Bewaar Uw goeden luim ook op waschdag file. MB, Dlnstiagf Si Juni WS7 170' Jaargang BINNENLAND. w&m VOORBKIt lIOOGUt EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. Verschenen is het rapport van de in '25 ingestelde commissie-Rutgers, aan welke werd opgedragen een onderzoek naar: a. een normale ontwikkeling van bovengenoemd onderwijs; b. een redelijk verband tusschen de salarissen van het personeel van Rijks M. O. en van dat aan gymnasia en H. B. S. van de ge meenten, en der bijz. scholen. Bij de beantwoording van eerstge noemde vraag wijst de commissie op den groei van het aantal inrichtingen. We ontleenen daaraan de volgende cijfers: 1900 "1926 bijz. inr. 9 81 openb. inr. 93 158 leerz. bijz. s. 897 13-216 leerl. openb. s. 12.327 27.246 De commissie acht het niet moge lijk, een stelsel te- ontwerpen, waarin de groei van het voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs in een bepaalde verhouding zou worden gebracht tot de maatschappelijke behoefte van personen die zulk onderwijs hebben genoten. Wel heeft zij, voor een normale ont wikkeling een aantal maatregelen ont worpen, door de regeering te nemen, welke betreffen: a. de eiscnen van toe lating acr leerlingen; b. de regeling van het schoolgeld; c. dc verplichting van gemeenten boven 20.000 zielen een gym nasium te onderhouden; d. de voorwaar den van subsidieering voor de bijzondere scholen; e. het bedrag van het Rijkssub sidie voor die scholen; t. het bezoeken van scholen voor het voorbereidend hoo ger en middelb. onderwijs door leerlin gen, voor wie een andere inrichting van onderwijs meer gewenscht zou zijn. Zoo wil de commissie laten vervallen de toelating van een leerling op grond van een schriflelijke verklaring van het hoofd eener lagere school. Ze wil het minimum-schoolgeld verhoogen, en vrij stelling van schoolgeld slechts bij bij zonder begaafde leerlingen geven. Ook verhooging stelt zij voor van het minimum aanlal leerlingen, dat recht geeft op subsidie. Ten opzichte van de salariskwesties worden verschillende bepalingen ontwor pen, strekkend om de regeling bij ge meentelijke en nyzondcre inrichtingen in overeenstemming te brengen met de rijksscholen. HET VERDRAG MET BELGIË. De Daily Telegraph verneemt, dat Chamberlain tegen de sluiting van de zitting van den Volkcnbondsraad te Ge- nève achtereenvolgens met de vertegen woordigers van België en Nederland on officieel over de Scheldekweslie gespro ken heeft. Het blad zegt, dat hij de hoop uitgesproken heeft, dat Brussel en Den Haag spoedig de onderhandelingen zul len willen en kunnen hervallen. PASPOORTEN. Blijkens de Mem. v. AnLw1. aan de Eerste Kamer op hel wetsontwerp be treffende paspoorten zal, wie na net in werking treden der wet een paspoort ontvangt, het tevoren overeenkomstig de vroegere regeling riiéér betaalde terug ontvangen. UIT OOST INDIË. De Volksraad en hel soc. enqudt e-v o o r s t e 1. tie naar de afdeelingen te zenden, waar toe zonder stemming besloten wordl. Naaat replieken gehouden zijn, wofdt het initiatiefvoorstel verworpen met 44 slemmen legen en 5 stemmen voor. Brandstoffen. Vraag nog beien oiize ZQMERPÏUJZEH Zeeuwsche Kolenmaatschappij, Telet. 172. (Ingez. Med.). Uit Stad en Provincie. In oen Volksraad is behandeld het Initiatief voorstel van het lid der Twee de Kamer, den heer Cramer, om den Volksraad nel reent van enquête toe te kennen voor een onderzoek naar de oorzaken van de onlusten. De heer Van Ilelsdingen (C. E. P.) acntte ae constilulionccle bezwaren evi dent. Inmenging van de Staten Generaal in aéze is verwerpelijk. Het ontwerp noemt spr. een motie van wantrouwen tegen de regeering. De neer Oppenheim (Econ. Belangen) zegt, aat de Volksraad verkiest de me thode om een onderzoek te doen in stellen door een staatscommissie. De neer Djajadiningrat (N.I.V.B.)waar deert de bedoelingen van den voorstel ler, doch wegens practische overwegin gen is nij beslist tegen. De heer Stokvis (F.S.D.P.) verdedigde het voorstel, en diende een motie in, die uitspreekt, dat de Volksraad de regeering zal uilnooaigon voorstellen in te dienen tot wijziging van ae staatsregeling. De regecringsgemacntigde voor alge- meene zaken, mr. Schrieke, zei, dat de regeering zich niet in hel debat zal mengen. De Volksraad moet in zeer volledige vrijheid beslissen. De motie zal bij eventuecle aanneming zeer ern stig overwogen worden. De voorzitter steil daarop voor, de mo- We ontvingen nog berichten van de bedragen in verschillende gemeenten ge collecteerd voor de Stormramp. Kou- dekerke f 1853.65, w. o. een gift van f 100; Nieuwdorp f 459.10; AVemeldingc f 731.751/2; Rilland Bath f 817; St. An- naland f 607.55; Cadzand f 342.85. Uit Middelburg. Een groote verbetering is de laatste weken aan de bestrating van de Balans aangebracht, de zijd© van d*3 gerestau reerde huizen (Prov. Waterstaat enz/) is geheel met betere keien, bestraat,, afkomstig uit de Langedelfl, terwijl dc overige deelen in keurig, klinkerplavei sel zijn herschapen. Vooral ook met het oog op het steeds toenemende rijverketA is dit zeker toe te juichen. Dat wij in den tijd van reclame en uog eens reclame leven is wel algemeen bekend, Nu kan men zich daarvan nog weer eens opnieuw van overtuigen in het postkantoor alhier waar thans on der glazen platen op de lessenaars re clame van verschillende firma's alhier is aangebracht, terwijl andere vakken nog wachten op liefhebbers om op deze wijze reclame voor hun artikelen te ma ken. Ook tegen de achter- cn zijwanden der verschillende afdeeling wordt gele genheid gegeven reclame aan te doen brengen. In de Maaudag gehouden leden vergadering van het Dept. Middel burg der Nederl. Mij. voor Nijverheid en Handel werd tot afgevaardigde ter algemeene vergadering benoemd de heer W. Berdenis van Berlekom. Tot penning meester werd benoemd de heer Mr.. J. A. Fokker. De rekening en verantwoording over 1926 werd goedgekeurd. Het de partement koestert het voornemen in bet a.s. najaar een lezing met lichtbeelden te doen plaats hebben over de Zuiderzee werken. Gisterenmiddag had op den hoek van de Stationsstraat en den Blauwen- dijk alhier een aanrijding plaats tus schen een vrachtauto en een personen auto, vooral de laatste werd zeer ernstig beschadigd. In de Verwerijstraat werd een 5-jarig jongetje aangereden door een 14-jari- gen wielrijder. De kleine werd vrij ernstig verwond o.a. aan het hoofd en moest ter verpleging in hel Gasthuis worden opgenomen. -—O Uit Vlissingen, In de Walslraat te Vli.ssingen kwamen twee wielrijders met elkaar in aanraking, tengevolge waarvan een hun ner, een meisje, op straat viel en bewus teloos hleef liggen. Door de politie werd het meisje, in een winkel binnengebracht. Inmiddels was het meisje tot bewustzijn gekomen en werd zij per rijwielbrancard naar huis vervoerd. Uit Tholen Zaterdag werd tc T li o 1 e n in „Non Semper'' het feit herdacht dat dje Oes termij. „Bonafides" aldaar vijftig jaar ge leden was opgericht. Hierbij viel tevens te gedenken dat dje heer H. Cornelisse vijftig jaar geleden als schipper bij de maatschappij in dienst was getreden. In dit feit hadden commissarissen en directie aanleiding gevondten dezen dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan en zoo waren aanwezig jhr. de Jong, de Marees van Swinderen en Overman, com missarissen en de heer De Jonj, direc teur der maatschappij met zyn echtge- noote, benevens het geheele personeel' met hun vrouwen. De jubilaris werd met ^ijn vrouw per auto van zijn woning gehaald. In Non Semper aangekomen werd hij verwel komd door dten pres commissaris jhr Do Jong, die de eerlijkheid/ en toewij ding van den jubilaris schetste en hem namens de mij. een envploppe met in houd aanbood. Hierna las jhr. tj'e Jong een schrijven voor van den minister van Binn Zaken met de mededteoling dat Cor nelisse de zilveren medaille verbondjen aan de Oranje Nassau orde was toege kend. De lieer De Jong, directeur der mij. wijdde eenige woordten aan het feit dat de jubilaris steeds op een wijze boven allen lof verheven zijn plicht had gedaan. De heer Cornelisse dankte voor de woorden hem toegesproken, voor de en veloppe met inhoud die hem was ter hand gesteld, lerwijü een zoon van djeit jubilaris allen dankte voor de wijze waar op dit feit was herdacht. De heer De Jong wijdde nog een woord aan opzichter v d. jSande dlie na een diensttijd van ruim 49 jaren dje ïhaat- schappij verlaat. Er waren tai van bloemstukken gezon den, terwijl het fanfaregezelschap „Con cordia" het feest opluisterde. Te Bergen op Zoom werd een voor keuring voor politiehonden gehouden vanwege dc Kon. Ned. Pol. Vereeniging afd. Nooid-Brabant, no. 5 was J. R. Koop man rijksveldwachter te Sj. A n n a 1 a n d. Uit Ze e u w e eh-Vaander e n W. D. - ZSJerdag'liad d,ë landbouwersknecht P tc Groede, toen hij aan het maaien was met een manimachine, het ongeluk 'au die machine af te vallen met het ge- olg dat hij zijn linkersleutelbeen brak indien l! iets noodig mocht hebben von Soud en Zilver, Horloges enz., denkt dsn aan den Uitverkoop hij JACQ, FRANK. (Ingez. Med.) Gisterenavond heeft de politie Ie Vlissingen groot verzet ondervonden bij de arrestatie van een man, die in dronkenschap een ruit van het voorma lig Beursgebouw insloeg. De agenten moesten zich tegen de opdringende me nigte met de gummistok verdedigen cn een der ergste verzelplegers werd ook naar het bureau overgebracht. KERKNIEUWS* Dc nieuw te bouwen kerk voor de Ger. Gemeente aan het Juffers weegt je te "Biezclinge is gegund aan den heer Jacobus de Jonge Mz., aannemer te Biezclinge. Door nolabelen der Ned. Ilcrv. Kerk te 's Gravenpolder is tot kerk voogd benoemd de heer A. Lokcrse Gz., zulks ter voorziening in dc vacature, ontstaan door het overlijden van tïen heer A. Kopmcls. a Zuiaer Tentzending. De Tent der Zuider Tentzending zal van 24 Juni tot 3 Juli op het Molenwater staan. lederen avond om S uur zullen er Evangcliesaliesamcnkomslen worden genouden, waarin predikanten cn andere sprekers van 'verscnillende Kerkgenoot schappen samenwerken. Des Zaterdags en Woensdags om 3 uur worden er spe ciale kindersamenkomsten gehouden. Dank zij Rinso, het moderne zeeppoeder, zijn waschdag en een goede luim thans zeer goed ver- eenigbaar. Het krachtige en toch zoo zachte Rinso sopje maakt al het vuil los als U het waschgoed een paar uur erin laat weeken. Dan een half uurtje koken en terdege spoelen. Zonder moeite is de wasch dan klaar. Koop nog heden een pak. EEN PRODUCT DER SUNLIOHT ZEEP FABRIEKEN (Ingez. Med.) U«4 Walcheran. - Te Veere is naar aanleiding van een schrijven van den Commissaris der Koningin een a lormrampcommissie ge vormd bestaande uit die Iieeren Wouters, Oaslel, Dr Weylaud, Heyt, Kodde, Miu- neboo, Bolier, Coops on dc Zeeuw, die in den loop van deze week in die gemeen te zullen collecteeren. Uit Schouwen en Duiveland. Van het Departement van Marine ontving de Z. Nwsb. officieel bericht, dat tijdens de Historische feesten op 8 Juli een escadrille watervliegtuigen naar Z i e- rilczee zal worden uitgezonden. Prinses Juliana als lidmate der Ned. Herv. Kerk. In de beschouwing, welke Dr. van Ghccl Gildcmeestcr nog in de „'s-Grab venhaagsche Kerkbode" aan dit feit wijdt, lezen we o m. dat het onderwijs van Ds, Weiter aan Prinses Juliana de laatste jaren twee, ook wel eens drie uur pier week vorderde. De bijna 78-jarige Ds: Weiter, heeft het met groote liefde en toewijding (meestal op het Loo) gedaan en hij heeft zelf voor deze catechisaties gewerkt als een professor voor zijn col lege. Daardoor waren dc ouderlingen, die haar onderzochten, d,an ook zoo bij zonder getroffen over de degelijke, gron dige, uitgebreide kennis van de Prinses Gerei.' Kerk. Beroepen te Baarland, W'. Wiepkema eand. te Bedum. ONDERWIJS. Geslaagd le 's-Gravenhage voor het eixamen Nijverheidsonderwijs akte N I<fc heer A. Kolslers, alhier. Onder zeer drukke belangstelling mocht dhr. C. v. d. Linde onderwijzer aan de Chr. Herv. school te B ie ze- li n g e zijn 40 jarig ambtsjubileum her denken. In het versierde klasselokaal zongen de leerlingen hem een feestlied toe en werd hem door leerlingen en onderwijzer een klok aangeboden. Na mens de oudleerlingen werd hem een pijp geoffereerd. Hierna sprak het H,oofd der school dhr. R. v. d. I-Ioek, litem namens het personeel toe en overhandigde hem een zilveren potlood; waarna de voorz. van het schoolbestuur dhr. J. Smallcgange hem met dezen dag gelukwenschte en hem mede namens het bestuur oen wan delstok met zilveren knop aanbood. Burgemeester Bierens, met de beide wethouders aanwezig, sprak lot den ju bilaris waardeerende woorden, waaria dhr. C. v. d. Linde onder den indruk van dit alles dankle.. De oudste broeder van den jubilaris dc 82-jarige Chr. v, d. Linde, rustend hoofdonderwijzer van 's Heer Abtsker- ke en de 78 jarige broeder Jos. v. d. Linde rustend hoofd van Wolfaartsdijk waren mede tegenwoordig in het ge bouw waarin hun vader zooveel jaren als hoofd heeft gestaan. Onder leiding van Mej N.. van dei- Wart, onderwijzeres, voerden een 24 tal meisjes een lintenspel op. Op verzoek van vele ouders werd Maandagmiddag het lintenspel op hel Marktplein herhaald. Zaterdagmiddag had, le Tholen de tentoonstelling van leekeningen der leerlingen der school voor hand- bouwkundig teekenen plaats. Het einddi ploma kon worden uitgereikt aan K. P. Lanting, Tholen en C. A. Sacco. Poortvliet. Geslaagd aan de Rijkskweekschool te Oostburg voor het examen nuttige handwerken de dames A. Jansen van Roosendaal en M. N. Risseeuw, beiden te Nieuwvliet; P. J. Balfoort, te Tcrneuzen Joh. M. Wage, tc Aardenburg, M. de Hondt te Groede en J. W,. Koften le Zaamslag. Benoemn lot assistente aan school II te N i e uw e s 1 ui s (Breskens) mej. T. Drijver, wonende te Oostburg. Een oproep voor het examen van adspirantverificateur der invoerrechten en accijnsen is, naai- het Weekb. der directe belastingen, invoerrechten cn ac cijnsen meldt, dit jaar niet te wachten. LANDBOUW. Een kleedingeischbij examens. Voor de a.s. examens voor leeraar M. O. lichamelijke opvoeding heeft dc voorzitter der examencommissie, dc in specteur v. d. Lich Opvoeding, de heer W. H. Nijsten, aan de circa 200 Candida- ten een oproep toegezonden waarin o.a. wordt opgemerkt: „Dc cand. dienen tijdiens het examen, bij het les geven, bij liet mondeling on derzoek en bij het eigen werk van hef derde gedeelte, op gepaste wijze gekleed te zijn, d. w. z. met geheele bedfekking van boven- en onderbeen, on voor wat de dames belreft, niet zonder halssluiting*' Maandag werd le "\V e 111 e 1 d i n ge teu overstaan van notaris J 0. Kram te Kapelle publiek verkocht de kersen was sende in onderscheidene boomgaarden, gelegen in Wemeldinge en Kapelle. voor de" som in tolaal f i490ï. Naar wordt be weerd zijn de prijzen voor de kersen- boomgaarden zeer hoog te noemen. Stand der landbouwgewassen. Het in ae St crl. opgenomen overzicht van den sland der landbouwgewassen op 16 Juni geeft eerst een label van de oppervlakten beleclt met de verschillen de gewassen, vergeleken met 1926. De totaalcijfers daarvan zijn: 1927 1926 granen 132.467 133.632 peulvruchten 51 308 58.650 handelsgewassen 36.255 43.715 knol- en wortelgew. 297.612 28S.S32 groenvoeder 56 841 57.120 Uit ac daarop volgende percenlage- cijfcr blijkt, aat bij vlas het percentage witoloem zich aanmerkelijk heeft uitge breid ten koste van hel blauwblocm-; in Zeeland was het 90 pet. Van de erwten waren in Zeeland; 35 pet. kleine groene; 35 pet. schokkers; 25 pet. krooncrwten5 pet. grauwe en vale. Uil ae tabel blijkt, dal de graanteclt in vergelijking mot 1926 iels verminderd is, heigeen aan den minderen uitzaai van haver en rogge moet worden toege schreven. De teelt van peulvruchten ver minderde met ruim 7 pet. Aan dc teelt van aardappelen en suikerbieten werd uilbreiaing gegeven, terwijl die der han- delsgcwasscn, met uilzondering voor liet koolzaad, werd ingekrompen. Dit geldt in het bijzonder voor gee* mosterdzaad, Icarwijzaad, vlas en kanariezaad. Verschillende gewassen, als aardappe len, suikerbieten, vla's en blauwmaanzaad handen van <Je minder gunstige weersge steldheid te lijden en vertoonen daardoor een achterlijken stand. Ook de grasgroei liet algemeen te wenschen over. Naar warmte en groeizaam weer wordt zecir verlangd. Ofschoon ziekten cn beschadiging over het algemeen nog niet veel nadeel aan de gewassen aanrichtten, wordl daarvan plaatselijk toch wel eenig nadeel onder vonden; in de provincie Groningen lij den sommige perceelen vlas van brand en wordt de gerst door roest aangetast; de smalle graanvlieg richt in sommige perceelen schade aan; in Overijssel lijdt de haver sterk van de Hooglialensche ziekte; de bieten beginnen in de Haar lemmermeer nadeel te ondervinden van hel bietcnaaltje en in sommige deelen van Noord-Brabant en Limburg richt de biclenvlieg schade aan De onkruidbe- strijding eischt in sommige streken bij zonder veel moeite. HANDEL, NIJVERHEID EN visscirem.1. "W erkloosheid. Bij de districtsarbeidsbeurs stonden Zaterdag als werkloos ingeschreven: 2 typografen, 5 grondw.. 4 metselaars, 19 opperl., 1 schilder, 1 steenhouwer, 15 timmerl., 1 houtdraaier, 2 meubelma kers, 1 electricicn, 4 smeden, 1 vor mer, 3 machinisten, 2 stokers, 1 boek binder, 8 bakkers, 7 boerenarb., 5 rei zigers, 7 winkelbedienden, 3 chauffeurs,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1