TVÉckimoshs Donderdag 23 Juni £927 Toffee de Luxe mrkoudh&d&m y en koorts imHAZI FStëRES EGypT 145, 170* Jaargan 3ÜS KAMEROVERZICHT. Eerste Kamer. Zitting vau Woensdag. Het gebouw der Eerste Kamer heeft geen bijzonderen schoonmaak jioodig, cn dus hebben de led|en geen vervroegde zoinervacantie. Ze moeten nog een aantal wetsontwerpen in de afdeelingen onder zoeken, o.a. het zevende leerjaar, de subsidie aan de K. L. M., en de Compta biliteitswet. Maar op voorstel van den lieer G ij s e 1 a a r zijn daarvan eenige belangrijke ontwerpen afgevoerd, n.l. die betreffende de vereeniging van Oor- leg en Marine, het middensland/scredjel en de collectieve arbeidsovereenkomst. Daarover kunnen de leden nog nadien- ken tot na het reces. Van de gister aangenomen ontwerpen, was van publiek belang dat tot verla ging van de kosten en tot verleng|iii[g van den duur dpr paspoorten. Maar er werden schampere woorden gesproken over de trouwens ook in de pers scherp gekritiseerde langzaamheid met dezen maatregel, die reeds in Mei van het vo rig jaar door de paspoortconferentie van Genève werd aanbevolen, en jiu niet eens kan worden afgekondigd; vóór het reis- ;seizoen. De voorbereiding van de uit voeringsmaatregelen schijnt zoo langzaam te zijn voorbereid, dat hel" nog tot 8 juli zal duren voor de wet in werking kan treden. En het is een schrale troost •dat zjj die een paspoort vóór dien tijd aanvragen en het eerst d;\n noodig heb ben, het te veel betaalde terug krijgen Bij de vaststelling van een bedrag voor herstel van het Paleis op den Dam werd door do heeren v. EmbdicnenPola k ernstig geklaagd over dc verwaarloozing van het inwendige. Naar Minister de •Geer zei is dat voornamelijk te wijlen aan de verwaarloozing van de builenres- tauralie die eerst moet plaats hebben. De begrooting van Curasao bracht de financieele gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs Ier sprake. Minister Koningsberger verklaarde echter dat ■daarover wel in Nederland maar niet in Curasao wordt geklaagd N fi E K L A H D DE AANBEVELINGEN DER Ef.ON. CONFERENTIE- Op vragen van den heer Col ij n naar bel standpunt der regeering ten opzichte van de aanbevelingen en resoluties der Intern. Econ. Conferentie van Genève, beeft Minister de Geer geantwoord- Dc aanbevelingen en resoluties, in het rapport vervat, nenhen de instemming der regeering. Zij acht die, welke betrek king hebben op de handelspolitiek, hel meest belangrijk en erkent dankhaar, dal de daarin aanbevolen weg die is, welke door Nederland tot dusver is gevolgd. Indien de beginselen, te dezer zake dooi de verschillende lauden worden aanvaard en consequent doorgevoerd, dan zal daar door naar haar mecning liet economisch herstel in liooge mate worden bevorderd en levens een belangrijke stap zijn ge daan in de richting van een blij'vende goede verslandhouding tusschen de vol leen. 'Welvaart en vrede zullen er mee gediend zijn, wanneer de economische saamhoorigheid, die in onzen tijd van nature tusschen de naties beslaat, niet langer miskend wordt door het opwer pen van kunstmatige scheidsmuren, wel ke hier en daar een tijdelijk "Schijnvoor- dee 1 kunnen leveren, maar op den duur allen gezamenlijk schaden. Sport en Mackintosh's Toffees belden vinden hartstochte ijko LIEFHEBBERS (Ingez. Med.) "Uit Stad en Provincie. Uit Midd.el b urg. Dinsdagavond vergaderde alhier de plaatselijke vereeniging van „de drie cents Fonds 'Afdeeling," welke zich ten doel steil, steun te geven aan de ver eeniging .Het Hoogeland" die arbeidt on der ontslagen gevangenen, zwervers, al coholisten en maatschappelijk ongeschik te n die worden opgenomen in hare te huizen. M. a. s. werd besloten in te gaan op de gedachte van de plaatselijke afdeeling der Ger. Drankbeslirijding om in nauwer contact met hen verder te werken Op verschillende plaatsen in de slaa, op aauplakboracn en voor winkel ramen, wordt er aan herinnerd, dat Za terdag a.s. weder een aanslag zal worden gcaaan op de beurzen van ouze slad- geuooten, een beroep op hun medege voel voor zwakke modcmensclien. Het geldt hier den Zonnestraaldag, waarvan het doel in ons vorig nummer door den heer Van Gelderen uiteengezet werd. Voor dit sympathieke doel werken ver eenigingen van uiteenloopende richting samen, n.l. de Vereeniging lot bestrijding der t. b. c., de Vereeniging „Draagt El* kanders Lasten", de Vereeniging tot be vordering vhn de gezondheid in de Grafi- scne vakken, het Roode Kruis en de Middelb. Bestuuraersbond. Er wordt veel gevraagd, maar als ieder zijn penningske offert, is ook voor dit goede doei een flinke som bijeen tc brengen. Het moge gisteravond nog geen zo- mersch weer zijn geweest, het was in den Sehutlershoftuin alhier toch zeker goed zitten en daarom heeft het ons weer ten zeerste verbaasd dat het eer ste abonnementsconcert van het Mid- delburgscli muziekkorps zoo slecht be zocht was. Lang niet alle leden waren opgekomen en ook het aantal betalende hezoekero was zeer gering. Onder deze laatste behoorden ook enkele vreemden die wel geen hoogen dunk zullen, heb ben gekregen van de liefde voor goede muziek van de Middelburgers. Deze nog steeds zoo geringe belangstelling doet ten eerste het gevaar ontstaan, dat ook deze concerten* op den duur diet meer vol ie houden zijn en dan hoort men. weer: „Er is in Middelburg ook nooit wal te doen". Is er iets goeds dan blijft men weg. En dit maal was het programma zeker van dien aard dat een groote belangstelling ten volle verdiend zou zijn geweest. Het programma be tond uitsluitend uil nummers, die nog nimmer op deze concerten ten gehoore zijn gebracht. Een tweetal werden zelfs voor het eerst door het korps uitgevoerd wel de wals „Dolorès" van E. Wald- teufel en hel aardige Charakterstuck „Die J Heinzelmannchen" van R. Ellenberg. Van de andere noemen wij als zeer goed ver tolkt de Fantaisie over motieven van de opera „Les Templier,s" van II. Lilolff en de Ouverture van de opera „Les dragonds de Villars" van A. Maillart. Hel tweede concert is bepaald op Maandag <1 Juli ter gelegenheid van de alhier te houden jaarvergadering van de 1 Nederlandsche Maatschappij ter Bevorde ring der Pharmacie. Een der drukke dagen voor onze stad, voor vele neringdoenden, is de jaar- lijksche paardenmarkt; maar om zuLkeen dag te doen slagen is de medewerking van goed droog weer natuurlijk een hool'dvereischle. Gisteren en ook he den in den vroegen morgen was er alle hoop op goed weer. Men dacht algemeen aan een dag zonder regen ên heden morgen werd dan ook het Molenwater met den sproeiwagen bewerkt. Toen deze zijn* gewone tocht door de straten begonnen kwam Pluvius echter zeer ongewenschl met groote kracht te hulp Spoedig waren de straten geheel onder water en het Molenwater een meer ge lijk. Intusschen waren 382 paarden aan gevoerd, dus veel minder dan verleden jaar, toen 501 dieren aan de lijn stonden, in 1925 was het 373, in 1929 270 en in 1923 300. De prijzen die besteed werden, waren dit jaar weer veel beter dan verleden jaar, toen zij dan ook abnormaal laag waren. Voor veulens werd besteed t' 130 riGO (v j. f 50—f 80',. éénjarige f200- f325 (v. j. f145—f170, tweejarige f350 f lOÜ (v. j. f 225—f 300), 3-jarige en oudere f 550—f 650 (v. j. f 400—f 500). Terwijl wij" dit schrijven, is de zon (doorgebroken, wat vooral ook welkom was aan hen, die van builen Middelburg bezochten, o. w. ook vrij veel van de Belgische badplaatsen, die o.a. met twee extratreinen werden vervoerd. Hedenmiddag had de tentoonstelling flor voor de verloting aangekochte prijzen in liet Schuttershof nogal bekijks Voor hel eerst had dit jaar de markt- commissie prijzen beschikbaar gesteld, die als volgt werden behaald Grootste aanvoer door één handelaar, 3 inschrij vingen le prijs f 15, gebr. Leijnse, Mid delburg, 2e prijs f 7.50, P. de Pilgier. Middelburg; grootste aanvoer landbou wer één inschrijving le prijs L. Brasser Pz., Koudekerke f 15, beste werkpaard, le prijs f 10. A J. 1( lompe, Nieuw land; 2c. prijs f5, W. Daniëlse, Middelburg; beste merrievculen, gen inschrijvers; beste hengstveulen. 6 inschrijvingen: le prijs L. Brasser Pz. f 10, 2e pr. A. J. Klompe, f 5. Dinsdagavond had in hel Gebouw van de Vereeniging tot Bevordering van liet Vreemdelingenverkeer a 1 li i e r on der voorzillerschaD van den heer H. J. G. Hartman een bijeenkomst plaats va hel Bestuur dier vereeniging en dat van dc Vereeniging „Handelsbelang". Het doel dezer gecombineerde vergadering was tot meerdere samenwerking te ko men ter bevordering van het Vreeinde- lingenbezoek aan slad en eiland, speci aal met het oog op- de in 1928 te Amster dam te houden Olympiade. In principe werd besloten tot oprichting van een comité dat trachten zal plannen te ont werpen om de ongetwijfeld groote trek van vreemdelingen bij gelegenheid van de Olympische spelen naar óns land tot een bezoek aan Walcheren op te -wekken. Besloten werd binnenkort een verga dering te beleggen met diverse andere vereenjgingen hier ter slede die bij een groot bezoek vau vreemdelingen aan Walcheren in het algemeen en lijdens de Olympische spelen in het bijzonder di rect of indirect belang hebben. Ook met Vreemdelingenverkeer in Vlissingen en met ander aldaar gevestig de en voor het doel in aanmerking komende vereenigingen zal contact ge zocht worden. Evenals vorige jaren hebben de leerlingen der drie hoogste klassen van school C aan de Langedelft alhier zich beijverd om elkaar den loef af te steken bij hel binden van veldbloemen lot bouquetlen Dil sympalhieke streven verhoogd zeer de liefde voor de bloemen, voor de naluur in hel algemeen. Werden vroeger de bloemen in een der lokalen bij elkaar gezel, "thans zijn zij door de welwillende medewerking van den chef van aen TTanschen bazaar, in de etala gekasten aldaar geplaatst cn kan dus ieder de resultaten gaan beoordeelen. Is baldadigheid steeds af te keuren zeker is dil het geval als het betreft vernieling of beschadiging van zaken, die ten algemeene nutte zijn aangebracht en dan doelen wij ditmaal op de kastjes met reddingsmateriaal, op verschillende plaatsen in de stad aangebracht door de MiddeLbuirgsche reddingsbrigade Den laalslen tijd zijn -deze kastjes niet veilig voor de daden van baldadigen, zoo was deze week Maandag hel kastje op den Dam gerepareerd en reeds gisteren wa ren de ruiten weer stuk geslagen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk na te gaan wie zich aan deze afkeurenswaardige da den schuldig maken, maar zij dienen zich wel eens af ic vragen, wat zij er van zouden zeggen als door beschadiging van liet reddingsixValeriaal een redding van een nabestaande die iiel ongeluk had iu hel water te geraken mislukten Deze voorzorgsmaatregelen zijn genomen ten algemeene nulle en ieder weldenkend mensch moet deze zaken dan ook in bescherming nemen. Door de vereeniging lot Bevordering van hel Vreemdelingenverkeer alhier is onder den titel „Middelburg, lejoyau de la Hollande" een folder in de Fran- sche taal uitgegeven over Middelburg en omgeving, welke in grooLe getale in het buitenland wordt verspreid Naast eenige goede foto's van slad, omgeving en klcederdraclUen 'bevat het werkje uil- trekkels uil beoordeeling van buiten- landsche schrijvers over onze slad en ons eiland. De heer G. W. den Boer zorgde als altijd voor een goede uitvoering. Uif Walcheren. - Ter gelegenheid van de historische tentoonstelling wordt 29 Juli door V.V.V. een Zeeuwschen rondtoer voor automobi listen en motorrijders georganiseerd, dié er toe zal bijdragen Zeeland en in het bijzonder Z-Beveland meer bekendheid le verleenen. In de morgenuren zal een rit door W a I c h e r e n worden gehou- den. terwijl in den middag de Bcveland-1 rit plaats vindt. De collecte voor do stormramp bracht te O.- eu W. Soub u'rgl 724.111 op Te Arne muiden is een slorm- rampcommlssie ongericht bestaande uit dc heeren IT. G. Horning©, Dr. W, E. Th. v. d. Bijl. Ds. Krulshoop. Ds, Runia. J J. van Doeselaar, J. ,T,. C v. d. Graait", A. Buijs. B. Franse. A. vv d Gruiler, L. Puijpe, L. van Eenennaam Azn. C. v d Gruiler en J. Louwcrse, welke gelden zal zamelen door collecteerenlangs de hui zen, lot leniging dor nood van de ge teisterde streken. Uit Zuid-Beve]and. De bruto opbrengst van de in de gemeente K1 o e l i n g e gehouden collec te voor dc slachtoffers van dc storm ramp bedraagt i 837.16. Onder zeer veel blijken van belang stelling mocht de heer J. G. van Klinken berg. arts le Icrsekc gisler zijn 60slen verjaardag herdenken. Een commissie uif de burgerij beslaande uil dc heeren van TIarmclcn, .1. Bakker en Poortvliet boden een tweetal mooie schilderijen aan, n.l. den toren te Veere van A J. v Dijck. en een gezicht hij dc Meelfabriek le Middel burg van W, J. Schülz. 's Avonds bracht het muziekkorps Mozart" den jubilaris een hulde, cn was de burgemeester, de heer J. Sinke de tolk der geheel© bur gerij. Uit Noord-Beveland. Woensdag was Kortgene in feeststemming. Vele inwoners hadden aan het verzoek van de regelingscom- missie voldaan, om het 30ste zangers feest waaraan verbonden was- een con cours zoo aangenaam mogelijk te maken. Verschillende eerepoorten waren opge richt. _en de winkelstand had er ijverig aan mee gedaan om den bezoekers een goeden indruk le geven. Door verschillende inuziekverceiifgin- gen werden in de Voorstraat concerten gegeven wat ook des avonds het geval Ook brachten twee touring-car's van het Hotel Britannia uit Vlissingen met toeristen een bezoek. De onderstaande vereenigingen behaal den op het zangconcours prijzen 3c afd. „Zanglusl", Willielminadorp, 3e prijs 125 punten; 2e afd. „Tot Oefening en Uilspanning" Borssele, 3e prijs 132 punten; ,,N'umet Hope", Burgh, 3e prijs 125 punten; „Zang Veredelt", Sehore, 3e prijs 125 punten; „Door Oefening Vereenigd, Vlis singen, 2e prijs 163 punten; „Zang en Vriendschap" 2e prijs 167 punten; „Ons Genoegen" Kals ,3e prijs 142 punten; „Zang Veredelt" ,Korlgene, le prijs 185 punten; „Zanglust', 's-II. Arendskerke 3c prijs 128 punten; „Oefening kweekt Kunst", Kamperland, 2e prijs 156 pun ten; „Crescendo", Kruiningen, le prijs 186 punten; „Excelsior", 's-Gravenpolr- der. 2e prijs 162 punten; „Gemengd Koor", 's-H. Ablskerke, le prijs 180 pun ten. Je afd. „Crescendo", Hoek, 2e prijs 152 punten; „Uitspanning door Inspan ning", O en W Souburg, le prijs 186 punten; „Tol Nut en Genoegen", N', en SI. Joosland. 2e prijs 145 punten; ..Oefe ning haart Kunst', Goes, fe prijs 203 punten; „Orelio" Axel, 2e prijs 159 pun ten Uit T h o I e e Heden is afgekondigd Staatsblad No 177 bevattende de wel van den lOen Juni 1927, tol verklaring van liet alge meen uul der onteigening van perceelen. erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor de overbrugging de Eendracht, in die gemeenten T li o 1 e n en Halsleren. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. D. - Dc collecte \oor de slachtoffers van de wervel stormramp heeft in de gemeen te Oost burg f 703,72 opgebracht. Woensdagnacht ontstond brand in een schuur met landbouwwerktuigen van den heer F. van Cadsand te Schoon- d ij k e Schuur mei inhoud zijn lolaul verbrand. Oorzaak van den brand is on bekend. Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 12 lot en met 18 Juni iu de provincie Zeeland be droeg: Roodvonk.- Axel 1, Ierseke 1. Diphlherilis: Oudelandc 1 gaan snel over door DE WET OP DE WINKELSLUITING. Dc afd. Middelburg van de Cbr, Mid denstands vereeniging hield Dinsdagavond een openbare vergadering in het Mili tair Tehuis, alhier, onder leiding van haar voorzitter den heer Bolier. Na oj) de gebruikelijke wijze geopend le hebben, beetle de voorzitter dc pl.m. 40-tal aanwezigen welkom, inzonderheid den heer L. Alteraa uit Hilversum, die een lezing zou houden over het wets ontwerp winkelsluiting en werktijdenbe sluit. De heer Attema, het woord verkrij gend, wil eerst een uiteenzetting ge ven van de beide wetsontwerpen en zal daarna pogen antwoord tc geven op de even tueele bezwaren Sinds 25 jaren is er reeds een bewe ging gaande eenerzijds uil van den mid denstand, anderzijds van den arbeiders stand, welke aandringt op voorziening der wettelijke winkelsluiting In dil wets- (Ingez. Med.). ontwerp lieden vijfderlei gedachten naar voren 1ste de Zonclagssiluiting, 2e voor het winkelpersoneel een werktijd van 9 uur per dag en 50 uur per week, in de 3e plaats een halve vrije dag voor het personeel. 4e als regel 8 uur winkelslui ting in alle plaatsen, 5c het werktijden besluit. Spr. noemt de winkelsluiting des Zon dags een belangrijke tegemoetkoming aan ons Oir volksdeel, omdat Nederland is 'n Christelijk land en de Zondag rustdag hij uitnemendheid, Gedeeltelijk vrijge steld is de spoorwcgboekhandel en de ffteïkvérkoop, de Middenslandsraad acht hel niet gewenschl dat zoodanige vrij gevigheid aan den spoorwegluoekhandol wordt gegeven uit werknemers-stand punt. Honderden vrouwen en jongens worden verplicht des Zondags, lot den middag arbeid le verrichten, wat feitelijk overbodig is, dc Middenslandsraad meent dat deze clausule kan vervallen. Melk moet echter verkrijgbaar zijn voor kleine kinderen, zieken cn herstellenden Hoewel dc meeste gemeenten hoven de 10 000 inwoners reeds een plaatse lijke verordening op dc winkelsluiting hebben, is er toch een vrij stcrlc verzet Legen de 8 uur sluiting. Rotterdam b.v. wensclit liet sluitingsuur des avonds om 9 uur. andere plaatsen, Arnhem, Deven ter e. a. willen sluiting onv 7 uur. Voornamelijk oe Neutrale Midden standshond en dc plaatselijke haudels- vereenigingen brengen hel meest bezwa ren naar voren. Men zegl, de tijd is er niel naar, om nu met deze wet le komen, de Midden slandsraad vraagt echter, wanneer is de lijd er dan wel geschikt voor Vanwege de depressie was 1921 niet geschikt deze wet in le voeren; nog altijd ligt de belofte op vervulling le wachten, de werivlijd voor nel personeel te re gelen Er is aangenomen een arbeidswet, als daad van sociale rechtvaardigheid, nu moet ook reent gedaan worden aan het winkelpersoneel. Iiel geroep, dat de middenstand zat te gronde gaan, wordt volgens spreker wel wat eentonig Volgens genouden enquête in verschil lende plaatsen blijkt, dat de werktijden voor het winkelpersoneel veel 1© lang zijn Iu Den Haag b.v. wordt in 168 van de 343 winkels langer dan 10 uur per dag gewerkt, per week in 312 winkel» 55 tol 60 uur. in 52 winkels 71 tot 80 uur en in 126 winkels 80 lol 92 uur; alles vrouwelijk personeel Wat qc bezwaren legen Zondagslui- ting betreft, spr verwijst naar Duilsch- lana, Hongarije en Engeland, waar voor namelijk in Engeland reeds jaren het verplictilc winkelsluilen beslaat. Voor de religicusc joden wil d(c minis ter uitzondering maken, na Zaterdagslui ting, is Zondags open zijn .reelil De Cbr middensiandi heeft een ern stige laak; zij is krachtens Goddelijke orde. verplicht de Overheid) ook in deze materie tc steunen, opdat zoowol win keliers als personeel recht wedervaren. Door verschillende aanwezigen wer den den spreker vragen gesteld,, enkelen vonden het minder gewenseht dat dc gemeenteraden, volgens dit wetsontwerp, kunnen bepalen dat de winkels, ol' groe pen van winkels een halven dag per week moeien sluiten Volgens spr.. de vragen beantwoor dend, vindt sluiting van groepen van winkels alleen plaats als belanghebben den dit wenschen Dc gemeenteraad, k a n. maar moet niet een besluit lol sluiting nemen, deze clausule is niet be doeld als belemmering van werkgelegen heid van. den winkelier Na dank aan den spr slool die voor zitter dc vergadering

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1