DDITP NU li fl68. 3S« Woensdag 20 Juli 1927 170* Jaargang CHE COURANT. i asssüsass'KfefJüsusasg Si^ dit nummer behoort e«n Bijvoegsel. VACCINATIE GEVAREN. Een zeer onbehaaglijken indruk maakt een bericht uit Goes, volgens hetwelk vier van 90 ingeente kinderen ziek zijn geworden, geen nekkramp, zoo als Verst gezegd werd, maar een ziekte die met kramp in den nek gepaard gaat. Twee hunner zijn reeds gestorven. De twee anderen zijn zoo goed als beter De Goesche Crt. die deze feiten mee- Vleelde, voegde eraan toe op grond van haar informaties, dat vast staat dat de ziekte niet is ontstaan door het ge bruik van een minder goede entstof bf door liet toedienen van een te ster ke dosis. Men is in medische kringen de meening toegedaan, dat sommige kin deren een smetstof in zich dragen, die door de vaccinatie lot ontwikkeling komt Zaterdag is dr. Timmerman, verbonden aan het rijksserologisch Instituut te Utrecht in Goes geweest voor bloed on derzoek. 'Aldus oe feiten, die overeenkomen met de gevallen van encephalitis, (een ont steking in de hersenen) welke be sproken werden bij het debat o_p «de vergadering van de Mij. tot bevorde- van geneeskunst, waar dr. van Die ren het vaccinatie-vraagstuk inleidde. We noemen deze gevallen zéér onbe haaglijk. Wij zelf zijn vast overtuigd dat de vaccinatie een zegen voor de mensch- heid is, en ook dat preventieve vacci natie, (d.w.z. een gedwongen vaccinatie van allien ook zonder dat er een epide mie in de omgeving is) het éénige mid del is om werkelijk afdoend een ver spreiding van de vreeselijke bezoeking te voorkomen. Maar dan dient de vaccinatie ook gevaarloos te zijn. De lichte kortston dige ongesteldheid tellen we niet mee. Hier is wat anders gebeurd. We wil len dadelijk aannemen, dat niet de in- entingsstol' de kiemen dier ziekte bevatte, of ondeugelijk was, maar het is dan ttoch de vaccinatie geweest die dc ziekte deed uitbreken. Eu nu steile men zi-ch in de plaats van de ouders dier kinderen, die het besef hebben, dat bun kinderen gestorven zijn, als gevolg der vac cinatie. Of dat nu een direct of in direct gevolg is, laat hen koud. De vac cinatie was de ooi'zaak. En ook de dok ter die, volgens .zijn plicht, de vaccina tie deed, moet wel met een gevoel van onbehagen overwegen dat die daad de noodlottige ziekte deed ontstaan. En dat gevoel voor de naast betrokkenen wordt zeker niet verzwakt door het ook nu weer naar voren gebrachte feit dait de gevallen zeldzaam zijn: 35 op een aantal van 250.000 inentingen. Niemand weet waar die zeldzame gevallen zich zullen openbaren. En voor de betrokkenen, voor de ouders van het kind dat er wèl door getroffen wordt en voor het kind zelf, is het feit vreeselijk. Die overwegingen maken onafwijs baar de vraag: moet men de ouders nu toch blijven dwingen hun kindere bloot te stellen aan de mogelijkheid dat zij tot die uitzonderingen behooren? Te genover het opwerpen van gemoedsbe- bezwaren, hebben we steseds het stand punt ingenomen ,dat die moeten wijken voor het veel grooter belang van de be scherming der samenleving tegen een pokkenepidemie, waarvan men zich de gevolgen niet ernstig genoeg kan voor stellen. Maar de nu weer te Goes aan het lichjt gekomen onzekerheid maakt den stand van zaken anders. Wanneer de medische wetenschap geen zekerheid kan geven, dat de inenting in ülle gevallen zonder noodlottige gevolgen blijft (de vrijgestel de scrofuleuse kinderen builen beschou wing gelaten), dan rijst er oók; "bij ons twijfel of een verplichte vaccinatie verantwoord is. We beseffen heel goed, dat zoo'n op merking van deze zijde koren op de molen is van hen die om gemoedsbezwa ren de vaccinatie bestrijden. Maar als de medische wetenschap wil, dat ook de voorstanders van verplichte vaccinatie met overtuiging haar aandrang daartoe zullen steunen ,dan moet zij ook de zekerheid geven van de onschadelijk heid der inenting. We weten niet of die gevallen van en cephalitis een openbaring zijn van de laatste jaren, en dat zij vroeger niet Voor kwamen. We weten ook niet of de me dici middelen hebben om de mogelijkheid van zulke gevolgen vooraf op te sporen, en dan de kinderen vrij te stellen. Maar In ieder geval is het nu aan de medische wetenschap om te zoeken naar waarbor gen tegen die droevige gevolgen. Eerst dan kan met overtuiging de verplichte vaccinatie worden gehandhaafd. U 14 Walcheren. trok te Arnemuiden een 1-jarig kind tijdens de afwezigheid der moeder een pan kokend water omver, wat ten gevolge liad, diat de kleine zulke ernstige brandwonden opliep, dat ge" neeskundige hulp moest worden inge roepen. Van af 575 gulden. 15 gulden per maand. Zeeuwsche Piano- Orgelhandel, Korte Burg. (Ingez. Med.>-» Uit Stad en Provincie. Uit Mididelburg. - Do commissie uit de af<?. M i dT-» del burg van d,e vereeniging van Ned. Huisvrouwen had gister voor d|e Iedefl georganiseerd een bezoek aan dje Ijsfa briek „Walcheren"' op de Loskadle en aan de Coöp. Zuivelfabriek „Wal'dhe^- ren" aan den Poelendjaalsclien Singel. De bezoeksters volgden met veel belang stelling de inlichtingen dier betreffende directies en waren in het bijzond(er ge troffen door groote male van zuiver heid en reinheid]. Uit Zuid-Bevel and. Te Driewegen bij Goes ontstond Maandagmiddag brand in de schuur van den landbouwer K. L. In korten tijd wa ren huis en schuur een prooi der vlam men. Met groote moeite kon een zieke zoon, die boven te bed lag gei'ed worden. Het grootste gedeelte der meubelen is verbrand. Het vee werd gered. Oorzaak onbekend. Een en ander was verzekerd. Uit Noord-Beveland. De regens der vorige week zetten niet alleen de laaggelegen plekken van bouw- en weiland op Noor df-B evc- land blank, maar blaakten ook de wa terleidingen zoo vol, diat een achtergele gen polder zijn deuren moest sluiten om het terugloopende water van den voor- liggenden polder te keeren. Veertig jaar geleden kon zulk een over last van water weken achtereen duren. De herhaalde verbeteringen van waterlei dingen en sluisdrcmpels hebben het mo" gelijk gemaakt, dat nu het ongerief na twee dagen was opgeheven, dank de vlot te spuiing van den Willempolder. Dinsdag j.l. reden de twee autobus sen van den lieer v. D. te W i s se n k e rf- ke achter elkaar op de terugreis van Kortgene, waar ze de harmonie Apolto die te Goes moest spelen, hadden heen gebracht. Onder Geersdijk stak iemand, die van de bus gebruik wenschte te ma ken, de hand op, waarom de bus stopte. Of de stoppende chauffeur geen teelten gaf, of dit dooi' den tweeden chauf feur niet werd opgemerkt, er volgde een botsing, die de voorste bus ernstig be schadigde en de achterste onbruikbaar maakte. Persoonlijke ongelukken hadden gelukkig niet plaats. Uit Tholes Bij het doodjen van een rund te S t- A n n a 1 a n d djoor middjel van een schiet- masker, sprong dit voorwerp uit elkaar waardoor dip slager 0. Slhger Hz. ernstig aan zijn linkerhand werd! verwond; ver moedelijk zal hij een pink en een ring vinger moeten missen. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen Wl D. De lieer J. L'. Boone, gemeentel- ontvanger te G r o e d e en tevens admini strateur Van hel gem. El. bedrijf heeft voor beide betrekkingen eervol ontslag aangevraagd met ingang van 1 Jan. 1928. Maandagavond wilde P. J. Bj. te Gi'oe de een in beweging zijnde ma chine verstellen waarbij hij het ongeluk had met zijn rechterhand in die machine te geraken en drie vingers daarvan ver wondde. Geneeskundige hulp moest wor den ingeroepen. KAMER VAN KOOPH. EN FABRIEKEN VOOR DE ZEEUWSCIIE EILANDEN TE MIDDELBURG. Vrijdag a.s. vergadert de Kamer van Koophandel en Fabr. voor de Zeeuw sche eilanden te Middelburg. Voorgesteld wordl voor kennisgeving aan te nemen een adres van de Kamer te Maastricht tot den Minister van A., N. en H. betreffende de wenschelijkheid van het beramen van maatregelen tegen de nadceligo gevolgen van het ongebreideld aanbod van buitenland sche emissies op de Neoerlandsche kapitaalmarkt; een af schrift van een door den Nederl. Bond .van Makelaars tot deu Minister van Jus titie gericht adres inzake de regeling van de Makelaardijeen schrijven van de afd. Handel en Nijverheid inzake het handelsverdrag PolenDuitschland; een bericht, dat te Amsterdam een consulaat- generaal van Boelgarije voor Nederland is gevestigd; een schrijven van de afd. Handel inzake de omzetbelasting in Tur kije en een schrijven van de afd. Handel inzake te verwachten wijzigingen in het Belgische douanetarief. Vastgesteld zal worden de verkiezing wegens periodieke aftreding der leden en wegens het overlijden van den heer P. Oosterbaan, terwijl de benoeming zal plaat., hebben van een lid in de com missie van beoordeeling voor de in voerrechten. De spoorwegdienst regeling. In verband met een vraag van den heer v. Niftrik, lid van den spoorweg- raad, om hem de weuschen kenbaar te willen maken, die de Kamer met betrekking tot de dienstregeling der spoorwegen heeft, meent het bureau, dat in de eerste plaats de aandacht moet worden gevestigd op de verslechtering, die voor het centrum van Zeeland is ontstaan door de omzetting van trein 11 (thans 2733) van snel- in stoptrein en van trein 1063 (thans 2763) van stopt in sneltrein. Deze laatste heeft thans alleen verbinding te Roosendaal vanuit de richtingen Lage Zwaluwe en Maas tricht. Uit het Noorden en Oosten van het land en uit Utrecht moet men ge bruik maken van den stoptrein. Waar de voorzitter van den Spoorwegraad en ten slotte ook de directie der Spoorwe gen van meeding zijn, dat de vorige, ook h. i. technisch logische dienstregeling met het oog op de excentrisch gelegen géhcellen van Zeeland niet was te hand haven, wil het bureau thans hierop diet verder aandringen. Wel moet z. i. door de Kamer duidelijk kenbaar worden ge maakt, dat voor het meest bevolkte deel van Zeeland de tegenwoordige regeling allerminst voldoende is en er op den duur niet anders op zal zitten, indien trein 2763 sneltrein moet blijven, ook trein 2733 (vroeger 11) weder sneltrein te maken en voor het locale verkeer trein 2763 door een stoptrein te doen volgen. In de richting AmsterdamVlissingen is, althans voor reizigers le en 2e klasse, een groole verslechtering ontslaan, door dal men om te Rsd, aansluiting ter ver krijgen op trein 3.03 (aankomst Vlissin- ;en 12.22) tegenwoordig te Amsterdam eeds om 7.39 moet vertrekken, terwijl men vroeger aansluiting had bij vertrek uit Amsterdam met den Parijschen trein om 8.27. Het komt het bureau gewenscht voor le verzoeken tussclien Rotterdam en Roosendaal een behoorlijken trein te doen loopen op trein 303, waardoor oók het vertrek uit Amsterdam kan wor den verlaat. De aansluitingen van en naar België zijn met de nieuwe dienstregeling nog slechter geworden dan ze reeds waren. In de richting naar België heeft men alleen op trein 2736 (vertrek Vlissingen 9.04) althans voor reizigers lc cn 2o klasse een verbeterde verbinding gekre gen, n.I. door aansluiting op den Pas- rijschen trein te Rsd. Verder heeft men vanuit Zeeland komende met geen en kelen trein aansluiting behalve dan met trein 318 (vertrek Vlissingen 18.49), doch dit is tot Antwerpen een stoptrein. Eigenaardig is het zeker ook dat, terwijl trein 18 le 14.38 te Rsd. aankom!, de Pullmantrein naar Parijs aldaar op den- zeilden tijd vertrekt. Wil men nu toch met trein 18 vanuit Zeeland naar Parijs vertrekken, dan moet men le Rsd. wach ten tot 16.52, derhalve 2 uur en 14 min. Wil men gedurende de maanden Juli en Augs. gebruik maken van den middag trein naar Zwitserland, zelfs tot 17.48, of meer dan 3 uur. Een verbetering in deze aansluiting is ongetwijfeld zeer ge wenscht. In de richling van België heeft men alleen behoorlijke aansluiting met een sneltrein op trein 3 (aankomst Vlis singen 11.03) en met een stoptrein op trein 303 (aankomst Vlissingen 12.22). In de middag- en avonduren beslaat geen enkele behoorlijke verbinding. Alleen des Zondags en Zaterdags lean men uit België komen mei een stoptrein, aansluitende op den laatslcn trein naar Zeeland Op andere dagen vertrekt bedoelde slop trein later uit Antwerpen met het oog op de leerlingen eeuer Antwerpsche school uit plaatsen tussclien Antwer pen en Esschen. Het bureau meent, dat gevraagd moet worden maatregelen te treffen, dat men ook op andere dagen om ongeveer gelijken tijd uit Antwerpen kan vertrekken. In de middaguren had men bij de vorige dienstregeling een zeer goede verbinding van België naar Zeeland. Vertrekkende uit Antwerpen (Berchem) te 14.36, had men te Rsd. aansluiting op trein 11 en arriveerde men te Vlissingen 5.22. Thans vertrekt men om 15.09 uit Antwerpen (Berchem), komt te 16.21 te Rsd., doch moet al U kunt Uzelf veel werk en tijd besparen door een pak Rinso te koopen en het Rinso waschvoorschrift te vol gen. Dit moderne zeeppoeder bespaart U het zwaarste werk van den waschdag. Snel gereed, een keurig hel dere wasch en veel minder moeite, dit is wat Rinso voor U doet. EEN PRODUCT DER SUNLIGHT ZEEP FABRIEKEN (Ingez. Med.) daar wachten tot 17.38 en is men eerst to 19.02 te Vüssiügen, terwijl deze ver binding op Zon- en "feestdagen niet be staal. Bij het groote oponthoud te Rsd. zou de hel vertrek uit Brussel en Antwerpen gerust een half uur later kunnen zijn. Niet alleen zou hierdoor het oponthoud te Rsd. worden verkort, doch dan zou men te Esschen uit den Pullmantrein uit Parijs (vertrek Antwerpen 15.32) in bo- vengenoemden trein kunnen overstap pen, een groote verbetering voor allo reizigers van verder aan Brussel komen de (in het bijzonder van "Parijs) en be stemd voor Zeeland en het Oosten en Noorden des lands. Het bureau stelt voor deze opmerkingen ter kennis te brengen van den heer Van Niftrik met verzoek een en ander bij den Spoor wegraad aanhangig te maken. De winkelslui tingswet. Van de Kamer te Groningen is een verzoek om adhaesie le beluigen ingeko men voor een zeer uitvoerig adres van die Kamer aan den Minister van A., H. en N., met weuschen lot wijziging der ontwerpen voor dc winkelsluitingswet en het werktijdenbesluit. Het bureau herinnert aan zijn vroegere voorstellen, waaruit blijkt, dat het geen voorstander is van dwingende regeling op het gebied der winkelsluiting en al leen üaarin meent te kunnen berusten, omdat onderlinge afspraken Ier zake niet mogelijk zijn gebleken. Een rijksregeling verdient zeker de voorkeur boven van elkander afwijkende plaatselijke regelin gen. Hel bureau kan zich dan ook in hoofdzaak vereenigen met in het vooront werp opgenomen regelingen, die in hoofdzaak overeenstemmen met de reeds ingeburgerde voorschriften, doch niet met een vervroeging fler sluiting tot 7 uur, zooals de Kamer te Groningen vraagt. Dit is in het bijzonder met het oog op het vreemdelingenverkeer zeer ongewenschl. Aan een regeling der werktijden voor het personeel is niet te ontkomen en al zijn er aan de voorgestelde regeling bezwaren verbonden (in het bijzonder de verplichte vrije halve dag), dan meent het Bureau, dat dit ook met iedere an dere regeling het geval zal zijn. Het bureau wil dan ook het adres der Kamer te Groningen voor kennisgeving aanne men en overigens ton opzicht© van deze aangelegenheid het definitief ontwerp af wachten, om dan tc overwegen of tegen detailregelingen bezwaren moeien wor den ingebracht. De commissie voor de wettelijke bepa lingen is eenstemmig van oordeel, dat 't aanbeveling verdient het adres voor ken nisgeving aan te nemen. Een der leden te meer, waar het voorontwerp hem niet' bekend is. Een verplichte winkelsluiting om 7 uur, acht hij gewoon bespottelijk. Een ander lid acht het gevaarlijk het wetsontwerp af te wachten en wijst er op, dat het werktijdenbesluit onafhan kelijk van de wet kan worden ingevoerd. Waar werkloosheid wordt bevorderd door de duurdere productie tengevol ge van verkorte arbeidstijden, acht dit lid dit toch allerminst voordeel voor de arbeiders. Ook de Kamer te Groningen ,is geenszins enthousiast ter zake, doch tracht hel ontwerp le verbeteren of minder onmógelijk te maken. De wet zal er alleen kunnen komen door een com promis tusschen hen, che aröcTdsbeper- 1 king wenschen en lien die beslist tot Zondagsheiliging willen komen. Dit lid wil, dat de Kamer als haar oordeel uit spreekt, dat. gezien dc economisch© ver houdingen, invoering van een wet op "de winkelsluiting en een werktijdenbesluit vooralsnog geen aanbeveling verdienen. Dc wetgever moet niet uitmaken hoelang een zelfstandig werker in zijn vak zal arbeiden. Dit lid is oók legen Zondags- sluiting en meent, dat de personeelorga- nisalies werkelijk machtig genoeg zijn om af te dwingen wat economisch mogelijk is. Plaatselijke regeling is volgens hem •erkiezen. Komt er een werktijdenbe sluit, dan is noodig wat de Kamer te Groningen vraagt, en ook, blijvende bin nen den maximalen arbeidstijd, geoor loofd zijn in het vreemdelingenseizoen de winkels tot 10 uur open te houden. Het derde lid sluit zich bij dit laatste aan. Er zal aan een regeling van den ar beidstijd voor winkelpersoneel niet zijn te ontkomen, doch deze moet soepel zijn. Een werktijd van 55 uur per week, zooals in het adres van Groningen wordt ;enoemd, is zeker redelijk. Een bij de wet geregelde winkelsluiting acht dit lid in strijd met den vrijen wil van den winkelier. KERKNIEUWS. De Kerkeraad der Geref. Kerk bin nen Hersteld Verband!, le Amsterdam- Zuid heeft ingevolge het besluit van Classical© Vergadering van dlit Kerkver band, gehouden op 14 en 15 Juni j 1 te Zand voort, beroepen Ds. W. E. van Duin eertijds predikant bij de Geref. Kerlc te Haarlemmermeer (Oostzijde) en wel over eenkomstig bedoeld besluit, onder het nadrukkelijk beding, dat deze predikant niet wordt geroepen tot het gewone ambtelijk werk in deze gemeente, maar lot do bediening des Woords cn der Sa cramenten in bedoeld! Kerkverbaód cn tot den arbeid, in plaatsen waar nog geen Kerk van bedoeldje formatie tot openbaring kwam, en dat dientengevolge liet honorarium niet komt voor rekening van Amsterdam -Zuid;. Geref. G em. Bedankt voor het beroep naar Grand Rapids (Michigan) door ds. M. Hofman te Krabbendijke. ONDERWIJS. Geslaagd te 's-Gravenhage voor het notarieel examen, eerste deel, de heer J. F van Heusden, alhier. Bij het te 's-Gravenhage gehouden examen slaagden voor coupeuse de da mes C. Lamcijn en A. Seymour uit M i d- d e 1 b u r g; J- Seijs te Seroosker- ke (W.); J. Bolier te Veere en A. Sommeling te Vlissingen. Geslaagd te Rotterdam voor het examen nuttige handwerken de dames J, A. H. van Nieuwenhuijze en J. Rot huizen, beiden te Go e s; G. M. Berman, Biezelinge; J. K. Cornelisse, I e r- s e k e en G. H. Kalshoven, O v e z a n- d e. -Geslaagd te Dordrecht voor het di ploma als machinist aan boord van stoomvaartuigen, de heer J. Schipper, te W emeldinge. Aan de Middelbare Technische school tc Haarlem verwierf het einddi- k

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1