170' Jaargang FEUILLETON, WIE IS EDMUND GRAY BINNENLAND. 30. 165 Zaterdag 16 Juli 1627 MIDDEL COURANT. Dit nummer bestaat uit Twee bladen EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op 'de buitenwegen om Middelburg, ^n voor de andere genieenten per post 1 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- fcingeD f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 -cent per week. Advertentiën worden berekend "per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. fper regel. Ingezonden Mededeelingen: -50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks eti waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe iten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog In ons Dlad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Poslchèque- en Gironummer 43255. HUL «KWESTIES. WiUt op hel oogenblik gaande is inzake woningbouw en woninghuur gaal grooten- •djeels buiten de provincie-gemeenten om. Het'is een geschil tusschen enkele groo- 1e sledjen en het rijk. Maar toch niet. alléén iusscheu "ben Gister zijn in d!e gemeenten waar nog huurcommissies waren, nl. de groole steden, die commissies opgeheven van wege de regeering die den tijd, geko men achtte om de, uit de oorlogsdagen Stammende beperking van den huurprijs te vervangen door hel hergeven van vrijheid aan de huiseigenaars, die al dien tijd de vrije beschikking over hun eigendom gemist hebben, en slechts ge leidelijk ceu vast percentage met hun hum" omhoog mochten gaan. De regee ring is v,an meening dal de woningvoor raad nu voldoende is aangevuld', en dat de particuliere bouwnijverheid nu vol doend in de behoefte kan voorzien Daartegenover staal vooral van soc. democratische zijde een actie, die wil doen gelooven dat de arbeiders nu zul len worden bloot gesteld aan „woeker" van tie huiseigenaars van de vroeger ge bouwde woningen. En als gevolg daai"- vnn hebben de gemeenteraden van Am sterdam, Rotterdam en Arnhem gemeen telijke liuurbeperkingen vastgesteld, die echter vvan hoogerhand zijn geschorst, en wel zuljen worden vernietigd door de Kroon. Maar met die actie gaat gepaard een streven om de vereenigingswoningen in huurprijs te doen dalen, omdat d.e arbeiders wegens de vermindering in dp loonen den huurprijs dier woningen niet meer kunnen opbrengen. Door ffij laatstgenoemde element voelt men dat ook de provincie belang heeft bij deze kwestie, want ook zij zil met vereenigingswoningen. wier huur le hoog Geautoriseerde vertaling naar het Engelscli, van WALTER BESANT, door Mej. E, HOOGEWERF. 21). i „Als George het kan, dan kan ik hel ook.' i „Kan je dus alles tegelijk zijn: ccht- genoote en moeder, keukenmeid, karner- imeisje en kindermeid?" „Als George er gelukkiger door is, dat ik al die plichten op mij neem. dan ik ook. Mr. Dcring, ik ben er van overtuigd, dal u liet beste vóór heeft voor mij; u als oud-vriend van mijn vader, en als raadsman van mijn moeder, maar.f' Onwillekeurig hield' Elsie even op, in haar betuigingen, want ze herinnerde zich ineens, dal mr. Deriug zich au niel 'bepaald den besten vriend, van liaar broer had geloond. „Natuurlijk kind, ik heb uitsluitend je bestwil op liet oog. Maar je schijnt zoo onwrikbaar vast te slaan in je voome- *men om dien man gelukkig te maken, dat ik daérom alleen nog' Vraag: Denk je waarachtig, dal je Georg Austin er ge lukkiger door maakt, als hij ziet, hoe jij je afslooft, om hel huishouden "te drij wordt gekenschetst voor de arbeiders Nu is het een feit. dat in tal van pro vincieplaatsen de waarde van de oud,e woonhuizen daalL in vergelijking met «enige jaren geleden. Getuige de koop prijzen. Die daling wordt wel niet even snel gevolgd door de huren, maar op d,en duur zullen die toch ook moeten vol gen. Ook al omdat in de meeste steden zich een trek naar de buitenwijken doet gevoelen, een "liefde voor liet wonen in nieuwe huizen aan de stadgrens. waar door m hi der vraag komt voor woningen in de stad. Maar nu is liet moeilijke van de zaak, dat de wordingsgeschiedenis van de ver eenigingswoningen een vermindering van den "huur daarvan belemmert. Dezer dagen verscheen in de Versla gen betreffende de Volksgezondheid, het jaarverslag van den Hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting Deze betoogt daarin o a /.dat speciaal in Amsterdam, maar ook m andere gemeenten met ge meentesteun veel arbeiderswoningen worden gebouwd, die feitelijk te groot en te duur zijn voor woningen van dien aard. Was echter de toestand normaal, dan zou, zoo,als altijd is geschied, de bevol king zich vanzelf geleidelijk over de wo ningen verdeelen naar haar draagkracht: de nieuwgebouwde woningen worden be zet door de best betaalde arbeiders, de minder-gesitueerden moeten zich met 'n goede oude woning vergenoegen, de min der minst-gesitueerden met een minder goede oude woning Zoo zou look nu weer gebeuren, als de markt vrij was Maar het bijzondere van don huidigen toestand is dal de markt niet wij is voor hlle huizen. „Voor de vereenigingswoningen, zoo merkt de hoofdinspecteur op, is het bouwkapilaal vertrekt in den vorm van annuïteitsleeningen. Deze woningen wor den dus wel afgeschreven, docli deze af schrijving komt niet lol uitdrukking in de huur; gedurende vijftig jaar blijft deze op liet volle bedrag staan. Van een ge deeltelijke afschrijving, die de mogelijk heid opent toL een verhuring legen een Ageren prijs aan minder gesitueerden, kan dus geen sprake zijn, waardoor de natuurlijke opschuiving wordt bemoei lijkt, en. hel aantal personen, dat niet door opschuiving is te helpen, doch een bijslag van de overheid behoeft, wordt vergroot" Nu doel zicli, zooals we reeds in hel licht stelden, in de provincieplaatsen liet verschijnsel voor, dat de daar reeds eenigc jaren beslaande wije marlet de oude, niel-vereeiiigingswoningen meer geleid heeft lol een daling dan tol de door de soc. democraten Voorspelde w kerhuren. Fn wie in de graole steden lel op liet, in groot onderscheid mei eenige jaren geleden groot aantal leeg slaande woningen, vooral kleine middenstandshnizen, die kan moeilijk aan die voorspelling ge (boven, vooral niet omdat de particuliere woningbouw zich waarlijk niet oiibeluigd laat. En daaoin kunnen \pe niel anders dan instemmen met hel streven der re geering om door het opheffen van de nog overgebleven hum-beperking den nor malen toestand van wtmingvcrdeeling (c herstellen, die al te lang '\v|erd belet dooi den abnormalen oorlogsmaatregel, wel ke trouwens op zich zelf al een om-echt was tegenover hen die toevallig hun bezit hadden in den vorm van huizen. wingen gezonden aan de aangeslotenen, omtrent instellingen en personen, wier \bfibelrouwbaarheitt of onvoldoende steun- Svaardigheid bij hel archief bekend was. wanneer bleek, dat deze door het ge- heelc land of gedeelten van hel land, ven op zoo weinig middelen en terwijl het eind van de zaak dan locli zal we zen, dal zijn kinderen, maatschappelijk, tot een anderen stand zullen behooren. dan hij?' „Nu antwoord ik met een wedervraag: TJ lieeft George nu al acht jaar biji u op bet kantoor gehad. Acht u hem be trouwbaar genoeg, in alle opzichten?' „Dat geloot' ik wel," knikte nu-, De- ting. „Maar dit, op zichzelve, brengt hem nog niel verder." „Als u hem dan betrouwbaar acht, waarom zou ik George dan niet verLrou- wen. een onbepaald vertrouwen in hem stellen? Als liij dus niet verder komt, dan zal dit niet z'n eigen schuld zijn We zullen moedig ons pakje dragen, mr, De- ring. U zult nóch liem, nóch mij, hooren klagen. Bovendien ben ik vol hoop: als George goed is in zijn werk. waarom zou hij dan niet vooruitkomen? En ik kan. een beetje schilderen. Nu wel niet zoo héél goed, maar misschien kan ik er toc.li hog een ïcleiniglieidje bij verdienen met portret-schilderen. „iELet is heel goed mogelijk, dat hij vooruitkomt en dat jij, met je schilderen, ook nog wal inbrengt 1 Maar vergeel niet. dal die berekening steunt op mogelijk heden en niet op feilen. Mijn ervaring van dergelijke huwelijken van mcnschen, die eigenlijk le weinig middelen bezit- ten, om op le Urbuwen, is kortom droevig Hel is zoo gemakkelijk gezegd, om „band ARCIIIEE EN INLICHTINGENBUREAU INZAKE -MAATSCIIAPPEL. HULP BETOON. Verschenen is het eerste jaarverslag dezer instelling, die zich ten doel stelt: „hel tegengaan van misbruiken bij geld inzamelingen, steunaanvragen, e. d„ uit gaande vah onbetrouwbare of niet-slcun- waardige personen of instellingen en het bevorderen van den arbeid ran bona fide instellingen, zulks in het bijzonder door hel verschaffen van betrouwbare gege vens omtrent de steunaanvragers." De Stichting ontdankt haar ontstaan aan de dringende behoefte, die door Gemeente besturen, Armenraden en andere auto riteiten werd gevoeld aan voorlichting op het punt van openbare geldinzame lingen voor philaritropisclie of zgn. phi- lanfropische doeleinden. De Stichting, die gevestigd is te Am- dam (Vondclstraal 58 heeft een bureau in hel leven geroepen, dat een regis ter heeft aangelegd van instellingen en' personen, die door het houden van col lecten. inzamelingen e d. een beroep doen op den liefdadigheidszin van het publiek, of zich inel steunaanvragen wen den lot de in ons land beslaande steun fondsen en andere lichamen. Van de 426 aanvragen om inlichtingen, hielden verreweg de meeste verband met te houden openbare geldinzamelingen, zeV- geltjes- en bonnenverkoop, bazaars, lote rijen, enz. De aanvragen golden in totaal 115 diverse instellingen, waaromtrent (lngez Med.> beide heereo als lid benoemden do heer ir. D. Iluender, directeur van publieke werken le Tilburg. Genoemde commissie heeft thans haar rapport uitgebracht waaruit blijkt dat als" plaats voor een te stichten gemeenschap- pclijkc centrale slachtplaats wordt aan- gewezen het terrein aan den Xieuwon Vlissingschen weg van "^Middelburg naar Vlissingen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Koudekerke, tegenover de zuivelfabriek, thans in gebruik als volkstuintjes. i In verband daarmede stellen B 460 rapporten werden uitgebracht. Naast do bovenvermelde rapporten onj^' ™°r 1,e! bovengenoemde teiroin aan adviezen, werden eenige malen waarschu- collecten hielde!,. Van at je oprichting inrichting ra exploitatie van de centv tol 31 nrremher 1020 werden over 10 dndllplaats, hctOndten Wenschelljk vv, le wijzen als de plaats, waar eventueel een centrale slachtplaats voor Middel burg en Vlissingen zal worden opgericht. Zij voegen hieraan toe, dat hoewel in liet bovengenoemd voorstel werd mede gedeeld, dat de commissie teve.ns plan nen zou kunnen indienen nopens bouw. ale tot 31 December 1926 werden over 10 verschillende instellingen en personen dergelijke waarschuwingen -verzonden. I Het Centraal Archief beschikt thans over vrij volledige gegevens betreffende pl in. 250 instellingen welke door het houden van collecten en inzamelingen, inschrijvingen, of op andere wijzen, een beroep doen op den liefdadigheidszin van het publiek. STUKKEN' VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN .1IIDDELRURG. Centrale sla chip lapis B cn W. melden den raad: In de vergadering van 1 Dec. j.l. werd besloten B. en V. machtiging te verlee- nen om in samenwerking met B on W. van Vlissingen over le gaan tol benoe ming van een commissie van deskundi gen, welke aan beide gemeenten rapport zou hebben uit te brengen over de vraag in welke gemeente cn op welke plaats liet aanbeveling zou verdienen eventueel een centrale slachtplaats voor rekening van Middelburg en Vlissingen le stichten. In verband daarmede, deden B. en W. mede, dal een commissie werd gevormd van drie leden, beslaande uil de liee- ren prof. dr. Uc Remmells, hoogleeraar in de veeartsenijkunde te Utrecht, Welke werd aangewe zeu door B. en W van Vlissingen* dr. C. Eijkman, directeur van het gemeentcslaCli thuis te Dordrecht, welke door hen werd aangezocht in de commissie zitting le nemen, terwijl deze aan hand" door hel leven te zullen gaan, maar die handen zijn njoodig voor de babies; en hel zijn juist de kinderen, die zoo zeer lijden, daar waar armoede dreigt Elsie liet liet hoofdje hangen. Toen pniwoorddc zij bedeesd): „Wc zullen dan enkel maatschappelijk wat lager komen te staan.' .jEnkel? - Noem ie dat enkel? Maat schappelijke positie beduidt alles in een laud als het onze! Je voorouders hebben al drie geslachten lang zeker, al hun best gedaan om zich omhoog le werken, en nu zou jij dit met de grootste achte loosheid, weer alles willen verliezen? x Elsie schudde slechts droevig het hoofd en prevelde vóór zich heen _,Wc willen lippen, dat dit niet noodig is!" „En nu nog een enkel WoordBedenk wel .kindlief, dat 'Ifêfclc of geen liefde, berusting of géén berusting, geduld of gééu geduld. lichamelijk wei-bevinden hel begin en den grondslag vormt voor alle geluk Als jullie beiden: je man en jij, dus in slaat zijl, dal lichamelijk welzijn te onderhouden, dan kan je ge lukkig zijn. of althans met lijdzaamheid berusten in de omstandigheden Zoo niet, Nu Elsie, zóó is het genoeg' Ik zou niel zooveel gezegd hebben, als ik dit niel had beloofd aan je moeder en je zuster Maar ik wil wel erkennen, dal ik geroerd ben door je moed en je vast beradenheid."1 slijk werd geacht een dergelijke opdracht niet te verstrekken. Omtrent deze punten zullen don raad dus nog nadere voorstellen van B. en W. bereiken. Aan bovenbedoeld rapport outleenen wij hel volgende: De bovengenoemde commissie méldt» dal zij zich voor naar bestudeering in verbinding lieefl gesleld met de burge meesters cn de directeuren van gemeen tewerken in beide gemeenten .den direc teur van de vleescbkeuringsdiéiisten van de kringen Vlissingen en Middelburg, met de slagersorganisalie tc Middelburg en vertegenwoordigers van de slagera te Vlis singen met de directeuren der eleclr.- cileils- en waterleidingbedrijven; met het bestuur van de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw; met den voorzitter van de gezondheidscommissie te Vlissingen en den secretaris van de gezondheidscom missie te Middelburg. En voorts heeft de commissie door middel van de pers ieder belanghebben de uilgcnoodigd haar mededeelingen tc doen, die van belang zouden kunnen zijn bij de plaatsbepaling \an het toekom stige slachthuis. De eischen, die men bij de beoordee ling van dc plaats van een slachthuis kan stellen, zijn velerlei. De commissie ge loofde dal aan dc volgende eischen on voorwaardelijk moest worden voldaan. 1 een behoorlijke ruimte voor de plaatsing der onderscheidene gebouwen ten behoeve vap eventueel later noodige ^uitbreiding; 2 ruime toegangswegen voor den aan- voer van vee cn den afvoer au leesch 1 3. gemakkelijke bereikbaarheid voorde slagers en hun personeel, als dagelijk- sclie gebruikers van hel slachthuis, j 4 beschikbaarheid van eleclriciteil; 5. beschikbaarheid van goed water in groole hoeveelheid, waaronder te ver staan water, dat aan bacteriologische eischen voldoende, vooral niel te sterk ijzer- of zouthoudend mag wezen, omdat hel, behalve als reinigingswater (het 1 schoonspoelen van hel terrein, van de hallen en van het gereedschap) ook moet dienen voor het slachlbedrijf (broeikuipen, afspoelen van het vleesch) eu voor consumptie (drinkwater en ijs- fabricage) 6. de mogelijkheid van den afvoer van het afvalwater. Aan deze eischen. die overwegend zijn, kunnen nog onderscheidene andere wor den toegevoegd, wier bevrediging ter vervolmaking van het bedrijf hun belee- kenis hebben en welke in verband met plaatselijke omstandigheden meer of min der op den voorgrond treden. 7 een vierkant of rechthoekig ter rein, ten behoeve van een doelmatige plaatsing der gebouwen. ,^-S. onmiddellijke nabijheid van de stad een belang voor de gebruikers Ove rigens is de ligging l o. v. de stad van geen 'beteekenis Wel beslaat hier en daar nog de meening. dat ceu slacht huis co nonaangenamen reuk moet ver spreiden. hetgeen een reden kan zijn, e'en slachthuis in verband met den in ons land overheerschenden wind aan de Oostzijde van de bebouwde kom eener stad le bouwen, maar de ervaring bij de bestaande slachthuizen lieefl geleerd, dat van een goed ingericht slachthuis, het welk geregeld wordt gereinigd, een der- gelijk euvel niet behoeft te worden ge- \rcesd. 9. nabijheid van verschillende ver keersmiddelen. 10. exportmogelijkheid 11. gunstige ligging ten opzichte van een veemarkt, 12. beschikbaarheid van gas tor ver warming van woonlïuizen en \an hel ad ministratiegebouw ten gebruike van hel laboratorium en ter reserve-verwarming van broeikuipen hierin kan echter zod noodig ook op andere wijze worden voorzien. De commissie heeft gemeend, ook in ernstige overweging le moeten nemen, of de mogelijkheid van een eventueelen ex- „Wij zullen er nooil berouw van heb ben, zullen nooit met verlangen terug zien naar hetgeen achter ons ligt. Maar zullen steeds werken en hopen U blijft ons toch een vriend mr. Dering?" „Zeker, zeker. En nu „Nü," zei Elsie opstaande, „mag ik ii niet Sanger ophouden. U liecfi wat u zich verplicht achtte le zeggen, liëél (vriendelijk gezegd eu daar ben ik u ■dankbaar voor „Neen Ga nu weer eens even zit ten' Ik ben nog niet met je afgehandeld, kind! Maar nu niel langer over dien 'versehrikkelijkcrt George Austin'' Mr Dering sprak nu zóó goedmoedig, dat Elsie zich al veel meer op haar gemak ging voelen „Niels meer over je en gagement' Luister nu eens pauwlelleiud, want dit is van hel grootste belang: Drie of vier jaar geleden schreef iemand mij, voor het gemak zullen we maar spreken van „hij" dal hij mij een ze kere som gelds toevertrouwde voor jou „Voor mij? En die gaf hij aan u'f' „Ja, mei het verzoek, dal ze je eerst overhandigd zou worden, op je écn-en- twintigslen verjaardag.' vor Elsie staarde hem aan met wijd-open oogen. v,Ja. op enkele 'voorwaarden. De eer ste daarvan was, dat de interest on- middelijk weer in papieren belegd zou worden, dc tweede, djal ik, onder geen bedinging, jou of iemand anders op de hoogte zou brengen van de schenking zelve, of van den naam van den gever. Nu ben je één-en-lwintig. Zorgvuldig heb i ik vermeden dat je ook maar het minste of geringste vermoeden zoudt hebben van dezen meevaller, lot de lijd. van je meerderjarigheid daar was. N'ócJt je; moe der. nóch je zuster, noch je aanstaande, weel er dan ook iels van „O!" zei Elsie weer; want ze was tc zeer verrast, om haar gedachten of woor den in een bepaalden vorm le kleeden En. wal haar nog het meeste trof, als door een wonder, nam mr Dering's ge laat in eens de vricndelijk-welwillendc uitdrukking aan. die zij den vorigen. dag op zijn portret had geïdealiseerd ..Hier waarde jongedame.' hij legde de hand op een papier, „is dc lijst van de stukken, waarin ik dat geld heb be legd. Het zijn alle solide en toch voor- deeligc beleggingen: in gas- en watera aandeelen, in gemeenleleeningen van NewrCastle, Xolhmgham cn Wolverhamp'- ton .Beleggingen Maar hoeveel was het dan? Toen u van een som gold's sprak, dacht ik, dat hel misschien tien pond zou zijn." i „Neen Elsie, geen tien pond Dc soui, die mij voor je ter hand gesteld werd,, bedroeg ruim twaalf duizend pond; en is nu al aangegroeid tol een kleine der tien duizend

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1