Maandag 8 Augustus 1987 3«0. 184. MIDDELBUR 170' Jaargang COURANT. BINNtNLAND. VERVROEGDE AFLOSSING VAX G I»CT. STAATSLEËNINGEN. Het Handelsblad brengt in herinnering dat de beide leerlingen 6 pet. 1923A ep. 6 pet. 1923* waarvan thans nog uitstaande zijn bedragen van resp. ca. F 97 milk en 183 mill., op 1 Febr. 1928 in haar geheel vervroegd kunnen worden afgelost. De algemeene verwachting is, dat de regeering van "deze vfijheid zal gebruik maken door de beide- leeningen lot een totaal bedrag van ca. f 180 mill. i,z.t. Ie converteeren in een 4y2 pet. leening', waardoor een belangrijke rentebesparing zou worden verkregen. Het blad heeft goede «ronden om aan te nemen, dat deze zaak reeds door het deoartement van Financiën onder de oogen is gezien en dat niet zal worden getalmd, zooals men destijds aan kolo niën gedaan heeft, met de conversie der 7 pet. en 61/2 pet. leeningen 1921, waar door Indië onnoodig eeh niet onbelang rijke rentebesparing heeft gederfd. Is het blad goed ingelicht ,dan zouden er echter plannen bestaan, om een zeer groot gedeelte van liet gezamenlijk be drag van f 180 mill., vermoedelijk zelfs de gelieele ieening 1923A, derhalve f 97 mill, niet te con ver teer,en, doch ,uit die beschikbare middelen laf te lossen. Het Rijk zou liiertoe in staat worden gesteld door de groofe bedragen aan ex tra aflossingen, die sedert eenigep tijd weer zyn binnengekomen. Daaronder ne*1 men de aflossing san het voorschot aan Frankrijk, ten bedrage van f30 mill., waarvoor nog steeds geen definitieve be stemming is gevonden, en de verdere af betaling van woningbouwvoorschotten, de voornaamste plaats in. Het zou natuur lijk van slecht financieel beleid getuigen, Sndien het vrijkomen van dergelijke be dragen niet zou worden aangewend tol aflossing van gefundeerde schuld. Immers reeds sederl geruimen tijd is de positie van de schatkist van dien aard _,dat, er tee.a overvloed van middelen beslaat, die feitelijk een gunstiger beeld geven van den toestand dan hij werkelijk is. Het ge vaar zou daardoor- kunnen ontstaan, dat zich een zekere mate van optimisme ont wikkelde, dat aan het streven naar be" zuiniging geen goed zou kuhnen doen. De kans moet dus zeer groot worden geacht dat houders van de leening 1923A hun stukken op 1 Febr. terugbetaald krij gen, terwijl voor de andere Ieening of wellicht slechts voor eeii gedeelte daar van een nieuwe leening zal worde® uit geven. Daardoor zal den slaat een jaar- 'lijksche uitgave aan rente worden be- spaard van ruim f7 mill., at dient na" rtuurlijk in aanmerking te worden ge nomen dat vóór de aflossing van de hier boven vermelde voorschotten, daarop ren tte werd ontvangen. Toch betcekent ech- iter de doorvoering van deze opei-ajtio een belangrijke fiuancieele verbetering ^n wij hebben hier wederom te doen met een verdere likwidatie van de lasten, die de oorlog met zijn crisisverschijnselen op ons land heeft gelegd. DE POLITIE EN DE VLAAMSCHE UITGEWEKENEN De heer Van Gijn lid van de Tweede Kamer heeft aan den minister, van biu- nenlandsche zaken en landbouw de vol gende vragen gesteld. Is hel der regeeriog bekend, dat bij ge legenheid van de gewone jaarlijksche ont- moeting tusschen" dc naar Nederland uit geweken Vlamingen en hun vrienden uil Vlaanderen en Nederland, op 24 Juli j.l. Le Breda gehouden, verschillende maatregelen door de politie zijn genomen waarvan bij vorige dergelijke bijeenkom sten geen sprake was als: nolecreu vau dp namen der Belgische deelnemers, be" moeilijken van heL verkrijgen van een ■vergaderzaal, verbod van zingen in de vergadering \an_ het Wilhelmus en den Vlaamschen Leeuw, zelfs van solozang en van het declameeren van een gedicht? Deelt de regeering niet de raeeuiing dat hier een door niets gemotiveerd wantrou wen is getoond tegen de deelnemers der bijeenkomst welke van Belgische zijde o.a. werd bijgewoond door een volksver tegenwoordiger ,die bekend is wegens zijn streven naar een goede verstandhou ding tussclien België en Nederland, en dal het grondwettelijk recht van vergade ren door een zoodanig optreden der po- jhtie op bedenkelijke wijze wordt aan getast? Zoo ja, is dan de regeering bereid maatregelen tc nemen ter voorkoming van herhaling van zoodanig optreden? stopt en gebruikte het gezelschap zonder de auto's te verlaten ceu boterham, daar na is in d,e richting Boxtel de Hecht voort gezet. UIT OOST INDIË. De geheimz inn ige reis vafn de „J a Va". Hr. Ms. kruiser „Java"', welke in den nacht van 3 op 4 dezer met grootpa spoed uit Tandjong Priok met onbekende bestemming was vertrokken^ hield^ naar Anela meldt, in Straat Soenda het Japan- sche stoomschip Chosen Maru aanmaai: bij onderzoek werd niets verdachts aan, boord aangetroffen. De ongewone wijze van varen, terwijl het schip zeer lang haam naar Christmas eiland opstoomde, gaf aanleiding dit schip te doen volgen. Zaterdag zijn, beide schepen te Christ mas eiland gearriveerd. Hr. Ms. „Java" keert naar Tatidjon; Priok terug. Uit Stad en Provincie. UITSTAPJES VAN DEN EX-KII/I R Zaterdag heeft de ex-keizer, met ge volg een uitstapje gemaakt. Hij passeerde met drie auto's den Bosch. Even voorbij tVught nabij de Ilalsche Broek werd ge Uit Middjelb ur g. Als er iets medegewerkt heeft om de kennis te doen slagen, dan is het zeker wel liet weer. Na de vele koude, en (regenachtige weken, een weck van warmte en zonneschijn, alleen afgewis seld door regen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag, die ten dicusle kon komen van de gemeenteremiging, die nu ge spaard bleef voor het besproeiingswerk, en een paar kleine kladjes gedurende den Zaterdag, die echter van geen be- teekenis waren, en op het bezoek van de kermis van geen invloed zijn geweest. Den laatslen dag en dan zeer .speciaal de laatste uren heerschle er op de Markt een groote drukte, die bewees, dat de kermis, hoe dikwijls ook als stervende gesignaleerd, nog lang niet dood is. Zij was dien avond meer dan de laatste jaton, en vooral dan het vo,rige jaar met de hevige regenbuien, een levenslustige jonge maagd. Er is door de meeste zaken, waarvan enkele overeenkomstig de traditie een schepje op de prijzen hadden gegooid, nog heel wat ontvangen; en er kan nog veel goed zijn gemaakt van dc mindere ontvangst op de vorige dagen. Ook de café's rondom de Markt zaten bijna alle gedurende uren geheel vol, en ook de eigenaars dier zaken zullen wel met grootè voldoening hunne laden heb ben geleegd. In het Schuttershof waren dit maal weinig stoelen onbezet, ook daar werd dus wat ingehaald. Anders was het in den Schouwburgloge, waar het bezoek veel minder was dan vorige avonden, terwijl het in den Schouwburg ongekend en akelig leeg was. Voor de honderden, die Legen midder nacht op de Markt en omgeving aanwe zig waren, kwam het uur van sluiting nog veel le vroeg. Evenals de laatste jaren, heeft de po litic echter door laktisch optreden ge zorgd, dat men zich niet al le veel nioesl haasten. Plet was kwart over twaalf, toen de order werd gegeven de muziek stop te zetten en dit blpengt een eigen aardig aandoende stilte teweeg," die reeds ivelen uit eigen beweging 't kermister rein deed verlaten. Tegen half eiejnf volgde aan de draai- en schommelinriclitingen de order „laatste rit" en daarna spoedig „sluiten". De eigenaars der inrichtingen hielpen bijna allen met kracht mede, deze orders ten spoedigste op te volgen, al verdrongen zich voor dc kramen met eetwaren zeer velen, die nog een laatste kermissnoepje wilden medencemn. /Wij zagen er een, waarvan hel voorzeil ïceds was neergelaten en waar onderuit een rij bcenen te voorschijn kwam, van nog niet weg te krijgen koopsters en Koop er s. Spoedig was dit ook afgeloopeu en was de beurt aan dc café's, waar nu. ook de aanzegging om te sluiten werd ont vangen eu niet tegenstaande de nog tal rijke aanwezigen werd ook hier spoedig alles ontruimd, en bleven op de Markt alleen nog wat menscheu ovör, voor wie het 1111 eenmaal zeer moeilijk is van het terrein van vermaak te scheiden. Maar 0111 kwart over een konden de politie mannen, niet behoorende lol den nacht dienst reeds inrukken, wel een bewijs, dat niettegenstaande de groote vreugde, die nog om 12 urn* op de Markt aanwe zig was, het sluiten zeer vlug, doch kalm was geschied. Gedurende dc gelieele week zijn ge lukkig gceu feilen van een'igc beleekenis voorgevallen, siechls een paar maal werd een man, die wat al te voel had gedron ken, in bewaring .gesteld. De taak der polilie heeft zich dan ook vo"or een groot deel bepaald Lot de verkeersregeling, die ook Zaterdag op. prijzenswaardige wijze werd uitgevoerd. liet zal echter gewenscht blijven te overwegen of de bussen op Domburg niet beier op drukke kermisdagen van de Markt kunnen worden geweerd. Za terdagmiddag ontstond er een kleine aan rijding tengevolge van de vele bussen die er stonden. De kennis 1927 behoort wees* tol het verledene; eu wij gelooven nog niet zoo spoedig aan een „zijn tngen dood ster ven" en vragen ons ook af of dit wel gewenscht zou zijn, gezien ook de goede zaken die in zulk een week door meer dere stadgenoolen worden gemaakt en hetgeen de kermis als zoodanig in de gemeentekas brengl, al moge dit dan ook minder blijven dan voor de oor logsjaren. Zooals uit cene advertentie ia dit (nummer blijkt is dp blijvende grooita Jtoeloop aanleiding, dal de film „De Groote Paradp" toch nog tot Donder dag in t}e Eleclrp bioscoop draait. 0 Uit V I i s i a g e n. Gezien de weinige d^rulcto in de late upren op de kermis, hebben B. en \V. van Vlissingen op JiÖvies van den commissaris van politie besloten, in het Vervolg de kermis le 12 uur to dlo|0n sluiten, behalve op Zaterdag, dan blijft de sluiting op 2 uur bepaald. De Vlissingsche Oranjebond heeft besloten op 31 Augustus enkele feeslelijkheden le organiseeren en wel volksspelen, optocht met versierde wa gens en lichlsloet. Te Vlissingen is door een En- gelsch jacht binnengebracht-een 5 Meter lange roeibool, die onbeheerd bij Zee- brugge was aangetroffen, In de eiken hout geschilderde, ongemerkte boot be vonden zich 2 riemen. Uit Walcheren, Zaterdag j 1. werd op het landgoed „Ter Hooge" ouder de gemeente K o u- dekerke de jaarlijksche keuring ge houden van de afdeeling Walcheren der Zeeuwsche Politiehonden dresseervereón: „Algemeen Belang" Aan de voorgebrachte honden was waar le nemen dat de drukkende weers gesteldheid haar invloed op de honden niet miste. De verschillende gehoorzaam- heidsoereningen werden dan ook door de honden maar matig en niet levendig uit gevoerd. Hel water- en mauwerk was echter beter. Dal door liet minder goede werken der hondeil een zeer moeilijke taak voer dp keurmeesters den majoor der Rijksveldw. A. Bastiaaase uit Middelburg en den lieer van Opdorp uit Go.es werd voorgelegd laat zich hegrijpen. De uitslag der keuring was als volgt: No. 1 „Max", eigenaar rijksveldwachter brig.-lit. M„ van Schaiik le Arnemuiden, 17S1/2 punt; No. 2 „Leo", eigenaar de rijksveldw. brig. lit. A. Janse te O en W. Souburg, 166 p.; no. 3 „Tom", eigenaar de wachlm. der Kon. Mar. te Vlissingen Hamers, 161 iv. p. no. 4. „Max" eigenaar de agent van po litie J. Montfroy te Vlissingen, 156 p.; 110. 5. „Melan" .eigenaar de jachtopzie ner W. Jansen van Roosendaal te N, en St. Joosland, 1431/2 p. Een hond moest wegens onvoldoende behaalde punten worden afgewezen Zaterdagmiddag reed le Oostka- pelle een luxe auto uit Amsterdam op weg naar Domburg, dicht bij de buiten plaats „Schoonoord'' in -een sloot. Bij het drukke verkeer was er spoedig vrij veel volk bij en met vereende krachten ivist men de auto op het droge te halen, jdocli zij bleek zoo beschadigd, dal verder rijden ermede onmogelijk was. Persoonlijke ongelukken hadden er niet bij plaats. Z atordag was het tc R i 11 h e 111 den geheelcn dag druk in liet anders zoo rustig dorp, want van af 's morgens S uui- werd in do mooie lommerrijke Dorps straat „den ring gereden". De eerste 5 prijswinners waren: 1 .T. de Pag ter Jnz. (20 ringen); 2 Joh. de Visser (17 ringen); 3 J. J. Schout (17 ringen); 4 .V, Breél Jstz. (16 ringen); 5 IX Polderman (13 ringen). De prijs voor de meeste volgsteken viel A. (B reel ten deel met 8 ringen, terwijl de potlepel gewonnen werd door J. de Pa«- tër. Zaterdag werd le Zoutelandc de gewone jaarlijksche ringrijderij ge houden. Alhoewel het weer in den vroe gen morgen zich bedenkelijk liet aanzien, is de ringrijderij in alle opzichten uitste kend geslaagd. De 15 deelnemers ver wierven allen een prijs. Gekochte prijzen le prijs P. Kleine- pier, met 12 p.; 2e W. de Karn met 12 p.; 3e 'Adr. do Witte met 12 p.; 4e Antli. Franke met 10 p.: 5e J. de Witte met 10 p.; 6e G. Koppejan met 10 p., 7e P. Koppejau niet 10 p.; Se P. de Visser met 9 p.; 9e P. J. Kleinepier met 9 p.: 10e R. Kleinepier met 9 p.; lie J. Wisse met 8 p.; 12e C. de Visser met 7 p.; 13e J. van Sluijs met 6 p., 14e L, Ploijlo met 5 p.; 15e P. van Sluijs met 4 p. Gekregen prijzen: le pr. 'Aut. Franke, 2e pr. J. de Witte, 3e G. Koppejan, 4e C. de Visser, 5e R. Kleinepier, 6e P Koppejan. Potlepel gewonnen door J. do Witte. Wisselbeker gewonnen door P. de Vissen Uit Ziiid-Beveiand- In de Vrijdag gehouden vergadering van don Raad der gemeente s IL e e r- Ar end's kprke was met kennisgeving afwezig de heer dg Jager en zondter do- lieer v,an Gorfcel. De voorzitter sprak dc lioop uit, dat eerstgenoemde een volgen de vergadering weer hersteld zal zijn, De verzoeken yan 0. Rijk, J. llopze, A. J. van Hoorn, M. Huizen en Ml de, Key- zer oni legem,oekoming volgend art. 13 L. O. wel 1920 werden ingewilligd; vo,or zoover het leerplichtige kindereu betreft. Bij de behandeling van het verzoek! om sujbsidie voor cjen 24 urendienst voor telefoon op het kantoor Le Goes voor het Ziekenhuis stellen B. en W. voor tol we deropzegging een subsidie lo verlbenen Lot een maximum van 2 oenl per inwlot- ner. Uit de gevoerde besprekihgën blijkt Öat sommigen van gcdtachle zijn, dat liet' niet dikwijls zal voorkomen, dat men er gebruik van zal moeten maken, Lemvijl de, heer Lindenbergh nog op een be1- zwaar wijst, dat men op een «noot dcell van den dag geen verbinding hecfl, ler- wij L geen der beide geneesheeren aan gesloten is. Met h,ejt oog echter o,p heit, algemeen belang wordt het voorstel v en W. aangenomen met 5 sLcmmc die jder heeren Nijsse, Oud kerk, Schip per, de Vlieger en v. d(. LrieS. Bij' de behandeling van het verzoek van de oud,ercommissie van de O. 'L. schooi to 's Heer-Arendskerke om her hal iugis- of vervolgonderwijs votor de niet meer Leerplichtige jeugd, stellen B. en W. voor, dat de raad besluiten zal over tc gaan lot lie'L instellen van cursussen voor vrij vervolgonderwijs eu aan B. en W. zal opdragen daarvoor een regeling 1c treffen en deze regeling later aan die goedkeuring van den raad le onderwer pen. Dit voorstel wordt aangenomen. Bij de behandeling van een schrijven in den raad van- bestuur van de P'Z. Z.M. betreffende de gar antie -0 ve,rc(enh komst voor de levering van eleclrischen .siroont stelt de voorzitter in liet licht dat de gemeente niet meer het tekort moet aanzuiveren maar wel de renile daarvan moet betalen,- terwijl dc termijn van 10 jaar vervalt, B. en W. stellen vooir in beginsel tol elcclrificatie te besluiten, mits ecu bevredigende oplossing gevon den wordt met de eleclrische cculrale te Nieuwdorp. Dit voorstel wordt aan genomen. Het voorstel vau B. eu W. omtrent be paling van de rooilijn aan dea Nieuwen krauyerlschen dijk vindt veel bestrijding bij den heer v. cl'. Driest. Hij meent, dat daardoor bouwen aan den dijlc onmoge lijk zal Worden gemaakt en iemand, die reeds grond heeft gekocht met de be doeling, daarop een café te slichten ge dupeerd, zal worden. Daar cenige raads leden plaatselijk niet genoeg bekend zijn 0111 te oordeelen, wordt dit punt aange houden. Een vo.orslel van Bi. en Wl lol door trekking vau dc waterleiding lol hef station N. Kraayert wordt aangenomen. De rekening van de gemeente 0ve.1i 1926 wordt aangeboden. De heeren Lin denbergh, dp Ylieger eu Yerniuc wor den belast niet hel nazien. In dp com missie 0111 de rekeningen vau lipt Bur gerlijk en Groot Armbestuur nu tc zi.cn werden benoemd, de heeren van G'orsel, Sandee en Schipper. Dc geloofsbrieven van dé herkozen en gekozen raadsleden worden in orde bevonden. Tot hun toelating wordt be sloten. Bij de rond,vraag dringt de heer Lin denbergh aan op opruiming van keien op den Ankerveerschen dijk. de heer van den Dries op herstelling van den toe gangsweg naar het station tc Noord Kraayert, de heer Saudee op afbraak van liet oude arrestaulenlokaul en dp bergplaats voor de brandspuit te Nieuw dorp en verandpring van hel urinoir al daar, Schipper op liet op dc hoogte stel len van de brandweer van de plaats van de brandkrancn en op het vaststellen van een verordening op de bjrandweer. Voor het sluiten vau de vergadering dankt de voorzitter de .heer de Pulter hartelijke bewoordingen voor alles wal hij gedurende 18 jaar als trouw» raadslid voor de gemeente hoeft gedjhan De lieer de Putter dankt don vorfrziL- ter voor deze woorden en dankt dpn voorzitter, dc raadsleden en dipiï Secre taris voor de aangename samenwerking In dc Vrijdag te Borssele gehou den raadszitting werd besloten lot loe- laliug van alle gekozen raadsleden. Een voorstel van B. en W..onï twee lan taarns te plaatsen aan den Monslerweg. werd aangenomen, Besloten werd aan te sluiten aan de naclillelefoon te Goes tegen twee cent per inwoner. (Inge*. Mect^ De nieuwe voorwaarden van aanslui ting aan de electrificalie werden aange nomen. 1 - Men stelde de begrooting van hel bur gerlijk armbestuur 1928 vast op een bedrag van f 1029.26 in ontvang 011 uit gaaf. De rekening van dit bestuur, aan wijzende flftió.lü in ontvangsten en jn uitgaaf f 1326.32, werd goedgekeurd. l)è gemeenlerekening 1926 werd voorloopig vastgesteld op f39 220.12 in ontvang en f 38.871.055 in uitgaaf. Aan N. Priester zal f 21.14 worden te rugbetaald, daar door hem dit bedrag te veel is betaald aan paehl. Uit Zeouwsch-Vlaanderen W» D. Door het inslaan van den bliksem, brandde Zaterdag de schuur van den landbouwer De Jager in den Biezenpol- der tc Aardenburg tot den grond toe af, en ook de aangebouwde woning werd een prooi der vlammen. Naar men ons mededeelde, wordt een deel der schade door- verzekering gedekt. KERKNIEUWS. Onder groole belangstelling nam Zondagmiddag ds. J Ch. W. Kruishoop. wegens vertrek naar Soest, afscheid van de Ned. Herv. Gein. te Arnemuiden, alwaar hij in 1925 als candidaat gekomen <vas. Als tekstwoord had hij voor dezen middag gekozen Ilebr. 13 8: „Jezus Christus is gisteren en lieden dezelfde en in der eeuwigheid", zijn Psalmver zen waren 46 1 eu 103 9 en 10. Daarna sprak hij een woord van dank lol den kerkeraad en den consulent ds. B. J. van Garderen van N. en St. Joos land. De overige ambtsdragers der kerk, cu in hel bijzonder de presidenl-kerk- voogd, de catechisanten, dc gemeente en het gemeentebestuur werden ook niet een woord van dank en opwekking lot het geloof toegesprokenTevens werden enkele d,aar aanwezigen der afd. Vlissin gen van den Geref. Bond toegesproken, waarna de gemeente zong I's. 427. Namens den kerkeraad eu de gemeen te richtte de oudste ouderling en do consulent een woord lot den scheiden den predikant, waarna op verzoek van den consulent Ps. 121 i staande werd toegezongen. Na ruim 2 jaar vacant le zijn ge weest werd door ds. Govcrts, vail Olde- biroclc in de Ned. Ilerv. Kerk tc Lcxmond ds. A. Oskam, van St. A1111 al and, be vestigd met een leerrede uil Ezechicl 37- 4. 's Avonds preekte Ds. Oskam zijn intree met de woorden uil Matlhcus 13, 14. Ned. Herv. Kerk. Bcdankl voor het beroep naai* Eiker zee, door J. A. Tammcns, Cand te Groningen. Geref. Iver k. Op liet tweetal te Zwartsluis komt voor ds. P de Feijlcr le Boornbergum. Fries ch e Predikanten Het hoofdbestuur van het „Krisllik Frysk Selskip" heeft eeu circulaire ge- icht tot dc kerkcradcn der Proleslant- sche gemeenten in Friesland, waarin het dringend en ernstig verzoekt Friesche predikanlen te beroepen en ook in de kerk de eigen volkstaal tc gebruiken. Het recht, de noodzakelijkheid en de waarde daarvan wordt in het rondschrij ven met nadruk betoogd. LANDBOUW. Men schrijft ons: Wij herinneren ons nog den lijd, dat in 't voorjaar op sommige hoeven in onze provincie zoo genaamde bijenboeren uit Brabant kwa men 0111 hun volk uit le zetten in de nabijheid van polders, waar vooral veel koolzaad was uitgezaaid Het waven meest heel eenvoudige heikneuters, die tcvreaeu waren met een bescheiden lo gies in dc schuur. De heikneuters ble ven ten slotte weg, misschien omdat het viiiet goed ging door minderen uitzaai vau koolzaad, of 0111 wat redenen ook. Er is evenwel hij de bevolking in onze provincie meer lust ontwaakt 0111 bijeu- bevolkingcu le houden, ook om hel voor deel, dal deze geven voor de fruitteelt. Van deskundige zijde wordt er dan ook steeds op gehamerd, «lat de bijenkorven steeds grooler in getal moeien worden. De vruchten worden er beter door en bovenoien is door intensieve bestrijding

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1