pp* Vrijdag 22*Juli 1927 BIGGELAAR'S Mo, 170, MIDDEL 170' Jaargang CHE COURANT ïïfj dit nummer behoort ©en Bijvoegsel. DE VACCINATIEKWESTIE TE GOES. Naar aanleiding van ons artikel van Woensdagavond, werd gisteravond in „De Zeeuw'' een opmerking gemaakt, die ze ker de aandacht verdient. Wij hebben vermeld de door de Goe- sche Crt., als meening in medische krin gen, weergegeven veronderstelling dat sommige kinderen de smetstof in zich dragen, die door de vaccinatie tot ontwik keling komt. De schrijver in „De Zeeuw noemt dit „waarschijnlijk onjuist'. „De smetstof der encephalitis zoo schrijft hij, schijnt op een of andere wijze in de cacciaiele te zijn geraakt, en met deze te wortten vooftgeplant en in het .lichaam der gevaccineei'- den te worden gebracht. Wanneer deze meening juist mocht zijn, dan is zij zeker van zeer groote beteekènis. De schrijver in „De Zeeuw1' verwijst in verhand daarmede naar het debat over dit onderwerp op de door ons ook in herinnering gebrachte vergadering te Middelburg van den Ned. Mij. totbevord^ van Geneeskunst van December j.l. Ook wij hebben die vergadering bijgewoond, en herinneren ons dat een der sprekers dr. J. Weijerman de vrees uitsprak dat de entstof te sterk gemaakt was, en dat de proefnemingen die gedaan zijn ten op- opzichto van het vervaardigen der ent stof nog niet voldoende gevorderd waren om. ze reeds in de praktijk toe te pas sen. We herinneren ons echter eveneens dat toen door andere aanwezige medici werd bestreden, dat de entstof zelf de oorsprong der encephalitis was; betoogd werd van die zijde, dat de vaccinattie werkte als prikkel tot ontwikkeling van een reeds aanwezige maar latente her smelting met encephalitis. En er is toen ook gesproken over verschil in sterkte van de entstof uit de Rotlerdamsche en Amsterdamsche koepokinrichtingen, die haar leveren voor het lieele land. Als leek hebben wij geen conclusie uit die uiteenloopende meeningen dur ven trekken. Maar wij hebben toen niet gehoord de meeding dat de smetstof vau de encephalitis aanwezig is in de ent stof. Die bewering is nu openlijk, zij het als waarschijnlijke veronderstelling uitge sproken. Aan de overheidsorganen op dit gebied is nu allereerst de laak om daarnaar onderzoek U? doen ,eu daarover licht te verschaffen. Vanzelf zal daarbij dan ook worden ge daan wat „De Zeeuw vraagt, n.l. een, on derzoek instellen of werkelijk de Am sterdamsche inrichting, meer dan, cleRot- terdamsche, stof levert ,die Lot ziekte verschijnselen aanleiding geeft. Met ver nietiging van alle Amsterdamsche stof, zoo dit verschil mocht blijken te bestaan. En dan niet binnenskamers maar publie kelijk tot geruststelling van het publiek, Het slot van het artikel in „De Zeeuw luidt: „Als echter het gevaar op die wijze niet met zekerheid op hare veranl" woordelijkheid gekeerd kan worden, trekke de regeering dc dan alleen nog maar mogelijke consequentie en ga over tot wetswijziging, waarbij de verplichting tot vaccinatie uit onze wetten verdwijne". Na hetgeen wij in onze vorige beschou wing schreven, behoeven, we niet meed aan te toonen dat we het daar geheel mee eens zijn. men nu niet meer te Middelburg in een sigarenwinkel zal binnengaan of bij een ververschingsplaats aanleggen. Maai* laat liij dp zaak toch wat ruimer bekijken. Intusschen verklaart spr. zich bereid djp zaak nog eens met den heer de Veer na te gaan en spr. zal trachten hem van de juistheid! van het dpzerzijdsch inzicht te overtuigen. Met bespreking van nog eenige dère onderdeelen werd het ontwerp-wej- genfonds aangenomen. Eenige kleine ontwerpen werden Z£ii- d|er veel discussie aangenomen, en toen kwam aan de orde: het zevende leerjaar. Het is aangenomen zh. sh maai* de heeren Verkouteren en de Gijse- laar beiden Chr. H., Lieten aanteekeuen dat zij er tegen waren. De heer D e J o n g (R.-K.) en Ossenr dorp (S.D.A.P.) verdedigden het zeven de leerjaar. De heer C o 1 ij n liad wel liever het geld zien besleed voor veffceterjug der zesjarige eenmansscholen, maar kon er zich moe vereenigen als op hot platte land het bezoeken van een lagere land bouwschool gelijkwaardig werd be schouwd met het zevende leerjaar. Minister Waszink beloofde te zullen trachten aan den wensch te vol doen. Tegenover de aandraag van den heer Ossenc^orp om de schoolbesturen en ge meenten vrij te laten in het benoemen van onderwijzers, hield de Minister vast aan het voorschrift om daarvoor aller eerst wachtgelders te nemen. Vau de 2 millioen die het Rijk nu voor onderwij zers op wachtgeld betaalt, zou 'dan ze ker 1.3 millioen afgaan. BINNENLAND. DE RAADSVERKIEZING TE BERGEN OP ZOOII. Na het collectief bedanken voor hun benoeming tot lid van den gemeenteraad van d^5 candidalen der R.-K. Staatspartij, heeft ook dp heer Van Melle, voorko mende op de gezameiijke caudidatenlijst dpr anlirevolutionnah-cn en chrislelijlc- historischen, voor zijn benoeming be dankt. Nn is gekozen verklaard dr. Dijk land^ geneesheer-directeur der slichting Vrederust. Bij geruchte wordt vernomen dpt ook hij zich de benoeming niet zal laten welgevallen. Ook van d,e dissiden ten en de candidaten der vrije lijst, die thans gekozen zijn verklaard,', is nog jeen bericht ingekomen, d,at zij de be noeming aannemen. KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting van Donderdag, Van plaatselijk Wailchersch belang was hetgeen bij de behandeling van het We genfonds de Minister van 'W,ater- sta at antwoordde op de opmerkingen van den heer de Veer over den weg Middelbur g—V l is sin gen. Hoewel bet Rijkswegenplan nog niet aan de orde is zei de Minister reeds liet volgende De Waterstaat acht een goedpn rijks weg van Vlissingen naar Bergen op Zoom noodig. Een van cfp allereerste eisclien is ervoor te zorgen d(at men djen grooleii weg voor het snelverkeer niet d|Oor dp plaatsen iheenlegl. Men moet dien weg zooveel mogelijk krijgen buiten d|e plaat sen. Ziet nu eens, hoe mooi d!e rijkswa- te,*>!aat zich dfien weg Bergen op Zoom— Vlissingen heeft gedacht. De weg is ge nomen rechtstreeks naar Vlissingen, niet een aftakking naai' Middelburg. Maar nu zegt d(e heer de Veer: je moet dein weg nemen door Middelburg heen en aan die aftakking is geen behoefte. Maar wat is er tegen om d,en weg zóó aan te leggen djat iedereen Middelburg en Vlis singen kan bereiken? De heer de Veer vreest blijkbaar, dat gunning ot plaatsen van een benzine pomp in de Wilhelminastraat; een verzoek van L. F, Kakebeeke om ondershands te mogen pachten de jacht op een stukje gemeentegrond; een verzoek van J. A. Dootjes om on dershands te mogen pachten een stukje gemeentegrond aan den 's H. Hendriks- kinderendijk; een voorstel tot het leggen van trot toirs in de Lange Kerkstraat, met over legging van een. teekening die verlaging van de bestrating op enkele puten aan geeft; een voorstel om met afwijzing van het verzoek van de afd. Volksonderwijs tot aanstelling van een boventallige leer kracht aan elk der scholen A en B, en met terzijde legging van het verzoek der Vereen, t. bev. v. Chr. Onderw. voor een kweekeling met acte aan de scho len A en B een kweekeling met acte te benoemen tegen f600 p. j.; een voorstel om aan de Chr. bewaar school tijdelijk f5 meer per leerling per jaar te verleenen, boven de nu genoten f20; een aanvullende leening van f 12.000 aan te gaan bij de Eerste Ned. Verz. Mij voo* den bouw van woningen voor spoor wegpersoneel; een voorstel tot onderhandsche aanbe steding der werkzaamheden voor ver bouwing der beurs, de bewaarschool en de voormalige bewaarschool; een voorstel tot het treffen van een overeenkomst met de Ambachtsvrouwe van KJoetinge voor het dempen van een sloot, grenzend aan bouwplan III, Met de Staatscourant van 20 Juli zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek „Zuid-Beveiand" G. A. te 'sHeer Arendskerke. Te Borssele werd door de afd., „Borssele'' van „Volksonderwijs" een be drag van f 57.11 bijeengebracht voor het l'onds lot steun tegen kerkelijken dwang. De verkoop van 150 bloempjes bracht f 22.86 op, terwijl de rest op een lijst door voorstanders van openbaar onder wijs werd ingeteekend. 16 Juli in de provincie Zeeland bedroeg: Roodvonk: Neuzen 1. Encephalitis lethargica: Goes 1. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel). (lngez. Mc! Uit Stad en Provincie. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen bij den ontvanger der registratie no. 1 te Middelburg, f 15.7o voor gewetens- geld, wegens over de jaren 192-1—1925, 1925—1926 en 1926-1927 te weinig be taalde vermogensbelasting; den inspecteur der directe belastingen te Middelburg f 535.65 wegens ge- we tensgeld; den inspecteur der directe belastingen enz. te Hansweert f920.02 wegens le weinig betaalde belastingen naar in komen en vermogen over 19221923, 1923-1921 en 1921-1925. Uit Middelburg. In het bijvoegsel van dit nummer komt een publicatie voor, waaruit blijkt dat de nieuwe verordening inzake het verkeer is afgekondigd en dus in werking is getreden, wij -raden een ieder aan om er goed kennis van te nemen. De opbrengst van den bloempjesdag alliier. ten bate van Santos bedroeg gisteren f 258.81. Uit Vlissingen. Te V1 i s s i n g en geeft Zomla^ avond de Posllanfare ecu concert op den Boulevard. UÜ Zuid - B e v e 1a n d. Dinsdag a.s. komt de gemeenteraad van Goes bijeen. Op de agenda staat o.a.: onderzoek geloofsbrieven; l verzoek van de Con. Petr. Cy. om VOOR DE SLACHTOFFERS VAN DE STORMRAMP. Voor de door de hagel- en stormram pen van 31 Mei1 Juni getroffenen is sedert de vorige" opgaven weder inge komen bij den penningmeester van het Provinciaal Watersnood Comité in Zee land; Opbrengst inzameling gehouden te Vrouwepolder en Gapinge 557. Graauw 145,30; Goes (nagekomen gif ten) 12.St. Philipsland 886.22; Stoppeldijk 188.20; Oosterland ƒ626.55; Duivendijke 234.30; Haamstede 644.50 Brouwershaven 500; Zaamslag 316.20; Philippine 147.60. Voorts van: L. S. J. D. 12Schiet vereniging „Medioburgum" 35. Neefjes en nichtjes van Tante Dolly 0.75; Opbrengst Liefdadigheidsbal café „Admiraal de Ruyler" te Ter Neuzen ƒ50.N.N. ƒ2.50; Herv. Meisjesver- eeniging „Nut en Genoegen" te Baar land 30.Y. Z, ƒ2.50; maakt samen met de vorige opgaven 48.861.29. BUITENLAND. Uit Tholen In de Woensdag te Stavenisse gehouden vergadering van ingelanden van het waterschap „Stavenisse" werd vast gesteld de rekening en verantwoording over het dienstjaar 1926—'27. De inkom sten hadden bedragen f 29.239.91 en dc uitgaven f20.934.225, zoodat de reke ning sloot met een goed slot van f 8305.583. In de te Stavenisse gehouden vergadering van den dijkraad der water- keering van de calam. polders Oud Kem- peushol'stedc en Moggershil werden voor- loopig vastgesteld de rekeningen over het dienstjaar 19:.^>—'27: die van het dijkvak Oud Kempenshofslede in onlv. op f 8961.66 en in uilgaaf op f 7290.73, alzoo met een goed slot van f 1670.93; die van hel dijkvak Moggershil in onlv. op f 2504.77 en in uitgaaf op f 15.S00(905, alzoo met een tekort van f 13.296.135, waax-in door hel Rijk is bijgedragen f9224 en door dc Provincie f 4612, zoo dat het goed slot bedraagt f 539.8G5. Uit Zeeuwsch-Vlaanderen O. D. Te S e 1 z a c t e liet Woensdagoch tend een broeder-onderwijzer in de ka tholieke school een zijner leerlingen het gemaalde werk van de klasse ophalen. Een der mede-leerlingen maakte zich over dit feit zoo geweldig boos, waar schijnlijk wegens naijver, dat hij zijn schoolmakkei'-ophaler een slag in het aangezicht gaf. Onmiddellijk hierna be gon het linkeroog van den getroffene zeer sterk op te zetten, naar aanleiding waai vau onmiddellijk een geneesheer werd- ontboden. Deze het ergste vree- zende, liet den getroffene onmiddellijk huiswaarts voeren, alwaar' de knaap na eenige uren overleed. Door dit buitengewoon geval liecrscht in Selzaete een groote verslagenheid. Uit Zeeuwseh-VBaanderen W. D. Donderdagmorgen kwam een op den weg Ooslburg—Draaibrug voor den molen van de VI. te Ooslburg fietsende vacanliegast uit Den Ilaag on der een Belgische touringcar terecht. Een op den weg staande kar belemmerde het uitzicht van 'den fietser, waardoor hij de auto uiet zag aankomen. 'Toen hij voor de kar uitweek, kwam hij in aanraking met de auto. Naar omstandigheden liep het ongeval vrij goed af; de tourist had nogal eenige pijn in de zij en werd in een passeerende vrachtauto naar Oostburg gebracht, waar hij zich onder geuceskundige behandeling stelde. De Reis kwam er minder goed af deze was geheel in elkaar gedrukt: Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 10 tot en met Mqemeen Overzicht. Dc 1loolconfercntle. Tot Cecil en Bridgeman zijn terugge keerd, ligt thans het werk der ilootcon- ferentie volkomen stil. Bridgeman werkt intusschen hard in Londen, en heeft vooral gister een drukken dag gehad met allerlei besprekingen, o. a. met Chamber lain. Hij zal nu in een kabinetsraad rap port uitbrengen over de" besprekingen en hun resultaat. Koning Ferdinand v au RocmeniiiV j Het stoffelijk overschot .van den koning is per extra trein naai- Boekarest vervoerd, waar de begrafenis Zondag zal plaats hebben, om de bevolking gelegen heid le geven een laatslcn groet te bren gen aan den overleden monarch. Prins Karei, de ex-kroonprins houdt zich schuil in zijn villa te Neuilly, bij Parijs. Men laat daar omtrent zijn plan nen niets los. Volgens de Daily News zijn de stations van Parijs bewaakt, om den ex-kroonprins legen te houden, zoo hij mocht willen vertrekken De koning heeft een testament en een brief nagelaten. Het testament is gister geopend, in tegenwoordigheid van 'de leden van de Koninklijke familie en van hel kabinet. De brief, die gericht is aan den minister-president is vermoedelijk kort geleden geschreven. Het schrift is namelijk zeer moeilijk te ontcijferen. De brief zal worden openbaar gemaakt. De Roemeensche oppositiepartijen heb ben besloten de begrafenis bij le wonen, wat beteekent, dat zij zich met den hul digen stand van zaken hebben verzoend. Over de zitting der nationale verga dering vonden wij nog de volgende bij zonderheden in de Tel.: Woensdagmiddag le halfdrie arriveer de de jonge koning Michael in gezelschap van zijn moeder prinses Helena, on dc koningin-weduwe Maria in het slot te Golroccni, vanwaar het gezelschap zich door een dichte haag van militairen naar fïel parlementsgebouw begaf, stormachtig door de menigte toegejuicht. De jeugdige koning was gekleed in een wit matrozenpak, prins Nicolaas in de uniform van marine-officier eu koningin- Maria in diepen rouw. Ih het parlement waren de afgevaar digden van alle partijen in zeer groolen getale verschenen. Het voorzitterschap werd gevoerd door den president van deu Senaat. Hij deelde aan de Nationale Vergadering het overlieden van koning Ferdinand mede en verklaarde vervol gens, dat Michael den troon van het Roemeensche koninkrijk had bestegen Op dit oogenblik betrad de jonge •ning de zaal, van alle banken met ap plaus begroet, waarna de leden van den regentschapsraad den eed pp de grond wet aflegden. Dc zitting, die slechts kort had ge duurd, werd vervolgens gesloten. Kanon schoten verkondigden de troonsbestijging van koning Michael I en de overneming der souvereine macht door den regent schapsraad. De regeering is voornemens le zijner lijd naast den triomfboog voor koning Carol een gedenkleeken voor koning Fer dinand, deu eersten koning van G?bot- Roemenië, op te richten. Na de onlusten te Wcemen. De bladen constaleeren thans, dat het stadsleven in Wecnen weer geheel nor maal is, en dat de aankomst der vreem delingen, die gedurende eenige dagen 80 ct. per 4- pond DiQGEHAR's Korre soon voo» &oon kwaliteit waapdeept neme eens een ppoéf met KOFFIE ©e 6oujdenJdxm A v D. DiQGELAAR CS R0O5EFI DAAL (lngez. Med.) onderbroken was, thans weer normaal voortduurt. De gevolmachtigden van den Tirool- schen Boerenbond hebben gister in een vergadering te Innsbruck een motie aan genomen om de regeering le verzoeken haar zetel van Weenon naar. Gi'az te ver plaatsen om de onafhankelijkheid der re geering tegenover liet Weensche gepeu pel in elk opzicht te kunnen handhaven, en niet langer bloot gesteld te zijn aan onverhoedse/ie aanvallen, als dezer da gen plaats hadden. In het Paleis van Justitie zijn onver- angbare archiefschatten verbrand. Daar onder is het archief der oude hofkanse- larij, met de protocollen van alle mi nister-raden gehouden van 1816 tot 1918. Verder het wellenarchief, met alle straf wetten tot 1818. Voorts de bescheiden an liet oude politiehof, 'l welk materiaal bevatte, dat door de geleerden van de gelieeJe wereld sedert den wereldoorlog als bron werd gebezigd. De begrafenis der vier bij de onlusten omgekomen politieagenten heeft gister plaats gehad. Tevens werd het stoffelijk overschot ter aarde besteld van een luitenant vau het bondslegcr, die in bur ger over het plein voor het Paleis van Justitie liep en daarbij door een kogel doodelijk werd getroffen. Sterke polilie- en legerafdeeliugen Ijs wezen den do oden do laatste eer. Ook het gemeentebestuur •Si Weenen was vertegenwoordigd. Zaterdag vindt waarschijnlijk een twee de massabegrafenis van dertig gedoode burgersplaats. De slrijd in C.hiua. Het is in den strijd in China weer eens moeilijk achter de juistheid der berich ten te komen. Thans worden n.l. geruchten van on derhandelingen over een vergelijk lus- schcn Noord en Zuid door het officieel persbureau te Nanking tegengesproken, ook Tsjang-Kai-sjek heeft die vol strekt onjuist genoemd, alleen al omdat de val der Noordelijken een der voor naamste doeleinden van de Zuidelijken is. Daar onderhandelt men dan gewoon lijk niet mee! "Echter meldt een 'Times-bericht uit Peking precies hel omgekeerde. Volgens dit blad, zouden de leiders van de Au- kwilsjuun juist druk confereeren over de overeenkomst, welke lusschen Tsjang Kai-sjek en Ven II si-s jan gesloten is en die Uians den generalissimus Tsjang Tso-lin er toe trachten te bewegen de finitief de principes van de Kwomintang te aanvaarden. Daarna zou een gemeen schappelijke slrijd legen de regeering van Hankau en Feng Joe-sjiang mogelijk worden, door wiens leger Tsjang Kai- sjek zich bedreigd acht. Zelf wordt aan dit bericht nog toege voegd, dal aan het front in Sjantoeng de toestand nog onzeker is, en wanneer do besprekingen die thans le Peking plaats hebben, lot niets leiden, zal Tsjang Kai- sjek in N oord-Kiangsoe in een moeilijke positie verkeeren. S oen Tsjoean-fang lieefl zijn leger nu geconcentreerd bij Tsinanioc en Taiam. Naar gemeld wordt, verkeeren zijn goed betaalde en behoor lijk uitgeruste troepen in uitstekende

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1