ZomerVsitfioeden o= 136. Woensdag 6 Juli 1927 170* Jaargang MIDDELBURGSGHE COURANT. dit nummer behoort Bijvoegsel. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- singeD f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ler dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons nlad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des ZATERDAGS uiterlijk IIALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Poslchèque- en Gironummer 43255. BINNENLAND. F1NANCIEELE VERHOUDING RUK EN GEMEENTE. Door den heel* Lovink was aan Minis ter de Geer gevraagd of hij1, indien, het rapport der Staatscommissie over de fir nanUeele verhouding van Rijk, en Ge meenten niet spoedig mocht verschijnen, bereid zou zijn voor 1928 een bijslag op de tegenwoordige uitkeering te bevorde ren. De Minister herhaalt in zijn antwoord zijn verwachting dat vóór het eind van dit jaar het rapport hean zal bereiken, en voorts dat een voorloopige regeling on raadzaam wordt geacht. DE W AARDE VAN ÉÉN STEM. Ten aanzien van de toelating van den Anti-Revolutionairen candidaal voor den gemeenteraad te Rhenen, den heer A. v. d. Nadort werd door dc S.Ö.A.P.-fractie aldaar beroep aange leek,end, op grond, dat een stembiljet geldig is verklaard, dat op de plaats der invulling een gat vertoonde, alsmede dat eene kiezeres te Eist twee biljetten had ingevuld een voor zichzelve en een voor haar schoonmoeder! en nat er omkjooperjj nad plaats gehad. Ged. Staten van Utrecht hebben thans beslist dat het biljet geldig moet worden verkjaard daar er geen bijvoeging heeft plaats gehad doch het biljet slechts is beschadigd. Ten aanzien van de omkjooperij was geen bewijs aanwezig, oordeelden Ged. Staten verder, doch wat betreft het invul len van twee biljetten oordeelden Ged Staten dat hier inderdaad een stem niet geldig is daar hier hulp is verleend zon der daarin den voorzitter van het stem bureau te kennen. Daar deze stem van invloed blijkt te zijn op de verkiezing van den heer A. v. d. Nadort konden Ged;. Staten diens toelating niet goedkeuren. Diens zetel zal nu aan de S D V.P. ten deel vallen. HET SPELUNGVRAAGSTUK. Het Ncderl. Cor. Bureau verneemt van bevoegde zijde dat geen waarde gehecht kan worden aan de berichten over plan nen die van regeer in gs we ge zouden be staan ten aanzien van het spellingvraag stuk;. Geen enkele beslissing in welke richting ook, is gevallen; en tot dnsveris door de regeering niet meer gedaan dan zich van den stand van het vraagstuk op de hoogte stellen. niet door Ged. Staten goedgekeurde be grooting is verbruikt en zouden dienten gevolge de gemeemtewerkjlieden reeds Zaterdag zonder weekjoon naar huis zijn gegaan, indien niet wethouder Calis de henoodigde f 350 had voorgeschoten. (Hand.) RECLAME VOOR KWAKZALVERS MIDDELEN. Indertijd werd in den Amsterdam scheft- gemeenteraad behandeld een adres van de afd. dea- Ned. Maatschappij tot bevor dering der Geneeskunst om reclame vdOr kwakzzalversmiddeien in de trams en op de gemeentelijke reclamezuilen te we- met een adres van de vereenigjng le gen de Kwakzalverij, waarbij instemming met eerstgenoemd adres betuigd wordt. De behandeling van dez© adressen gaf aanleiding tot de'indiening van een voor stel door drie leden ora reclame voor kwakzalversmiddelen te weren van ge meentelijke reclamegelegenheden, welk voorstel in handen van B. en W. werd ge steld tot praeadvies ,terwiji inmiddels de adressen werden aangehouden. B. en W. hebben nu in hun praeadvies betoogd dat niemand in den "waan ver keert ,dat de eigenaar van de reclame- gelegenheid het in de reclame aanbevolen middel aanprijst. Onthouding der gemeen te zou bovendien geen nut opleveren daar de voor de reclame beschikbare egllden eenvoudig worden bestemd voor andere aankondigingen. Een vooraf in te stellen onderzoek naar de deugdelijkheid, van het artikel zou te duur zïjln. B. en V*. wil len zich er toe bepalen de regels te vol gen die bij de dagbladpers gelden, tof wering van advertenties die in strijd zijn met de zedelijkheid of wier bedriegelijk <karakter tastbaar is. TEGEN PLAKLUSTIGE BELGEN. Volgens de Morgen, pattxmt'Keeren ver sterkte politietroepen in de grensdorpen van Limburg en N. Brabant ten einde plafcl'ustige bezoekers uit België op een afstand te houden. Wij Etafeersn de laatst uitgekomen KOUVEMJTÉ'S IN ZIE ETALAGES. FIRMA PATERIK, MI0OEL8ÜRG - VUSSIN8EN (Ingsz. Med.) LAREN STAAKT DE BETALINGEN. De in de raadsvergadering van, Don derdag j.l. benoemde commissie tot on derzoek van de door den heer Diamant voorgestelde bezuinigingen op de be grooting 1927, heeft reeds rapport uitge bracht. Op verschillende andere posten 'zlijb nog nadere bezuinigingen voorger steld ten einde de 10 pet. korting pp de salarissen en loonen, benevens de 8tfe pet. pensioenikorting eerst met 1 Juli te kunnen doen ingaan en toch een totale bezuiniging van f 18.000 tc behouden. Onder deze omstandigheden zullen B. en "W. betalingen stop zetten voor die- pos ten waarop d© helft der raming op de g Uit Stad en Provincie.; De Minister van Financiën maakl beleend, dat ten behoeve van 's Rijks schatkist is ontvangen: bij den ontvanger der successierechten te Middelburg, f 55.16 wegens te weinig betaalde vermogensbelasting. Ver dedigingsbelasting II en inkomstenbelas ting over de belastingjaren 1925-1926 en 1926-1927; f 114,04 wegens tc weinig betaalde vermogensbelasting, Verdedi- gingsbelastiugeu en inkomstenbelasting over de belastingjaren 1925-19261 en 1926 -1927; bij den inspecteur der registratie en domeinen te Middelburg, f 12.25 wegens te weinig betaalde vermogensbelasting over de belstiangjaren 1925-1926 1926-1927; bij den inspecteur der directe belas tingen, enz. te Goes wegens te weinigj betaalde directe belastingen resp. f 236.67, f 208.25, f 235.30, 242.13; bij den ontvanger der directe belas tingen, enz. te Terncuzen f 97.017 we gens te weinig betaalde personeelo be lasting over het jaar 1926. Bij Kon. besluit is nader aangewe zen als ambtsgebied. voor den lijdelijlcen inspecteur van dc volksgezondheid bij den dienst welke is belast met dc zaken 'rakende de kinder- hygiëne en de bestrijding der T. B. C,. en geslachtsziekten J. A. Putto, te Gravenhage, de provinciën Zeeland. Zuid-Holland en Noord-Holland, met uit zondering van de eilanden Vlieland, Ter schelling en Urk. -———o Uit Middelburg. Nog veertien dagen en we zitten le Middelburg midden in de land- bouwfeesteu. ris", gevolgd door een souper. Woensdagochtend om hall' tien alge- meene vergadering in het Schuttershof, daarna rijtoer over Walcheren, en ge meenschappelijke maallijd in het Schut tershof. Eu Donderdag de laBdbouwtentoon- ling op het terrein achter de Griffioen. Dat is een programma dat velen uit alle deelen van Zeeland naar Middelburg zal brengen. Maar wal we op dat programma mis sen ,is een feestelijkheid of bijzonder heid die de Middelburgers zeiven daar op hebben gezet. Nu welen we heel goed, dat men niet mag vergelijken de algemeene deel neming van de bevolking in ©en klei nere plaats, met de belangstelling der bevolking in een stad als Middelburg, waar men telkens en telkens groote al gemeen© vergaderingen ziet bijeen ko men. Maar de belangstelling kon toch wel een beetje grooter zijn dan ze nu is, vooral van de belanghebbenden: de ne ringdoenden, die toch ook wel weten dat een landbouwtentoonstelling met bij- behoorende vergaderingen een ongewoon groot aantal provinciegenooten in de stad brengt. En door de vele reclame die voor deze feesten in het binnenland en vooral ook in het buitenland is ge maakt, kan men er bok véél loeristen verwachten. En toch wordt er niets uit de bur gerij gedaan, geen étalagewedstrijd, geen winkelweek, zelfs geen vuurwerk. pogingen door den Kring Walcheren der Z. L. M. bij enkelé daarvoor in aan merking komende vëreenigingen gedaan, ■Zijn op niets uitgeloopen Alleen de Bond van vergunninghouders bracht een mooi bedrag bijeen dat hij ter beschikking van den Kring stelde. Maar daarmee is men nog niet afdoend geholpen. Nu is de vraag gerechtvaardigd: zijn er niet meer personen die in aanmer king komen voor en bereid zijn tot een bijdrage, ook uit Middelburg Hebben niet ook de banketbakkers, de bakkers, dc slagers, de delicalessenwinkels, do sigarenwinkeliers, de winkels van prent briefkaarten, en wellicht nog anderen, een eigenbelang bij die feesten, groot ge noeg om een beroep op hun gulheid le rechtvaardigen, om mee tc helpen ook een Middclburgsch element in het feest programma te brengen, een vuurwerk of iets anders? Zijn er niet ook handelaars en an deren, die door hun veelvuldig con tact met de landbouwers zich geroe pen gevoelen tol een bijdrage ter op luistering van dit landbouwfeest? Het moet vlug beslist worden, want veertien aageu zijn snel om. Maar we zijn er zeker vau dat iedere niededeeling van dieu aard aan den secr.-pennigmees- ter van den Kring Walchereu der Z. L. M., den heer J. Dommissie le Biggekerke, met dankbaarheid zal worden ontvan gen. De eerstvolgende uitvoering van 't Middclburgsch Muziekkorps in de Abdij bepaald op Zondag 17 Juli des mid dags van 12 tot 1 uur. Ter gelegenheid van de, Tentoonstel ling van het Nederl Trekpaard le Breda op Donderdag 14 Juli, zal een extralxein en 3e klasse loopen van de stations Vlissiugen, Middelburg, Goes, Kapelle- Biezelinge, Vlake, Krabbendijke, Bergen op Zoom en Roosendaal naar 'Breda, Til burg en Oistermjk. Voor prijzen, uren van vertrek en aankomst Verwijzen wij naar dc aanplakbiljetten cn de kosteloos aan de betrokken stations verier ij «bare stroobiljetten. Uit Zuid-Berenad. Door de Vereeuiging voor Vreemde lingeuverkeer te Goes zal op Vrijdag 29 Juli a.s. ter gelegenheid der te hou den Historische Tentoonstelling, welko gehouden zal worden te Goes van 23—30 Juli 1927, "worden georganiseerd een rondrit door bovengenoemde eilanden voor automobielen en Motorrijwielen. De tocht wordl gesplitst in twee ge deelten: a. Ochtendloer door Walcheren, b. Middagloer door Beveland. Begin en eindpunt van beide is Goes. Na don tocht door Walcheren zal de gelegenheid worden opengesteld zich le vereenigen aan een gemeenschappelijke Bevelandsche Koffietafel in „het Schut tershof" tc Goes, waar ook de tentoon stelling gehouden wordt. Na den tocht door Beveland kan men gaan dineeren diverse hotels le Goes, üm 8 uur volgt Üan in den tuin van het Schuttershof opvoering van het openluchtspel „Jo zef in Dotliau" door „Het Schouwtoo- ueel" uit Amsterdam. (Bij ongunstig weer in de Schouwburgzaal). Het doel van deze tochten is om die bewoners van Zeeland cn de Vreemde lingen meer bekend te maken met de pracht van mooi Zeeland en tegelijk het Eenige druppels zijn voldoende Het mondwater O dol ia zoo vo,rdeclig in het gebruik, omdat sleohta enkele druppels vol doende zijn, waardoor men maanden lang aan oen flacon genoeg heeft. Odol is dus het v o o r d e e 1 i g s t e van alle middelen ter verzorging van mond en tanden (Ingez. Med.). Zo beginnen Dinsdag den 19don. destoerisme le bevorderen, terwijl deze toch- avonds met ontvangst ten stadhuize, ten niet het karakter zullen dragen van hoofdbestuursvergadering in „St. Jo- een snelheidswedstrijd. Ieder deelnemer is vrij om den tijd voor de af te leggenl route zelf te bepalen. Men kan naar ver kiezing deelnemen aan één of aan beide rondritten. Voor logies enz. zal op aan vrage worden gezorgd. Aanmelding vóór 15 Juli bij den secre taris van V. V. V. „Goes" te Kloet inge— Goes. De tocht kan ook worden meegemaakt door gezelschappen of families met ge huurde wagens of bussen. Ten gerieve der N.-Bevelanders zullen t afloop der feeslelijkheden tc Goes extra avonddiensten worden ingelegd aan de beide veren. Uit T holen. Door den Dijkraad der Waler- keering van den Calamiteuzen Suzanïia Polder le St. Annaland, werd in zijne vergadering van 4 Juli vastgesteld de re kening met f 5088.23 aan inkomsten en f 24806 06 aan uitgaven. In het te kort f 19717.S3 is bijgedragen door hel Rijk f 13638.en door de Provincie 0819.of te samten f 20157.»— zoodat het goed slot bedraagt f ,739117. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen O. D. Dc Staalsgronden in den in 1925 bedijkten Hellegat pol der ter groot te van rond 99 H A. zijn gister voor een termijn van 6 jaren verpacht tegen een jaarlijkschen huurprijs van totaal f29.465. gulden. Dinsdagmorgen moest te Selzaele een zekere P. P., een 55 jarige man, een soort vierkant ponton naar Gent brengen en had dit, hiertoe aan de „Ali ce", het beurlvaarluig van Selzaele op Gent, vastgemaakt. Juist builen Sel- zaete, waarschijnlijk door hel tc v?iv? varen, schepte de bale water en 1 wam P.. in het kanaal terecht.. Dit ongeluk werd niet tijdig opgemerkt, zoodat de hulp te laai kwam opdagen.. Dc Alice voer, zoodra de kapitein het ongeluk bemerkte, onmiddelijk terug en stelde vruchtelooze pogingen lot redden in. Enkele toeristen, die hel incident za gen gebeuren, sprongen ijlings te water doch mochten er niet in slagen, den drenkeling boven tc halen. Na ongeveer twee uren dreggen, werd de ongelukkige gevonden. Dc levensgeesten waren ge weken.. -x Uit Zeeuwseh-Ylaanderen W. IX Bij den landbouwer L. G. te Groe- d e zijn van Zaterdag op Zondag er groote partij zakken ontvreemd. Waar van bij de politie aangifte is gedaan. PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND. Gisterenavond werd de Zomcrzilling dor Staten van dit gewest geopend door den Commissaris der Koningin Jlir. Mr. J. W. Quarles van Ufford, in naam der Koningin. Afwezig is de heer Vogelaar, wegens ongesteldheid. Geloofsbriev Dc geloofsbrieven van dc bij de ver kiezing van April j.l. gekozen Statenleden werden onderzocht door een drietal commissies. De vergadering werd eenige minuten geschorst. Na heropening werd verslag uitge bracht door de voorzitters der commis sics, en tot toelating besloten. Hierop werden de leden door den voorz. be eedigd, of door sommigen de belofte af- legd. Do voorz. wenschle de leden geluk met hunne benoeming, zoowel die voor het eerst hier komen, als hen d e al kor ter of langeren tijd zitting in de Staten hebben. Het College van Prov. Staten heeft opnieuw cenige wijziging onder daan. Aan hen, die hier miel xvtecr zouden tcrugkeeren. heelt spr. bij hel einde der vorige zitting al eenige. woorden van afscheid toegevoegd. Thans ligt ©en breed arbeidsveld weer voor ons. Belangrijke vraagstukken en onderwerpen zullen aan hel oordeel der Staten worden onder worpen. Spr. hoopt, dat allen zich daar bij zuilen laten leiden door het waar achtig belang der provincie, en dal de beraadslagingen zich weer mogen ken merken door een goeden en aangenamen toon, en hlijlc geven van waardeering voor eikaars standpunt. Bij het leiden der vergaderingen heeft 't spr. nood aan steun van de zijde der Stalen ontbroken. Spr. doet een beroep, dal dd in de toe komst evenzoo moge zijn, en wenscht de leden toe dat hunne werkzaamheden on der Gods zegen mogen strekken tot heil en nut dezer provincie De leden hoorden deze redevoering staande aan. Ingekomen stukken. Verschillende Kon. Besluiten tot goed keuring van genomen Stalenbesluile, die voor kennisgeving werden aangenomen. Voorts een adres van A.. de Graag tc Goes om vergoeding voor zijn autobus dienst: Goes-Hoedekcnskerke gemaakte kosten, gaat naar Ged. Staten om advies. De heer v. d. Wart (c. h.) yraagt )wanueer dit advies te wachten is. "De voorz. kan dit niet zeggen. Mededeel ingen. De niededeeling van Ged. Slalen inza ke de stand der electriciteitsvoorziening werd gezonden naar de afdeel ingen. De J^eer On der dijk (SI).) wenscht dat hierover een rapport wordt uitge bracht met hel voorstel tot overneming an de plaatselijke electriciteitsnetten in de provincie. voorz. gelooft niet. dat daar be zwaar tegen is. Toestand pro vine ie. Het verslag van den toesland dejr. (pro vincie over 1926 wordt z. h. st,. goedge keurd. Voorstellen. Besloten werd lot aanhouding van het adres van de diocesane Federatie „Het Wit Gele Kruis" in het Bisdom Breda, om subsidie voor dc wijkverpleging; van een verzoek van het bestuur van den calamiteuzen Vnnapolder om wijziging van den naam van dien polder in Jonk vrouw Annapolder; en van een verzoek om subsidie voor herstelling van graf monumenten Ln de kerk te Burgh. De overige voorstellen werden gezon den naar de afdcelingen. De vergadering wordt hierna gesloten, nadat besloten is hedenmorgen te 10 uren weer hijeen le komen. Hedenmorgen kwamen do Staten op nieuw bijeen. Verkiezing vande leden der G e d. Staten. De heer Welleman (V.D.) legt de Volgende verklaring af M. d. V. Niemand heeft nog officieus, noch offi cieel met ons overleg gepleegd voor dé benoeming van leden van G S Evenmin hebben wij uit de bladen dienaangaande

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1