Roder Verbeek No. 188 Uit Stad an Provincie. Middelburg Vlechtwerk Té- en Landtiouwgereedsetiap Tuinslang Snijboonenmolens Vrijdag 12 Augustus 1927 MIDDELBDR 170* Jaargang COURANT. Bij dit nutnmer behoort een Bijvoegsel- BINNENLAND. TTERNEUZEN EN DE Z. VLAAMSCHE WATERLEIDING. Bij Kon. besluit (Stbl. 280) is besloten tot schorsing van het besluit van den Raad der gemeente Neuzen, d.d. 12 Juli j.l., om met medewerking van alle aan gesloten gemeenten pogingen aan te wen den om de N.V. Zeeuwsch Vlaamsche "Waterleiding Maatschappij te ontbinden. DE OPROEP VAN DE KONINKLIJKE. De heer L. L. H, de Visser, het comm. Tweede Kamerlid, heeft aan den Mi nister van Financiën de volgende vragen gesteld 1. Heeft de regeering kennis genomen van een oproep, uitgaande van de Ne- ■derlandsche Maatschappij tot exploitatie van Pctroleirnibnonnen in Nederlandsch- Indiê, gepubliceerd op 23 Juli 1927? 2. Is het der regeering bekend, dat in dezen oproep, welke zich richt tegen >de regeering der Unie van Socialistische Sovjet-Republikeinen, en tegen zekere 'Amerikaansche maatschappijen, onder (andere de volgende passages voorkomen: „De honderden millioenen guldens, die onze aandeelhouders door de Sov jets zijn ontstolen, kunnen ook thans nog niet gerestitueerd worden, zelfs niet met de krachtigste hulp van onze regee ring", en „Wij vragen aan het publiek in zijn eigen belang, sterlc door daden, den strijd tegen het bolsjewisme te onder steunen en zoodoende de regeering te herpen in haar streven om de nationale industrie tegen het naderend bolsjewis tisch gevaar 'te beschermen?" 3. Is genoemde oproep opgesteld en gepubliceerd met voorkennis en goed vinden van de regeering? 4. Acht de regeering het streven, dat in dezen oproep tot uiting komt, geen gevaar voor den vrede en wat meent zij daartegen te moeten doen? DE AMERÏKAAXSCIIE JOURNALISTEN. De Amerikaausche journalisten hebben ■"gister, na nog een bezoek aan Leiden te hebben gebracht, 's avonds in Den Haag aangezeten aan een door onze regeering aangeboden maaltijd, waar de Minister van Koloniën in een tafelrede gesproken heeft over de goede betrek kingen tusschen de Vereenigde Staten en Nederland en over de beleekenis van idit bezoek. Deze rede werd beantwoord door den heer Evans, die o. a. naging, Wélke be trekkingen er bestaan tusschen Neder land en de Ver. Staten. Hij herinnerde aan den koop van Manhattan voor 24 dollars, hetgeen hij den besten koop in de geschiedenis noemde, aan de per soonlijkheden, die Nederland aan Ame rika gegeven heeft: de Pilgrim Fathers, een Roos©veld, een Vanderbilt en zoo vele anderen. Spr. zegde namens allen hartelijk dank voor de overstelpende bewijzen van vriendschap en wijdde vervolgens eenige v?0ordeu aan de Carneg'iestichting, die hen had uitgenoodigd en die de eenige stichting is ter bevordering van natio- nalen vrede. De delegatie beslaat uit 25 journalisten, maar achter hen staan vele millioenen lezers, wien zij slechts goeds van Nederland zullen kunnen vertellen. Wat den Amerikanen in Nederland gelroïfen heeft, aldus spr., 'ïs de wel vaart. Er schijnt hier geen probleem te zijn. Dit volk schijnt in zijn geheel een vredelievend volk le zijn, levend onder de regeering van een Koningin, die door de geheele wereld wordt be wonderd. Het is benijdenswaard, te wor den geleid door zulk een vrouw Spr. eindigde met de hoo_p uit te spre ken, dat de arbeid van de in dit land gevesligde Carnegiestichtiug zijn invloed in de heele wereld ,zal doen gev(o|eln Vandaag vertrokken de Amerikaausche journalisten naar Berlijn. Met de Slaatscrl. van 10 Augs. !zijn verzonden afdrukken van de. akten Ibetreffendede Coöp. Crediel-, Spant en Depositobank voor Zeeland (G. A.) te Middelburg; de Coöp Vereeui- ging „Aardenburgsche Roomboterfabr." G. A., te A arde it b urg. Uii Walcheren. Door de heeren Verlare en Rooze uit N. en St. J o o s 1 a n d werd Woens dag met hunne auto's een rijtoer ge maakt door Walcheren inel zes der dTKTste ingezetenen dezer gemeente, waar onder één dame. Samen telden ze 505 jaar. De oudsfle is 93 en dc jongste jaar. Het heeft hun tijdens de reis aaü niets ontbroken. De oudjes hebben volop genoten en waven vol lof en dankbaar heid. Uit Scnouwen «n Dulvelani Te Renesse neerschte Woensdag j 1. aan hel strand een enorme drukte; een zoogenaamde badtram,welke eiken' Woensdag in den zomer loopt, voerden tal van vacantielui naar de mooie omge ving en het strand. Dit Zeiuwieh-Vlaanderen W- D. Sedert een paar dagen wordt le Aardenburg door de politie er streng op gelet, dat wielrijders den rechterkant van den weg houden bij hun tocht dooi de gemeente. Wenschelijk zoude het echter wezen, dat het pad, dat eenige jaren geleden, bij den aanleg der trot toirs, speciaal voor de wielrijders werd gelegd, ook aan beide zijden doorgelegd werd. Niet zooals nu, in een deel der leente aan den linker- en verder aan de rechterzijde van den weg blijft liggen. Zonder waarschuwingsborden zal menig een zich vergissen, en in de meening verkeeren, dat men dit pad mag volgen. Wielrijders zijn dus gewaarschuwd. Besmettelijke ziekten. Hel aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 31 Juli tot eu ;met 6 Augs. in de provincie Zeeland bedroeg; Buiktyphus: Middelburg 1 (af komstig van Domburg), St. Maartensdijk 1, Poortvliet 2. Roodvonk: Colijnsplaat 2, Koewacht 1. Op Uw vijf vingers hunt U wel natellen dat de verkoop mat ca- tfeaux d- lcwaliteit der koopwaar drukt, aen prijs vn-hooyt. (Ingez. Med.J DE FERUYROOT VOOR DEN DIENST VLISSINGEN-BRESKENS. De ferrybool „Koningin Withelinina oor den Provincialen Stoombooldienst •n wel speciaal voor de lijn Vlissingen Breskens, is gister weder van J. en K. Smits' Scheepswerven te Kinderdijk naar Vlissingen overgebracht. De tocht', die binnen doorging over de Zeeuwsche stroomen en door het kanaal door Wal cheren, ging zeer voorspoedig. Heden (Vrijdag) wordt te 2 uur op de Wester Schelde de officieele proef tocht gehouden, waarop wij nader ho pen terug te "komen. GEMEENTERAAD VAN TERNEÜZEN. In de Donderdag gehouden verga dering werd besloten lot toelating van den heer F. de Bakker, die tengevolge van het bedanken van den heer A. Nolet wegens gezondheidsredenen, en achter eenvolgens van de heeren Freriks en Lafforl, opvolger was op de R. K. lijst, en benoemd verklaard is tot lid van den raad Enkele ingezetenen van de Nicuw - straat vreezen dal door aankoop van de affuitloods en hel aldaar doortrekken cener straat naar de aanlegplaats der prov. boot de Nieuwstraat zijn „loop" zal verliezen en dit een nadeel voor hun zaak zal worden. Zij verzoeken daarom die straat allereerst te willen verbeteren. B. en W. zullen daaramtrenl nader ad vies uitbrengen. Aan den heer P. L. dc Kam werd a f 10 per vierk. mete,r verkocht het laatste perceeltje bouwgrond aan cle Westzijde der Scheldekade. Aangenomeu werden de voorstellen van B. en W. tol wijziging der instructie van den gemeente-ontvanger (met betrekking tot belegging der kasgel den). en in verband daarmede ook van zijn zekerheidstelling. Besloten werd lot het aangaan eener geidleeningaidf (28 000 v.ooi- bestrij ding der kosten van het werl^aan ,1e Scheldekade, met inbegrip van rioleering en bestraling bovendijks en in aansluiting met de Burgemeester Geillslraat. Door liet B urger 1 ij k Armbesl was ingezonden een wijziging der begroo ting strekkende om den voorzitter voor zijn drukke werkzaamheden een grati ficatie toe le kennen van f 250. Tevens kwam in bespreking een ant woord van dat college naar aanleiding eener in de vorige vergadering door den lieer Freriks gestelde vraag, of het een juiste bedoeling was indien iemand die als werklooze ondersteuning ontving, minder kreeg omdat hij onder een an dere verhouding kwam als' aan zijn vrouw ver ster],-en de middels moesten verstrekt worden en dien man brooden werden ingehouden omdat bij in een week ook nog een rijksdaalder had ver-» diend. Vanwege het armbestuur werd uit voerig over dit geval mededeel'ing gedaan en aangevoerd dat de betrokken bedeel de herhaaldelijk onjuiste mededeelingen deed omtrent zijn inkomsten. Ten slotte werd meegedeeld dat het college op deze wijze geen vragen meer zou beantwoorden en van vragen in de openbare raadszitting wenschte ver schoond te blijven, aangezien dil een zelfstandig lichaam is, dat krachtens art. •*13 van haar reglement zelf over dc be steding der te zijner beschikking ge stelde gelden, binnen het kader der begrooting beslist. Door den heer Colseu werd die brief sterk afgekeurd, terwijl de heer Hame link de houding van hel armbestu'ua- speciaal hel optreden van den voorzitter afkeurde, dien hij uiel de rechte man op de rechte plaats acht. Men had, voor wat betreft het doen van onjuisie opga ven er rekening mee moeten houden, dat de betrokken huisvader achterlijk is en na een paar dagen niet meer weel wat hij verdiend heeft. De lieer D Scheelo kent den man niet, maar acht het op merkelijk, dat hij dan blijkbaar wel weet wal liij moet verzwijgen. Overigens on dervindt liet armbestuur dikwijls bedro gen te worden en is het geeu wonder dat men wautrouwend wordt. De heer Ha melink betoogde dat aan de hand der Armenwet niet voldoende in de nooden der armen wordt voorzien. Bij de behandeling van dc wijzigiug der begroeting van het armbestuur kwam opnieuw ter sprake het optreden van den voorzitter, den heer W. Bedel, wien hel er volgens den heer Ilamelink reeds lang om le doen is van die functie een! bezoldigde betrekking te maken. Indien men dan geen der leden bereid vindt als voorzitter op te treden had de heer Be del ook als lid moeien bedanken, waaltv door de raad in de g^Jpgeijheid zou ge steld geworden zijn iemand le benoemen die dan wel als voorzitter zou willen op treden. docli dit als ccn dienst belange loos ter wille der maatschappij zou wil len verrichte», zooais hel behoort. Hiertegen werd door andere leden aangevoerd dat die nieuweling er zich dan in zou moeten werken als men iemand bereid vond eu dat de werk zaamheden van den voorzitter door de tegenwoordige omstandigheden, nu vele "werkloozen moeten ondersteund en ge controleerd worden, inderdaad druk Zijn. Zij wenscheu zich echter niet le binden voor het vervolg. De heer Hamelink gispte hel naar be neden drukken van de uitkeering aan. de erkloozen. die nog minder krijgen dan de gewone bedeelden De heer Van Aken gaf te kennen dat hij in B. en Wi de minderheid vormde die niet aan dit voor stel kon meewerken omdat die functie niet bezoldigd behoort le worden. Het voorstel van B. eu \Y om de wijziging goed le keuren is aangenomen met 7 tegen 5 stemmen. Ter sprake kwam ook nog een schrij ven van het R. K Armbestuur, dal hel dit jaar geen fondsen meer beschik baar had voor hel verleencii van bij dragen aan hare irmen eu die dus ge heel aau de zorgen van het Burg Arnib. moest toevertrouwd worden. De voor zitter zette uiteen dal dit alleen spreek) an het verstrekken van bijdragen voor bijzondere geneeskundige behandeling e d„ maar niet de verzorging der R. K, armen in het algemeen. Zonder aanmerkingen word voor! on pig ■aslgesteid de g e ui e e n t e r e k en i n(g over 1926. De ontvangsten van den gewonen dienst hebben bedragen f 115 117.31y2 en de uitgaven 1 394 3)0.19 Hel goed slot alzoo f 20 776.85'voor zooveel den kapitaaldiensl betreft is ont vangen een som van f 49 084 81 en uit gegeven f 46.935 71. goed slot f2149 10. Naar aanleiding van iin de vorige ver gadering gesteld- vragen deelde de voor zitter mede dal nader te verwachten is een voorstel tot het maken van een trap, op nader te Iiepaien plaats langs den muur van de Scheldekade. Voorts dal het bij de politie niet be kend is dal op een Zondagmiddag een muziekgezelschap spelende door de straten der kom zou zijn getrokken, doch dat dit vermoedelijk het geval is geweest niet een gezelschap dal door het ka naal voer. Aan den heer vah Riet werd geant woord dal liet de bodoeling is lie 2 lampen voor lie t postkantoor w eer aan "Ie brengen, en dat in de toekomst zal nage gaan worden hoe te handelen met het plaatsen van banken langs de Schelde kade De heer Colsen opperde bezwaren te gen de wijze van verbouwing der o pen- bare school, hetgeen naar de meening van Burg. en Weth. wel mee zal vallen als het werk voltooid £s De Waterleiding De heer Verlinde deelde voor de goede orde mede, dal hij door de vergadering van j.l. Dinsdag in zijn moenimg omtrent de waterleiding niet is veranderd dat Ipj integendeel zijn motie om tot ontbinding te geraken nog zou moeien versterken De heer D. Scheele onderstreepte die verklaring. Uit het rapport 1926 is de hem gebleken dat na 15 jaar jaarlijks f 400.000 zal moeten worden opgebracht, hetgeen hij voor Zeeuwsch-Viaanderen te veel vindt. Het streven van He meer derheid van den raad vaiï Tcmeuzen geldt niet alleen deze gemeente, maar geheel Zeeuwsch-Vlaanderen De voorz. verklaarde zich wel le kun nen begrijpen, dat de heeren deze gele genheid \oor propaganda van hun stre ven aangrijpen, maar vindt liet toch jam mer dat zij nu niet j-ustig kunuen af wachten, daar zij dezer dagen in de ge legenheid zullen zijn ,zich tegenover een regeeringsambtenaar daaromtrent te vei - klaren Ilij begreep wel, dat zij door de vergadering" niet zouden overtuigd wor den, en heeft die vergadering, ook ontra den Overigens kreeg hij den Indruk dat de meerderheid v an den raad in de ver gadering van j.l Dinsdag nu junst tegen over de andere gemeenteraden geen gun stig figuur heeft gemaakt. De heer Scheele wees er naai- aanlei ding dezer opmerking op dat "I krachtig applaus dai oen paar malen na uiteenzet ting van bezwaren klonk, er toch wel op wees, dal die woorden in de vergadering weerklank vonden. Door de heeren Mr. Dieleman en Krul zijn een paar mooie redevoeringen gehouden, maar verschil lende vragen van practischen, aard bleven onbeantwoord. Ook hij is bang van het groot bedrag dal als kapitaal in de statu ten is vastgelegd en dit had men kunnen voorkomen, aangezien die slalulen, zijn vastgesteld na het verschijnen van liet rapport 1926, zoodal men dus toen reeds wist met een kleiner aandeelen- kapilaal te kpunen werken Dc voorz. betreurt van zelf den gang zaken; mogelijk, dal de waterleiding er nu niet komt, en dan wordt de wijzer van den vooruitgang een 25 jaar achter uit gezel Later zai zij er toch komen, want men kan den vooruitgang niet te genhouden. Er blijft Uians niets anders over dan den loop der zaken af te wach ten, maar het is wel jammer dal er slag natie is. agu go zien dil van groot nadeel kan zijn. De heer Scheele sprak ook nog uil dal de geloofskwestie, die door den heer Ilamelink j 1. Dinsdag in de algcmeenc vergadering was geuit, daar in het ge heel niet te pas was gekomen, waarlegen de heer Ilamelink aanvoerde dal dil naar zijn meening wel degelijk het geval was, aangezien dil samenhing met de samen stelling van hel bestuur on de mentaliteit van hen die daaraan hebben deelgeno men. Met enkele opmerkingen over (le kwali teit van drinkwater in verhand met den gezondheidstoestand, waaromtrent dc heer Colsen meedeelt dat hel bestuur der Zuid-Bevelandsche waterleiding be treffende het heerscheu der t.b.c ineen plaats die liij niet noemen wil, iets ge heel anders zegt dan de Gezondheidscom missie, de lieer Hameliuk opmerkt, dal Zeeuwsch-Vlaanderen wat betreft iiet heerschen van l.b.c. ongunstig staal aan' jeschreven oil de lieer Verlinde opmerkjt dal zulks in Vlissingen, ondanks de wa terleiding, niet minder is, wordt deze langdurige vergadering gesloten KERKNIEUWS. De Walen. Woensdag heeft de Alg. synode dei- X. II. kerk de positie der Walen behandeld. Doel der voorgestelde wijzigingen was de Walen terug te brengen lot een Clas sicaal ressort van de prov. Utrecht. De provinciale kerkbesturen van Gelderland Zuid-Holland, Overijscl en Utrecht met algemeenc stemmen voor; leden in Zeeland, eu voorls Groningen eai Noord- Brabanl met Limbui-g, er tegen verklaar den zich eenparig Drente en de commis sie lot de zaken der Waalsclie k,erken, benevens 5 leden van X'oord-IIolland. terwijl in Friesland 4 er voor zijn cn 3 er tegen. Van de Classicale vergatf r.ngcn ver klaarden zicli 27 oï unaniem of met grooter ot kleiner meerderheid er voor; 16 legen en in 2 waren voor en tegen stemmers vrijwel gelijk. Op verschillende classicale -vergaderin gen en ook in de Provinciale kerkbestu ren werd de weusch geuit, ze bij ecno andere provincie te voegen of de Walen zelf le laten kiezen bij welikve provincie zij wilden worden gevoegd. Hel door den heer Tammer uitgebracht commissie-rapport vermeldde we de vol gende conclussies I. Een lid stelt voor de wijzigingen te verwerpen. II Twee leden stellen voor de behan deling van deze wijzigingen le verdagen! lol de vergadering'der synode in 1928, op grond van: a dal er vooraf rechtskundig advies kan worden ingewonnen over de waaide van hel contract van 1578 h dal men dan ook met de Walen kan spreken over hel vinden van een oplos sing. die heide parlijen bevredigt KOOPT BIJ Goed -dt% Goedkoop. (Ingez. Med.). III. Drie leden stellen voor de wijzi gingen definitief aan te nemen en ze te onderwerpen aan de hoofdelijke stem ming van de leden der Provinciale Kerk besturen en van de commissie tol de za ken der Waaische lierken. Een vierde lid sluit zich daarbij aau, als conclusie II wordt verworpen. Na debat werd de eerste conclusie, deze wijzigingen niet aan te nemenver worpen Voor stemden Stoel, lammen^ Bolt, Boonstra, Franck, Picani en de pre sident Fr tegen Schokkjïig. Grave meijer, Oorlhuys, Idenhuig, Bongers, Tromp, Van Zwet, Wolffensperger, Bloem, Prisse, Barbas en de vioe-presiden t De tweede conclusie lot verdaging ver worpen met 10 tegen 9 stemmen Er vooji zijn Stoel, Tromp. Wolffensperger, Tammens. Bolt, Boonstia Franck, Pi card en de president de overigen^egen De derde conclusie aangenomen Er legen zijn 'lammens, Bolt. Boonstra, Franck, Picard en de president; de an deren voor. Aan de orde komt het rapport \an dr. Scholrkjug over de groote synode (sy node van 45 leden door de classicale ver gadering benoemd) Er wordt niet over gesproken en on middellijk lot stemming overgegaan. Er voor verklaarden zich de vice-president, Schokldrg, Gravenieijer, Oorlhuys, Iden- burg, Bongcrs, Tromp, Bloem. Prisse, Barbas en de president. Fr tegen Stoel, Van Zwel, Wolfspcrger, Tammens Bolt. Boonstra. Franck en Picard. De zitljiio Avordt aesloteii Geslaagd le Bolle, dam oor hel exa men hoofdakte de heeren L Oranje a 1- hier, P. Roose. J p. Verheul en J J. Laernoes allen V 1 i s si'nge n, W J. No bels, Goes. Geslaagd le 's-Gravenhagc voor het examen DuiLscli L O. de heer J Froberg tc Vlissingen. Geslaagd le 's-Gravenhagc voor het examen teokenen M.O akte Ma dhr. C. Broerse. le Seroo skerke (W Geslaagd le Utrecht voor hel exa men Fransch L O,, nifej. M S. A, Luwoma te II e i n k e n s z a n d. SANDEL, NIJVERHEID SN VISSCHERU Gedenkboek Middcnslauds- b o n d. Het Alg. Bestuur heeft een lraai Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van hel 25-jarig bestaan van den N'eder- landschen Middenslandsbond Het is sa mengesteld door A Ingenool Jr.. di recteur van het Bondsbureau Hel werk, dal circa 300 pagina's be val. is royaal uitgevoerd en verlucht door een groot aantal foto's, die wel bijzondere aandacht zullen trekken. Voor al de oudere portretgroepen Na een kort voorwoord behandelt de schrijver in een inleiding de positie van den middenstand lieden ten dage. I-Iel eerste hoofdstuk bevat een om schrijving van het ontslaan van den Xp- m-rianoscuen Middenslandsbond waaruit Dl ij ktdal deze opgericht is op een middenslandseongres, gehouden op 2 en 3 September 1902 te Amsterdam, onder voorzitterschap van proF M Xoordtzij. Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de constitueerendc vergadering op 29 Januari 1903 te Utrecht, en aan liet houden van een nationaal congres voor den handeldrij'venden middenstand te Rotterdam op 9 cn 10 Sept 1903. Hel derde en vierde hoofdstuk zijn zeer uitgebreid en geven een zeer dui delijk overzicht van alle onderwerpen, die op de verschillende middenstands- congressen behandeld zijn en van de conclusiën en resolution, die daarvan het gevolg zijn geweesl. Uit diet vijfde hoofdstuk blijkt, dal de hond behalve de drie en twintig jaar-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1