TVtacfdnloslis 4io. 187 Donderdag 11 Augustus 192!? 170' Jaargang BINNENLAND. Toffee de Luxe IDDELBUR OURANT. AARDENBURG ZONDER RAAD? Den eeysten Dinsdag in September treedt de oude gemeenteraad van Aar denburg 'at. Zal1 er dan al' een nieuwe zijn? Gister besloot de raad om in beroep te gaan bij de Kroon tegen bet besluit van Ged. Staten lot vernietiging van het raadsbesluit waarbij de nieuwgeközen le den werden toegelaten. De Gemeentewet scbjrljft #an de Kroon voor om ,,zoo spoedig mogelijk" een met redenen omkleed besluit te nemen. Na de uitvoerige voorbereiding 'bij Ged. Staten kan dat dus weldra gebeuren. Vernietigt ook dc Kroon de raadsbesluiten, dan moet binnen een maand door B. en "Wl. op een door hen te bepalen en aan Ged. Staten mee te deelen dag een nieu we stemming worden uitgeschreven. Als B. en W'. dus nu mee wejiken, zou dat waarschijnlijk vóór September kunnen gebeuren, ook al is er tijd noodig voor, bel opnieuw drukken van de stembiljet ten, en het rondsturen daarvan. Maar als dan dc stemming heeft plaats gehad, en de uitslag is door het hoofdstembureau opgemaakt en aan de benoemden meege deeld, dan hebben deze vier weken lijd pm te melden of zij al of niet hun be noeming aannemen. En toch kunnen eerst, nadat het Hoofdstembureau vqor iedere plaats een persoon beeft aangewe zen, alle benoemden hun geloofsbrie ven aan den Raad inzenden. Maarzij hebben daarvóór 2 maan den tijd. En eerst dan kan de Raad be slissen over bet al of niet goedkeuren dier geloofsbrieven en over liet al of niet toelaten. Gesteld dus dat ook de K^ioon hot {raadsbesluit vernietigt, dan is er ook bij aller medewerking véél kans, en bij ge brek aan medewerking zelfs zekerheid, dat 't eindpunt bereikt wordt nó den eersten Dinsdag in Sept. Maar dan is de pudc gemeenteraad al üjterleden. "Welke gemeenteraad of wie moet de geloofs brieven goedkeuren DE WATERAFVOER VAN DE MAAS. De resultaten worden gepubliceerd van een nader onderzoek, naar aanleiding van bet rapport van oen hoofdingenieur van den Waterstaat, dr. C. Wi. Lely, ingesteld naar de beginselen tol verbetering van de Maas voor groote waterafvoeren, waarbij tevens de Beersche Overlaat wa- tervrij zal kunnen worden opgehoogd. Deze beginselen die de Maas betreffen beneden Cuyk, gaan uit van eën groot sten waterafvoer van 3200 kub. M. p|er seconde (Jan. '26), en. omvatten o.a. een bochtafsnijaing bij Grave, eeu stuw bij Lith, en een geleidelijke verruiming. Deze vcrruiuiingswerken worden ge- ■aamd op 20 miliioen,- de latere dijks- verhooging opi 3 imihioen. PROTESTRELLETJES. Zoowel te Rotterdam als te Amster dam hebben gisteravond proteslbetoo- gingen in verband met het doodvonnis tegen Sacco en Vanzetli lot botsingen jmet de pollitie geleid. Te Rotterdam spraken op een ver gadering het comm. Kamerlid Dc Vis ser en liet raadslid Van Burink. Daarna werd een optocht gevormd. Op den Goudschen Singel trachtte de politie de deelnemers te verspreiden. Toen daar niet dadelijk aan gevolg werd gegeven, volgde een charge met den blanken sa- Jbel en den gummistok. Daarbij werd bet Kamerlid De .Visser bloedend aan hoofd en arm verwond. De menigte pakte echter telkens weer opeen, waar op de politic antwoordde met nieuwe charges. Een poging van de betoogers om bij het Amerikaansche consulaat te komen, werd door de politie belet. Tot laat in den avond bleef het rumoerig. Ook te Amsterdam joeg de politie biet den blanken sabel een optocht uit een, welke gehouden werd na een ver gadering, waar Mannoury en mr. "5. de Jong hadden gesproken. De optocht wil de een teilegram aan de regeering aan het telegraafkantoor afgeven. De politie wilde alleen de leiders door de Spui straat laten gaan. Toen de tegengehouden menigte de politie uitjouwde, volgde een charge der politie. Ernstig gewond werd daailiij niemand. WIE IS EDMUND ORAY? Geautoriseerde vertaling naar het Engelscb, van WALTER BESANT, door Mej. E. HOOGEWERF. B4). Toen de deelgenoot een paar minuten later kwam, vond hij den chef liet ver" trek op en neer stappen, in. groote agi tatie. Op tafel lag de beele inhoud van de safe uitgestald. En daarvoor stond 'de oude klerk met boord, handen, knieën en schouders trillende, v olgende de be wegingen van zijn chef ,met oogeh voj schrik cn angst. Die vreemdie bui, dal vergcelaclitig-zijn dat verward gepraat van den ander, die rusteloosheid, hadden hem Verschrikt. „Zoo ben je daar? Nu, mijn deelg noot, hoor het geval eens aan en los de moeilijkheid Voor ons op, als je kunt. Vertel het hem Checkley, of, hl iff. Neen ik zal het hem zelf toch' vertéllen. Of ik heb mijn verstand en mijn geheu gen verloren, of ik ben bestolen." eigendommen wenschteu terug te ont vangen. nam K. plotseling een geweer op en met een bedreigiug ga weg of ik schiet je voor je dloste hij een schot door dc ruiten op bet viertal, gelukkig evenwel zonder een te treffen. Bij de politie werd aangifte gedaan, die het geweer in beslag nam, en natuurlijk pro ces-verbaal opmaakte. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O. D. Dojor den Koning van Noorwegen is benoemd tot ridder tweed© klasse in de orde van St. Olaf de heer J. A. van Rompu vice-consul van Noorwegen te Terne uzen. Uit Stad an Provincie, Uit Middelburg. Hel beiaardconcert gisteren gege ven, do.01* djen heer FervVerda, stond, in hot leeken van de belangstelling van <^e vreemdelingen, dfie in groote getale in (O.nze stad vertoeven en g>ok van velie istadgcuopten, idle in de 'buurt van dei Abdij kwamen lujisteren of dit van uit hun huizen dieden. Verschillende meer of minder bekende meliodiën klonken! bij den mojojjien zomeravond melodieus over de slad. Gisteren zette de Ned. Bo|nd van Si garenwinkeliers Vereeniging zijn jaarver gadering in de socieJteit Sl'. Joris voort, waarna een autotocht over Domburg eu WoslkapeLle naar Vlissrngen werd ge maakt, bij terugkeer te Middelburg werd in de Sociteit Sit. Joris door 'een gjrioolt deel der deelnemers aan dje vergadering met hun dames het diner gebruikt, waar na in de achterzaal zich nog veel meer leden en genoodigden vereeinigdCn in vroolijk samenzijn. Uit Walcheren. Gisteren is op den Rijnsburgschen weg ouder Serooskerlte de 3ioop- man B. uit Middelburg, (die aldaar (op zijn motorrijwiel passeerde tegen een van de idrie paarden, [diie vopjr hom uit werden geleid gereden en gevallen, juisl voor hel wiel van een met zand .geladen wa gen, die van de tegenovergesteld© rich ting kwam. Het Wiel kwam op den man te slaan. B. Werd (bpgcu'ofmen en bij den landbouwer v. N. binnengebracht. Hij mocht niet verder Worden vervoerd, niettegenstaande hij niet klaagde oyer Pijn- Uit Zuid-Beveland. fn dc gisteren te Hocdelccns- kerke gehouden gecombineerde ver gadering van de besturen der Groene Kruisvereenigingen van Hoedekenskerke en Baarland is tot wijkzuster voor die gemeenten benoemd Mej. zuster Lachniet werkzaam in het gasthuis te Middel burg. Uit Schouwen en Dulveland. Een viertal kooplieden afkomstig uit Rotterdam, hadden eenige dagen en nachten doorgebracht in hel logement van zekeren R. te Z i e r i lc z e c. In den nacht van Maandag op Dinsdag jj. w,ajren zij evenwel niet in hun logement geweest en toen zij Dinsdagmorgen omstreeks 5 uur aanklopten om hun rijwielen en kof fers ia ontvangst le nemen, werden zij niet binnengelaten. Een bij de logementhoudeler inwonen de K. verscheen ten sloLle voor een raam en deelde het viertal mede d£it zij om. 7 uur terug konden komen. Op aan dringen van de reizigers dal zij hun Geoyge stond aan tafel1 cn luisterde Iels zeer ernstig was er gebeurd. Hij had zijn chef zoo nooit uit de plooi ge zien Nu was hij opgewonden. Zijn oogen dwaalden rusteloos, hij sprak vlug cn hij sprak slecht. Wel zesmaal begon hij weer opnieuw. Hij deelde het heele geval mee. zonder eenige orde in de opsomming Van de feilen. „Dus hel geheel moet ik dan zoo Verslaan", zei George ,toen zijn chef op hield en Checkley nog het een en ander verbeterd en toegevoegd had aan het verslag „U liad certificaten ,die beleggin gen beduidden tot een bedrag van acht- en-derLig-duizen'd pond en die z.ijn weg, onherroepelijk weg! G„ééu dividenden werden betaald gedurende enkele maan den eü uw makelaar spreekt van groote overdrachten." „Dat is niet alles" zeii Checkley. „Ver tel hem van de banknoten,," „Ja, dit feit lean eenig Verband hon den met het geval. Terwijl we naar de certificaten zochten ,en zeker om het ge heel nog moeilijker en ingewikkelder voor mij le maken .vonden wij, in de safe ,de banknoten die geef het pakje eens aan Checkley aan de bank vver- GEMEENTERAAD v. AARDENBURG. Voor de Woensdagmiddag gehouden spoedeischeude vergadering van den raad dezer gemeente (die onder leiding van den wethouder Cuelenaere gehouden werd, daar de burgemeester in het bui tenland vertoeft, en waar alle leden tegenwoordig waren) stond, zooals we i'eeds meldden, als eenig punt op de agenda: het beslissen omtrent het ver zoek van 3 leden van den raad (n.l, Blondeel, Lannioy en De Wispelaere) tot het instellen van beroep bij de Kroon, tegen hel besluit van Ged. Staten van Zeeland, waarbij zij de besluiten van den raad dezer gemeente, betref fende hel loelaten der nieuw gekozen raadsleden hebben vernietigd. In hun voorstel werden als molieven aangevoerd Te. dal de uitspraak van G. S. zeer eenzijdig is: 2e. dat op de vei'klaringen die ver schillende kiezers en zelfs autoriteiten hebben gedaan, niet kan en mag worden afgegaan; 3e. dat het absoluut onjuist is, dat dat de verrichtingen van hel slembureau niet waren te "zien; en dat meerdere molieven onjuist zijn. Mevr. v d.. Broecke, het eerst hel woord verkrijgende, zegt, dal ze niet begrijpt, dat er nog leden van den raad zijn, die den treufigen moéd hebben om het voorstel le doeu. van in Iiooger beroep te gaan bij dc Kroon, na at het gebeurde, en vooral na het besluit van Ged. Stalen. Duidelijk genoeg, zegt ze, is toch in dit besluit omschreven, dat bij de stem ming op 21 Mei 1.1. hiel alleen ver schillende voorschriften van de kieswet niet zijn in acht genomen, doch dat daarbij ook ernstige onregelmatigheden hebben plaats gehad. Ged. St. zouden haars inziens derge lijke motieven niet in een officieel stuk doen neerschrijven, indien voor hen niet vaststond, niet bewezen was, dat ier itt steradistrict 2 op een of andere manier geknoeid was. Leden van den raad. die 1 ook maar eenigermale mede zouden werken, om zulke „onregelmatigheden' te bevorderen, althans niet alles in hel werk stellen, om de waarheid aan hel licht te doen komen, in een zóó ernstige zaak, handelen dan ook zeer zeker in strijd met hel bellang der gemeente. In dien er dan leden mochten zijn, die voor zichzelf werkelijk nog meenen, dat het in stemdislrict 2 absoluut wettig en eerlijk is toegegaan, welnu, die moeten dan vol vertrouwen een nieuwe stem ming tegemoet durven zien. Want dan zou voor hen vast staan, dal de 2e stemming dezelfde resultaten zou moeten hebben als de eerste en daardoor zou meteen de onschuld be wezen zijn van alle leden van Sit stem bureaus In het verzoek worden wel verschil lende molieven genoemd, maar zeer vaag en negatief. Zij zou willen vragen op welke ver klaringen men dan tenslotte wél mag af gaan, als de, onder ecde, aan den Offi cier van Justitie gedane verklaringen voor de heeren geen waarde meer heb ben, als zelfs de verklaringen van auto riteiten genoemd in hel schrijven van Ged Staten in dit geval o a. de off. van justitie zelve als waardeloos worden beschouwd. Mevr. v. d. Br. gelooft, dat de heeren zich hierdoor op zeer gevaarlijk terrein begeven. En... dan behoort bij die auto riteiten ook zeker uw burgemeester. Want in het besluit van Ged. Stalen wordt ook aangehaald eeu verklaring van den burgemeester van Aardenburg. dat gehandeld is in strijd met art. 86 eer ste lid der kieswet. Dit wil dus zeggen, dal indien straks besloten mocht worden, om in beroep te gaan bij de Kroon, om dc door die ondcrleckcuaars genoemd e redenen, de meerderheid van den raad van Aarden burg geen vertrouwen meer stelt in ver klaringen van zijn burgemeester. Daar de Kroon niets zal goed keuren, wat tegen de wet indruischt, stelt zij voor niet in hooger beroep te gaan. Zij vraagt den heer Cuelenaere, die hel ver zoek niet mede onderteek(end heeft, of hij andere molieven heeft om in beroep tc gaau. De Cuelenaere zegt dat hij nicls heeft gezien, wal niet mocht. Maar er is toch tegen de wet gehan deld. zegt mevr. v. d. Br. De heer Cuelenaere vindt van niet. Be heer Blondeel zegt, dat mevr. v. d. Br. van fraude spreekt, dioch daar is geen sprake van. Hij stelt voor om in beroep le gaan. De wel is in alle opzichten na geleefd, cn dat er onregelmatigheden zouden zijn gepleegd, daarvan is niets ge bleken. Dc voorzitter wil hel voorstel van 'den heer Blondeel in stemming brengen, doch dc heer v. d Hooft krijgt op een aan dringen nu het woord. Hij wijSl eir op dat de oproeping voor deze spoedcischendo vergadering gedateerd is 6 Aug. en vol gens afstempeling is ingekomen 9 Aug. Het besluit van Ged. Staten is van 29 Juli en blijkens een ons gezonden be richt bij B. en W|. ingekomen op uiter lijk 3 Aug. d a. Al kon dc voorzitter van don raad op zijn duimen uitrekenen wat de raad in dezen doen zou, hij dien de met het oog op den inhoud van art. 36 der gemeentewet, den raad toch tijdig in de gelegenheid te stellen lol het ne men van besluit, om al dan niet in be roep1 te gaan van het besluit van Ged Stalen van 29 Juli 1.1. Wat betreft de gronden voeren de voorstellers aan, dal de uitspraak van 1 Ged. Staten zeer eenzijdig is, Zij dienden echter het bevyijs hiervan lc leveren, en dit bewijs ontb'fcekl geheel in hun betoog. Tegenover hun bewering, dat op de verklaringen, die verschillende kiezers eu zelfs autoriteiten hebben gedaan, niet kan en mag worden afgegaan, zei spr. dat hij de verklaringen van kiezers van drie verschillende richtingen verre stelt boven die van liet éénzijdige slembureau 2, waarover hij het wantrouwen reeds vóór de verkiezing op 21 Mei onomwon den heeft uitgesproken in een verga dering van burgemeesters en secretaris sen le Schoondijlce. Na wat het stembu reau 2 op 21 Mei 1.1. als uitkomst heeft opgeleverd, blijft spr. er bij, dal een éénzijdig stembureau in hel minst niet is te vertrouwen en in strijd is met hel algemeen belang. De leden van dat stembureau deden hel beste om maar direct le bedanken. Dal hel abso luut onjuist is, dat de verrichtingen van het stembureau niet waren le zien, zal alleen worden beaamd door de parlij- genoolen van de leden van hel eenzijdig ,saamgesteld stembureau. Waar de onderteekenaars aanvoeren, Zeker! Zij kasten jets meer, Maar zijn veel beier 1 (ingez. Mtd.) dat verder meerdere motieven onjuist zijn, zonder deze te noemen, kan spr. de gronden dezer heeren niet onder schrijven. Spr. heeft dan ook geen lust om mede te werken tot liet beroep op de Kroon, opdat zij den mantel der liefde zou werpen over de op 21 Mei l.l. 5n stembureau 2 op zijn zachtst uitgedrukt, begane vergissingen. Dc heer De Wispelaere zegt kort en bondig „Je gaal in beroep, ja of neen. 't Is niet noodig, daar veel woorden over te spreken.Spr. wil direct maar stem ming. De. heer v. d. Hooft vindt, dat men zoo n besluit maar niet direct moet ne men, doch dat er eerst eens breedvoerig over moet worden gesproken. Dan kun je nog wel een halven dag prateu, zegt de heer Cuelenaere, en je komt toch niet verdei'. De heer Lannoye zegt Waarvoor dient anders de Kroon, dan om iu be roep le gaan? Ja, zegt de voorzals je <A zegt» moet je ook B zeggen. De heer Reepmaker vraagt, of de raadsleden ook inzage zullen krijgen van het schrijven, dal naar de Kroon zat orden gezonden. De secretaris heeft hel al geschreven voor het geval 't beroep zou doorgaan, doch, zegt hij. als de raad er nog iels bij wil, kan liet nog veranderd worden, of er bijgevoegd. Mevr. v. d Broecke was van mee ning. aal in het beroep hetzelfde zou vernield worden, als in hel schrijven aan den raad. De heer v. d. Hooft wil weten, welke redenen ze opgeven in - hun beroep aan de Kroon. De heer Blonacel vindt hel niet noo dig om nog meer uilleg te geven. Na aandringen van den heer v. d. Hooit en mevr. v. d Broecke, leest de heer Blondeel voor, wat in zijn be roep staat, en dal hier op neerkomt, dat ze bij de Kroon vernietiging aanvra gen van de beslissing van G. "Sl. op grond, dal er geen onregelmatigheden hebben plaats gehad, en er niet in strijd met de wet is gehandeld, doch dat deze in alle opzichten is nageleefd. liet voorstel om in beroep tc gaan, werd nu met 43 stemmen aangenomen. KERKNIEUWS. Voor de herstelling van de Ned.' Herv. Ooslkerk alhier ontving de pre sident-kerkvoogd van iemand builen Mid delburg een gift van f 1230. den uitbetaald, aan den man ,die nu acht jaar geledenmijn haudteekeniné vervalschlc." „Wat? Het geval waarvan Atheïsten Arundel werd beschuldigd*»" Juist Daar zijn ze. Jij hebt ze in je hand! Vreemd hè, op denzelfden dag, dal ik bedreiga wordt door eeu nog erger diefstal. Verwonderlijk, niet waar Wie kan ze daar gelegd hebben". Hoe zou ik dat nu kunnen welen?" Nee, in ieder geval, één ding is ze ker. de naai» Arundel is gezuiverd van iedere smet. Dat wil je zeker zijn moe dor wel vertellen?" Daar zou ik nog maar niet te gauw mee zijn"', raadde Öhekcley „Waarom zou hij ze er zelf uiel in gelegd heb ben? Ik zag hem, zoo langzamerhand naar de safe loedringcu." Zag er hem naar" loedringen" Onzin hoor! Zijn naam is gezuiverd Dit zal goed nieuws wezen voor zijn moeder en zusier. Austin, geef mij de certi ficaten terug" sprak mr. Dering. „Zet nu maar even de gedachten aan die banknoten en aan dat heugelijk nieuws uil dc gedachten. Dal heeft nog even; den tijd. Help mij eerst. Ik kan niet han delen. Ik kan niet denkenIk heb een gevoel, of al mijn zintuigen verstompt zijn Handel jij maar voor mij Wees mijn rechtskundige raadgever, George, zooveel als mijn deelgenoot" ,.Ik zal mijn best doen. Het is. in 'l eerst, moeilijk, want wat is er eigenlijk gebeurd U kunt niet vinden heeft mogelijk verlegd enkele papieren Be paalde dividenden schjjnen niet betaald lc zijn cn uw makelaar, Ellis en North- cole, hebben in hun brief iets geschrc ven wal u niet begreep. Zou liet niet 'l beste zijn, ze hier te roepen1 Of zal ik naar de City gaan en hun precies) Vragen, wat ze daarmee meenden cn wat ze voor u gedaan hebben?" ..Ja, als ik me nu eenige overdracht met hen kon herinneren, iu het laatste halfjaar. Maar dat is het juist! Ik weet enkel nog van den aankoop van een kléin stukje van een paar honderd, in de laatste maand En dit zijn de papieren, die daarop betrekking hebben" Met welken deelgenoot handelt u al tijd .Met den ouden man, Ellis! Die is al 'zoo wat een vijf lig jaren ook mijn vriend". ONDERWIJS Geslaagd le Utrecht voor het examen Fransch L. O. do heeren J. W. Mmekindcrs tc ilefrancheaicnl; Wl J Kouwe, le Zuidzande en W. L. van dc Linde te Serooskerkc. Wel ik zal hem laten vragen, of hij, zoo gauw mogelijk, komen wil, of hij all£ brieven en papieren meebrengt' ,.Gocd! goed!" zei mr Bering, wat opgewekter. Dat is practisch. Daar had ik dadelijk aan moeten denken. Nu zul len we wel verder komen. Was dit eeu geval van een ander geweest, dan zou 'ik best geweten hebben, wal er aan ge daan moest worden. Maar ais jezeïve, zoo ineens, de certificaten mist, van een veertigduizend pond, dan lijkt het wel of jc het geld zelve verliest „Ja dat is overweldigend. Natuurlijk zou ik graag het ciopieboek van dc brieven eens zien ,of die eenig licht werpen op de zaak. Misschien vinden wc de pa pieren zelve daar wel tusschcn". De tegenwoordigheid van den jongen man die, met opgewekte beslistheid, da delijk practischc maatregelen wist te ne men, kwikte den notaris weer op Maar Checkley, de klerk, keek somber. Hij legde de papietren in de safe cn bleef er naast staan als om ze lc bewaken; hij volgde de bewegingen van den nieuwen deelgenoot met een verdachten blik cn bromde iels lusschen de tanden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1