, de bouwers en de scheepvaartinspectie. De heer A. de Vulder van Xoor den, regeerjngscommissarfs, zeide, dat als dc Minister van Waterstaat aanwe zig kon zijn, bij zeker zijn groote vreug de zou uitspreken, dat dit schip vol doet, cn mede zal kunnen werken lot versterking van den band tusschen Z. Vlaanderen en overig Nederland. Spr. hoopt, dal de opoffering, die ook het rijk zich getroostte, dit doel zal bevorderen De heer A. Smit uitte den wensch, dat het schip in den dienst zal voldoen, zooals wordt verwacht, en hoopt, dat het een vooruitgang voor hel autover voer met zich zal brengen De heer A. v. d. "W e ij d e, lid der boot commissie, wenschle den directeur van den stoombooldicnst geluk met dit nieu we schip en den groei van dc vloot. De heer mr. P. Dieleman her innerde er als eenig lid van Ged. Staten, niet lid der boo kommissie, die dc reis (meemaakte, aan, dat hel in 1618 een vooruitziende» blik is geweest Zeeuwsch Vlaanderen aan Nederland toe te kennen, J anders was deze boot nu zeker niet aai» den Kinderdijlk gebouwd Spr. hoopt, dat zij de verbinding met lii 'I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1