Mo. 166 Maandag 18 Juli 1929 170' Jaargang OURANT. DE CENTRALE SL ACCHTPL A ATS. Do gemeentebesturen van Middelburg en Vlissingen deden w ij s, loen ze be sloten aan een drietal deskundigen van elders een onderzoek op te dragen naar het beste terrein voor het eventueel stichten van een gemeenschappelijke cen trale slachtplaats voor Middelburg en Vlissingen. Een commissie van Middel burgers en Vlissingers zou ■waarschijnlijk nooit tot een eensgezinde aanbeveling zijn gekomen. En zelfs deze commissie van personen van elders, heeft wel een terrein als h. i.het beste aangewezen, maar ze erkent de bezwaren voor de sla gers in de niel-begunstigde stad, n l. voor die van Vlissingen. En al hebben B. en W. van Middelburg zich dadelijk met de aanbeveling vereenigd, men zal nu moeten arwachlen hoe het oordeel der Vlissingers zal zijn. In één opzicht heeft de commissie een krachtig geluid laten hooren. Het 'blijkt dat één der terreinen haar in 't Jwj'- zónder was aanbevolen uit Vlissingen, en ook door de Z. L. M. Dit was het ter rein aan den kop van de nieuw te maken haven aan den Ouden Weg van Vlissingen naar Middelburg. Daar was ook veel goeds van te zeggen: loozing van afval water, voorziening van water, gas en electriciteit, gemakkelijke aanvoer van vee uit Z. Beveland langs een nieuwen grooten verkeersweg, rechtstreeksche spoorwegverbinding. Maar de commissie, heeft de-keuze van dat terrein ontraden ter wille van de slagers, want voor die uit Middelburg ligt het terrein te ver, en voor die uit Vlissingen is het ook ver, en ligt er op den weg een brug en een spoorwegovergang. Maar de kans dan op export? Die kans wil de commissie niet zwaar laten wegen. Ze had als opdracht om ook te overwegen de exportmogelijkheden voor beide gemeenten (afgescheiden van de Maatschappij „Zeeland wier belan gen immers van de gemeentelijke plannen waren uitgeschakeld). Maar ze heeft uit voerig betoogd dat bij den uitvoer van vleesch het vee uil Zeeland geen rol vau beteekenis heeft-gespeeld, eu dat het materiaal daarvoor niet voldoende in deze provincie aanwezig is, zoodat het er voor zou moeten worden aange voerd. Wal toch niet zal gebeuren. En daarom meende de commissie dp belangen van de slagers niet te mogjen opofferen aan een evenlueeleu vicescli- export „een wissel op de toekomst die mogelijk nimmer zal worden ingelost." Daarentegen legde ze wel nadruk op de bezwaren die d a g e 1 ij k s aan den dag komen voor de slagers, als het slacht huis op eeu bedeukelijken afstand van hun woning gelegen is, en niet anders dan roet eigen vervoermiddel is te be reiken. Dus dat terrein werd afgewezen En van de overigen bleven er, na wikken en wegen, twee over: dat aan den N. Yliss. Weg ten Zuiden van het vliegveld, en dat op hel terrein der volkstuinen tegenover do Melkfabriek, dus juist nog liggend in de gemeente Koudekerke, maar vlak bij Middelburg. HeL'blijkt dat beide terreinen, volgens de commissie, dezelfde voordeelen heb ben van water, gas, electriciteit, afvoer en gunstige ligging aan een verkeers weg met tram; doch ook weer dezelfde nadeelen, n 1. den afstand voor de sla gers in de andere plaats .Ms ten slotte door haar wordt aan bevolen het terrein bij Middelburg, dan telt daarvoor bij de commissie mee, dal Middelburg een centraal punt is voor de Vee- en vleeschliandel op Walcheren, en dat er daar, vanwege de geografische ligging meer kans is op gebruik door slagers van meerdere omliggende ge meenten. inzonderheid door de aanwe zigheid van een koelhuis. B. en W. van Middelburg hebben, zon der ecnige verder commentaar, djen Raad voorgesteld dat terrein tegenover de Melkfabriek aan le wijzen. In één opzicht zou echter een nadere toelichting zekér niet ongew'enscht zijn geweest. De commissie leekende n.l. bij dat terrein o.a. aan, dat „het water kan worden geloosd op- dc rioleering welke binnenkort aldaar vanwege de ge meente Middelburg wordt gelegd Dal is wat te positief uitgedrukt. Wel is er een plan voor, dat te samen met dat voor de singels ten Hoorden van d,e stad werd ingediend. Maar er is lot nu toe alleen besloten het Noordelijk deel ten uitvoer te brengen. Over dat Zuidelijk deel, dat voor een groot deel langs dc huizen van 'l Zand zal loopen, wordt overieg met Koudekerke gepleegd. En naar in de jongste raadsvergadering van Middelburg door den voorzitter werd meegedeeld (loen een der leden ernaar vroeg ia verband met ae bestrijding der werkloosheid) is dit overleg nog altijd gaande. Het zou aus wel gewenscht zijn geweest, als B. en "Wi. thans iets meer hadden meegedeeld over de spoedige kansen lot uitvoering dier rioleering. Want heel tereent heeft do oommissie als een der onvoorwaardelijke eischen voor net terrein gesteld, de mo gelijkheid van den afvoer van het afval water. Kan dit niet door een riool, dan zal er een inrichting moeten komen ter zuivering van het ofvalwater vóór het in een openbaar water mag worden ge loosd. Zonder zoo'n inrichting zou zeker ook de gemeente Koudekerke zich ver zetten. En daarom was een nadere toe lichting op1 dat punt zeker gewenscht ge weest. -» Voor het terrein bij Vlissingen geldt echter hetzelfde. Ook daarheen zou de rioleering moeten worden doorgetrokken. Maar deze bijkomende kwestie daarge laten, zullen we nog eerst moeten af wachten wat Vlissingen zal zeggen. Als Middelburgsch orgaan zullen we niet uit weiden over de juistheid, der keuze van de commissie. Want de Vlissingers zullen ons allicht als partijdigen belanghebben de beschouwen. We kunnen slechts de noop uitspreken dat men in Vlissingen vooral aandachtig zal lezen wat de commissie schrijft over de onmogelijkheid om tot een voor ieder bevredigende oplossing te komen. Anders was die commissie niet in het leven ge roepen. En bij slot van rekening hoeft men die commissie aangesteld om door onpartijdigen te laten uithiaken wat <Je beste plaats is. BtHHEtiLAND, DE KOMNGINNEBKI G. De gemeenteraad van Rotterdam heeft het besluit lot aanvaarding van het re- geeringssubsidie voor den bouw van de Koninginnebrug ingetrokken. Daarop hebben B. en W. besloten het werk aan „de Vereinigle Stahhverke" te gunnen, de laagste inschrijvers. BROÏELLA-OARM-DÏEET, in plaats van laxeermiddelen. Verkrijgbaar bij do N.V. v/h. C. A. SCHULTE Co., Oude Zaak. (Ingez. Med.; Uit Stad en Provincie, stellenden naar het prachtige plein ge trokken. Als wij goed gekeken hebben, waren cr van buiten de stad niet zoo veel maar des te meel* waren de stadgenoot en opgekomen, zeker mede omdat het weer uu niet zoo erg uitlokte tot een tocht naar Domburg of elders. Het bestuur, dat des morgens toen het zachtjes re gende nog even twijfelde of het al of niet door zou gaan, zal zeker blijde zijn de vlaggetjes dit maal op hun rustplaats te hebben gelaten. De heer Caro had ook ditmaal een keurig programma vastgesteld en dat dit algemeen gewaardeerd wordt -bewijst de diepe stilte^ die ^tijdens de uilvoering heerschts. Als nieuw kregen wij het An gelus van Jul. Massenet te hooren, dat evenals de andere nummers op onberis pelijke wijze werd vertolkt. Onder de van vroeger bekende werd tot aller ge noegen ook weer eens gegeven het in drukwekkende „La voix des Clochesvan A. Luidgini. Al kon niet van „uitverkocht" worden gesproken, toch waren zeer vele zitplaat sen bezet. tiet programma, Woensdagavond van i—lO uur vanwege Vreemdelingenver keer alhier door den heer Th. C. Fer- werda te ge\en Beiaardconcert, luidt als 'olgt 1. Lobgcsang, Decius; 2. Pax vobiscum (Friedc sei miteuch) Schubett; 3. Trauer- marsch aus Samson, Handel; 4. Andante, Haydn; 5. Menuet aus Don Juan, Mozart; 6. Lied an den Abend^tern (Tannhauser) Wagner; 7. a. Er sief Verlust, Schnil- terliedchen, Schumann; 8. a. Wiegenlied- chen, b. Spielchen auf der Wiese, Kullak; i. Ivindergesellschaft, b. Engelsstim- men, Burgmüller. Dit Zeeuw seh-Vlaanderen Wi. D, Over de Aardenburgsche ver- kjezingskwestie vernemen we dat hel ge rechtelijk onderzoek nog steeds in vol len gang is. Dezer dagen vertoefde we derom een rechercheur in de gemeente. Het deskundig onderzoek zou hebben aangetoond, dat er vervalsching heeft plaats gehad, en dat de verschillende krassen en strepen niet gelijktijdig zijn aangebracht met het rondmaken van het vakje, terwijl ook duidelijk werd vastge steld, dat het onderliggend vlak beide keeren verschillend was. Uit/Middelburg. Arme Markt I Je was tot kort geleden altijd eerwaar dig met je groote ruimte en je mooie stadhuis. Je hebt in dc vorige eeuw vel de meeste van je schilderachtige gevels zien vervangen door minder mooie, maar je bleef een mooie markt, een type van een eerwaardig plein zooals in een oude stad als Middelburg behoort. Maar je hebt je ook al moeien onderwerpen aan de lawaaierige reclame van onzen eeuw. Je hebt eerst op de daken ver schillende lichtreclames zien verrijzen, die 's avonds wel niet hinderen aan het aspect, omdat je dan toch de omgeving niet ziet, maar die overdag een hinder lijk en leclijk uitspruitsel vormen op de silhouetlijn van de daken, in absolute tegenstelling lot de eerwaardigheid van het stadhuis. :n vanmorgen hebben we gezien dat nu ook al een lichtreclame komt om de lantarenpaal in het midden van de markt. Eens sloud daar een monumen tale pomp, als een passend rustpunt in dat groote plein. Die werd vervangen door een geornamenteerde gaslamp, een geschenk van twee vroegere wethouders Maar met het oleclrisch licht verdween die, om plaats te maken voor een arm zalige spriet waaraan de electrische lam pen werden opgehangen. En nu komt om die spriet een glazen kast voor een lichtreclame. Wat zal dal overdag lcelijk zijn- l Moet dat nu maar zoo voortgaau, lot do heele stemming van ons marktplein bedorven is? In de bouwverordening is deze ma terie zoo geregeld, dat dergelijke recla mes voor artikelen die in het perceel, waarop de reclame staat, niét verkocht Uit Vlissingen. De politie te VI iss ingen hield een jongen aan, die f 2.50 had wegge nomen en een persoon, d'e diefstal van lood op het terrein van „de Schelde" pleegde. Te Vlissingen daalde Vrijdag hel Duitsche vliegtuig D.D. 191 wegens een defect aan dcu propeller. Na herstelling is 3e machine weer4 vertrokken. tjit zaïd-Beveiand. Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur is do heer D uil den Bjezelingschcn poldjer, door eigen onoplettendheid, bij den over weg over den grintweg naar 'sGravc n- polder mei zijn auto gereden legen een motorwagen van dc Zuid-Bevelandsche spoorweg mijdie daar juist passeerde De heer D. bekwam lichte kwetsuren, de auto werd zwaar beschadigd. Op de gehouden 2e Internationale Salon de La Boulangcrie Patisserie te Parijs (behaalde de heer J. de Jonge Mz. te E 11 e w o u t s d ij k voor zijne inzen-« dingen brood, koek en gebak twee gou den medailles met diploma, waarvan een mei dc bijzondere onderscheiding van de felicitatie der Internationale jury. Uit Tholen Hedenmorgen werd op eenigszins officieele wijze een aanvang gemaakt met de werken tot overbrugging van de Een dracht bij Tholen. Aanwezig waren B. en W en al de leden van den gemeente raad (uitgezonderd de heer Jansen). De burgemeester hield daarbij een kor te toespraak. Hij sprak er zijn voldoe ning over uil dat de aanwezigen gehoor (hadden gegeven aan zijn uilnoodigingom bij deze kleine plechtigheid allen tegen woordig te zijn. Daarmee gaven zij- een bewijs van belangstelling in hel, voor een betrekkelijk kleine gemeente als Tholen, vrijwel unieke werk. Hij zou niet de ge schiedenis van dezen brugbouw ophalen, eensdeels omdat die bekend is. ander deels omdat in een uur vap blijdschap geen verhaal van pessimisme op zijn plaats is. Dank bracht hij aan dé ver schillende autoriteiten, aan wier mede werking hel te danken is dal met dit werk kan wordeii begonnen. Met bui tengewone ■vreugde wees spr. erop, dal de eerste aannemer die (Ie uitvoering van dezen brugbouw daadwerkelijk toont, een goede stadgenoot is, dc heer Goede- gebuure De spr. uitte den wensch dat liet werk van de komende maanden lot bloei moge leiden, en dat Gods onmis bare zegen er op moge ruslen. Hierna werd den burgemeester een KERKNIEUWS, Ned Herv. kerk. Op het zestal le Scheveninge» komt voor ds. J. S. Hartjes, te Rilland-Ballu Is. F. Poslma. vroeger te. Koude kerke, die'als 8sle predikant Ie Haar lem beroepen is, zal alleen predikdiens-- ten verrichten. Hij blijft directeur van het Haarlemsche diaconessenhuis. Geref. Kerk. Aangenomen het beroep naar Nijver- dal door ds. R. Hamming te Middelburg». Aangenomen het beroep naar Smilde, en bedankt o.a. voor Anna Jacobapol- der, Nicuwerkerk, Kruiningcn, Melisker- ke, Nieuwdorp en G a p i n ge -Vrouwe polder, van der Zanden ,cand. te Puttent, Geref. Gem. Bedankt voor het beroep naar Sliedrecht, door ds, J. Vreugdenhil te Borsselen. Bedankt voor het beroep naar Moer- capelie, door ds. A Verhagen le Middel burg. E va ng. Luth. G e m. Drietal te Groedc: P. H. Borgcrs. prop te Amsterdam; ds. J. P. van Heest te Deventer en ds. J. Bergman le Leeuwar den. ONDERWIJS. 2 's Gravenhage is op de Kweek school, Ir.st. v. Lichamelijke Opvoeding, bevorderd van hel eerste naar het twee de leerjaar, mej, Wilma Bosman vroeger alhier. ToL de 1ste klasse der R. II B Sj te Vlissingen zijn toegelaten: Ge B Akkerman, A. P. M. Bernaert, Ja. Brander, He. J. H. Brinkhorst. Ra. V Brouërius van Nidck, Ce. M. Caljou'w, S.'Hiegenlich, S. J. J. van Houcke. Ca. J. Jansen, J. Kosten. II. de Koster, Me de Lange, A. J. v. d. Linden. K. Melz, Ca. E. Ouburg, Th. A. Pennock, Ma R. Quaslers. \a. M, J Ravelli, II. J, Singer, A C V L. Siorcl, A. Timmerman. J. II. V. d. Vliet, Chr II Wal rave, C. N. Bolting, .1. 1. C". Biiiller. J. dc Geus, J. A. v. 'd. Griek, J. A. Karreman, Wa. M. M. Kuijpers, H. P. Sie gers He, G. Smit, J. G. Smits, A Oh. Vader, A. K. de Vries en Th. de Vries. Een herexamen werd toegestaan aan 5 candidaten. Afgewezeu 1 candidaten. Voor de 2e klasse afgewezen 2 candi daten. Voor de 3de klasse toegelaten 1 candidaat. Geslaagd voor het examen NederL Handelscorrespondentie, mej. C Bijl en de lieer J. van Dijk, heiden le Vlissin gen. Hel diploma als werktuigbouwkun dige aan de Middelbare Technische School te Dordrecht werd behaald door den heer II. L. P. Timmerman le Vlis singen. De heer W. P, Calliber, vroeger hoofd eener Christ, school te Vlissingen. tevoren te Oost- en West Souburg, thans te Apeldoorn is benoemd tol hoofd eener Christelijke school te 's-Gravenhage. Eindexamen R. II. Dj. S. te Z i e- rikzee. Geslaagd: A. van Gastel, N Dalebout, S. S. van Grielliuijzen, M. Ga- keer, D'. Goudzwaard, J. Lcendertse, J. Verslelle, H. II. Wiebols, P- A. dc Koster. C. Groenewoud en J. C. Verhagc Geslaagd voor hel eindexamen der R. TI B. S. 1c Oost burg. afd. Bf, d;d dames Anna J. J. de Zeeuw, Ooslburg Alb Risseeuw, Ooslburg, en Marie C Leenhouls, Biervliet, en de hoeren Harrv M. J. Kivicl, Ooslburg; J. Scheelc,Hoofd plaat, en P. J. van Èiggejen, IJzendijke. Flora f ioscocp Tot en met Donderdagavond DE DRIE MUSKETIERS met DOUGLAS FAIRBANKS (ingez. Med.; heer Quasters zijn vordering tot wegne ming van het hek toe, en veroordeelde de gemeente het hekwerk weg te ruimen. AJs verdediger van den heer Quasters is opgetreden mr. P. M. W. J. van der Slikke aldaar. Kantongerecht te Middelburg. In de zitting van 13 Juli zijp veroor deeld wegens. In de gemeente Oostkapelle mei een motorrijtuig harder rijden dan 20 K.M. per uur. J. de P. te Middelburg, Cl L. te Ellewoutsdijk en in de gemeente Seroos- kerke A. M. H. te Middelburg ieder f 10 b. s. 10 d. h,; Als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijden met zoodanige snelheid dat de veiligheid van het vorkeer wordfc in gevaar gebracht C. van E. te Middel burg, f 15 b s. 15 d|. h,; met een voertuig, builen noodzaak, de linkerzijde van den weg houden: A. T. te koudekerke, f 3 b. s. 3 dl, h.; openbare dronkenschap A K. van T. te Rijswijk, f 15 b. s. 15 dl- h.; idem derde herhaling gepleegd- J. G. le Vlissingen, 3 weken hechtenis; plaat sing in een rijkswerkinrichting voorden lijd van één jaar; met een rijwiel bu'ten noodzaak de linkerzijde van den weg houden P. S. te Middelburg, f7 50 b. s 5 d. h.J. II- te Middelburg, f5 b. s. 5 d,. h.; met motorrijtuig rijden zonder rijbewijs M. cl. V., Middelburg ,f 15 b. s. lSd^li rijden met een rijwiel zonder licht- A. M. te Serooslcerke,'i 7.50 b|. s. 5 d b..; te Vlissingen op een. vervoermiddel door een hond getrokken zitten L. de N. te Vlissingen, f 3 b. s. één week tucht school. worden, aan de goedkeuring van B. en met bloemen versierde spade aangebo- W. zijn onderworpen, en geweigerd kun- den, en daarmee verzelle liij dc eerste nen worden als ze den „welstand" scha den. Is men nu niet al te toegeeflijk ge weest? We zijn overtuigd dal we een hoogst bedenkelijke» weg op gaan, en dat ons eerwaardig marktplein er wel dra zal uitzien als een kermisachtig bad- plaalspleiu, waarin ons stadhuis zich al- Icrongel uldcigst zal gevoelen. Do derde muziekuitvoering van liet Middelburgsche muziekkorps iri de Abdij, welke gisteren weer van 12 tot 1 plaats had, heeft een zeer groot aantal belang- spade grond. Dit Zeeu wsch-Vlaanderen O. D. Te Axel is tijdens een hevig on weer de bliksem in de wachtkamer van het station geslagen. Persoonlijke onge lukken zijn er niet bij gebeurd Tengevol ge van den hevigen regenval liepen de Jaag gelegen landerijen onder. Onder St. Jansteen sloeg de bliksem in de wagenmakerswerkplaats van V. die geheel uitbrandde. Eenige machines werden mede door het vuur verwoest. RECHTZAKEN. Onrechtmatige overheidsdaad Door den president der rechtbank le Middelburg werd Zaterdag uitspraak ge daan in het kort geding, door den heer L. J. M. Quasters te Vlissingen aan hangig gemaakt legen de gemeente Vlis singen,. terzake van het plaatsen van een hekwerk voor hel elalagcraam van het door den heer Quaslers bewoonde per ceel Badhuisstraat 1, waardoor deze be lemmerd werd in het" gebruik van de etalage van zijn winkelpand. Dc president der arrondissements rechtbank verklaarde het plaatsen van dit hek onrechtmatig, wees aan den MANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Z. Pre anger Rubber Mij. Blijkens het in druk verschenen ver slag over 1926 van de al'Ji ier gevestig de Z Preanger Rubber Mij. kon, hoofd zakelijk tengevolge \an de felle droogte welke vooral in '25 als in "26 heerschle de taxatie van de rubberoogst niet wor den gehaald. Hoewel de rubberoogst over 't algemeen zich in het verslagjaar in dalende lijn bewoog, kan de behaalde opbrengst toch alleszins loonend worden geacht. Van de netto winst ten bedrage van 357 245,44 wordt, na aftrek van ver hooging afschrijvingsrekening en na sta- tuairc verdeeling, f 160 000 aangewend Voor uilkeering van 4 pet. dividend. Bij dit verslag is gevoegd een verslag an de dochteronderneming „Goeroeng Sindocr", die thans haar juridische zelf standigheid verloren heeft. Handelsregister. Aan de in „Handelsberichten"* opgeno men wekelijksche openbaarmakingen in zake het Handelsregister ontleenen we betreffende Zeeland dc volgende opga ven Nieuwe inschr ij vingen: Zeeuwsche Eilanden (Middelburg). Coöperatieve "Weegbruggen Borsselen G. A.. Borsselen, verschaffen van gele genheid tot het wegen van landbouwpro ducten. Bestuur- P. Dekker, voorz., C. Rottier Jzn.. secretaris, J. Boone. pen- 'ningmeestcr, J. de Baar en J. van Liere, allen Borsselen (2916). N.V, lot Exploitatie van Onroerende Goederen „Duurzaam", Goes Stations weg. exploitatie van panden. Dir. Mr., P. II. Velsen, Goes. (2917). wy*igingen Zeeuwsche Eilanden (Middelburg). Coöp. Ver. tot verbetering van den Wolhandel in Zeeland, Goes, Groote Markt 2S. Uitgetreden secr.-penningm.<: Tj B. E. Kielstra, Den Haag. Nieuwe secr.-penningm. J. Siebenga. Goes. Gebroeders Mulder, Goes, Korle Kerk straat 17. uitgetreden E.. K. Kunst, Goes. Nieuwe E.- P. v. Liere, Goes. Opheffingen Zeeuwsche Eilanden Middelburg). J. J. de Waal, Heercnslraat H 125, assurantiën. LEGER EN VLOOT. Overgeplaatst de sergeant-hof meester G. A. Leesberg van het wacht-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1