"Dinsdag 26 Juli 162? 3iétgemakkelijk xrpmaken van hét haar nu-inuaini Mo. 173 170s Jaargang Dit nummer bestaat uit Twee bladen. BINNENLAND. NEDERLANDSCII FABRIKAAT. De Vereen. Nederl. Fabrikpait heeft aan de besturen van alle daarvoor in aan merking komende gemeenten ioi Neder land een schrijven gezonden, waarin de medewerking dezer gemeentebesturen ge*, vraagd wordt, om ten aanzien van jlo aanschaffing van brandbluschmateriaal, het Neder. Fabrikaat niet ten achter te stellen bij het buitenlandsche. van B r e s lc e u s over Gadzandl en Re- tranchement naar Sluis, met zijlijnen van Cadzand naar de haven van Cadzund en van Retranc-hement naar de Belgische grens in de richting ,van Ivnocke, zullen ton algemeenen nutte, ten name van de stoomtram-maatschappij Bre.skens-Mal- deghem, ter uitvoering van de wet Van 19 Mei 1922 (St.bl. no. 340) worden on(U- cagend 3e eigendommen en in de ge-, meente Sluis, aangegeven op de groncï- teelcening, welke ingevolge artikel 12 der Onteigeningswet ter inzage van een je-dcr Iieeft gelegen en vermeld zijn op den staat afgedrukt in de St.ct. noy 142. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel). Uit Stad en frovincie. De Nederlandsche Spoorwegen zor gen dit jaar weer goed voor goedkpope treinen, zulkeen trein gaat .Woensdag 3 Aug. van af alle stations der lijn Vlis- singem—Roosendaal naar Rotterdam en Den Haag, terwijl aan hen die naar Rot terdam gaan, daaraan een gratis rond vaart door de havens verbonden, is met een dei- saloinboolen van de Reederij „Fop Smit en Go." Deze tocht door de havens kunnen wij uit eigen ervaring ten zeerste aanbevelen. Men doet daar voor goed* aan het station Beurs uit te stappen en zich direct naar het stati on Maas te hegeven por tram of te voet. Vandaal- vertrekt de boot ruim <3en half uur na aankoms-l aan station Beurs. Men zie verder aanplak- en strooibil jetten en advertenties. Uit Mididelburg. Het programma voor liet derde abonnementsconcert op morgen, Woens dagavond, in het Schuttershof alhier te geven door het Middelburgsch Mu ziekkorps, luidt als volgt 1. San Lo renzo", Marclie van G. Allier; 2. Ouver ture van de Opera „Iudra" van F. von Flo tow; 3. Espana, Wals naar Em. Cha- briers Rhapsodic van E. Waldileufel; 4. Meditation (Avé Mari|R) sur le Ier pré lude de J. S. Bach van Chy Gounod; 5. Fantaisie over motieven van de opera „Cavalleria Rusticana", van P. Mascagni; (6. Ouverture van de operette ..Das Mo del!" van F. von Suppé; 7. Valse pou- drée. van Fr. Popy; S La Voix des Clo ches" (Reverie) van A. L'uigimi, on 9. „Fantaisie" ou „Scène de Ballet" van Chr. de Beriot. De nummers 1, 5, 7 cin 9 worden voor de eersle maal door het korps uitgevoerd en nummer 2 voor het 'eerst op deze con certen Uit Vlissingen. Vanwege de Reddingsbrigade (|»e Vlissingen zijn bij de z.g. „Tweede duinen" bij Zwanenburg op de golfbre kers palen met borden geplaatst waar- Op is vermeld: „Verder zwemmen levensf- gevaarlijk", terwijl bij verschillende in gangen naar het strand waarschuwings borden staan met het opschrift: „Zwemt hier niet bij laag water. Levensgevaar lijk." Elestro Bioscoop - Markt. Vanaf heden tot en met Donderdag laatste opvoeringen van „DE STRIJD OM HET ROODE GOUD" met de Politiehond „RIN-TIN-TIN" in de hoofdrol EEN BUITENGEWOON SUCCES (Ingez. Med.) Uit Walcheren. Zaterdag j.l. werden te Arnemui den uit een schuur een hoeveelheid Zakken vermist. Door de politie werd een onderzoek ingesteld. Het bleek dat een Pioopman uit Middelburg, zekere S., den diefstal had gepleegd. Bij nader onder- Zoek is eveneens gebleken dal voornoem de koopman zich had schuldig gemaakt aan diefstal van zink van een woning, staande in den Broeder- en Zusterpolder onder de gemeente Wolphaartsdijk. Het gesfolene was inmiddels verkocht aan een opkooper te Middelburg, 'alwaar het door de politie werd in beslag genomen. Uit Zuid-Ba velani. In de te Borssele gehouden ver- jgadering van ingelanden van den Van Citterspokler werd de volgende aanbeve ling opgemaakt voor Dijkgraaf van dien polder: 1 J. de Winter te Nieuwdorp, 2 J. van de Velde, te Borssele, 3 J. L|. Ri chel, te Borssele. Uit Zeeuwseh-Vlaandereu O. D. De raad der gemeente W e s t d o r pe besloot aan de landbouwtentoonstelling le Hulst een subsidie uit de gemeentekas van f 25 toe te kennen. In verband met enkele wenken van den inspecteur der volkshuisvesting wer den^ uitbreidingsplan cn bouwverboden «enigszins gewijzigd. De geloofsbrieven der nieuw gekozen fa ad sleden werden in ord? bevonden Uit Zeeuwsch-Vlaanderen W. D. Bij Kon. besluit van 20 Juli is be paald Ten behoeve van den Tramweg DE RAADSVERKIEZING TE AARDEN- BURG, In de raadsvergadering gehouden op Maandag 25 Juli, waren aanwezig alle leden. Ingevolge het reglement van orde, stelt de voorz. voor om' jn afwijking van de agenda eerst de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden le onder zoeken. Ilij benoemde daartoe een com missie bestaande uit de heeren Lannoyc en Blondcel, beiden R. IC. en den heer Rcepïïfaker. Na onderzoek dat geruimen lijd dunr- dc las de secretaris" de conclusie voor, waartoe de commissie was gekomen. De meerderheid, oppert geen bezwa ren tegen de toelating der gekozenen. De heer Reepmaker echter oppert bezwaren, omdat bij de verkiezing enkele artikelen (65, 86. 87) niet zijn nageleefd. (Ter op heldering zij hier nogmaals vermeld, dal bij de verkiezing voor den gemeenteraad in stemlokaal twee in hwofdzaak, liet publiek geen toezicht kon hebben op het openen der stembiljetten, dat <jr verder rumoer in het lokaal werd gemaakt, dat behalve de voorz. meerdere personen de stembiljetten hebben geopend en dat door het groote aantal ongeldige bil jetten, aan fraude gedacht werd, wat ook ï-eeds is komen vast te staan). Als een donderslag hij klaren hemel leest de burgemeester daarna een stuk voor, dat de Raad der gemeente Aardenburg, overwegende dal uit hel advies der commissie blijkt dat de geloofsbrieven zijn in orde bevonden, overwegende dat niet is in acht ge nomen dat de voorzitter alleen de bil jetten moet openen, besluit de verkiezing ongeldig te ver klaren. De heer de .Wispelaere zegt, dat het hem verbaast dat de voorzitter zoo veel tijd heeft laten verstrijken, vóór hij met een dergelijk voörstel komt. Waar om is hij er niet direct me'de gekomen1.' Waarom heeft U dat niet in het hoofd stembureau naar voren gebracht' De voorz. zegt, dat dit zijn zaak is, dat in het slembureau gceu lclachten zijn naar voren gebracht, doch nadien zijn klachten, als zoude gehandeld zijn in strijd met de wet, naar voren ge bracht De heer de Wispelaere zegt, dal hij in Rotterdam iemand van een stem-" bureau heeft gesproken, die zeide dat al daar ook door een 6 tal personen de biljetten zouden zijn geopend, waaronder zelfs 2 minderjarigen, cn dat ook op meerdere andere plaatsen, handelingen als hier geschied zijn. Je valt me ontzettend tegen, zegt de Wispelaere, „ben jij nu een Roomschem burgemeester!" De voorz. zegt dat hel hem gebleken is dat de wiel niet is nageleefd, en als burgemeester is hij verplicht de wet te handhaven en den raad er op te wijzen, dat hier niet volgens de wet ge handeld is. Dc heer de W,i spel acre hoopt, dat de. raad met hem mede gaat. De lieer Blondeel zegt, dat de voor zitter al die klachten had kunnen voor komen. De heer Cuelenaeye verklaart met dhr. dc Wispelaere mede te gaan en tegen het voorstel van den burgemeester te- zullen stemmen. Mevr. v. d. Broeckc maakt er den voorzitter op aftent, dat hij nu bezwaar maakt tegen de wijze van openen der bil jetten, ter wijl toen zij in stembureau 1 er hem op attent maakte, hij zeide dat zulks meer gedaan werd. en wel om den i afloop te bespoedigen. Ook meent zij, dat gezondigd is tegen de art. 65 en 87, die behelzen, dat de la- fel zoodanig geplaatst moer wezen, dat alle handelingen voor het publiek zicht baar zijn, en dat krassen en stfepen die niet door dc kiezers zijn aangebracht, nieL tot ongeldigheid der stemmen kun nen leiden. Mevr. v. d, Broecke wil nog even de vermoedens van fraude te berde bren gen doch de voorzitter roept haar tot de orde. De voorz. zegt, dat het hem gebleken is, dat het publiek wel degelijk allies kon zien. De heer Reepraaker verwondert zich er over, dat de burgemeester de ver kiezing ongeldig wil laten verklaren, op een feit, dat door hem zelf is uitgelokt, daar in stembureau 1 op zijn voorstel de opening der stembriefjes op onregel matige wijze heeftplaatsgehad. De bur ge m. geeft hierop antwoord en vraagt of de heer R. nog iets wil zeg gen, waarop deze antwoordt „och neen, het geeft toch niets". De heer v. d. Hooft dpulct er zijn spijl over uit, dat het stukswaar de voor zitter nu mede voor den dag komt, niet ,|er inzage lag, doch nu als een verrassing te berde komt. De voorzitter, zoo zegt hij, heeft moed willig den tijd bekort om inzage te krij gen van de te behandelen stukken, cn hij beschouwt dan ook 't indienen van "t stuk van den voorz. als de zooveclste come- die die in de raadszaal wordt afgespeeld. Het staat als een paal boven water, zegt hij verder, dal hij het grootste deel der bevolking een wantrouwen bestaal tegen de leden van stembureau twee, redenen waarom hij zou willen voorstellen, de samenstelling van dit bureau le wijzigen. Omdat ik Uw voorstel echter niet ver trouw zal ik er ook niet voor stemmen. De burg cm. roept dhr. vt d. Hooft tot dc orde. De heer Lannoy e zegt, dat de lin ker partij allerlei spijkers op laag wa ter zoekt, om aan hel bewind te komen, en hij gelooft, dat als dit imocht gelukken het geen zegen voor de gemeente zou wezen. De heer y. d. Hooft zegt, dat dit evenmin iels met de geloofsbrieven te maken heeft, en wordt hieyom voor den tweeden keer tot de orde geroepen. Bij hel in stemming brengen van het voorstel van den Burgemeester wordt dit verworpen met 4 R. IC. tegen cn 3 links blanco. Hierna wordt de conclusie der rap porteurs. om de niemvgekozen leden toe le laten met 4 teglen 2 goedgekeurd en 1 blanco; (van v. d. Hooft.) Naai- aanleiding van het goedkeuren der geloofsbrieven van de nieuw ge kozen raadsleden, is dooj de leden van de linkerfraclie in den gemeenteraad, beroep aangeleekcnd bij Ged. Staten. (Op het verdere in deze vergadering behandeld, komen we nader terug PROV. STATEN VAN ZEELAND. (Vervolg van liet Bijvoegsel). Electr. voorziening. Bespreking. De heer Welleman zegt. dat er a. h. w. een zesde zintuig noodig is om de zaak behoorlijk uit elkaar te hou den. *t Is soms net oT Ged. Staten ér ook niet meer uit kunnen. Dezelfde hee ren als die van den Raad van Bestuur zijn die van Ged. Staten. In deze zaak zijn vooral de volgende kwesties naar voren gekomen. Ten eersle het soepeler maken der gemeentelijke garantie. Hiermede is afgeweken van den vroeger afgebakeiiden weg. Er is over die garantie al heei vlug veel le doen geweest. Al heel gauw is gezegd voor dc Midden- en Noordgroep- Wij moeten verzekerd zijn van een minimum afname van stroom. Destijds is toen besloten f 25 per aansluilbaar perceel vast le leggen in de Statenbesluiten, Op dit cijfer waren alle berekeningen gegrond. Doch toen werd gezegd, dat dit wel wal te concreet was en kwam nel praedicaat ^circa. Dus toen was aan Ged. Staten al gelegenheid gegeven soepeler te zijn. Deze garantie geeft een- radicale ver dcring. Spr. geeft een overzicht hoe 't tol nog toe ging. Deze garanliebepaling, waarover thans met de gemeenten overleg wordt ge pleegd, is zeker voordcelig voor de ge meenten. Spr. gelooft dat zij voordeeliger is dan dc vorige. Doch hoe zal 't. gaan -met dal geleende gcid? Door een en an der zulten wij voorlpopig ook niet den prijs Runnen veringen, flier hangt weer het stroomverbruik van af, dus komt er weer een vicicuse cirkel. Voor spr liggen echter de groote moeilijkheden vooral bij de gasgemeen- ten. Deze durven de concurrentie niet aan. Men zou een belangengemeenschap riToetcn stichten tusschen pas en elec- triciteit. In de Middengroep moet men in deze rienting werkzaam zijn geweest met Goes, cn de zaak moet toen op Goes zijn argesprougen. Er is in de af- deelingcn gezegd, dal dc gasfabrieken er in worden gebracht naar de boek waarde, doch spr. had zich gedacht, dat van deze boekwaarde een redelijk bedrag zou* moeten worden afgeschre ven. Nu zouden er nieuwe plannen zijn, doch de gasgemccnton zouden er niet aan deelnemen. Dooi een en ander gelooft spr., dat men de moeilijkheden niet door een nieuwe garantiebepaling zal ondenangeu. Spr. wijst cr op, dat hel R. K. zie kenhui.? te Goes zich lol de P. Z. E-, M. heeft gewend, doch spr. acht dat geen goede koopmanschap. Wij moeten niet afwachten. Het tweede onderwerp, dat naar vo ren is gekomen, is het crediet voor de overname der netten in Z, Vlaanderen. Ook hier is de opzet spr. niet recht dui delijk. Is de P. Z. E. M. zelf naar de gemeenten gegaan? Dat klopt niet met den aanhef van het voorstel, dat spreekt van een verzoek van gemeenleu. terwijl er later wordt gesproken van gemeen ten, die mogelijk wel bereid zijn tot overname. In het besluit is verder geen rente- bedrag genoemd, Spr. zou de rente van den dag willen hebben, en Qe leening uit willen geven op anuuïteilen. Spr. ziel verband tusschen dit voorstel en het garantiesysteem. Hij gelooft dat men door het crediet te verleenen de laatste banden met de P. Z. E. M. zal doorsnijden. Al zeggen Ged. 'Stalen, dat zij eerst den Raad van Advies zullen hooren over het crediet, zoo kunnen toch de Staten weinig invloed uitoefenon. Er zijn voor spr. nu twee mogelijk heden le geen crediet te verleenen; 2e aan dal crediet voorwaarden le verbin den, dat Ged. Stalen telkens bij de Sla- ten moeten komen. Er is wat dat be treft gesproken, dat de Staten de over name van ie'der net moeten goedkeuren. Spr. behandelt dan de exploitatiere kening en meent, dat die geen juist beeld geeft. Uit hel pas overgelegde stuk blijkt het, dat hij gelijk heeft. Spr. gelooft, dat een verlies van 5 a 6 ton nog niet zoo ver van de waarheid af ligt. In Zeeuwsch Vlaanderen zijn al vrij groote verliezen geleden. Ook zijn er groote kosten gemaakt voor de voorbe reidingen van dc Midden- en "Noordgroep. Daardoor is hel te begrijpen, dat men huivert weer een crediet toe le slaan. Spr. gelooft, dat de P. Z. E. M. toch wel wiskundig zeggen kan, wal haar de overname van een net waard is. Door een en ander is naar voren geko- fnen de wcnsch voor de instelling van een technisch adviseur. Spr. gelooft ech ter uiet, dat het aan technisch toezicht ontbreekt, doch veel meer dient de klem- loon gelogd op de economie. Spr. wijst op vertrouwensmenschcn uil de streek, waaronder dan eenige technici zouden teijn; zij zijn gevormd in den Raad van {Advies, doch die regeereu niet. die ad- •isceren alleen, en bovendien is hun in deze zaak hun advies niet gevraagd, evenmin als in de concessickweslie melt het rijk. Tegen een technisch adviseur zal spr. [Zich niet verzetten, alleen dien niet voor- stel.en. Wat de rechtspositie san het personeel betreft, spr. geiooft, dat de ontslagkwesties streng formeel zijn be handeld. Spr. wijst er op, hoe 't nu gaat, Een Raad van Bestuur desavoueert niet gaarne zijn eigen klireleur, en op de aandeelhoudersvergadering is alleen 'de vertegenwoordiger der provincie stemgerechtigd. In de pers is er al op 'gewezen, dal hier iels is, dat niet klopt. In alle afdeelingen is ook betoogd, dat het personeel eigenlijk rechteloos is. Men •il een oplossing. Ged. Staten willen den Raad van Advies hooren, doch hier bij blijkt, dat dit college den polsslag van den tijd niet begrijpt. Behalve mr. Dielemau, blijkens zijn openingsrede in de jaarvergadering der Z. L. M. Direct na de ontslagbesluiten hebben de V. D. leden een motie geformuleerd doch deze niet ingediend vóórdat zij hel antwoord van Ged. Staten hadden ver nomen. Vandaar dat do V. D. fractie ,haar motie thans handhaaft. (Deze is gis ter gemeld). De heer O verhof zegt, dal de S D. fractie steeds voor de eleclrificatic is geweest. Spr. had dan ook liever woorden van hulde en dank besproken De exploilalie-uilkomst in Zeeuwsch Vlaanderen is weinig moedgevend voor de clectrificatie van de rest 3er pro vincie. De heer Dieleinan heeft zich in 1922 zeer optimist geuit; hij zeide. dat de kosten nog minder zouden zijn dan oorspronkelijk verwacht werd. Nu begrijpt spr., dat er heel wat komt kijken bij de electrificatie, en veel op timisme noodig is, om ondanks alle te genslagen toch vol te houden. Spreker heeft dal optimisme steeds zeer bewon derd Dat neemt evenwel niet weg, dat misschien 25 pel. van dat optimisme is uitgekomen Den volgenden keer, dat de heer Dieleman sprak, was deze zelf heel minder optimist. En nu wordt er een exploitatiereke ning gegeven met f25 000 viilst. Doch in werkelijkheid is er sprake van groolc is voor alle soorten van Tmbi- kapsels, welke in9teedsorigineeler,veelvuldiger en smaakvoller vorm in de mode ko men, een voorname eisch. Daarom komt voor bet bubikopje slecbts dét ver zorgingsmiddel in aanmerking, hetwelk aan bet baar een groote soepelheid geeft en liet tevens een frisschen geur, zachte volheid en zijde- aebtigen glans verleent. En dit ver zorgingsmiddel is; Pixavon! Geen der gewone vloei bare zeepen bezit ook maar bij benadering de heilzame werking ran Pixavon. Eischt altijd Pixavon (slechts inge sloten origineels fles- schen) zoowel voor eigen gebruik, alsook in den kapperssalon. 1hflac.: Fl. 1,50 lkflac.: Fl 0,90 (Ingez. Med.). tekorten. Vijf jaar hebben geen afschrij vingen plaats gehad: op iedere hegroo- ling slaan de gehouwen en machines te gen aankoopwaardc geboekt. Voorts wordt er steeds een bedrag afgewenteld voor de voorbereiding van Midden- en Noordgroep. Spr. vindt dal op zich zelf billijk, doch als de P. Z. E. M. in Midden- cn Noordgroep slil moet staan, dan kan men niet meer afwentelen. Spr. gelooft, dat men eerder op een tekort van een half milliocn moet re- keuten. Dc toename van hel aantal aan sluitingen in Z. Vlaanderen neemt dit tekort niet weg. Voor eenige teleurstel- is dus wel plaats. Op het oogenbhk wordt er voor Z. Vlaanderen alléén bijna net zooveel ten koste gelegd als voor de heele provincie. Nu vraagt men voor dat gedeelte nog een crediet. En dan zijn e er nog niet. Want de overname van jN'cuzcn is er nog niet bij. Spr. gelooft, dal mogelijk de gemeen ten de scnukl zijn van dit weinig succes, doch locli ook wel voor een groot ge deelte olgens spr. de leiding der P. Z. E. M. Er is geen vaste leiding ge weest; men neemt z, i. verschillende maatregelen te laat. men wacht le lang. Dal blijkt nu uit den detailverkoop, wat spr. nader aantoont. Ook met de even- tueele overname van Neuzen is 't zoo gegaan. Als ze toentertijd meer durf had gehad, zou dal groote besparing hebben gegeven. Spr. 's fractie heeft al- zoo niet veel \erlrouwen in de leiding, wat ook al niel versterkt is door de houding bij de ontslagen. Daarom is spr.'s fractie huiverig om hel crediet goed ie keuren. Spr.'s fractie zou nochtans bereid zijn het gevraagde half milliocn te geven, als de toezegging werd gedaan. ,dat een adviseur werd aangesteld, die ook van economische aangelegenheden versland heeft. Ged. Stalen vinden dien echter niet noodig. En voorts als tweede voor- waaide, dal men de verschillende bedra gen voor ieder net afzonderlijk ook af zonderlijk bij dc Stalen aanvraagt. Over de Midden- en Noordgroep valt nog weinig "te zeggen Men heelt na het échec met de centrale te "Vlissingen nog van allerlei geprobeerd. Denken Ged. Stalen, dal er nog wat van terecht kan komen? Als cr geen onverwachte ob stacles komen, komt het in orde, zeiden Ged. Stalen. Doch de obstacles van de Mabeg en de garanlie %jn er nog. 't wordt nu wol gemakkelijker gemaakt met do nieuwe garantiebepaling, doch daar mee komen wij er nog niet. De Mabeg- kwestie is er dan nog. Vroeger liad men al eens gedacht over belangenge meenschap en gelukkig is men er nu druk over bezig. De zaak moet echter eerst nog bij de Stalen komen. Spr. ge looft nu wel, dat als men geen overeen komst kan krijgen met de gemeenten, dan de electrificatie voor de Midden- en "Noordgroep door de P. Z. E. M. verkeken is. 'Laten Ged. Stalen dit voor de najaars- zilting inzien. Laten zij dan zeggen: "Wij hebben overeenstemming met Goes, of anders zeggen Wij kunnen niet tot over eenstemming komen. In 't laalsle geval moet Goes worden vrijgelaten. Ook met de P. N. E. M. is er nog geen overeenstemming Men onderhan delt echter al sinds 1922. Spr. dringt aan op meer voortgang. Ier wille van de electrificatie van de Noordgroep. Stuit

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1