Dinsdag 9 Augustus 19*7 No. 183 170* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. :VOOS GEBLEKEN. De persoonlijke kwestie, verbonden aan het ontslag van Oudegeest als secre taris van het Intern. Verbond van Vak- vereenigingen, zal bovenal de socialisti sche kringen in ons land interesseeyen, waarbij ze echter verzekerd kunnen zijn van de opmerking ook van anderen, dat de wijze waarop van Engelsche zijd|e de positie van Oudegeest werd getorpe deerd, verre van sympathiek is. Twee en een half jaar een onderschepten brief onder je houden, en dan er plotseling xnee voor den dag komen met uit het verband getrokken aanhalingen uil een niet gecontroleerde vertaling, dat is geen frisch werk. Maar naast die persoonlijke kwestie is Tiet feit van het geschil zelf een nieuw symptoom van de inzakking van een or ganisatie, die ons nog tot kort geleden van socialistische zijde werd voorgehou den als 'n nieuwe internationale macht, die, tegenover de macht der Staten, het lot der volken afdoende zou beheerschen om oorlog te voorkomen. Toen eenige jaren geleden de eerste krachtproef werd genomen door een boy cot van Hongarije, onder leiding van den toenmaligen secretaris Fimmen, is dat echter op een groote mislukking uil- geloopen. Een tweede tegenslag was de uittre ding der Amerikaansche vakcentrale, we gens verschil van meening over de soci alisatie der productiemiddelen, waar de Amerikanen niet van wilden weten. En toen eenige jaren geleden een groot vre descongres in den Haag werd belegd, bleek daar zoo'n groote verdeeldheid, dat men al Van een onmacht moest spra ken. En die kwam ook duidelijk aan het licht, toen, dadelijk daarop, in weerwil van de met ajgemeeue stemmen aange nomen stakingsresolulies tegen militair geweld, de Belgische en Fransche soci alisten zich zonder eenig verzet vcreen'ig- den met de Ruhrbezettiug. En nu is het reeds eenige jaren duide lijke geschil over de verhouding tot Mos kou tof uitbarsting gekomen, en wel in zoo'n vorm, dat waarschijnlijk de Engel sche trade unions zullen uittreden, om dat deze welwillender gezind zijn legen Rusland dan de anderen Oude geest hield de toenadering tot Moskou legen, en is nu als gevolg daarvan uitgedreven. Maar wat blijft er nu over van de internationale maclil vau het I. V. V. .BINNENLAND. UIT OOST INDJI5. Opruiing per radio dool' Russen. Het „Nieuws van den Dag v. N.-I." zoo meldt Anela, verneemt, dal er in den laatsten lijd zeer veel radio-toestellen Aan inlanders worden verkocht. Een Ohineescli amateur ving onlangs uit Wladiwostock een redevoering op van een Sovjet-uilzcndstaliou, waarin de be volking van Ned.-Indië in vloeiend, dui delijk verstaanbaar Maleisch, o.a. woor delijk toegeroepen werd: „Gij zijl daar ginds met uw 50 millioen sterk genoeg om u niet (e laten ringe loor en, onderdrukken en tyranniseeren door slechts 200 000 Hollanders! Slaat de Hollanders dood!" Er is maar een roep. Geef mij een ALASKA. (Ingez. Me*tÖ Uit Stad en Provincie. Volgende week Woensdag 17 Aug. rijdt van de Stations van de lijn Vlissin gen—Roosendaal weder een goedkoop© trein naar Botterdam en den. Haag, waar voor een beperkt aantal kaarten beschik baar zijn Men zie verder aanpla,k- en strooibiljetten. o Hit Middelburg. Het programma van de vanwege „Vreemdelingenverkeer" alhier te ge ven bespeling van den Beiaard in den Abdij toren op Woensdag a.s. des avonds Van 9 tot 10 uur, door den heer Th. C. Ferwerda, luidt als volgt 1. a. O Sanctis- sima, Sicilianisch.es Flschergebet; b. Len to, Freeh2. Moderato aus Joseph (Gott Israël), Méhul; 3. a. Sommer's lelzte Rose en b. Ifehnweh, beiden Iriische .Volksweise4. Clior aus Judas Macca- b'aus, Handel; 5. Allegretto, aus Figaro's Hocbzeit, Mozart; 6. Lied aus Oberon, von Weber; 7. Andante aus Don Juan, Mozart; 8. a. AAllemande en b. Roindoj Coupe,rin; 9. a. Tarantellc, en b. Die Schwalbe, Burgmüller. Er wacht den liefhebbers van 'n cir cus tc Middelburg eu omgeving dit jaar nog iets extra's. Na Hagenbeek, heeft het groote circus Gleicli, eveneens uit Duitschland, dat reeds in ons land is aangekomen, plannen ook onze stad te bezoeken. Dit circus bestaat uit 128 paarden, 1G0 wilde dieren en een personeel van 213 personen, van uileenloopende nationali teit o.a. Indianen, Chüneezen, Japanee- zen enz. Twee extra treinen vjai 128 waggons zijn voor het vervoer noodig. In de ten£ bevindeix zich drie maneges en nog twee tooneelen. Vermoedelijk zullen de voorstellingen al hier in September plaats vinden Wij komen er dus nog wel nader op terug. Hel Middelbuvgscli Muziekorps geeft Vrijdag a s. een uilvoering iop het Molen water en Zondagmorgen van 8 tol 9 eene in (de Abdij. Uit Vlissingen. Tot eandidaat-gezagbebber bij bel binnenlandsch bestuur in Ned.-Indiö is benoemd de heer A. Raamsdouk te Vlissingen. Hel Muziekgezelschap, „Ons Ge noegen" te Vlissingen geeft morgen avond een muziekuitvoering in het Bcl- lamypark. Uit Zuid-Reveland. In de Maandag gehouden Raadsverf- gadering van R i 11 a n d-B a t li waren af wezig met kennisgeving de heeren van Boven en Butijn. Bij de ingekomen goe>R kcuring door Ged. Staten van de subsidile voor den torenbouw deelde de voorzitter nog mee dat Ged. Staten hebben Voor gesteld (ten einde de moeilijke subsidie kwestie te ontgaan) om het onderhoud van het tegenwoordige torentje te kapi- t a liseer en, een voorslag die geen meer derheid kon vinden in B. en W B. en W. deelen mede, dat door de bewoners Van den Völckerpolder en aan grenzende polders gepoogd wordt aldaar een publiek telefoonstation te krijgen. De raad besloot eenparig ter bevoegdier plaatse op aan te dringen, dat aanslui ting bij Rillland-Balh zal plaats vinden. De commissie tot nazien der geloofs brieven rapporteerde dat van zes leden a'lle stukken in orde waren, waarom tot toelating wordt geadviseerd. Ten aan zien van het zevende lid reeds een wet- lelijk bezwaar, wat niet wegneem! dat de commissie ook tot diens toelating zou willen adviseeren. Inmiddels heef! de heer Boot meegedeeld, zijn be noeming tot raadslid niet aan te nemen, zoodat in deze vacature moet worden voorzien. Na eenige 'discussie besluit do raad overeenkomstig het voorstel der commissie. De gemeenterekening wordt vastge steld, voor den gewonen dienst met de som van f 70929»,72 aan ontvangsten, aan uitg'avcn f {G3714.70*/s, voor den kapitaal- dienst met f 32951.66 aan ontvangsten, f 22364.07 aan uitgaven. De voorzitter herinnerde eraan, dat deze bedragen uit de batige sloten voor hel grootste deel reeds hun bestemming hebben. Ook de rekening en begrooting van het Burger lijk Armbestuur werden vastgesteld. Zaterdag is de 84-jarige van IJ. tc Wemctdingc overljeden ten ge volge van hel hem Donderdag j .1over komen autoongeval. Uit Tholen. In den raad le O ud Vo s se m ee is o. 'm. besloten aan een drietal hoofden van gezinnen, wonende in den Holïare- polder, en wel aan Van der Velde, An- thonisse, en Polappcl, vergoeding to ge ven als bedelde in art. 13 der L. O wel en weft f 35 po» jaar. F,r zal' onder zocht worden of een bu,s in deze geen verbetering lean brengen, als liet aantal gpootev wordt. Eén jaar is ontheffing gevraagd van invoering 7e leerjaar aan de O. L. S. Zeer uitvoering is gediseüséerd over afwijking van art. 3 der bouwverordening. De aangeboden gemeen Le reken i n g over 1926 wijst een ontvang aan van de som van f 66414,95^ en uitgaaf f 57975,63 Naar aanleiding van een ingekomen mc- dedeeling, dal voor het hebben en honden van een trap in den Oud-Vios1- semeerschen dijk door ambachtsheeyen een recoquitic van f 2.50 per jaar zal geeischl worden, ontspint .zich een zeer uitvoerige discussie, die tot slot heeft, dal over 1926 dit recht zal betaald woy- dcr, maar voor volgende jaren ontheffing zal gevraagd worden. Kampen. Namens de familie sprak Ds. A. Scheele van Kapelle-Biezelinge, oudste zoon van den overledene, vele gevoelvol le woorden. Hij dankte Prof. Di\ Bouw man voor diens leiding, richtte een woord van dank tot allen die den over ledene de laatste eer bewezen In den stoet werden 0.111. opgemerkt deputaties namens diverse vereenigings- en handelskringen, waarmede de heer Scheele in bizonder contact Rad geslaan. Dc beer Clepkens, stationschef te Terneuzen zal, naai' de Zeeuw ver neemt, den dienst met pensioen Verlaten. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O. D. Onder groote belangstelling van fa milie, vrienden en bekenden werd Za terdagmiddag te Terneuzen liet stof felijk overschot van den heer P. J. Scheele ter aarde besteld. Aan de groeve werd in de eerste plaats het woord ge- 1 voerd door Prof. Dr. II. Bouwman van DE ZEEUWSCH-YL/MlSCBjE WATEKr LEIDING. Hedenmiddag zijn-fier vergadering 111 Terneuzen bijeengeroepen alle gemeen teraadsleden uit dc 20 bij de Zeeuwsch Vlaamsche waterleiding aangesloten ge meenten, ten einde inlichtingen te ver krijgen over den stand van zaken, in verband met de oa. in den gemeenteraad van Terneuzen geopperde bezwaren. Deze uilnoodiging ging vergezeld van een uitvoerige circulaire, waarin reeds een aantal inlichtingen werden gegeven. Ook wij ontvingen in het eind der vo rige maand deze circulaire van den Raad van Commissarissen, evenwel al leen Ier onzer „instructie', met dringend Verzoek er niet melding van te maken 'óór 9 Augustus. Wc liebben aan dat verzoek voldaan, al hebben we het ook niet begrepen. Er zijn toch builen de ge meenteraden nog tal van andere persoaien Se met groote belangstelling den gjing van zaken volgen, en die ook beïnvloed zijn door de geruchten en openlijke be weringen. Iloe kon men beter het doel der circulaire bereiken dan door het aan de pers le geven ter publicatie? Het „ver- trouwelijke'' karakter der circulaire bleek trouwens zoo gering, dat reeds in dd gen-een ter aden van Axel en andere ge meenten, het stuk in hel openbaar be sproken werd, We zullen thans, nu die circulaire toch hedenmiddag reeds besproken wordt, ons bepalen lot een kort overzicht van hel stuk In oen inleiding wordt daarin gewezen op het gevaar ontstaan door het beken de besluit door den Terncuzenschen ge meenteraad genomen (geen geld'.eenlug maar een voors'el ahn «le andeie dee ne mende gemeenten om de vennootschap tc ontbinden). En in verband daarmee wordt verzekerd dat het meerendeel der gemaakte opmerkingen op onjuist inzicht en onvoldoende kennis van zaken bei'ust. Ten opzichte der rentabiliteit wordt er op gewezen, dat toen ten slotte '20 ge meenten met ruim 70 pet. der bevolking van Z .-Vlaanderen waren toegetreden, er door het Rijksbureau voor" Drinkwa tervoorziening nieuwe berekeningen zijn opgezet. Zij die meenen dat zonder meer de resultaten van hel groote plan op het kleine zijn toegepast, dwalen dus ten ©enenmale. Het rapport van '23 (groo te plan) ging uit van een rentevoet van 6 pet.; het rapport van '26 .kleine plan) ging uil van 5 pet. Daardoor en door dal alle distributienetten voor de niet deelnemende gemeenten en in veie «é- allen oolc de aanvocrleidingen konden vervallen .en doordat enkele onderdoe ten natuurlijk minder kostbaar konden wordenmocht voor de 20 gemeenten bij dezelfde tarieven als in 23 een rendabel bedrijf verwacht worden. De door het Rijk en door de Provincie gestelde 1isic0garanU.es heieek enen voorts dat ook bij tegenvallen van dc bereke ningen, de ge mee n tef inanciën builen spel zullen blijven. ÏTieraan wordt nog toegevoegd dal de rentevoet slechts 4 vijf achtsten pet. zaïl bedragen inplaats van 5 pel. terwijl ook de buizen we! f'200 000 beneden "de ra ming blijven. De totale kosten fol aan de oprichting der N V. hebben f43,000 bedragen, als renteloos voorschot bijeengebracht door particulieren, de gemeenten, de provin cie en het Rijk. Na de oprichting heeft het rijk f 10 000 renteloos voorschot toe gezegd, onder voorwaarde van geregeld overleg mot het Rijksbureau. Door den voorzitter van den Raad Commissarissen zijn reeds verschillende voorlioopi&e koopcontracten vcor de wa,- terwinplaats afgesloten, echter alle be neden de officieele schatting en ouder voornenoud van goedkeuring van den Raad van Commissarissen en don Minis ter. Voor den buizenaankoop werd n be gin '27 een door het Rijksbureau opge maakt bestek voor een voorloopige aan besteding toegezonden aan de officieele .vertegenwoordigers in Nederland Duitschc, 1 Engelsche, 2 Belgische en 2 Fransche fabrieken. Nederlandsche fa brieken hiervoor besta,au niet. De inschrijvingen waren volgens het advies van het Rijksbureau veel le hoog De Raad van Commissarissen heeft toen leen kleine buizencommissie in'geste'd om den loop van de huizenmarkt onder ad ios van het rijksbureau te volgen- Van de zijde der fabrieken zijn daarna ver schillende lagere aanbiedingen onlvang- gcn. Een nog niet hier te lande toegepast buizenmateriaal (systeem Bonna is door het Rijksbureau bestudeerd, de fabriek te Parijs is door do commissie bezocht Nadien is nog door een Nederiand- sche firma, die geen fabriek officieel vertegenwoordigt, gevraagd om een aan bieding te mogen doen, waarop "haar een bestek is uitgereikt. Van haar is geen offerte binnengekomen. Inmiddels is door ©en der fabrieken van gegoten ijzeren buizen een zeer aannemelijke aan bieding gedaan, waardoor op de bcgroo- ling meer dan f 200.000 kan worden be zuinigd. Op advies van het Rijksbureau heeft de Raad van Commissarissen 13 Juli deze aanbieding geaccepteerd onder voorbe houd dal de gemeenten lot storting op de aandeden besluiten en de Minister he\ contract goedkeurt. Binnenkort hoopt <feH. v, C. een voor dracht voor een directeur aan de verga- ig van aandeelhouders te doen Over dc tarieven wordt een uitvoerige becijfering gegeven. Dc basis van de berekende ontvangsten 'ormf dc gemiddelde opbrengst per per ceel van f 21.841/2, zoowel in het rapport 23 als in het rapport' '26 Betoogd wordt met cijfers van elders dat deze basis niet te hoog is, vooral 11 et omdat inbegrepen zijn de kosten van aansluiting, wat vaak vergelen wordt bij vergelijking met waterleidingen met an dere stelsels. Voorts is in het rapport '23 uitdruk" kelijk vermeld, dat het kamersfelsel slechts als voorbeeld is genomen,, omdat do gegevens daartoe gemakkelijk te ver krijgen zijn. De fciennoolschap zal nog moeten uitmaken of men dit systeem dan wel 't oppewlak'e-systcem of hel kadas trale huurwaarde-systeem wil volgen. Dc circulaire besluit met het betoog dat het op grond van tariefbezwaren n;et ei antwoord is alle gedane toezeggingen te herroepen. „Goedgewasschen— (iemaskheUJ/c gjefrts&ercC', luidt de natuurlijke regel voor de ver zorging van een bekoorlijk bubikopje met mooi glanzend en goed zittend haar. Hieruit volgt, dat voor het bubi-kapsel de verzorging van het haar de hoofd zaak is. Een geregeld wekclijksche haarwassching met Pixavon geeft het haar een zijdeachtigen glans, zachte volheid en lichte soepelheid, de ge wichtigste voorwaarden voor het gra- cieuse kapsel van de elegante vrouw. Geert der gewone vloei bare zeepen bezit ook maar bij benadering de heilzame werking van Pixavon. Eischt altijd Pixavon fslechts inge sloten origineele fles- schen) sooivel voor eigen gebruik, alsook in den kap perssalon. llt jlac.: Fl. 1,50 llïflac.: FL 0,90 (Ingci. Mea.^ KERKNIEUWS. Ster kamp tc Ommen. Zondagochtend 7 dezer had om 10 30 de officieele opening plaats van het Kamp van de Orde van dc Ster in het Oosten, georganiseerd ter gelegenheid van het zesde internationale congres de zer Orde. Reeds Vrijdag waren van alle zijden de deelnemers toegestroomd. De Nederlandsche Spoorwegen 'hadden voor extra Ireinen van af den Hoek, Amster dam en Den Haag gezorgd Het inter national c tenten-tuindorp, dat thans bij Ommen verrezen is, lelt een 2576-tal inwoners, behoorende tot 38 verschil lende nationaliteiten. Zaterdag werd be- steea aan het op gang brengen van het kampleven en voor hcl houden van bij eenkomsten van met de Orde verwante bewegingen. Met het oog op cle organi satie van een Sterkamp in California tegen het volgende jaar loonde bel hoofd der Orde, de heer J. Krishnamurli per soonlijke belangstelling in de regeling van het reizigersvervoer, dc registratie enz. Zoo was hij bijv. op hel perron aanwezig bij de aankomst van enkele extra treinen. De openingsplechtigheid op Zondag be stond in het doorknippen van een ver sierd koord bij den ingang, door de be schermvrouwe. dr Annie Bcsant. Deze betrad daarop tezamen met het hoofd het kampterrein, gevolgd door alle deel nemers. Men begaf zich naar de groote lezingtent, waar mevrouw Besant en de heer Krishnamurli openingstoespraken hielden. 's Middags te half drie had een open bare lezing plaats, die werd bijgewoond door 2000 leden en *398 belangstellenden eu per radio gedistribueerd werdL G e r e fK e r k. Op het tweetal' te Schoonhoven komt tooi* ds. G. W. Keur tc Heiukenszand. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Feestzaal Gr ah a 11 se, SI ui: „Licht en Schaduw'" is een kleine groep Vlaamsche jongeren, welke, naai* het mij toeschijnt, fel vijandig slaat te genover alte zoogenaamde „moderne" uitingen. De exposanten, hier. zijn zijn Jos. Tonne (Zeobrugge). Leon Kouters (Heijst) en A. IJyscrincic (Zcebrugge De eerste zond niet minder dan een 'zeVbntig lal werken in en loont zich on getwijfeld een Veelzijdig, zij hel 410(1101* een nog tastend talent. Ik vond hem op zijn best iu het miniatuurachtig aan doend schilderijtje „Dompelaars" (vier gestalten schrijdend door een bosch waar een sneeuwstorm neerjachl); een enkel aardig kinderkopje; zijn „Zwijgende drin ker". een expressieve ZwarlkrijUecken- ning; het. „Huisje van Guusten". een pil- 1 tig interieurtje; de gekleurde pentec- kening „Processie in den avond", een kostelijk staaltje van illustrccrkunsl. en een oolijk zelfportret (waterverf dat ik waarlijk uitnemend bevond Tonne's wezenlijke krapht ligt m. i. in de teekening. En waarom legde hij zich lotdusver nimmer toe op de cis en dc houtsnee Leon IJoulers wordt vertegenwoordigd door een vijftal aquarellen, aanlyekkeUjk- bloeiend vjd kleur Ik noem hiervan twee stadsgezichten Brugge? cm zijn „Seine". Heel sympathiek werk, dat aan dacht verdient A. Dvserinck slond ccniüe olieverven gf Goed gedaan bevond ik zijn „Lisse- wcghc" een aardig kijkje over oen stil water op con rij dorpshuisjes met beomen vóór. en het pittoresk sloofje met bruggetje", waarin hij een haast stereoscopisch effect bereikt© Dysoriuck zit, over hot algemeen, nog teveel vast aan zijn onderwerp, d w. z. hij „schildert" le weinig. Wanneer hij zich eenmaal zou weten los te maken het object, zou zeker een presenta bel schilder uit hem groeien. Thans zie ik in zijn arbeid nog slechts een kloeke belofte. J. H. E. ONDERWIJS. - Benoemd lot hoofd aan dc Chr. school le Koudekerkc 't Z a 11 d met in gang van 1 Sept. as. de lieer V C. de Graaf, thans te Herkingen. welke zijn benoeming heeft aangenomen LANDBOUW. Met de St. Crt. van 8 Augs zijn 'erzonden dc statuten van de N V. Zeeuwsehc FruiltceUiuaatschnppij tc K to c ti n ge. De Minister van Binnenlandschc Zaken en Landbouw heeft bepaald dat de gewone keuringen van dekhengsten alleen door de slamboekcomLssie zul len gehouden worden, alleen voor type trekpaard te Middelburg en le Z i c- r i k z e e or. 19 October en le Kalle 11- d ij k e op 20 October. Die door de Rijkscommiss'e en door de stamboekcommissie te Hulst 25, Axel 26, Ooslburg 27 on 2S October. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Dé directie der Ned. Spoorwegen heeft bepaald, dal wanneer het stations- of treinpersoneel gebreken aan locomo tieven of voertuigen ontdekt en tijdig de noodige maatregelen neemt, waardoor noodlottige gevolgen, welke uit dit ge brek hadden kunnen voortvloeien, dan zijn voorkomen, om in die gevallen een bclooning toe (e kennen. Toenemend I n c h t V e v k e p r. Men meldt aan het Haagsche Anela,- kantoor De vevvoercijfers der K. L. M. over. het eerste halfjaar van 1927. vergeleken met die over het eerste halfjaar van 1926, toonen, dal het passagiersverkeer met 25 pel. is toegenomen, het ver voer van briefpost met 100 pel van pakkelpost mei omstreeks 200 pet., ter*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1