Ho, 144 Woensdag SS Jnni 1937 170* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT, 55^ ail nummer behoort een BijvocgseL BINNENLAND. tor et emergo, wordt ongetwijfeld ook door dit deel der Zeeuwsche bevolking gehuldigd. Welnu, heeren, het is thans Jtan u om het een handje te helpen er weer bovenop te komen. COUSSIE VOOR DE VLASIN- DUSTRIE IN Z. VLAANDEREN O. D. De rijkscomnfissie welke een onder zoek zal instellen naar de moeilijkheden, waarmee de vlasindustrie in Zeeuwsch Vlaanderen (Oostelijk deel) te kampen heeft, is door den voorzitter ir. A. H. straatman, nooidmSpccieur van den ar beid te Dordrecht, met de volgende redejt^haam. geïnstalleerd Mijne Heeren. Gij zult evenals ik wel hedenmorgen het ministerieel bericht uwer benoeming tot lid der commissie tot het instellen van een onderzoek naar de moeilijkheden waarmede de vlasindustrie in Zeeuwsch Vlaanderen (Oostelijk deel) te kampen heeft, hebben ontvangen. Nog vóór die benoeming heb ik mij echter, na overleg met den minister, de vrijheid durven veroorloven u reeds voor een eerste vergadering op te roepen, wel ke nu inderdaad de eerste officieele ver gadering onzer commissie mag heeten. Gij zijt zoo welwillend geweest aan dien oproep gehoor te geven, waaruit ik meen te mogen concludeeren, dat gij uw benoeming als lid dezer commissie hebt willen aanvaarden. Ik stel uwe op komst dan ook op hoogen prijs en ver onderstel, dat gij met mij den minister van binnenl. zaken en landbouw dank verschuldigd zult achten voor uwe be noeming en voor hel daardoor in ons gestelde vertrouwen. Gij allen weet maar al te goed, waar om het hier gaat. Een deel van ons va derland, en zeker niet het minst vlijtige, ligt in verdrukking door zware concur rentie van een aanliggenden staat en zoo als het dikwijls helaas ook met den zie leen mensch gaat, er zijn vele medicijn meesters, doch slechts zelden dient zich een geneesheer aan. Zult gij het nu met mij aandurven te trachten den geneesheer te zijn? Ziet, de samenstelling der commissie doet mij vermoeden, dat wij het gezamenlijk in derdaad een heel eind zullen kunnen brengen, want ik verwacht van u, dat ge in staal zult zijn juiste en volledige inlichtingen nopens den geheelen vlas bouw, de vlasindustrie en dlpn vlashan del te verstrekken. Intusschen laat ik niet na hier even te verklaren, dat door de medebenoeming als leden dezer commissi© van den heer Stevens, die als Rijkslandbouwconsulent het district Zeeuwsch Vlaanderen be- heerscht, van den heer Meijer de Vries, Rijksinspecteur voor de werkverschaffing die al in zoo menige kwestie van onge veer gelijken aard als deze is, waarde volle arbeid heeft gepresteerd, en van den heer De Coster, die als bezuinigings- inspecleur everitueele financieel© tonder- deelen zal toelichten, ik mij'n taak als voorziller wel veel verlicht zal voelen. Laat ik u eerst zeggen, dat ik reeds op verkenning ben uitgeweest^ nadat ik van den directeur-generaal van den ar beid vernomen had, dat het in de be doeling der regeering lag, d(it allerbe langrijkste vraagstuk in Zeeuwsch Vlaan deren ernstig onder de oogeu te zien. Doch gij zult het mij niet euvel duidcu, als ik u openhartig verklaar, dat ik mij niet in staat acht nu reeds, ook maar bij benadering, te zeggen, wal met ©enige waarschijnlijkheid het resultaat van ons in te stellen onderzoek zal zijn. Ik doe echter een beroep op het ver trouwen, dat de minister heeft gemeend! in u te mogen stellen, door u in deze commissie te benoemen en stel nyj voor, dat gij allen niet anders dan naar besté weten, met nauwgezetheid en onpartijdig heid de komende kwesties tot in de kleinste bijzonderheden als algemeen belang zult bekijken en ak spreek hier bij de verwachting uit, dat door een drachtige samenwerking het mogelijk zal blijken, waar Nederland steeds meer en meer op industrie schijnt aangewezen te zijn, deze vlasindustrie, die voor een goed deel nog van rccenlen datum is, als verruiming van werkgelegenheid in ons vaderland te behouden en wél in ONTSLAG GRIFFIER DE* EERSTE KAMER. In de gisteravond gehouden vergade ring van d© Eerste Kamer, was een sclirijven ingekomen van mr. H. Ziïessen, waarin hij tegen 1 Sept. eervol ontslag vraagt. De heer Zilessen is achtjaar com mies-griffier der Tweed© Kamer geweest, tien jaar commies-griffier der Eerste, en en daarna 28 jaar griffier van dit li- EEN COMltL CADET UIT IIET LEGER QEZET. Naar het Vaderl. verneemt is Raden Soeardeo Tirtosoepono, cadet van de Mi litaire Academie le Breda, zoon van een regent, uit het leger gezet, omdat in zijn bezit waren gevonden papieren en tijd schriften, die met groote zekerheid be wezen, dat hij in betrekking stond met de communistische organisatie, waarover den laatsten tijd zooveel le doen is geweest. Het feit .dal de jonge man, die vlak voor zijn officierspromotie stond, bovendien nog in de schulden stak, schijnt mede oorzaak te zijn geweest van zijn verwijdering. Naar verluidt, is hij nog op audiëntie geweest bij den minister van oorlog, om clementie le pleiten ,maar dit schijnt hem niet gebaat te hebben. BESCHERMING VAN WINDMOLENS. Ged. Staten van Z.-Holland hebben per circulaire aan de besturen van polders meegedeeld dat zij voornemens zijn bij plannen ter vervanging van windmolens door mechanische bemaling zullen onder zoeken of de belangen van liet gebied de doorvoering noodzakelijk maken. Uit Stad en Provincie. Uit Middelburg. Het blijkt ons uit gesprekken dat niettegenstaande herhaaldelijke publica tie en bet ophangen van biljetten, velen zelfs ook onder belanghebbenden, nog niet weten wat ons van de zijde van den kring Walcheren van de Z. L M. te wach ten staat in de tweede helft van Juli. Daarom zij hier medegedeeld, dat Dinsdag 19 Juli des avonds d,e hoofclbestuurs- en Woensdag 20 Juli des morgens de algemeene vergadering der Maatschappij alhier wordt gehouden. Den middag van dien dag heeft een auto" rit plaats en eigenaars van auto's die deze daarvoor als nog beschikbaar wil len stellen wordt verzocht zich op te ge ven bij den heer mr. P. C. Adriaanse, Lange Delft H 7. Donderdags heeft op de weiden naast en achter den Griffioen de groote ten toonstelling van vee, paarden, klein- en pluimvee, landbouwwerktuigen enz. plaats. Reeds is men bezig met liet leg gen van een nieuwe brug en spoedig wordt aau het terrein verder gewerkt. Het Middelb. Muziekkorps geeft "Vrijdagavond bij gunstig weer een uit voering op het Molenwater en Zondag morgen van 8 tot 9 een in 'de Abdij. Het detachement Oost-Indische mili tairen, tegenwoordig geweest bij de be grafenis van wijlen luitenant-generaal van Ileutsz, ter sterkte van 40 man, zal 6 en 7 Juli e.k. een bezoek aan M id- d e 1 b u r g brengen. Met de Staatscrt. van 21 Juni zijn verzonden afdrukken van de akten be- treffenae het Verpleegnuis alhier. Uit Walcheren. De gemeenteraad te R i 11 h e n hield Maandagavond een openbare ver gadering. Van Ged. Stalen is een be richt ingekomen, dat zij niet goedkeuren het vorige raadsbesluit, waarbij een sub sidie van f 150 zou verleend worden aan den vorm van een kerngezonde, zichzelfl do Bijzondere school voor de assistente. Een verzoek van de commissie tot verharding met grint van den Barents- mité voor dat doel zal vormen. De heer J, Lijnse heeft hiertegen bezwaar, daar het thans een drukke tijd is op 't veld. Hij stelt daarom voor, dat B. en W. een comité benoemen, bestaande uit perso nen, die daarvoor tijd hebben. Meerdere raadsleden ondersteunden dit voorstel, dat dan ook m. a. s. wordt aangenomen. Mochten B. en W. echter niet slagen, dan is de Raad bereid het comité zelf te vormen. Bij de rondvraag wijst de heer Lijnse -fer op, dat het overhangend gras der voetpaden nog niet is afgesneden. De heer W. Boogaard vraagt of de vlag op den toren niet op een andere plaats kan worden uitgestoken, daar van de vlag zoo weinig te zien is. De heer P. J. de Pagter wijst er op, dat de haan van den toren niet draait, en dus de windrichting niet aan kan geven. De voorzitter zegt het een en ander te zullen onderzoeken en zoo mogelijk te verhelpen. reddenden bestaansfaclor Mijne heeren, gij zult i wel indachtig willen zijn, aal onze benoeming in deze commissie een rainisteriecle daad is, die als zoodanig reeds voldipeuing zal wekken bij de bevolking van het zoozeer van hel overige deel van Nederland .geïso leerde Zeeuwsch Vlaanderen. Zij zal be grijpen, dal ook dit deel van liet Nedcr- landsche grondgebied der regeering ter harte gaal en zij zal eveneens ervan over tuigd zijn, dat, zooals gij hier in deze commissie vereenigd zijt, gij in staat zult zijn voor haar vruchtbaar wejrk voort te brengen. Het Zeeuwsche devies, (lat luidt; Luc- weg en een gedeelte van den Lagen weg, lengte G85 M., om dezen van gemeente wege in onderhoud te nemen, wordt m. a. st. ingewilligd. De heer W. Cevaal houdt zich buiten stemming, als zijnde belanghebbende. Naar aanleiding van een ingekomen schrijven van den Commissaris der Ko ningin om medewerking van den ge meenteraad tot het 'inzamelen van gel den voor de ramp in Zeeuwsch-Vlaan- deren en in den Achterhoek in Gelder land, stelt de voorzitter voor, dat de 1 geheele gemeenteraad zich als een co- Git Zuid-Bereiand. Dinsdagnamiddag vergaderde de gemeenteraad van IC r u i n i n g e n. Op 13 Juni 1.1. is ingekomen een ontwerp nieuwe overeenkomst met de P.Z.E.M. B. en W. kunnen daaromtrent aan den Raad nog geen voorstel doen, maar ho pen daarmee te komen in de volgende vergadering. Een ingekomen verzoek van mej. E. C. M. Risseeuw, lioofd der bewaarschool te Hansweert, om eervol ontslag we gens benoeming tot hoofd der Nutsschool van voorbereidend onderwijs te Hilver sum,wordt m. a. st. verleend tegen 1 September a.s. Op voorstel van B. en W- wordt in hare plaats benoemd tegen 1 September e.k. mej. C. M. Prinsen te Vlissingen, nog kort geleden mede sollicitante naar de betrekking van hoofd der bewaarschool te Hansweert en mede voorkomende op de voordracht voor het hoofdschap te Hilversum en kans ma kend voor benoeming aan een dergelijke inrichting te Franeker. De heer Visscher laat zijn proteststem hooren tegen dergelijke benoeming zon der anderen in de gelegenheid te stellen naar deze betreking mede te dingen, zonder dc capaciteiten van deze solli citante te willen of te kunnen beoor- dcelen- Het salaris is vastgesteld op f 1250 plus f 43 aan emolumenten. De pensioengrondslag wordt tegelijk en evenhoog vastgesteld. Ingekomen is een verzoek van den heer F. D. Kolff van Oosterwijk, om eervol ontslag als gemeentegeneesheer, tegen 1 Juli a.s. B. en W. stellen voor dat ontslag te verleenen op de meest eervolle wijze onder dankbetuiging voor de belangrijke diensten bewezen aan de gemeente en aan alle gemeentenaren in het bijzonder. M. a, s, wordt het ont slag verleend. De heer Kole sluit zich persoonlijk bij deze dankbetuiging aan. Hij zegt, dat de heer Kolff geen persoon is, gesteld op huldebetuiging. Er zijn wel hulde betuigingen gebracht aan menschen, die zulks minder verdienden dan de heer Kolff van Oosterwijk. B. en W. stellen voor tot gemeente geneesheer te benoemen den heer J. Nieuwenhuijse, practiseerend arts, onder dezelfde voorwaarden als zijn voorgan ger, vooral met het oog op Hansweert. Ofschoon de heer van der Straalenerop het oogenblik geen voorstel van wil ma ken, zag hij voor de inwoners van Hans weert liever daar ook een geneesheer gevestigd, als daar met het oog op de werf „Zeeland" niet zoo'n malaise heerschte. De heer Visscher wenscht met het oog op het belang van den te be noemen persoon, aan de concept-over eenkomst, nog een bepaling toe le voe gen. De voorz. zegt dat de gestelde voor waarden niet zijn vastgelegd in een con tract. zoodat, als de lijden veranderen, zoowel het gemeentebestuur als de be trokken geneesheer vrij moeten zijn om te handelen. Met 10 stemmen voor en 1 blanco, van den heer Visscher, wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. Daar alle stukken in orde zijn bevon den, wordt besloten tot toelating van alle 11 benoemde raadsleden. Bij de rondvraag aan het einde der agenda, vestigt de heer Visscher de aan dacht van B. en W. op den slechten toe stand van den waterloop in de oude Pol derstraat en nogmaals op de voorkomen de putten in de Julianastraat te Hans weert. De voorzitter zegt dat B. en W. geen klachten hebben bereikt over den toe stand van deze Polderstraat en dat het een geheel verkeerde toestand is om klachten van een raadslid in ontvangst te nemen vóór de betrokken personen nog een klacht hebben ingediend bij B. en W. B. en W. hebben in deze nog geen klacht ontvangen en zullen alleen een ingediende klacht afwachten van menschen die in deze te klagen hebben. Wat de Julitanastraat betreft, de voor zitter heeft zich persoonlijk overtuigd, maar nog geen aanleiding gevonden om er een onderzoek in te stellen met B. en W. Uit Schouwen en Duiveland. De te Bruinisse gehouden col lecte ten bate van de slachtoffers van de stormramp heeft opgebracht f 340 76. Uit Tholen Dinsdagmiddag kwam de raad der gemeente T h o 1 e n, onder voorzitter- scliap van burgemeester mr A J vi. d. Hoeven, in voltallige zitting bijeen. Na opening der vergadering wenscht de voorzitter den heer Cornelisse geluk met het feit, dat hij Zaterdag zijn 50- jarig jubileum bij de Mij. Bonafides heeft mogen vieren en wenscht hem tevens namens den raad geluk met het feit, dat het H. M de Koningin heeft behaagd hem de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau toe te kennen. (Bijval van den raad). Bij het proces-verbaal van kasopname gemeente-ontvanger, vraagt de heer Goedegebuure of er iets waar is van een geconstateerd tekort van f 400. De voorzitter antwoordt dat na de kas opname dit tekort is terecht gekomen. Wordt daarna voor kennisgeving aange nomen. Op een request van F. Bout om ver goeding voor het verplaatsen van een schuurtje, wordt afwijzend beschikt. Met den Staat der Nederlanden wordt voor postvervoer over de te bouwen brug dezelfde overeenkomst gesloten als thans over het veer geldend is. Verzoek van den heer W. Wolf om eervol ontslag als gemeente-ontvanger, wegens gezondheidsredenen, met ingang van 1 September a.s. B. en W. stellen voor dit ontslag eervol te verleenen. De heer Goedegebuure vraagt of de raad wel dit ontslag wegens gezondheids redenen kan verleenen. Is het niet om andere redenen en zijn de zaken van den gemeente-ontvanger wel in orde? De voorzitter antwoordt dat hierop moeilijk een antwoord is te geven, doch dat B. en W. wel kunnen adviseeren om het verzoek in te willigen, daar dit op juiste gronden berust. M. a. s. wordt het gevraagde ontslag .verleend- Op een hernieuwd verzoek van de afd. Tholen van Volksonderwijs om tot stichting eener bewaarschool over te gaan, wordt afwijzend beschikt. Vóór in williging zijn de heeren Goedegebuure, Cornelisse, Quist en Deurloo. Een verzoek van de bewoners van Oudeland om dit gedeelte der gemeente op te nemen in het verzorgingsgebied der waterleiding Mij., wordt gerenvoy- eerd naar B. en W. om advies. Als onderwijzeres aan de openb. la gere school, wordt met 10 st. benoemd mej. J. Vis, thans tijdelijk werkzaam. De raad hecht goedkeuring tot on- derh. aanbouw van eenige perceelen ten dienste der overbrugging van de Een dracht. Het te dien aanzien in de vorige zitting genomen besluit voor het leggen van een buis van de waterleiding langs de te bouwen brug, wordt ingetrokken en een nieuw besluit genomen, waarbij de jaarlijks te heffen retributie wordt be paald op f 1. Hierna wordt de vergadering geschorst en gaat de raad over in een zitting met gesloten deuren, ter behandeling van de aanbesteding van de brug. Na comité-generaal van ruim een uur, wordt de vergadering heropend. In de eerste plaats brengt de heer W. Moelker als rapporteur van de comm. tot toelating van de nieuwgekozen raads leden advies uit en adviseert tot toela ting van de heeren J. M. Wagemaker, H. Goossen, W. Baay, J. Boogert, C. v. d. Berg, J. B. Dekker. W. Moelker. Th. Aertsen, J. Quist en H. Deurloo. De geloofsbrieven van den heer Goe degebuure waren nog niet ingekomen. Hierna stelt de voorzitter namens B. en W. voor een besluit te nemen B. en W. te machtigen over te gaan tot gunning voor den bruggebouw, mits de som van 530.000 gulden niet wordt over schreden. Het alg. stemmen wordt hiertoe be sloten. Hierna sluiting der vergadering. (In een der vorige vergaderingen be sloot de raad tot liet bouwen van de brug, hierbij een bedrag van 475.000 voteerende. Nadien zijn er nog wijzi gingen gekomen in de plannen, zooals verzwaring van dc brug, aanleg van stra ten enz. Uit de aanbesteding, is geble ken, dat genoemd cijfer thans niet vol doende is). r 1 B ij H a ieder modern mensch over de geheele wereld gebruikt Odol. Waarom hebt U 't nog niet geprobeerd Uw tanden worden er wit van eu het houdt ze gezond. (Ingez. MecL). Uit St. Philipsland. Dc algemeene vergadering van den Zeeuwschen Polder- en Waterschaps- bond zal op Zaterdag 2 Juli plaats hebben op de hofstede Holland s Hoeve van den heer A. A. van Nieuwonliuij- zen te Si. Philipsland, aanvangende des voormiddags ten tien ure. Behalve de gewone vereenigingszaken en be stuursverkiezing staat op de agenda- Het rapport der wegtnwalscommissic en een voordracht, le houden door den heer .f. A. Roycr, ingenieur van den Prov. Waterstaat in Zuid Holland, te 's-Gravenhage over „Het wegenvraag- stuk in verband met dc wegenbelasting- wet". Om 9 30 zal het bestuur officieel ten gemeentehuize van St. Philipsland wor den ontvangen. Na afloop van de vergadering zullen de aanwezigen gelegenheid hebben ge meenschappelijk een maaltijd le gebrui ken. Hierna zal per auto's worden ge reden naar den zeedijk van den Prins Ilenarikpolder on vervolgens naar het Polderhuis van het waterschap Ru- moirt. Uit Zeeuwscb-VIaanderenO. D. In de jongste vergadering van den raad der gemeente W e s tdo r pe lie- 'ond zicli onder de ingekomen stukken een schrijven van den minister, waarin deze lcenuis geeft aan het gemeentebe- luur van Westdorpe, dat hij voorbands niet kan meewerken aan de voorgestelde grenswijziging lüsschen 'Sas van Gent en Westdorpe. 'Het Burg©). Armbestuur vroeg n I" een verhoogde subsidie uit de gemeentekas ■an f 600 over 1926 \u uitvoerige be- .preking stelde de heer Kalle voor in den zervolge deze zaken in gesloten zitting te behandelen. Ten slotte kwam men tot stemming, waarin met 6 legen 1 stem van aen heer Ingels de subsidie werd toege" staan. Ook de klinkerbes [rating in de wijk Zwarlenhoek bracht de tongen In bewe ging. Over deze aangelegenheid gaven de heeren De Martelaere en Dejonghe aan B. en W. de schuld, dat deze bestrating niet inbegrepen is in de door de ge meente gevoteerde som "tot wegsverbete- ring. Na verdediging door wethouder Kalle, werd liet voorstel aangenomen men met 5 legen 2 stemmen. Tegen slemden de heeren De Martelaere en Dejonghe. st. wordt aangenomen het voor stel tol aangaan eener geldleenmg ad f 32 000 tol bestrijding der kosten van wegsverbetering en tol conversie der lee ning van f 6000 (1922; per reslo nog f 5600 De aanbieding was tegen den koers van 100 pet. en een rente van pet 'sjaars Ook aangenomen werd het voorstel tot aangaan eener geldleening van f16.000 tol bestrijding der stichtings- kosten van arbeiderswoningen en lol con versie dor leening van 1925 van f 12 000 por reslo nog f 9000, deze laatste voor woningbouw. Het is «le bedoeling deze leening pas tegen het najaar aan te gaan tegen een rente van hoogste» 434 procent. Bij de rondvraag informeert de heer De Martelaere naar de dagloonen der arbeiders aan den nieuwen weg en zag dit loon gaarne op f3 per dag ge bracht. Hierop antwoordt de voorzitter dat hierover reeds is geconfereerd met don uitvoerder van liet werk, en dat in den loop der week hierover melden aannemer zal worden gesproken De heer Dhcrl informeert naar de loonen der voerlui, werkzaam aan dienzelfden weg. De voorzitter belooft, ook hieraan de aandacht le zullen schenken. Hierna gaal de raad over in geheime zitting. Na heropening wordt instemming gebracht het voorstel lol toekennen, van een subsidie aan de vereeniging tot bestrijding van tuberculose en groot f 200, welke gratificatie z.al worden uit gekeerd voor ligt jaar 1927. F.en te Westdorpe woonachtig arbeider werkzaam aan de Mij. Scrap te Sluiskil was aldaar doende met het af knippen van ijzer, toen hij met zfjn hand tusschen de machine geraakte en liem twee vingers totaal werden afge- kneld. Waarschijnlijk zal ook een derde

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1