po, 1S5, Dinsdag 5 Juli 1927 170' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. BINHENLAND. geen overneming spoorwegen z.-vlaanderên. In antwoord op vragen van het Twee de Kamerlid Drop, in verband met be richten over voornemens der Nat. Mij. van Belgische spoorwegen om oa. den spoorweg'Gent-Ter neuzen over ie nemen, hebben de ministers van buitenland- sche zaken en van waterstaat geantwoord dat ingewonnen ambtsberichten deze ver moedens niet hebben bevestigd; en dat niets is gebleken van wijziging in de be staande toestanden op spoorweggebied, in Zeeuwsch-Vlaanderen, met name met wat betreft den spoorweg Gent—Temeu- zen. DE DE AANBESTEDING VAN ItONINGINNEBIïUG. Minister Kan heeft aan de Eerste Ka mer de telegrammen en brieven, mee gedeeld door hem gewisseld met het gemeentebestuur van Rotterdam o\er de levering van de Koninginnebrug. Daaruit blijkt o. a. dat op zijn aanbeveling om aan een Nederlandschen leverancier <le levering te gunnen, door B. en W. is geantwoord dal zij daartoe bereid waren, als de regeering het verschil aan de ge meente vergoedde. Hetgeen verder aan de gunuingskwestie vast zat, is den Mi nister eerst later uit de couranten ge bleken. DE KWESTIE VAN ZUNDERT. De Minister van Justitie heeft op vra gen van het Tweede Kaïnerlid Drop om een nader onderzoek naar* de het optre den der marechaussees te Zundert, ge antwoord dat het onderzoek^ niet van de militaire autoriteit, maar door den rechtercommissaris van Breda, grondig is geweest, zoodat voor een nieuw onder zoek geen aanleiding aanwezig is. fflfit Stadsen provincie. Uit Middelburg. In verband met den brand van Za terdag alhier, doen verschillende ver halen gver de brandweer de rondde. We hebben daarin aanleiding gevonden naar de juistheid daarvan te informeeren, en achten het 't verstandigste, de bewerin gen met het ons gegeven antwoord te publiceeren. Zoo werd gezegd d,at de eerste motor- spuit aankwam zonder benzine, en daar door niet kon worden gebruikt. Dit wordt van brandweerzijde absoluut on waar genoemd. Er was benzine in en op de spuit aanwezig, voldoende voor min stens een uur, en de motor heeft dade lijk aangeslagen. Maar een der kleppen van de pomp haperde, en daardoor kon niet onmiddellijk gespoten worden. En het werd niet noodig geacht om het ge brek dadelijk te herstellen (door d,e wa terleiding op de pomp te zetten) daar inmiddels de tweedy motorspuit was ge komen, die dadelijk water gaf en vol doende was om den brand, te bedwingen. De motorspuiten worden iedere week geprobeerd, en toen de eerstbedoelde spuit den volgenden dag onderzocht werd, gaf zij toen eerst do waterleiding er op gezet was, na een paar minuten water. Voorts boorden we de bewering dat een der brandmeesters bij het begin van den brand zou gevraagd, hebben om een rookmasker, omdat hij meende dat men dan den vuurhaard, djie gering van om vang was, met geringere middelen zou kunnen bestrijden. Of deze vraag zoo gesteld is, kon men ons niet bevestigen. Wel werd ons ge zegd dat slechts in ernstige gevallen, bij gevaar van menschenlevens, op die wijze een brandend perceel wordt binnenge gaan. Vanwege de stadsschuur werd ons ver klaard, dat eerst later, toen de brand1 bijna bedwongen was, om een rookmas ker is gevraagd. Dit bevond zich in het gereedschapwa gentje, dat in de Stadsschuur stond, en dat men nog niet had laten uitrukken, Het is toen gehaald, doch het masker is niet meer gebruikt. In verband met de opmerkingen over het geringe aantal beschikbare ladders werd ons van brandweerzijde gezegd dat men reeds lang om een ladderwagenljje had gevraagd, doch dat dit niet klaar was. Van de Stadsschuur hoorden we dat dit wagentje wel degelijk gereed is. Het is op liet terrein van den brand ge lsomen, tegelijk toen men het gereed- schapswagentje haalde. Als leelc kunnen we de opmerking niet onder ons houden, dat het ons toch ver standiger lijRt die beide Wagentjes onmid- brengen, daar ze beiden juist vaak dienst kunnen doen bij het begin van een brand- Ten slotte hoorden we dat wel de commissarissen van de brandweer per telefoon zijn gewaarschuwd, maar dat' de alarmbel bij de brandmeesters niet ï,s overgegaan. Bij informatie daarnaar boorden we dat wel het bevel is gegeven de alarmbel te doen overgaan, maar dat de betrokken agent verzuimt heeft dit bevel uit te voeren. Nu we het toch over de brandweer hebbeij, willen we tevens melden, .wat ons al onlangs was meegedeeld, dat de jpogiugen tot bet vormen van een vrijwil lige brandweer tot nu toe verlamd wor den door bijna volkomen gebrek aan ambitie. Alhier zijn gisterenavond twee fietsende meisjes van het Jaagpad in het kanaal gereden. Gelukkig schoten spoedig een paar jongens toe die haar bij tijds wisten te redden en ook de onbe schadigde fietsen op het droge brachten, waarop nat en wel de reis werd voortge zet. Vrijdagavond wordt c^oor het Mid- delburgsch Muzjekjcorps een concert ge ven op het Molenwater alhier. Uit Vlissingen. In een adres verzoekt de heer H. ócijger te Vlissingen van de gemeen te een terrein met helling, gelegen aan de Yisschershaven in erfpacht te mogen ontvangen, teneinde aldaar een gelegen heid te s cheppen tot bet herstellen van kleine vaartuigen. Naar de meening van B. en W. beslaat te Vlissingen ongetwijfeld behoefte aan een reparatiehelling voor kleine vaar tuigen en zijn zij bereid het verzoek van adressant te ondersteunen. Zij stellen voor om het terrein in erfpacht te ge ven voor den fijd van 15 jaar tegen oen erfpachtscanon van f312 per jaar. Ter wijl deze canon telkens na een termijn van 5 jaar zal worden herzien. Uit Walcheren. N In de te Amsterdam 'gehouden 7Sste Algemeenc vergadering der Nederl. Maat schappij tot bevordering der Geneeskunst werd herbenoemd in de commissie voor de Geldmiddelen de heer dr. \V. F. Tb<. d. Bijl te Arnemuiden. Op den smallen grindweg bij de electrische centrale van de kustverlich- tïng te W e s t k a pe 11 e week de auto van den heer D. uit Middelburg te veel uit voor een auto, die uit de Legenover- ;estelde richting kwam, met bet gevolg dat de eerste in de sloot kantelde. In de auto zalen twee heeren en een dame, die spoedig ongedeerd op den kant van den weg stonden. Met behulp van eenige personen en het Werkvolk, idat aan het werk was bij de restauratie van den toren, stond de auto vlug op den weg, en kon de reis met slechts een gebroken ruit voortgezet worden. j- Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. IX Bij Kon. Besl. van 27 Juni no. 33j zijn de statuten van de in Febr. opgerichte werkloozenkas „Helpt Elkan der'' te S c h o o n d ij k e goedgekeurd. Vrijdag vergaderde de raad van [Jzendijke. Voor kennisgeving wordt aangenomen een verslag van de Gezond heidscommissie, waarin wordt medege deeld, dat het aandeel van IJzendijke f 46.62 bedraagt. Ter tafel komt een voorstel tot wij ziging der bouwverordening in verband, met de verplichte aansluiting bij de wa terleiding. Een concept-verordening wordt voorgelezen. De Gezondheidscommissie heeft het met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. De voorzitter zegt, dal ge tracht zal worden het publiek de aanslui ting zoo gemakkelijk mogelijk te maken. De heer de Koster zegt, dat hij gelezen heeft," dat er reeds zooveel onnoodige kosten worden gemaakt en vraagt of dit waar is. De voorzitter ontkent dit ten stelligste en noenit het een lage manier van verdachtmaking. Hij somt enkele kos ten op, die noodzakelijk gemaakt moesten worden. Een verzoek van A. de Muur en elf anderen om op de Pyramide twee licht punten aan te brengen wordt aangehou den tot het najaar, om zich zelf tc kun nen overtuigen van de noodzakelijkheid. Daarna volst de bespreking over de overdracht van het Electr. net aan de P. Z. E. M. De voorzitter heeft de ont vangen berekening nog niet voldoende bestudeerd. Besloten wordt door een des kundige de berekening te doen nazien. Indien het voor de gemeente voordeelig is, zal het net aan de P, Z. E:. M. overge dragen worden. Een verzoek van de bewoners van liet Molentje een voetpad aan te leggen, wordt ingewilligd, en wel ter lengte van 50 60 M. met oude keien, en er stel van B. en W. zal de boulevard van Ch. Sturm af tot Versprille verhard wor den met keien, raming der kb$teiri f 1752, waarvoor een geldleen ing aangegaan zal worden. De leening zal uit den kapitaal- dienst genomen worden. B. en \V(. wor den gemachtigd de steensoort te nemen, die ze het geschiktst achten. Omtrent het te houden muziekcon cours dezen zomer wordt beSloten het vuurwerk, den eerewijn en de electr. verlichting van de markt voor rekening van de gemeente te nemen, en indien de opbrengst van entrées op het terrein geen f |300 bedraagt, diit mindere dofxr de gemeente bij te passen. Het vuurwerk zal op de markt afgestoken worden. De geloofsbrieven der nieuw benoemde leden van den raad worden in «éde be vonden. Besloten wordt den mestput bij het abattoir te sluiten en hiervoor 'in de plaats te stellen een ijzeren kruiwagen om direct de mest naar de plaats van bc- bestemming te voeren. De mestvaalt zal met ijzerdraad afgerasterd worden om te voorkomen, dat er een vuilnisbelt van gemaakt wordt. Op het speelterrein van do school aan de Klakbaan zal een gedeelte worden overdekt om de kinderen gelegenheid tot schuilen te geven als het regent. De tc Retrancbemcnt gehou den collecte voor de stormrap heeft op bracht f 139.60. -...uu|gv> ...V HUgVUIJVJ WI1I11U- (l v. ill. U1UI UUUC IWl^U, V II ri dellijk op het terrein van een brand te 1 naast een goot tot afwatering. Op voor-1 NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE. Maandagmiddag werd in het Schutters hof te Middelburg de 76ste alge- meene vergadering van bovengenoemde maatschappij door den voorzitter, den heer dr. J. J. Hofman uit den Haag ge opend met woorden van welkom in het bijzonder tot den beer P. Dumon lak, burgemeester van Middelburg, die hij ook voor 15 jaar kon welkom heeten, tóen er nog een nauwere hand bestoud tusschen Maatschappij en de gemeente, omdat een barer leden het oudste raads lid was, verder den beer Haazen, veorz. van de Belgische veioeniging Van Apothe kers; het eerelid, prof van 'Italië, w'en spr. met enkele andere leden geluk wensckt met hun welverdiende Kon. ouderscheidingen. Ten slotte de beide corre spondeeren de leden en de verte genwoordigers der studentenvereeni- ingen. Hierna hield spr. een inleidend woord over „Organo therapie voorheen en thans", dal met groote aandacht werd gevolgd Door den secretaris, den heer V. v. Italië, werd daarop medegedeeld, dat de Minister van A., II. en N,„ de Com missaris der Koningin in Zeeland, de burgemeester van Vlissingen. de verte genwoordigers dor Duitsche apothekers- vereeniging en enkele andere heeren be richt van verhindering hadden gezon den, terwijl dit ook deed de voorzitter van de Vlaamschc apoilhekersvereeniging, die hoopte dat de vergadering moge strekken in liet belang van den Neder landschen Volkskracht en der Pharma- e. De burgemeester van Middelburg dankte voor de vriendelijke woorden en zekle de leden des avonds bij de ont vangst ten stadhuize nader te zullen loc- spreken. Bjj de behandeling van het jaarverslag van den secretaris, wees de afgevaardig de van Limburg er op, dat daarin voor komt. de zeer juiste vraag hoe lang het nog moet duren eer de wet regelende de uitoefening der artsenijbereidkunst wordt gewijzigd, welke wet van 1865 dateert. Spr. wjjjst er op dat de tandheelkun digen tot twee maal toe wetswijziging verkregen en er nu weèr sprake is van de wijziging der \vcl ten opzichte van den fabrieksarst. Waarom kunnen de apothe kers niet verkrijgen wat anderen we] Jukt. Spr. vraagt dit eens grondig tc onder zoeken. De voorz. zal het zeker in het be stuur bespreken. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en de verslagen van de departementen na beantwoording van een enkele vraag 'Vooü' kennisgeving aangenomen. Hierna kwamen in afwijking van de agenda het eerste aan de ©irde de praefld- viezen van prof. Wl. O. de Graaff, hoog- Jeeraar te Utrecht en A. H. ,v'. d. Velde. insDecteur der Volksgezondheid te Bre da over: .(Bereiding, aflevering en controle van sera en vaccins, in ver*band met de seru m we t." De heer prof. de Graaff komt tot de volgtende conclusies: De apotheker welke zich een aarilee» kening voor microbiologie heeft verwor ven. dient gerechtigd te zijn, niet alleen aute-, maar ook stock-vaccins te berei den. 2. Van eiken apotheker mag worden De ouderwetsche waschdag be hoort thans gelukkig tot het ver leden, met al het moeilijke zware werk aan de waschkuip! Laat Rinso, het moderne zeep poeder U helpen. Het heerlijk vette sop weekt al het vuil los. Koop nog heden een pak! De Lever's Zeep Mij., Vlaardingen. verlangd, dat hij in staat is,' eenige con- tróle uit te oefenen op de door hem af te leveren sera en vaccins. 3. Noch het instellen van een Rijks- Seruminrichting, noch van een "Rijks-Se" rologisch Instituut, noch van door den Staat gesanctioneerde instelling'waarborgt onder alle omstandigheden de deugdelijk heid van sera en vaccins, de apotheker moet desgewensclit tot een zeker toezicht over deze geneesmiddelen in staat zijn. De tweede praeadviseur, de heer van de Velde, wijst er op, dat de wet tot stand kwam gezien de tegenwoordige on gecontroleerde bereiding en invoer van sera en vaccins, waarin een gevaar scnuirt voor de Volksgezondheid. De heer v. d. Velde meent ten slotte, dat de bereiding der besproken stoffen wel niet door den apotheker zal worden verlangd, uitgezonderd de bereiding van de oplossing van een gedroogd serum. Overblijft dan de aflevering en daarbij moet de apotheker toezien geen sera en vaccins af te levéren, vcftjr welke dc gestelde termijn is overschreden of van welke is aangekondigd, dat zij niet meer voor aflevering in aanmerkine komen. De beide heeren kregen het woord om hun adviezen nog wal toe te lichten. Na discussie meende de voorz., dat het niet in de bedoeling kan liggen een conclusie te nemen, de besprekingen hadden alleen ten doel de belangstelling voor deze materie op te wekken. Hij meent dat het goed( is, dat d,o zaak op deze wijze naai* voren is gebracht en brengt onder applaus der vergadering dank aan dp beide prae-adviseurs. Aan de orde waren nu de rekening van den penningmeester en het verslag der financieele commissie, werd. na en kele opmerkingen van Noord-Brabant, welk departement zich nog niet met dp balans per 1 Januari 1926 kan vereeni gen, aangehouden tot later in dp ver gadering. Na discussie werd,en goedgekeurd de verslagen van meerdere commissies. Aan de orde kwam hierna de behan deling der conclusies van de commissies van onderzoek over Naamlooze Vennoot schappen en filiaalapotheken. Deze wer den bijna ongewijzigd aangenomen- Hel laatste voorstel van den eersten dag was er een djgt niet op <lc agenda Voorkwam. De voorz. wees op den aangenamen omgang met België en Duitschland en bet slagen om ook dit laatste land en Oostenrijk en Hongarije zich weer bij de internationale organi satie te kunnen doen aansluiten. Het hoofdbestuur stelt daarom voor aan de voorzitters van de beide zuster verenigingen in Duitschland en België, de heeren d,r. Salman en Haazen, het eerelidmaatschap dier Mij aan tc bieden. Dit voorster werd z. h. st. aangeno men. i De beer Haazen zeide dpt hij in zijn kwart eeuw loopbaan in de Belgische •ereeniging veel onderscheidingen heeft gekregen, maar deze ondprschciding stelt hij op zeer hoogen prijs en hij hoopt nog meerdere malen de vergaderingen van de Mij. to kunnen komeB bijwonen. Hierna werd d,e vergadering geschorst lot Dinsdagmorgen. Officieele ontvangst. Des avonds had in de Raadzaal ten stadhuize de officieele ontvangst plaats door het gemeentebestuur en wel door den burgemeester, dpn heer P Dumon Tak, den wethoudpr mr. A. A. de Veer, en deu secretaris, en heer mr. M. W. G. van der Veur. De burgemeester zeide, dat een bezoek als dit steeds op prijs wordt ge steld, waar het hier de Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie geldt, wijst spr. er o.a. op, dat de apotheker veel doet voor de lijdend© meiiscliheid. Spr. hoopte, dat de vergadering mogp bijdragen tol groei en bloei der Maat schappij en men zich daarna zal verge noegen bij betgeen Middelburg en om geving kan bieden. De voorz,, de boer Hofman, herin nerde aan de besprekingen op de mid dagvergadering over sera en vaccins. Hier is ook een vaccin en zoo noodig een sera injectie noodig tegen de be roepsziekte, waarouder hij verslaat liuis- vastheid en dergelijke. Spr. brengt namens allen hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst. Concert en ontvangst. De deelnemers aan de vergadering gingen daarop naar den fum van het Schuttershof, waar het werkelijk heerlijk zitten was en waarop volop genoten werd van de ook nu weer uitstekende muziek van het Middelburgsch Muziek korps. In de pauze werden in dc groote zaal allen ontvangen door het bestuur van het departement Zeeland en wel bij mon de van den voorzitter, den lieer M. J. van Pienbroek. Deze herinnerde er aan dat sedert de vorige vergadering te Middel burg het aantal leden van het depart, is gedaald van 22 op 14 en dan ook met schroom de komst werd tegemoet gezien. Maai- hoe het ook zij, spr. heet allen welkom en dankt voor de groote op komst. In een duidelijke uiteenzetting gaf de heer van Pienbroek een overzicht boe ook te Middelburg de Pharmacie van historische beteekenis is. Spr. las ver schillende publicaties van vroeger ge heel of ten deele vooh om te zien wat met succes werd gedaan om de pharma cie steeds op hooger plan tc brengen. Maar ook waren er moeilijke tijden, toen zoowél van boven, maar wat erger was, ook van beneden de belangstelling te groot werd en de pharmacie in de knel kwam Dit veranderde toen het afzon derlijk slaan der apothekers weer beter werd geregeld. Thans is de vraag of er van boven wel belangstelling genoeg is, aJs men nog steeds wacht op een herziening der wet van 1865. De belangstelling der dok toren op liet platteland is zeer groot, maar dat ook van onderaf de belangstel ling nog wel gevaarlijk groot is, blijkt o a. uit een advertentie in de Middiclb. Crt waarin naast fluweelen mansbroeken en kistjes sigaren, allerlei geneesmiddelen als purol, kloosterbalsem enz enz. wor den aanbevolen. Spr. vertrouwt echter op de maatschappij en op het waakzaam hoofdbestuur en hoopt dat de vergade ring moge slagen en weer een slap ver der rriSgc brengen tol een bloeiende pharmacie, zich verheugende in belang stelling van boven af en verlost van die van onder af. (Applaus.) De heer A. J. van Ockenburg uit Vlissingen, voorzitter van de commissie van ontvangst ,wecs er ook op, dat men eerst erg er tegen op zag, maar men heeft vertrouwen er in gesteld, dat de gasten zelf zouden weten aan to vullen, waar de commissie mocht falen Spr brengt dank voor de ontvangst ten stadhuize, ook aan bestuur en directeur van het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1