TVlacöoïhs Toffee deluxe Sport en Mackintosh's Toffees II milium 11 mn. J. I!.. J»Oi 174, Woensdag S,7 «Juli SS33F 170" Jaarganr MIDDELBURIiME COURANT. dit nummer behoort een Bijvoegsel. rcie |h, Ulo bij Ufo- Jcast fcrkt leen i de ■nen lund J ge lhen leen li le ■teel pn<t- bnd- ■Van fcee|n |iads- van aats. Iiai.st 1 nicl lustig fitter die Vaair- lliini'- |ngen -eder ler- ge jacht, lel te jErein bo- lliling Kszins |l£e nt 1 wor- mvijl ct en 'Kou- INB I». E. M. Het is in zeker opzicht te betreuren geweest, dat de gezindheid der P,i>av. Staten ten opzichte van de P. Z. Et. M. zich ten slotte moeslt tuften in <een stem ming over een qrediet van vijf ton, welk crediet moest dienen om daarvoor plaat selijke netten in Zeeuwsch Vlaanderen over te nemen. 'Maar de Staten hèdden niets anders om over te stemmen, want er waren geen andere voorstellen; al het andere blijft nog in voorbereiding. vWe noemen het jammer, omdat tegen het denkbeeld van die overname "zelf weinig bezwaren rezen. De ef'varing lieeft bewezen dat verschillende, vooral kleine gemeenten moeilijkheden hebben met de administratie en het beheer van dit distributiebedrijf, wat ook geen won der is, want de kleine gemeentebesturen zijn daar niet op ingesteld. Bovendien heeft de ervaring in andere provincies aangetoond dat het geheele bedrijf er slechts bij wint, door bezuiniging eu doel treffender exploitatie.. Van overneming der gemeentelijke netten kan men dus slechts vpordeel verwachten, en de daar vóór aangewende kapitaaluitgaven zijn wèl besteed, want men krijgt er een tast bare zaak voor in ruil die een commerci- eele waarde heeft. Edoch, het voorstel strandde; de stemmen slaakten, en Ged. Staten hebben bet toen teruggenomen. Maar de stemming liep niet over het al of niet wenschelijke van die overname. De stemmen tegen het voorstel waren de uiting van een ontevredenheid met den gang van zaken, bij de Pi. Z. E, M. Nog erger, ze waren grooleudeels een uiting van gebrek aan vertrouwen in de leiding van de Pl. Z. E|. M. Dat is zeer openlijk in de Statenzi'tling gezegd. De klachten over misleidende cijfers waren daarbij opmerkelijk'. Na- 'tuurlijk krijgt men een verschil, wanneer men, zooals de R. Z. Ej. M. steeds lieeft voorop gesteld, de eerste vijf jaar niet afschrijft omdat dit de slechte jaren zijn, die later worden ingehaald; en men stelt daartegenover, zooals de Statenleden de den. een balans waarop wèl wordt afge schreven en men berekent dan een half millioen verlies. Maar liet geeft toch geen zuiveren kijk op de zaken, wanneer de P. Z. Ei. M. een vpordeelig saldo van de exploitaterekiening "26 vermeldt, ter wijl in de begeleidende balans bijv. de gebouwen nog slaan op het öorspronke- lijke zeer liooge bedrag der bouwkosten. Eu dan kwam er nog bij dat, naar werd betoogd, het bedrag van f 60.000 waarop de aanwezige voorraad koperdraad werd geboekt, vé.él te hoog is. En daarnaast stond de klacht over denMiffeinigen vooruitgang van de elect,ri- ficalie van Midden en Noovclgmep. De opponeerende leden zagen er geen gat meer in. En van verschillende kanten werd de opmerking gehoord, dat, als de nu aanhangige pogingen in Zuid-Beve land en Tholen mislukken, men het be ginsel van een provinciale voorziening maar moet loslaten, en aan de gemeenten vrijheid moet geven zelf ervoor te zor gen. De eJgcn gasvoorziening, van gemeen tewege, door de Mabeg. of hoc dan ook, blijkt het groot struikelblok. De gemeen ten met een Mabegfabriek durven het niet aan, om met het behoud dier fabriek ook nog de provinciale elecljriciteils-vooii"- ziening als concurrent 'in te voeren. En het bleek uit de discussiess, dal men met Goes, met eigen bloeiende! gasfabriek, 1een overeenkomst heeft U-achten te vinden inzake een gemeenschap van gas en elee triciteit, waarover niet in details werd .uitgeweid, eu waarover men nog iu on derhandelingen is, maar waarvan de kan sen zeer gering schijnen. En in Zierikze© en in de stad Tholen, ook met een eigen gasfabriek, is het ook al moeilijk, om dezelfde reden. Men heeft niet geklaagd over gebrek aan ijver van Ged. Staten, of Raad van bestuur der P. Z. E:. M., wat hetzelfde is. Maar men heeft liet vertrouwen verloren dat het de P. Z. E'. M. lukken zal. En toen er nu weer eeu crediet van vijf ton gevraagd Werd, voor die net-over name in Z. VI. heeft de helft van de Statenleden gezegd- neen, dat laten we niét over aan 't oordeel van Ged. Stalen. Dan moe ten die hiaar voor ieder geval me t' een aanvrage komen, zoo dat wij ook nog medezegging daarover krijgen. Dat zijn geen gunstige gezondheids symptomen voor de Pi. Z. E[. M. liet is nog mogelijk dat het lukken zal voor het platteland van Schouwen eeu regeling te maken zonder Zierikzec. Maar nier maar dan misschièu mogelijk. En voor Zuid-Beveland en Tholen zijn de P. Z. E. M.-vooruitzichten nog donkerder. Zoodat we nu blijkbaar in het laatste stadium zijn gekomen van den oorspyon- kelijken opzet: één provinciale voor ziening voor het heele gewest. Dat daar al dadelijk de beslaande netten van Mid delburg, Vlissingen en Terneuzen zijn builengelaten, verzwakte liet principe. Dat werd ook weer losgelaten, toen men toestond dat bel platteland van Wal clieren zou voorzien worden door Mid delburg. En we vreezeu dat men wel gedwongen zai worden het ook voor Zuid Bevelaud op te geven. $Iaar dan wete men wel, dat het dan een nieuw vraagstUK woydt hoe het dan moet gaan met de voorziening van Z. Vlaanderen, want hel wordt niet mogelijk dan den volledigen, op de geheele pro vincie berekenden opzet der P. Z. E|.M. te laten rusten op Z. Vlaaudemen. BANKBILJETTEN VAN 25 GULDEN. De bankbiljetten van f 25 van model 1862 en 1914 worden ingetrokken. 'Van de coupure van f 25 zullen dus al leen gangbaar blijven de ook op de ach terzijde bedrukte biljetten, welke ge dateerd zijn van 11 \Mei 1921 af. Dit zijn de biljetten, opj welke zich boven den tekst een medaillonportret van P[ri us Wil lem 1 van Oranje (Willem de Zwijger) bevindt. TEGEN BINDENDVERKLARING C. A. O. Het Kon. Ned. Landb. Comité heeft in een adres aan den Minister Van A en N. er op aangedrongen de ver verbindend verklaring der collectieve ar beidsovereenkomst niet wettelijk te re gelen. beiden vinden hartstochtelijke UEFdEÖBERS (Ingez. Med.) BINNENLAND. VAN GEND EN LOOS EN DE SPOOR WEGEN. Aan de Avoudp. wordt gemeld, dat de directie der Nederlandsche Spoorwegen aan de firma Vau Gend en Loos, v. h.' Collignon eu Co., te kennen heeft gege ven, dat zij het binnenkort afloopcnde contract met die firma niet wcnscht le Verlengen. De nieuwe autobusonderneming der Nederlandsche Spoorwegen (A. "T. O'.,) zat het bedrijf van van Gent en Loos overnemen, ten einde volgens het blad te trachten, de opbreugst van het goe derenvervoer, dat zich volgens de Spoor wegdirectie in 1927 slecht liet aanzien, op te voeren. Uit Stad @a Proviïssie. Uit Middelburg. Muziekuitvoering door het Midde.1- burgsch Muziekcorps op liet Molenwater en Abdij, resp. Vrijdag *29 Jiïli a.s!. en Zondag a.s. v.m. 8 uur. Uit Ziuid-Boveiaad. De Nederlandsche Verceuiging tot afschaffing van alc. dranken heeft op Za terdag den 6en Augustus a,.s. des na middags twee uur le Goes een bijeen komst van drankbeslrijdersveveenigingen van N. Brabant cn Zeeland beleed waar zal worden besproken le Hoe kunnen in Zeeland alle drank- bestrijdersvercenigingeu samenwerken om te komen tot een krachtige propagan da? in te leiden door L. J. C. Poppe uit Bergen op Zoom, secretaris. 2e Wat kunnen wij doen voor het stichten van plaatselijke drankvvcercomi- té's, blauwe weekcomité's en coiyespon- dentschappcn van den bond voor plaat sclijke keuze? De vraag is gesteld door een lid van de G. V. v. D. aan le wijzen door den B. v. P. K. De bijeenkomst zal worden opge luisterd door muzikale voordrachten. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel). GEMEENTERAAD V.\N GOES. Dinsdagavond vergaderde de raad de zer gemeente. Voorzitter de waarnemend burgemeester, Mr. J. H, M. Stieger. Onderzocht werden de geloofsbrieven van de nieuw benoemde ledeui vajn den raad. Aan de Continental Petroleum Compa ny te Rotterdam werd lot wederopzeg- gings vergunning verleend tot het plaat sen van een benzinepomp mei bijbehoo- rende oudergrondsche pijpleidingen in ge meentegrond aan de Willxelminastraat, te gen een jaarlij koelie recognitie van f 5. Besloten werd aan den heer L. F. G. Kakebeeke wederom voor den lijd van drie jaren le verpachten de jacht op een situkje gemeentegrond aan den West- li a vend ijk. Door den heer J. A. Dootjes was ver zocht om van de gemeente le mogen, pachten een stukje gras"and van de hel ling van den 's-IIeer-Heudri'k(skinderen- dijk teneinde dat le benutten voor zijn kippenfokkerij. Het voorstel van B. on W. om liet verzoek; af te wijzen, aange zien het ongewenscht voork,wam, onmid dellijk aan den weg kleine bedrijfjes le doen vestigen, werd verworpen. Ingekomen was een adres van de af- deeling Goes der vereenigimg „Volkson derwijs", houdende verzoek om aanstel ling van eeu boventallige leerkracht aan elk der scholen A. en B. en een verzoek van het bestuur der VeriienlgiTig tot Be vordering van Christelijk Schoolonderwijs om gelden beschikbaar te stellen tot het Jionoreeren van een kweekeuiiig met akte aan de school dier vereeniging Het voorstel van B. en W* om afwij zend te beschikken op het verzoek van. de afdeeling Goes van de vereeniging „Volksonderwijs", aangezien zelfs in hel gunstigste geval, inwilliging van het ver zoek zou neerkomen op een jaarlijksche uitgaaf vau f 12.600, hetgeen een ie groot bezwaar voor de gemeentekas is ie achten, en het verzoek van de ver eeniging tot bevordering van Christelijk schoolonderwijs, terzijde te leggen, als zijnde niet voor behandeling vatbaar en om, mede in verband met een ingekomen advies van don inspecteur \an het lager Onderwijs, tot 1 Januari 1930 beschik baar te stellen een bedrag naar veden van f 1200, per jaar. opdat aan elk der O. L. Scholen A<. en B, een z.g. kweek©- ling mét? akte- tegen een tegemoetkoming berekend naar f 600 pe~r~j^af, ingaande 1 September 1927 zou kunnen worden tewerk gesteld, werd aangehouden. Thans werd goedgevonden het in een vorige vergadering aangehouden plan lot aanleg van trottoirs in de L. Kerkstraat ook te doen uitvoeren1. De moeilijkhe den welke men meende bij de aanhouding van hel vorige voorstel, zich zouden voor doen, zijn door den directeur van ge meentewerken nagegaan en kunnen wor den opgelost. Door het bestuur der Vereniging voor Christelijk Bewaarschooloiiderwijs werd gevraagd, om vanaf 1 Jan. 1927, hot ge meentelijk subsïdiie aan die school, dab thans is bepaald op f 20 per leerling per jaar, te verkoogeu met f 10 pel' leer ling hel jaar. Op voorstel van B. en W. werd beslo ten aan de ver. een lijdelijke jaarl. bij drage toe te kennen van f 5 per leerling per jaar, zoolang zulks noodzakelijk zal zijn, het geen zal moeten blijken uil een jaarl ij ksch ter goedkeuring over te leggen begrooting en rekening Deze bijzondere bijdrage wordt in to taal geschat op f 1270 per jaar. Door ver schillende sprekers werd aangedrongen op herziening der desbetreffende verorde ning. Aangenomen werd hel voorstel van B. en W. lot liet aangaan van een "geldlee- ning ad f 12.000, met de Eerste Neder landsche Verzekering Maatschappij op het Leven eu tegen Invaliditeit te "s Graven- liage tegen een koers vau 99 pet. eu een rente voet van Rh pet per jaar, weilk geld als aanvullend voorschot zal worden ver strekt aan dc woningbouvvvereeiniging .Nieuw Goesvoor het doen bouwen van nog twee woningen voor spoorwegperso neel. Voor de werkzaamheden vau verbou wing van de beurs, de bewaarschool cn de normaalschool, werden uitsluitend lot inschrijving uitgenoodigd de daarvoor fiii aanmerking komende plaatselijke aanne mers, zulks in verhand niet tewerkstel ling van plaatselijke arbeidskrachten die thans geen werk hebben of spoedig werk loos zullen zijn, waardoor deze aanbe steding hef karakter draagt van eenc on- derhandsche, iu verband waarmede weid besloten perceel A (verbouwing beurs) te gunnen aan C. A. Corstanje 'te Goes voor f 1678 eu perceelen B. eu C. 'ove rige werkzaamheden) aan de heeren J. F. Baarcnds en J. P. Hopmans le Goes voor •f 7996. Do pensioengrondslag van dfen heer N. Janse, gemeente ontvanger, werd met in gang van 1 Juli '27 vastgesteld op f 3100. Teneinde achter de nieuwe woningen aan de Violenstraat (Bouwplan III) oen goeden toestand te verkrijgen, werd be Dagelijksche mond- en tandenver- zorging met O d o i is de grond slag voor mooie en gezonde tanden. De smaak van het O d o 1 is h e e r 1 ij k v e r f r i s s c li e n (1. (Ingez. M<*tö sloten "tot het treffen van eerne overeen komst met de Ambachtsvrouw© van "Kloe- tinge betreffende het aldaar dempen van een sloot en het ffoarvoor Tri de plaats stellen van een afrastering. Bij de rondvraag werd door Oen heer Eclchardt gevraagd om meer banken in dc plantsoenen. De heer Crucrf vroeg n betere regeling bij liet opbreken der stra ten, voor gas, waterleiding enz terwijl door den heer Polier inlichtingen wer den gevraagd over op de plakborden voor komende reclame eener Coöperatie. Daarna sluiting. PUOV. STATEN VAN' ZEELAND. (Vervolg van het Bijvoegsel). Crediet rundvee- fokker ij. Aan de orde is het voorstel tof ver- j leening van een crediet van f 3000 aan de Vereeniging tot verbetering van het Rundvee in Zeeland over de jaren 1928, 1929 en 1930 ter bevordering en aan moediging van de verbetering der vee fokkerij. De heer Boonman wil alleen cre diet verleeuen voor 1928, in de hoop, dat de vereeniging dit later zelt kan doen. Spr. meent, dat het slechts een boercnbclang is, en door de boeren zelf moet betaald worden. De heer De Pauw ziet de izoo cl zake lijkheid van f 3000 subsidie niet in. Bij armlastigen wordt altijd van bezuinigen gesproken, dan moei dat ook hierbij. §pr. steil voor liet bedrag lo halveeren, dus f150 te geven. De lieer v. O e v e r e n begrijpt niet de bestrijding van de S D. Het gaat hier om een cursus, hij verdedigt hel voorstel, dat hij in het bijzonder belangrijk vindt. Dc heer v. Dixlioom zegt. dat het hier ook gaat om gezond vee, en goede zuivelproducten, wat dc volksgezondheid ten goede komt. De heer Koster wijst er op. wal een moeite het kost b.v. in Zeeuwsch Vlaanderen oen goeden vveestapel le krijgen. Het beste fokmaferiaal wordt aangekocht, wat natuurlijk ten goede komt aan de volksgezondheid. De heer Welleman zegt, dat het geld vooral gebruikt wordt voor onder wijs om goed fokvee te krijgen. De keu ringen dragen ook zoo'n opvoedend ka rakter. Ook wordt door dit aanschou welijk ouderwijs de hygiënische bewer king verbeterd, wat zeker in het belang der volksgezondheid is, Men moet inzien, dat de rundveefok- kerij een groot provinciaal belang is. Weet men, dat men hier 90 millioen L. melk van eigen Zeeuwsch vee drinkt? Spr. houdt een krachtig pleidooi voor het crediet. De heer De Pauw zegï, dal meerma len gebleken is, dat zijn partij van het belang overtuigd is van vereemgingen als deze. Doch spr.'s bezwaar is tegen het bedrag. Spr. stelt thans voor de f 3000 voor dit jaar toe te staan. De heer v. d. Putte betoogt, dat 'l hier toch niet alleen een boercnbclang is, doch ook een sladsbelang. Er moet veel gedaan worden om goed vee te krijgen. Spr, spreekl uit jarenlange on dervinding, en beveelt het voorstel van Ged. Stalen zeer aan. De heer v. d. W art wil hel subsidie voor dit jaar geven in de hoop, dat het volgend jaar een nadere toelichting over de uitgaven zal worden gegeven. De heer Welleman wijst er op, dat een subsidie voor een jaar de ver eeniging in groole moeilijkheden kan brengen. Het amendement-De Pauw wordt ver worpen met 22 legen 13 stemmen. liet voorstel van Ged. Staten wordt z. h. st. goedgekeurd. Crediet paarden- f o k k e r jj. Aan de orde is hel verlcenen van een crediet van f 2500 aan de Z. L. M, voor de jaren 1928 en 1929 Ier aanmoe diging der paardenfokkerij. In een afdeeling is voorgesteld het bedrag terug le brengen op f1500, de Z. L. M. draagt maar f 100 bij. Gevraagd is op dc medailles hel provinciaal wa pen te slaan. Van de zijde van Ged. Sta len is toegezegd, dat men dit met de Z. L. M. zal trachten overeen te komen. De heer M o e I k e r verdedigt 't voor stel. Het Zeciiwsche paard heeft een ver maardheid gekregen door de heele we reld. Een goed paardenras is onmis baar De medailles zijn een zeer aantrek kelijk ielszij werken zeer nuttig voor de paardenfokkerij. Ieder loont de me dailles met een zeker genoegen. De fok kers doen dan ook alle mogelijke moei te oiu het ras zoo goed mogelijk te doen zijn. De heer Koster loont met cijfers aan, dat de paardenfokkerij hier iets [achteruitgaat. Spr. zal daarom het cre diet zeer steunen, Ier meerdere aanmoe diging van de fokkers. De heer De Pauw zegt, dat zijn landpunt is als bij dc rundveefokkerij. De bijdrage der Z. L. M. bedraagt f 400. Spr. stelt voor het crediet terug le brengen op f 1500. De heer v. Dixlioom meent ook, dat dc fokkers zelf te weinig bijdragen ei-houding met hel gevraagde bedrag door de provincie. Het gaat hier echter ook om opwekking bij de bewuste be langhebbenden. En die energie is nog zeer lauw. Wij moeten den moed erin houden. Spr. steunt dan ook het idéé om op de medailles het provinciale stempel te graveeren of le slaan. De heer Sonke gelooft, dat het met de medailles goedkooper lean, b.v. van f 2.50 per sluk. Men kan dan voor de waarde van het paard met cijfers ver schil maken. Spr. kan meegaan met het voorslel-De Pauw. De heer v. d. Putte sluit zich aan bij het beloog van den heer v. Dixhoorn en bevoelt ook zeer het voorstel aan. Dc heer De Pauw handhaaft zijn voorstel. Het amendement-De Pauw wordt ver worpen met 23 legen 10 stemmen. liet voorstel van Ged. Stalen wordt z. h. st. goedgekeurd. Gebrek aan plaatsruimte noopt ons liet verslag hier af te breken. Voor heden zij kort vermeld, dat z. h. st. werd aangenomen het voorstel tot aan houding van de adressen belreffende de verbetering vau den weg Westkapel- l e—Koudekerke. Met 325 st. werd aangenomen het voorstel inzake subsidie voor verbete ring van den straatweg Z i e r i k z e e Brouwershaven. Bij liet voorstel van Ged. Stalen lot afwijzing van het verzoek om subsidie van f 500 voor verbetering van het r ij wie 1 pa d VlissingenZoulelande, werd met 28 tegen 8 st. aangenomen een

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1