KAKMIIBI Maandag 99 Juni f997 no. 142. 470' Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT. dit nummer behoort een Bijvoegsel. 8IUHEÜLAÜD. HET VERDRAG MET BELGIË. Het heeft natuurlijk de aandacht ge trokken, dal de Ministers van Buiten- lanascne Zaken van beide landen, v. d. .Velae en Beelaerts van Blokland, elkaar te Genève hebben ontmoet. Zelfs heeft een Belgisch blad daaruit geconcludeerd, dat onze Minister met dat doel naar Genève is gegaan. Maar ae Minister heeft aan een correspondent van het Vaderland medegedeeld, dat hij naar Genève ging, omdat het als alge- meene regel aanbevelenswaardig is, dat de Ministers van Buitenl. Zaken persoon lijk de zittingen van den Volkenbonds- raaa hijwonen. Hij noemde het echter voor de hand liggend, dal bij het vijf- aaagsche gemeenschappelijke verblijf te Genève, hij en Minister v. d. Velde ook de Belgisch-Nederlandsche verhoudingen in verband met de verwerping van hel verdrag niet onbesproken hebben gela ten. De Brusselsche „Peuple" (soc.) schrijft naar aanleiding dezer ontmoeting, dat twee redenen zonder twijfel d|en heer Beelaerts zullen aansporen het initia tief te nemen tot het voorstellen aan België van een aannemelijk accoord. De eerste is, dat sedert de verwerping van het verdrag de gebeurtenissen bewezen hebben, dat België niet geheel weer loos is en over middelen beschikt om de schaaelijke economische gevolgen van de Nedcrlandsche onwrikbaarheid inza ke het Moerdijkkanaal voor de haven van Antwerpen te verminderen en aldus ook de voordeelen, welke Rotterdam van de ze onwrikbaarheid verwacht te beper ken. De andere reden is juist het feit, dat de heer Beelaerts zich te Genève zelf heeft kunnen vergewissen van de sympathie, waarmede de Belgische the sis door de andere staten wordt begroel en dat Nederland dus voordeel erbij zou hebben, de internationalisatie van het debat te voorkomen. „Wij willen ge- looven, dat samenkomsten te Genève de hervatting van rechtstreeksche be sprekingen zullen hebben bevorderd en zijn ervan overtuigd, dat de Belgische regeering deze besprekingen in den meest verzoeningsgezinden geest zal aanvatten." Toen Minister Vandervelde gistermor gen te Brussel aankwam, zei hij volgens een bericht in de Courant: „Ik voel mij bijzonder gelukkig, door het zeer vriendschappelijke onderhoud, dat ik gehad heb met mijn Nederland- schen college van Builenlandsche Zaken. Door deze besprekingen is mij duidelijk geworden de wensch van onze Holland- sclie buren, om tot een overeenkomst te te komen, welke bet jongste besluil van de Eerste Kamer zal herstellen." Dc Minister bepaalde zich slechts lot deze mededcelingen. Dc correspondent zegt uit goede bron te weten, dat de nieuwe onderhande lingen niet vóór Augustus zullen begin nen. DE INVAL BIJ DE INDONESISCHE STUDENTEN. Hel bestuur der Perhimpoenan Indo nesia heeft aan de pers een protest gezonden, gericht aan het Nederland- sche volk over den inval bij haar op 10 Juni j.l. gedaan. Het schrijft daarin o^ml, niet te weten om welke motieven deze aanval is geschied. Het ontkent, dat de vereeniging een verboden vereeniging zou zijn. Den inval noemt het bestuur een ongehoorde daad, welke als een typische voortzetting van de onderdruk king waaraan het volk in Indonesië sinds jaar en dag bloot sbaat, aangemerkt moet worden. Het doet ten slotte een beroep op in- tellectueele arbeiders en Nederlanders om te voorkomen, dat een inbreuk ge maakt wordt op hun vrijheid en protes teert tegen de voortdurende aanslagen op het recht van haar volk om zich een plaats te veroveren in de rij der onaf hankelijke naties. en arril aan de hiven. Nu was hem ge bleken dat de heer Sturm, eigenmachtig builen aen raad en hem om, de teeke- ning naar zijn inzichten had laten ver anderen. De burgemeester beklaagde zich over deze daad en zeide, dat de heer Sturm als raadslid, daartoe het recht niet had. B. en W. hadden deze teekc- ning dus niet willen behandelen. Volgens hen was de ingekomen teekening niet de teekening gemaakt in opdracht van Alen raad, maar. een teekening-Sturm. Er ontstonden heftige discussies. De raad noemde de handelwijze van den heer Sturm minder net. Nog deelde de voorz. mede, dat een hesluit tot het ma ken van een teekening over den op- en afrit aan de haven, m. a. st. in een vo rige vergadering genomen, onwettig was, aangezien dat besluit genomen was bij de rondvraag, betgeen niet toelaatbaar is. De voorz. sloot daarna d^ze rumoerige vergadering. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel). Uit Stad br Provincie. Uit Middelburg. In zijn M. v. A., naar aanleiding van het verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot wijziging en ver hooging van hoofdstuk V der Staatsbe- grooting 1927 (binnenlandsche zaken en landbouw) verdedigt de minister den aan- gevraagden post voor aanbrenging van een centrale verwarmïngs-inrichting in de ambtswoning van den Commissaris der Koningin te Middelburg. Er kan slechts een som van plus minus f 2000 op de uilgaven worden bespaard. BURGERBESTUURDERS UIT EEN M1L1T. VAKBOND. Het hoofdbestuur der in Den Helder ge vestigden Bond van Marine-Onderof ficieren bestaat deels uit mililare, deels uit bezoldigde burgerbestuurd|ers, waar- laalsten, vormend het meer blijvende gedeelte, in tegenstelling mei de in ac tieven dienst zijnde bestuurders^ waar onder nog al eens dikwijls mutaties voorkomen, drukken uit den aard der zaak op de gestie van de organisatie hun stempel. Langen tijd ging het goed, totdat, naar men aan Hel Volk meldt, op zeker oogenblik het zich meer mi litair voelende gedeelte der leden meen de, dat aan de neutraliteit der organisa tie geweid werd aangedaan. Een per soonlijke strijd tussclien een der burger beambten den redacteur van bet Al gemeen Marineweekblad en een der militaire leden groeide uit lot een con flict, waardoor de geheele organisatie in beroering werd gebracht. Had dit een paar maanden geleden al tengevolge dat de jaarvergadering pias begonnen, werd geschorst, thans is het oude bestuur in zijn geheel afgetreden en een nieuw bestuur, geheel bestaande uit leden dei- oppositie, is gekozen. Dit nieuwe ^be stuur heeft thans een soort werkprogram ^gepubliceerd, waaruit is pp te maken, dat het roer geheel zal worden omge gooid. Het feit, dat een drietal burgerbe stuurders der diverse marinebonden bij de jongste gemeenteraadsverkiezing in Den Helder als lid van den raad voor de S.D A.P. werden gekozen, zou volgens den berichtgever aan dit alles niet vreemd zijn. Uit Vlissingen. Te V1 i s s i n g e n heel t zich een comité gevormd om ten bate van „Vlis- singen Vooruit" een 9-daagsch tuinfeest te organ iseeren. Verschillende vereen igin gen hebben reeds hun medewerking toegezegd. In de week van Zaterdag 11 Lot en met Vrijdag 17 Juni werden in het ge wone bad te Vlissingen genomen 211 baden, waarvan 117 door dames en 124 door heeren en in het volksbad 35. waar van 18 door dames en 17 door heeren. Te Vlissingen is door den storm van Zaterdag op Zondag nogal wat schade aangericht, o.a. sprofigen electrische draden stuk, zoodat het per soneel der Centrale moest worden ge waarschuwd. Ook takken van boomen moesten het ontgelden. Gisteren trok de zee met de hoog op- gezwiepte golven veel belangstelling, wat aan meerdere een nat pak van zout wa ter bezorgde. Gisteren is te Vlissingen een controle gehouden op de auto's. Er wer den 39 auto's aangehouden hij twee er van werden niet goed werkende remmen aangetroffen. Tegen enkele motorrijders werd proces verbaal wegens "te hard rijden opgemaakt. Ui* Walcheren. Het bij Koude kerlce omhoog ge- Loopen s.s. ,3enoil" is Zaterdagavond af- gcsleept, en heeft dus zijn gevaarlijke plaats verlaten vóór de hevige storm opstak. PROV. STATEN. Door II. C. A. Roosa te Dordrecht, voormalig chef der centrale te West- dorpe van. "de P.Z.E.M., is opnieuw een adres aan de Prov. Staten van Zeeland gezenden, vragend een onderzoek naar de juislneid van het motief van tegen werking, aat door den directeur der P.Z.E.M. werd aangevoerd voor adr.'s ontslag, en voorts om, indien de juist heid niet mochl blijken, te willen bevor deren. dat nij een naar waarheid geredi geerd getuigschrift outvangl, en finan cieel schadeloos gestold wordt. In een bijlage wordt naar aanleiding van de door een lid van Ged. Staten uitgesproken beschuldiging van nalatig heid in het houden van aanleekeningen het verloop van hel bedrijf be toogd dat juist de directeur de pogiagen .daartoe van adressant tegenwerkte. Uit Tholen. Bij Kon. besluit is de zilveren eere medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, toegekend aan H. Co me lisse, schipper in dienst der Oeslermaat- schappij „Bona Fides" te Tholen. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W» D. Vrijdag kwam de raad van Hoo fd- plaat in voltallige zitting bijeen. Na voorlezing der notulen vroeg de voorzitter of de raadsleden nog op- of aanmerkingen hadden. De lieer Sturm vroeg het woord. Hij zeitte, of de notulen zijn onjuist, of mijn agenda is niet in orde. Volgens den heer Sturm bleek uit de notulen, dat op zijn agenda had moeten staan het punt: herziening der haven en kasgelden. De voorz. zeide, dal hij deze vergade ring bijeengeroepen had naar aanleiding van een ingekomen stuk. De lieer Sturm begon lievig te protesteereu en zeide, dat hij dan maar liever de vergadering verliet. De burgemeester zeide heel goed te begrijpen, waarom de heer Sturm wilde vertrekken, aangezien er een stuk ter tafel zou 'komen, waarbij de heer Sturm liever niet aanwezig zou zijn. De heer Sturm verliet daarop woedend de vergadering. De notulen werden daarna goedge keurd. Nu kwam liet ingekomen stuk ter ta fel De burgemeester herinnerde den raad er aan, dat deze m. a st. hem op dracht gegeven had een teekening te laten maken ter verbetering van den op KERKNIEUWS. Op de Zaterdagavond gehouden stemming voor notahei der Ned. Herv. Kerk te Arnemuideu zijn 79 stommen uitgebracht. Gekozen werden de heeren K. van Belzen met -16 en P. C. Schoonenboom met 52 stemmen. De heer C. Schroevers kreeg er 21, de lieer Iz. Jasperse 12. De erige stemmen waren verdeeld. Het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland verleende goedkeuring aan het bestuur van het Classicaal Bestuur van Rotterdam op aanvrage van den ker- keraad der Ned- Herv. Gemeente te Rot terdam, tot vestiging van een achttiende predikanlsplaats Landdag Vrijz. Godsdienstige li Zondag j.l. werd te Goes de tweede provinciale landdag van Vrijz. Gods- diensligen in Zeeland gehouden. De dag werd geopend met een gods dienstoefening in hel Gebouw van de Vrijz. Godsd. onder leiding van ds. Hi J. Mispelblom Beyer, Rem. pred. te Dor drecht en met medewerking van hel koor van de zangvereen. van Vrijz. Gods- dienstigen te Middelburg, directrice mej I. Guyot. De rede van den voorganger, aie tol onderwerp had gekozen ,,De wijsneid, die uit God is", werd door de talrijke aanwezigen met aandacht ge volgd. Na een gemeenschappelijken koffie maaltijd, waaraan door ruim 100 perso nen werd deelgenomen, volgde de na- miaaagbijeenkomst in de schouwburg zaal van hel Schuttershof. Hel plan om ze in aen luin te houden, moest door het ongunstige weer worden opgegeven. Niet alleen uil Goes, Middelburg en Vlis singen, ook uil verschillende kleinere plaatsen van Zuid Beveland waren scheidene personen tegenwoordig De bijeenkomst werd geopend door den heer C. Kloosterman, voorz. van de Ver. van Vrijz. Godsd. te Goes. Achtereenvolgens werd nog hel woord gevoerd door ds H. J. Mispelblom Bcyer Ie Dorarecht, den heer H. J. v. Geuns, secretaris van ?le Doopsgez. Gem. te Miaaelburg, en den neer P. Brakman, theol. cana. te Leiden, vcic-voorz. V. C. J. B. De reae van elk dezer sprekers werd gevolgd door koorzang van de zangver. van Vrijz. Godsd. te Middelburg. Ds. E. van Ruylcnberg te Ooslburg sprak hel slotwoord, waarin hij dank bracht aan allen, die lot het welslagen van liezen dag hadden medegewerkt. Geref. Kerk. Bedankt voor het beroep naar "Haam stede door G. C. Berkouwer cand. Ie 's Gravenhagc. Geref. Gem. Tweetal Ie Moercapelle ds. A. Ver hagen te Middelburg en ds. B. vau Neer bos te Terneuzen. erv ais Cigarette eene N92....V/2 ets - FINE..2ctS - SUPERIEURE..3cts NIEUW! NS3 RONDE.jy2CtS (Ingez. Med^ RECHTZAKEN. - Bij Kon. besluit is aan mr. J. J. F. A. M. Ruvgrok, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uil zijn betrekking van kantonrechtcr-plaatsvervanger in 'l kan ton Hulst, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. - De Haagsche politierechter heeft den veedrijver D. J. uit Rotterd,am. die bij het sorteeren van lammeren op de markt te Delft een lam, dal in een ver keerd hok was terechtgekomen, zoodanig bjj den staart pakte en het dier daaraan terugtrok dal een groot deel van dien staart afbrak vyegens mishandeling vau een dier, veroordeeld!, tot f 50 boete subs 25.dagen hechtenis De politierechter te Haarlem heeft Vrijdag den 19-jarigen kantoorbediende P. R. uit Velzen, die geweigerd had|, zich voor den dienstplicht te laten inschrij ven, tot 14 dagen gevangenisstraf ver oordeeld. Voor de rechtbank te Zwolle hcefl torechlgestaan L A., fabrieksarbeider te Almelo die op Paaschmaandag te Ma- gele bij een vechtpartij D Mannessen zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, door hein met kracht met een mes te stoken, hetgeen den dood; door verbloe ding tengevolge heeft gehad Mannessen was dronken geweest en had verdachte, met wie hij goede vrienden was, eerst ;eschopt en geslagen. Eisch: drie jaar gevangenisstraf. Krabbendijke, J W. Klippel, Dreischor, J J Kole, Kruiningen, A W. Koraan, Rotterdam, en A. Kramer, Kortgene. De heer M 0 Kik, landbouw-ing.,, geb te Bruinisse, is dezer dagen aan de Johns Hopkins universiteit te Baltimore (MD) Ver. SI, gepromoveerd op een proefschrift: The nutritive value of haddock and herring Dr M C Kik is thans genoemd tot assistent aan het landbouwkundig proef station to Fayette Ville (Arkansas) KUNST EN WETENSCHAPPEN. „Zelandia", hel te Hulst ver schijnend katholieke nieuws- en adver tentieblad verscheen Zaterdag met een feestnummer Ier gelegenheid van zijn 25- jarig beslaan LANDBOUW. HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ Faillissementen. De rechtbank alhier heeft heden failliet verklaardd A. J. Haentjes Dekker, inspecteur le vensverzekering, Koudekerke Rechter commissaris mr. J H. Bybau. Curator mr H. van der Bcke Callenfels. M. Stibbe, koopman. Middelburg Rech- tor-connnissaris mr Th. Porllicinc Cu rator mr. A II. Knijpers,. V ij f schepen voor de K. P. M. Men meldt aan het Haagsche Aneta- kanloor. He Kon. Paketvaarl-.Maalschapplj heeft den bouw van vijt schepen van 700 ton deadweight, bestemd voor den Indischen dienst aanbesteed Dr,e schepen zijn ge gund aan de N.V. Wilton's Machinefa briek en Scheepswerf te Rotterdam en Bij de dit jaar te W e s t ka p pc 1 e gehouden cursus in het metken. waaraan iloor 7 cursisten is deelgenomen, kon c diploma uitgereikt worden aan de vol- geilde deelneemsters: Eliz. de Kam, Marie Minderhoud Jd., Maatje Minderhoud Ad., j twee aan de N.V. Haarlemsehc Scheep- Marie dc Kam. Marie Roelse Ld. en bouw-Maatschappij te Haarlem Piëta. Roelse Ld. nj N e d e r 1 pelroleu m- en Asphalt uitenlandsche groenten en Maatschappij fruit op Ned e r 1 a nd s c li e I lil de algemcene vergadering van aan- veilingen Ideelhouders d,er Nederlandsche Petro- Het veilen van builenlandsche «roen-leum- en Asphalt Maatschappij, te Rot ten en fruit op Nederlandsche veilingen lerdam gehouden, werd, do winst- en neemt steeds grootore afmetingen aan,verliesrekening per 31 Mei 1927 en de aldus schrijft De Tuinderij Na djen vloed balans per 1 Juni 1927 goedgekeurd van Fransclie en Italiaansche bloemkool Hoewel uil deze bescheiden bleek, dat in den winter eu het vroege voorjaar, j het proces togen de Inlerocean Oil Oom- wordt ons land nu vol gestopt, waar nog pany te New York door een compromis maar een gaatje open is. met Belgische werd beëindigd; en de afrekening daarvan bloemkool, vooral uit de buurt van Me- ten guuste der winst- en verliesrekening clielen Ook de Belgen hebben hun bloem- I is gebracht, wees deze per reslo toch koolteelt sterk uitgebreid eu moeteneen verlies aan van ruim f 76 000 steeds weer nieuwe markten opzoeken (f 131.649) voor dit product. Bospeeu komt eveneens j In de vergadering werd vervolgens over onze grenzen en doet onzen eigen een bod op de fabricksinslalalie. dat ver oogst concurrentie aan i uitging boven de taxatiën van twee ter Moet yoor deze builenlandsche pro-{zake in den lande zeer bekende beëedig- ducten een plaats op onze veilingen wor-i de makelaars aangenomen Dit bod om- den ingeruimd? De Tuinderij meent van j vatte bovendien de overneming en voort- niet „Wij welen wel, zegt hel blad, dat zetting van alle nog loopende en voort- de producten toch naar hier zullen blij-durende verplichtingen, derhalve ook van ven komen, maar het staat óók voor onsdc pnchls- en erfpachtscontraeten dei- vast, dal het ecu groot verschil maakt j twee terreinen of wij onze veilingen er voor ontsluiten i Door hel aannemen van dit bod stel en de buitenlanders laten profifeeren j den de liquiditeiten der balans zich op van deze onze uiterst solide en oed- ca f 205,000. waartegenover een crcdi- lcoope verkoopsinstelling, of dat de bui- tourenschuld voorkomt van ca f 219.000. tenlandsche koopman is aangewezen op I Uit een en ander bleek, dat na betaling de Nederlandsche importeurs Alles watvan de schulden dier maatschappij, die den export van onze concurrenten kan niet geheel voldaan kunnen worden voor bevorderen, vooral als ze ons met linn j aandeelhouders niets ter verdcelingover- producten in ons eigen land komen be-1 blijft De liquidatie-rekening werd goed- sloken, moeten wij niet begunstigen Wij gekeurd en eene commissie van twee roepen niet om bescherming, maar het aandeelhouders benoemd om. na afwik- is toch al tc gele als wij zelf hel paard keling mei crediteuren, de eindrekening van Troje binnen gaan halen en om een 1 na te zien en Iiquidateuren te déchar- lclein financieel voordeel, den afzet van geeren (Hand.), de producten van onze concurrenten gaan bevorderen. Wij mogen niet om hot haal- tje dal er voor de veiling of welke kas- ook aan zit, den druk van den prijs van eigen groenten of fruit bevorderen Daar om: de deur dacht en geen builenland sche groenten of fruit op onze veilingen ONDERWIJS. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. De Radio-ruzie. De N.V. Aandeden Exploitatie Maat schappij De Eenheid, te A dam, hoeft die N.V. Drukker.ij Jaoo bvan Campcn ge dagvaard om op 28 Juni a.si te ver schijnen ter terechlziting van de recht bank te Amsterdam tor verdediging tegen een eisch van schadevergoeding voor het publicceren in den Luislergids van het radio-programma van den A. X. R O. Aan de Rijkskweekschool a 1 h i werden Vrijdag en Zatordkig 6 (mannelijke candidalen geëxaimiueerdi voor dc akte L. O., die alle slaagden, namelijk de hee- ren: L. de Jongh. Amersfoort, A. Kievit, te Hilversum die aan „De Eenheid het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1