Zaterdag 6 Augustus 1927 'ïpêdpeMM TVlacRinlosh's Toffee de Luxe A No. 183. 170* Jaargang MIDDELBUROSCHE COURANT. Sij dit nummer behoort een Bijvoegsel. aiNNENLANO. DE KONINGIN EN DE PRINSES IN' NOORWEGEN. Het Noorsche Telegraafbureau seint uit Oslo dat de Koningin en de Prinses gister om 4 uur 15 te Fefor zijn aange komen, na een mooie reis. Zij zagen er goed uit. De hooge gasten begaven zich onmiddellijk naar haar vertrekken. Hel hotel is overvol. Het weer is schitterend. ©UDEGEEST "VRAAGT ONTSLAG ALS SECRETARIS I. V. V. De heer J. Oudegecst heeft gisteren op het congres van het Internationaal verbond van Vakvereenigiugen te Parijs ontslag gevraagd als internationaal secre taris, naar aanleiding van een in het dg- bat gebrachten brief van Oudegeest aan Jouhaux over de houding tegenover Rus land, die veel kritiek had uitgelokt. De voorzitter verldaarde dat hel congres het ontslag niet kan aanvaarden, voordat het [rapport gehoord heeft van de commissie van onderzoek op dit punt. Het congres heeft zich daarmee vereenigd. De heer Oudegeest heeft, Verklaard dat, wat ook de beslissing van de com missie moge zijn, het is duidelijk dat hij niet meer het vertrouwen vna alle lan den bezit. Een secretaris kan boven dien zijn functie niet vervullen, wanneer hij niet het vertrouwen heeft van allen. Om deze reden neemt hij ontslag. Bij de juiste keuze van beroep, is het dagelijksch werk niet alleen een mid del van bestaan, maar zal ook bevrediging schenken. Inlichtingen geeft de Ver- eenigiug v. Beroepskeuze (Iagez. Mod.) Uit Stad en Provincie. Uit Midd^elb urg. 'Het is nog steeds zoo geweest de Vrijdagavond was ook nu weer op de kermis heel wat minder druk dan Don derdag en alle hoop blijft dan ook nog gevestigd op den dag van heden. Het [heugen en zal wellicht heden nog veel af en toe bezet, maar van vol was geen oogenblik sprake. De Schouwburgloge op den Dam had ook gisterenavond een groot aantal personen te herbergen, die kwamen ge nieten van Bouwmeeste'r's prachtige re vue „Nu nog Mooier" en ook nu is er weer smakelijk gelachen en met groole bewondering de verschillende slot- •tooneclen na iedere afdeeling gade ge slagen. Het was echter een groote te leurstelling, dat Henriëlte Davids, door familieomstandigheden weg moest en niet kou ö'pireden. Gezorgd was, dat het weg zijn van Üeze hoofdpersone zoo wei nig mogelijk op het verloop der op voering invloed had. Hedenavond gaat de revue voor de laatste maal. Voor het Schuttershof g|old vroeger steeds, dat het er Vrijdagsavonds bezet was door meer gezelen burgers. Deze waren echter gisterenavond niet in groo te getale opgekomen en behalve op de eerste, waren nu ook op de tweede rang vele plaatsen onbezet. Wij kunnen slechts hetrhalen dat ons dit spijt voor de goede nummers, die ook nu gebracht worden. Men denke er om bij liet bepalen van zijn plannen voor heden avond. Het Circus van Bever mocht zich gisteren in wat meer belangslelliug ver heugen pn zal wellicht lieden nog wat plattelandbewoners trekken, zij zullen zich een gang naar de Groenmarkt niet beklagen. Uit Vlissingen. Te -Vlissingen werden in de week van 30 Juli tot 5 Augs. genomen 5313 gewone en 1232 volksbadem Uit Walcheren. Te Arnemuiden struikelde een 8 jarig jongentje over een kantsteen öp den Zuidwal waardoor hij zoodanig kwam te vallen dat hij zijn linker onder arm op twee plaatsen brak. lawijü, üitZeeuwsch-VlaanderenO.D. - Over liet reeds in den Axelschen gemeenteraad besproken incident op de deze week te Terneuzen vanwege de Axelsche gasfabriek gehouden ten toonstelling en gasdemonstralies, deelde men ons nog het volgende mede: De tentoonstelling werd in tegenwoor digheid van het dagelijksch bestuur van Terneuzen en Axel geopend met een amusante kookdemonstratie, terwijl de zaal verlicht werd door gas licht. Maar" een paar dagen lafer kwamen B. en W. van Terneuzen het branden van gas lampen verbieden, op grond van het contract tusschen de gemeenten Terneu zen en Axel, waarbij gaslevering aan derden verboden wordt. Ofschoon hier •au „levering" geen sprake was, omdat het gaslicht in eigen beheer werd gefa briceerd en verbruikt, werden de lichten gedoofd. Men had het gebruik van gaslicht moeten vragen, zoo zei men, maar, toen dit van gemeentewege gevraagd werd, klonk het antwoord weigerend, waarvoor Terneuzen gratis electr. égeleiding en stroom zou aanbrengen voor verlich ting, wat ook werkelijk gebeurde met branaers van 400 kaarsen. De direc teur der gasfabriek wenschte deze niet te gebruiken en liet groole petroleum'- lampen aanvoeren voor de verlich ting Zoo gebeui-de het, dat men weer heel gezellig demonstreerde met bak- en braadproeven, terwijl de aanwezigen smulden en gekscheerden, vol lof over hetgeen men op gascoïnioren bereiken Jkan en ook over hel gaslicht. Er was n.l. ook een experiment-gasmeter aan wezig, dat is een meter in glas ge bouwd, waarbij men de inwendige wer king en het raderwerk der gasmeters kan waarnemen. Hierop waren 2 staande gas branders gemonteerd, die automatisch konden worden ontstoken. Men toonde daarmede aan (het was immers een „ten- toon"stelling?), hoe men door drukknop pen. gas kan aansteken en hoe een ge wone gasbrander brandt en licht geeft, vergeleken bij de groole aanwezige pe- troleumbrandirs. Opeens kwam echter iemand met groot gebaar de zaal binnen en gefastte dat gaslicht te dooven. Op de vraag van den gasdirecteur„voor wie?", kwam her antwoord: „voor mij". Het was de administrateur van de electr. centrale te Terneuzen. En daar deze naar de meening van den gasdirecteur het recht miste, om dat te verbieden, liet men hel gas branden, waarop een "heftige woor denwisseling ontstond en de administra teur een hamer uit den zak haalde en de branders stuk sroeg. Hierdoor werd de vrede niet bevorderd en ont stond tumult, waarop eenige burgers een politieagent waarschuwden, die nadat hij zich op de hoogte had gesleld, den ad ministrateur uit de zaal verwijderde. Van een en ander is proces-verbaal opgemaakt, terwijl de tentoonstelling ge sloten werd, die overigens zeer ge slaagd Is. Woensdag viel te Axel een 5-jarig knaapje van P. D. van enkele treden van een keldertrap en kwam zoodanig op de steenen terecht, dal hel bewus teloos word opgenomen. De dokter oon- stateerde hersenschudding. In hel verslag der raadsvergadé- ring van Axel is een foutje geslopen. Er worat daarin betreffende de gevaar lijke spoorwegkruising geschreven over een kanaalbrug. In dien zin is bij wijL zïging van het verslag het woordje „als" vergeten, zoodat men lezen moet: dat men daar voor de barrières moet wach ten, als voor een kanaalbrug. Wegens geringe deelname gaat het festival te Hulst niet door. Ned. Herv. Kerk. Beroepen le 's Heerenlioek en Nieuw- dorp (loez.) ds M. 0. W. Wegeling :ie Bourtange. (Verbetering). G e r e f. G em. Beroepen te Utrecht ds J. Vreugd,en- Iiil te Bruiuisse. Van Richter ons Zilver. Van Richter ons Goud. BURG C 111. (Ingez. Med.) DE BIOSCOPEN. Flora. De haan in de korf. Als bovendien bekend wordt, dat die haan eenige mil- lioenen te wachten heeft, zijn de kippen actiever dan ooitom in de gunst le komen! Peter Abendrot is ploLseling de lieveling van het dorp, wordt verwend, niet hel minst door vele oudere dames, die hem gaarne, mitsgaders de millioe- ïjen, in de familie opgenomen zien! De er ook vaders zijn, die een handje mee helpen, en dan met wat egoïster bedoe lingen, bewijst ook dit verhaal. Ook is er het „arme" meisje, dat de jongeman al vóór zijn financieel geluk lief had, en hem ten slotte, plus de millioenen, ook krijgt. Maar eerst moet Peler gevoe- llig ondervinden, dal niet alle betoonde vriendelijkheden der menschen oprecht gemeend zijn. Een geestige filmcomedie waar Reinhold Schünzel eer mee inlegt' Electro. Deze week een prolongatie van „De Groote Parade de film die wij de vorige Zaterdag krachtig hebben aanbe volen, en die dan ook nog steeds zeer veel belangstelling heeft en avond aan •ond volle zalen trekt. Dit zij een raad voor hen, die haar nog niet zagen; men heeft nog eenige dagen de gelegen heid. apotheken. Zondag en de nachlen der volgende week zijn de navolgende apotheken ge opend: Middelburg: G. K. A. Nonhebei Vlissingen: S. J. Engering. Hendrik- straal. KERKNIEUWS. - Ds R. Hamming hoopt Dinsdag 4 October a s. afscheid van dp Geref. kerk te Middelburg te nemen en Zondag 16 October te Nijverdal intrede te doen, na bevestiging door Ds. J. J. Bouwman te Urk. (De Z.). KUNST EN WETENSCHAPPEN. De ..Fralellini'S. de dpior hun op treden in Parijs zoo wereldberoemde clowns, zijn gister in Amsterdam aange komen met een speciaal gezelschap, waarmee zij in het circus-Carré zullen optreden. Er wals hun door een commissie een speciale ontvangst bereid. Ze blijven 3 maanden in ons land. Mijn Baby. Schouw b u r g. Mevrouwtje heeft in de stad geluncht met een vriend van den huize, maar wil 't haar man nieL bekennen En deze, een jaloersche driflitOp, gaal na een stevige scène het huis en de stad uit. Mevrouwtje weet slechts één middel om hem terug te doen keeren: Een baby. Doch hoe daar aan te komen? Een vriendin, de vrouw van bovengenoemden vriend weet raad: de zuigelingenkliniek. Aldus geschiedt, maardoor eenige moeilijkheden vindt meneer, telegrafisch van dc „blijde tijding" verwittigd, niet één maar drie spruiten! De afloop moet men vanavond maar eens gaan zien, want Henncquin's klucht overtreft de beide andere, deze week gespeelde stukken in humor volkomen, ook door het spel van hel Vereenigd Haagsch Tooneel. Een beetje méér rolvastheid, een beetje viol ier samenspel, en zij zullen dit blijspel volkomen de waarde geven, die het toe komt. Wij schreven 't reeds: dit gezelschap heeft goede krachten, doch die moeten nog leeren beter elkaar op hel tooneel te verstaan. Hamburger was heel goed als de „Vader" William Harrison, en Annie Follender als het „Moedertje" Ke!(- Ly. Evenzoo Louis en Ansje v. Dom melen als de huisvriend en huisvriendin. Hedenavond, ais slot der tooneelweèk, een reprise van Mijn Baby. ONDERWU&, Geslaagd le Rotterdam voor het amen hoofdakte, de heer S. van Ilarn le Anna Jacobapolder «ECHTZAKEN. Politierechter le Middelburg. In de zitting van 5 Augs waren de vol gende personeu/gedagvaard J. A. P., 58 jaar, zonder beroep, huisvr. van IC. Q. L.. le Nieuw Namen wegens bclecdigiug van E. Prael te Clinge op 17 Mei 1927. Eisclv f 10 s. 10 d. Uitspraak idem. P F. R,. 36 j,, venter, Clinge, wegens mishandeling van A. J. L, Rumheke le Clinge 14 Juni j 1. Eisch f 20 s. 20 d. Uitspraak idem. E. M. P., 31 j. huisvr. van C. B., Clinge Wegens beleediging van den rijksveüdr wachter van Schaik te Clinge op 17 Juni 1927. Eisch f 15 s. 15 d. Uitspraak idem. L. S., 38 j., zonder beroep Hulst, we gens beleediging van P J. Biesebroeck, ?te Hulst op 12 Juni 1927. Eisch f 10 s. 10 d. Uitspraak idem. F. V. R. 29 j., zonder beroep, huisvr. van A. L.. te Terneuzen, wegens beleedi- ging van E. J. Wemaer te Terneuzen op 22 Juni 1927. Eisch f 10 s. 10 d. Uitspraak, idem,. A. D. V-, 21 j„ timmerman, St. Jan steen, wegens mishandeling van J. C. Co- penolle le St. Jansleen op 26 Juni 1927. Eisch f 20 s. 20 d. Uitspraak idem, M. M266 j. huisvr. van P de Wv Iionlenisse, wegens beschadiging van een liegtc ICloosterzande op 19 of 20 Juni j.l. Eisch f 10 s. 10 d. Uitspraak idem. H W. H„ 77 j_, zonder beroep, Mid- deiburg wegens ontucht op 21 Juni 1927. J Eisch f 3 s. 3 d. Uitspraak idem,. 1 G. A. v. d. V 20 j., arbeidster. Zuid- dorpe, wegens mishandeling van F. Claeijs, te Zuiddorpe op 14 Mei 1927. Eisch f 20 s. 20 d. Uitspraak idem. C. M., 25 j., timmermansknecht, Ar- nemuiden wegens mishandeling van P. van de Gruiler te N. en St. Jooslaud op 1 29 Juni. - i Eisch f 5 s. 5 d. Uitspraak f 3 s. 3 dj. t A de B. ,27 j. .werkman, St. Jansteen, I wegens mishandeling van B de Block te j SI. Jansteen op 26 Juni 1927. Eisch f 20 s. 20 d. Uitspraak idem,. Ch C IC., huisvr. van C,. v L.. 46 j ICoudékerke, wegens beleediging van IC. t A. Simons, en C J. Krijger te ICoudékerke 1 op 21 Maart j.l. Uitspraak Openbaar Ministerie niel- ontvankelijk verklaard. C. v. O., 30 j., landbouwer, Sas van Gent, wegens mishandeling van P B Goethalste Sas van Gent op 29 Juni '27. Eisch f 10 s. 10 d. Uitspraak f 25 a. 25 d. C. A. 26 j., landbouwersknecht, Laburunne (Frieslwegens mishande ling van S. Vermeesch le Sluis op 27 Juni j 1. Eisch 20 s. 20 d. Uitspraak vrijspraak, R. B., 45 j., werkman, Waterlandkerk je, wegens verzet tegen den rijksdwachter Serlé te Waterlandkerkje op 27 Juni j l toen deze hem wilde arresteeren en dien ambtenaar ook nog op zijn rechterband te slaan. Eiscli f 20 s 20 d. Uitspraak idem. J. C Rj., 35 j., landbouwersknecht te Oostburg, wegens beleediging Van M Bouwens en zijn echtgenoote le Oost- brug op 22 Juni j.l. Eisch f 10 s. 10 d. Uitspraak 5 5 di. M. J. S., huisvr. van Ff. v. B 19 j koopvrouw Bergen op Zoom, wegens mis handeling van Ma. Ca. Dufoor te Middel burg op 21 Juni 1927. Eisch vrijspraak. Uitspraak idem. L. N., huisvr, van A. G 22 j.. Zierik- zee, wegens beleediging vans C. Grinvis, le Zierikzee op 3 Juni 1927. Eisch f 10 s 10 d. Uitspraak idem. Ph. H. J-, 39 j_, mijnwerker. Heerlen, gedetineerd wegens landlooperij te Mid delburg op 25, 26 en 27 Juli 1927. Eisch 12 d. li. Uitspraak idem. A. C. W,. 5S j. slager, Biervliet gedeti neerd, wegens landlooperij, te IJzcndijko in Juli 1927. Eisch 12 d. li. Uitspraak idem, M. J. S„ huisvr. van T. v. Bi, 19 j., koopvrouw Bergen op Zoom, wegens be leediging van M Th. C. Glayton te Mid delburg op 21 Juni j;l. Eisch vrjjspraak. Uitspraak idem. C. C. K„ huisvr. van C. v, L., zonder beroep, ICoudekerke .wegens beleediging van E. (Meulenberg èn J. Mi, Rottier te ICoudekerke op 21 Maart j.l. Eisch f 20 s. 20 d. Uitspraak idem, huizen (Zuidwolde'* Zijn familie woonde in X. Holland. Zijn woning verbrandde en hij kwam in huis bij zijn buurman, R., eveneens landbouwer, gehuwd en vader van een kind. Op 11 Febr was Dirk Wat spoorloos verdwenen. Aanvankelijk dacht men, dal hij uaar zijn familie vertrokken was, doch bij onderzoek bleek dit niet het geval te zijn en de familie verzocht aan de politie, pogingen lot opsporing van zijn nieuwe verblijfplaats te doen. Dirk Wil bad een bedrag van ongeveer f 2000, dat hem door de verzekerings maatschappij was uitbetaald. Zooals wij destijds meldden kwam de zaak aan bet licht toen R. werd aange houden in April j.l. wegens het stelen van twee pinken uil een weide en mede door de groote uitgaven van R. R.. te Assen in verhoor genomen, legde een volledige bekentenis al'. Verdachte ontkende eerst, dat hij Wil heeft willen doodschietendat hij den moord lieeft begaan om hem geld af 'le nemen Xa ooorlvez'ing van zijn ver klaring voor den rechler-commissaris er kende hij echter de bedoeling te hebben gehad. Wit dood te schieten om het geld machtig te worden. Dc vertegenwoordiger van hel O. M. noemde de oorzaak geldzucht, schetste uitvoerig de koelbloedigheid, dc onbe wogenheid en het cynisme van verdach te en gewaagde van diens brutaliteit om aan de familie van den vermoorde na den moord nog om geld te vragen. Hij eischte levenslange gevangenis straf. Demoord met roof leSc hotte nis- huizen Voor de rechtbank te Assen lieeft Vrij dag terecht gestaan de 33-jarige R. R.. beschuldigd,, dat hij op 11 Febr. op zettelijk Dirk Wit heeft doodgeschoten een bedrag van f 1540 uit de kleeren van zijn slachtoffer heefl gestolen en Wit's lijk in den grond nabij zijn woning heeft begraven. De landbouwer Dirk Wit woonde al leen op een kleine boerderij te Schotters- Niet de goedkoopste, maar de beste in kwaliteit en smaak (Ingez. Med,) VERKEERSWEZEN. POST EN TELEGRAFIE. - Het Duitsche stoomschip „Silvia" kwam alhier aan met een lading hout van Finland. I n d. Stoomvaar 11 ij nen. Patrio. 5 Augs. 's middags 12 u. v. Marseille, Rottercram naar Bataria. Tanfbora, 4 Augs. te Perim, Batavia nartr Rotterdam. Orion, 5 Augs. van Amsterdam naar W. Indië. Slamat. 5 Augs. v.m. te Rotterdam van Batavia. Sitoebondo. 5 Augs. v.m. te Rotter dam van Batavia. ICarimata, 1 Augs, te Marseille, Batavia naar 'Amsterdam. Mapia, 3 Augs. te Penang van Am sterdam. Modjoker.to, p. 3 Augs. Sagres, Bata via naar Rotterdam. Toba, 4 Augs. van Sabang, Batavia naar Rotterdam. Prins der Nederlanden, 4 Augs. le (Southampton, Amsterdam n. Batavia, i Batoe, p. 4 'Augs. Gibraltar, Amsterdam naar Batavia. Van Rensselaer, o Augs. van Amster dam naar West Indië.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1