y^eoco/fftéM ftyn&ondt's izmuwtafi&tten No, 141. Zaterdag 18 Juni 1927 170' Jaargang Dit nummer bestaat uit Twee bladen EERSTE BLAD. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijt Er is door Minister de Geer een prik gegeven in den zeepbel waartoe de kwestie van het zevende leerjaar was opgeblazen, Zooals we gister in het •licht stelden, liep hel over den da'um van vervroegde wederinvoering der vet pllchting ,die indertijd geschorst is lot '30. De regeering wilde eerst de be lasting verlagen toen de inkomsten ste gen. Dat is geschied. En nu wil de re geering ook wel de vervroeging voorbe reiden. Maar vervroeging tol '29 zou geen zin hebben, want dat scheelt slechts één jaar. Fn vervroeging tot '27, zoo als de heer Albarda voorstelt, gaat vol gens de regeering niet. Dit is te vlug. Maar vervroeging tot '28 wil ze nader onder oogen zien. Fn ze deed dal in de zen vorm. door voor te stellen wèl af te handelen het ontwerp betreffende het voorschrift tot het invoeren van het ze vende leerjaar voor hen die het wen- schen; maar uit te stellen de behandeling van het tweede deel van het ontwerp •waarin eenige bepalingen der Leerplicht wet worden herzien. Immers op dit tweede deel had de beer Suring zijn amendement voorgesteld om de invoering van het verplichte ze vende leerjaar in '28 te verordenen. Dat uitstel wil de regeering doen du ren tot October opdat de regeering zich kan beraden over de verandering die z'ij daarin wellicht nog kan aanbrengen.'- Zoo gebeurde. En aan de Kamer was daarmee bespaard een beslissing die voor velen moeilijkheden zoo hebben kunnen brengen in verband met de aanneming indertijd van de motie-Suring. Toen was hel verder verloop te voor spellen. Het eerste deel van het .wets voorstel werd zz. li. s. aangenomen, en het wetsontwerp-Albarda werd verwor" pen met b7— 33 stemmen. Vervolgens werd zelfs nog zonder eenige beraadslaging de financieele re geling met de Kon. Luchtvaart Maat schappij goedgekeurd. En toen ging de Kamer uiteen ver moedelijk tot September, een vroeg zomerreces, in verband met een schoon maak der Kamergebouwen. K'almeeren U en houden Uw geesf helder Buisje 75ct.Bij Apoth. en Drogisten Uit Stad en Provincie, Uit Middelburg. Iiet was goed gezien, gisteren op het laatste oogenblik de uitvoering op het Molenwater van hel Middelburgsch Muziekkorps af te lasten. En nu wij dus over die uilvoering niets le berichten hebben, willen wij toch nog even bij het korps stil staan om le melden dat het dit jaar twee jubilea herdenkt, al zal dit toch in stilte gaan Het is namelijk 100 jaar geleden, dal het in 1815 opge richte Muziekkorps de eerste uitvoering öp het Molenwater gaf namelijk op1 10 Mei 1827. 1-Iet hveede jubileum' is een 75 jarig en wel door dal op 21 Juli 1852 liet eerste Confrérie—concert in het Schuttershof werd gegeven, waarvan de tegenwoordige abonnements-concerleu vervolg kunnen worden genoemd. Ten slotte kan hier nog aan worden toege voegd, dat hel 1 Augustus 20 jaar is geleden, dat hel Schullerijmuziekkorps overging in hol Middelburgsch Muziek korps. De stille herdenking .zal hel best kunnen geschieden door Hinken finan- cieelen steun. Men denke o. a. daarom morgen in de Abdij. Gisterenmiddag had een automo bilist zijn auto op de Loskade a I li i e i neergezet, en had zijn wagen verlaten, toen deze er alleen van door ging en in het Kanaal een bad ging nemen. Een stoomlier van de Annie" kwam te hulp om de auto weer op hel droge le liren gen. Uit Vlissingen. De gewone zitting van den gemeen teraad van Vlissingen, zal ilczc maand niet doorgaan en wordt nu de eersl' volgende zitting gehouden op Don derdag 7 Juli. Uit Walcheren. Hedenmorgen is 't Belgische stoom schip „Peter Benoit" met defecte stuur inrichting nabij de Nijgeter, gem. Kou- dekerke, omhoog geloopen. Het schip zit zeer hoog. Hedenochtend waren, drie sleepbooten aanwezig ter as sistentie Te St. Laurens heeft de in -jgameling ten behoevve van de door de 'stormramp ^geteisterde streken opge bracht f 412J58. Uit Iholea Benoemd is lol machinisl-eleclriciöii aan de Coöperatieve eleclrische Centra le te St. M a a r t e n s d ij k, de heer C. van Driel te Hendrik Ido Ambacht. Uit St. Philipsland. De algemeene vergadering van den Zeeuwschen Polder en Waterschapsbond wordt dit jaar te St. Philipsland gehouden en wel op 2 Juli a s. UitZeeuwsch-VIaanderen O. D. In de Donderdag gehouden ver gadering van den gemeenteraad vau T e r u o u z e n werden bij de opening der vergadering door den voorzitter eeni ge wooraen gewijd aan de ramp die op 31 Mei een deel van Zeeuwsch Vlaande ren en op 1 Juni het Oostelijk deel van Nederland heeft getroffen. Hij hoopt, dat God ons Jand in de toekomst voor zulke rampen moge vrijwaren en wees er op, dat het de taak is van ons allen die ge spaard bleven om cloor milde bijdragen den nood van de getroffenen, die voor steun in aanmerking moeten komen, le lenigen. Aan A Loof, de Coöperatieve Brood bakkerij ..Ons Belang", C. Rottier en J. J. Michielsen werd voor het verbouwen hunner perceelen afwijking verleend van den eisch betrekkelijk open ruimte vol gens de Bouwverordening. Besloten werd tot onttrekken aan den publiekén dienst van een strook grond en verkoop aan de N.V. Bouwmaterialen- maatschappij „De Hoop", en eenzelfde besluit werd genomen omtrent een ver zoek van de Coöperatieve Broodbakkerij die een oppervlakte grond aan het Nieu- wediep wenscht te koopen, evenals den erfpachtsgrond van een aldaar door haar aangekocht perceel. Voor eerslgemelden verkoop (17 M,2; werd de prijs bepaald op f3 en voor den verkoop aan de Coöperatie 76 M.2 a f2.40, zijnde 30 maal den erfpachtscanon. Aan de Sinclair Union Petroleum Company le Amsterdam werd ad f 50 jaars vergunning verleend voor het plaatsen van een bcnzinc-meetpomp op gemeentegrond voor de garage van den heer P. J. Visser. Het vcrmenigvuldigiugscijfer van de gemeentelijke inkomstenbelasting, dat 'L vorig jaar op 1.65 moest worden gesteld, werd thans voor den dieust 1927—'28 vastgesteld op 1.40. Goedgekeurd werd de rekening der Gezondneidscommissie te Terneuzen over 1926, in ontvangst bedragende f2490,78, in uilgaaf f 1329,22, goed slot f 1161.56. Eveneens werd goedgekeurd de reke ning van het Burg. Armbestuur over 1926, in ontvangsten op f 27.4 82.295, in uiig. op f 23.990.905. goed slot f 3191 39. Door den beer Van Dricl werd gesig naleerd een geval, dat een bejaarde ondersteunde vrouw vanwege het arm bestuur een paai* nieuwe klompen zou den zijn geweigerd. De voorz. meende, dat hier een misverstand zal bestaan, doch zal er met het armbestuur over spreken. Besloten werd lot hel aaugaan eener geldleening ad f 2000 en het beleenen van renlegevende stukken tot een bedrag van f2600 Hel kohier der hondenbelasting werd vastgesteld op f 1732.75. Hierna kwam aan de orde een voor stel van B. cn W. tot het wijzigen der Bouwverordening om bepalingen op te nemen, waarbij behoudens enkele voor waarden, aansluiting aan de water leiding verplichtend wordt ge steld, en tot het aangaan eener geld leening ad f 718.000 voor de Zeeuwsch Vlaamsche waterleiding. Door den heer Verlinde, die zich voor stander eener waterleiding verklaart, werd betoogd, dat hij tegen deze water leiding bezwaar heeft, aangezipn hij die niet betaalbaar acht. Het tarief is te hoog. Hij wees op werkmanswoningen, die hij volgens het aangegeven lariei vijfkamerwoningen beschouwd, waarvoor f 30 per jaar zou verschuldigd zijn, het geen die lieden onmogelijk kunnen beta len. Ook vele middenstanders zullen door dit tarief te zwaar worden gedrukt. Als hel dus nog mogelijk blijkt, zou hij de zaak stop willen zeiten en stelde hij voor een senrijven le zenden aan de gemeen teraden van de aangesloten gemeenten met verzoek ten spoedigste te vergade ren en nuimc afgevaardigdeu bij de N.V. Waterleiding op te dragen hel besluit te nemen de Vennootschap le ontbinden De neer D. Scheele voelde ook wel iels voor dit voorstel, maar oordeelt, dat Set te laat is, in 1923 had hij graag iemaud van de denkbeelden van den heer Vcrlindc nevens hem gezien. Ook de heer Colscn verklaarde zicli thans om verschillende redenen, in tegenstel ling mei 1923, tot tegenstander. De heer Hamclink is vóór de water leiding en weerspreekt de toepassing van het tarief van den heer Verluide, zich daarbij beroepende op een uil- spraak van den directeur van het water leidingbureau Hij gal' echter te kennen aal er geheel andere bezwaren zijn die. het hein moeilijk maken aan deze zaak verder zijn steun le geven, en als het geen thans gebeurt le voorzien ware geweest, zou hij nimmer zijn steun er aan hebben verleend, nu men, inplaats van hij hel kiezen van mensclien die de zaak moeten besturen le letten op hunne capaciteiten, tol maatstaf neemt hun geestelijke richting. En indien de ge- uchten, die daaromtrent bij hel publiek de ronde doen, juist zijn, gebeuren er nog meer dingen bij het bestuur dier waterleiding, die niet door den beugel kuunen. Hij acht liet, als die geruchten juist zijn, althans verkeerd, dal de leve ring van buizen wordt gegund zonder openbare aanbesteding, waardoor nu vele duizenden guldens meer moeten worden betaald. Eveneens acht hij hel onjuist, dat verschillende dier bestuur ders reizen gaap maken naar leveran ciers van die buizen, vóór de aanbeste ding heeft plaats gehad, en meent voorts ook, dal do heer rar. Dieleman, noch zijn medebestuurders bevoegd zijn om over de waterleidingbuizen een oordeel te vellen, aangezien zij niel over de daar toe noodige technische kennis beschik ken. Indien juist is, dat dpor. die hoeren op zoodanige wijze met hel geld der ge meenschap wordt omgesprongen, wordt hel moeilijk om zoo n kapitaal als thans gevraagd wordt, aan heil toe te vertrou wen. Hij bestrijdt een voorstel als dal ■an den heer Verlinde: een waterleiding s noodig op hygiënische gronden en wat betreft hel betalen, der kosten, betoogde hij dal ieder zooveel behoord^ le ver dienen dal het betalen dier kosten geen bezwaar zou zijn. Ook de heer Geelhoed! uitte bezwaar en stelde in het licht, dat in elk geval door de aangeslotenen in dpze gemeente ongeveer f42 000 's jaars zal moeten wor den opgebracht. Dat acht hij een be- onder de tegenwoordige omstan digheden Bezwaren bleken ook ie beslaan bij den heer van Dijke, die. meent dpt ook tegenwoordig op redelijke wijze in de waterbehoefte kan worden voorzien, om- dal desnood,s steeds volop goed driuk- ater kan worden gekocht De heer van Driel baseert zich op dc toezeggingen van den heer Krul dat d,c kosten voor werklieden op 13 of 26 cent per week zullen komen eu heeft in dien zin propaganda gemaakt; daartegen heeft men geen bezwaar. De heer van Aken verklaarde zich te gen verplichte aansluiting maar vond hel voorstel van den heer Verlinde wel wat verstrekkend. De voorzitter verdedigdp de voorstellen uitvoerig en wees er op, dal dc kosten zullen dalen, daar sindrs de eerste plan nen de kosten verminderd; zijn. Hij wees op de resultaten met andere waterleidin gen en betoogde dal dip zaak nu te ver gegaan is om nog terug le koeren,. Ifij achl liet dan ook in strijd met de alge meene belangen dezer streek daar een waterleiding in een levensbehoefte voor- ziel. In verband met de verplichte aan sluitingen zegde hij toe. dat B ca WA die in deze hel heft in kandpn houden, dit redelijk zullen loepassen. Aan den lieer Hamelink deelde hij med,c, dal da Minister heeft geweigerd het reisgeld voor do hccrcn van het bestuur lc votccrcii. eu dat ook geen aankoopen van buizen zullen geschieden tenzij goedgekeurd door hel r ij k sbure a Voorts bepleitte hij eenige verplichting lol aansluiting op' grond van dc Moza- ische wetten, die ook reeds voorschriften bevatten in het algemeen belang tot we ring van ziekten en het voorkomen van ongelukken. Ten slotte werd met 8 tegen 4 stem men aangenomen een nader voorstel van den heer Verlinde om de behandeling der voorstellen op ie séhorten en zich afdoend op dp hoogte le stellen omtrent de toepassing van het kamer-tarief op Ce in deze gemeente bestaandp wonin- gt i oor den voorzitter was een lijst over- gek id van een in het jaar 1922 door hem gehouden telling der woniqgen met hel aantal kamers. Op grond dier telling tueenC hij dat slechts een klein dp el dt wonin- n in een hooger tarief zou vallen. De 1 eer D. Scheele wenschte toch ook wel nader te worden ingelicht, daar do opvatting van den voorziter hier met die van de waterleidingmaatschappij is. want men heeft zelfs hem, den vroegeren voor zitter van hel comité, bij de definitieve samenstelling van het bestuur geheel bui ten geschoven Hij brengt hem voorts hulde, aangezien niemand zal kunnen zQggcn, dal hij, Ondanks deze behande ling, de belangen der waterleidingmaat schappij in deze vergadering niel met hand en land heeft verdpdigd De heer Scheele sprak ook de vrees uil, dal van algelieele stopzetting van het werk geen sprake meer zal kunnen zijn, aangezien annuleering van verschillende reeds aan gegane verbintenissen der gemeenten op lè groole offers zou komen te staan. Bij <Jc omvraag wordt aanmerking ge maakt dat dc tewerkstelling van werk lieden bij het storten van den bplonmuur aan de Schcldekadp niel geschiedt over eenkomstig de door B en W. gedane toe zegging door mcn&chcn uil deze gemeen teterwijl evenzoo aanmerking werd ge maakt op hel leggen der gasbuizen in deze gemeente yvaaromtrent de voorzit ter mededeeldp. dat juist aan B eii W. van Axel geschreven is dat zij zich in deze niet houden aan de gemaakte af spraak Door den heer Hamelink werd aanmerking gemaakt op liet verrichten an timmerwerk door de Ambachtsschool voor een particulieren aannemer, den heer Rijnberg. Waar zooveel timmerlie den zonder werk rondjoopen, acht hij dit niel behoorlijk en neemt zich voor daar tegen positie te nemen Uit Zeeuwse li-V laanderen W» D De Donderdag te A arde n b u r g aangevangen kermis wordt elk jaar min der, cn hel beetje wal er nog Is. wordt door de hecrschende toestanden nog ver deeld. Er schijnt door eenige R. K. per sonen gecollecteerd te zijn, om een dans tent bij de knaipoorl te kunnen exploi- leeren. Ook één der trouwe kermisbezoe kers zou een aanbieding hebben gekregen om zijn kraam aan dc Kaaipoort op le staan, inplaats van op denmarkt. Wat zal inen nog meer beleven In de openbare zitting van den ge meeuteraad van Aardeaburg, gisler. Vrijdag, waren alle leden aanwezig Met 4 tegen 2 slemmlen/ en 1 blanco werden de notulen van de vorige verga dering goedgekeurd» Op de voorlaatste vergadering hafl&cii dc stemmen gestaakt over een voorstel an B. cn W om een verzoek der Kon. Muziek Sociëteit „Aardenburgsche Fan faren' om verhoogde subsidie, dat aan den raad gericht was, in handen te stel len van B eu W. om advies. Thans werd het voorstel aangenomen, daar de heer Blondeel, die bestuurslid, der muziek zijn de, vroeger blanco slcmdc, thans '1 voor- lel van B en W. steunde. Een verzoek van mevr. Wed J. L •an den Broeclce, om een stuk grond dal ze vroeger in ruil aan dc gemeente heeft afgestaan, die er zand wilde delven, weder terug le ruilen, werd afwijzend beschikt, daar de tegenwoordige pachter, die nog 8 jaren pacht heeft, liet, stuk grond niet wilde afslaan (wat echter niet de bedoeling was, dpar hem namens verzoekster was medegedeeld, dal hij, zoolang zijn contract met de gemeente lieu hij pachter kon blijven In gen schrijven van den Min van A H en N deelde dpze mede, dal het rijk der kosten, voor verbetering der ba rakken voor besmettelijke ziekten, staan de op het terrein van het Burger Gast huis. en die in totaal f 450 bedragen, zal bijdragen, mils de gemeente 13; deel bij draagt. Daar B. en W. meenden, d,at hel B G best zelf die flöO kan betalen, had den zo aan de regenten djer instelling voorgesteld, dat zij die f150 zouden bij dragen, doch d,al de gemeente bereid zou wezen, dit bedrag voorloopig voor 'te schieten De regenten gingen echter niel op dit voorstel in. Jaarlijks ontvangt het gasthuis als le- gemoelkomiug in de kosten van huur en onderhoud, een bedrag van f 900 van om liggende gemeenten, zoodal ('jpar ook deze belang hij de barakken hebben de burge meester liet niel noodig vindt dat de ge meente Aardeuburg alleen dit Vs deel moet bijpassen Die f150 kan trouwens ook wel van die f 900 af De heer van der Hooft vindt hel jam mer. dat de barakken indertijd niet direct naar de dischen 'des lijd,s werden ge bouwd Daar dc regenten niet aceoord gingen met liet voorstel van B en W. stelden deze voor om afwijzend te be schikken. wat met 4 tegen 3 stemmen werd goedgekeurd Op de begrooling van het alg. arm bestuur kwam een post voor van f 100 subsidie van de gemeente cn wilde hel hestuur f 100 beleggen op de Rijks postspaarbank. Hierin vond dc raad op de laatste raadsvergadering aanleiding dc begrooting niet goed te keuren. Naar aanleiding van een schrijven van God. Stalen werd daarom de post op de gem; begr. van T 150 voor verpleging van krankzinnigen verminder! mfet f 100 wal goedgekeurd werd met 4 vóór, 1 tegen, 1 blanco en 'I onthouding. De sporlvereenigingen hadden een ver zoek ingediend, om een terrein met op- «ballen beschikbaar te slellen, voor sporl- doeleinden. Ilel rijk geelt voor dergelijke doeleinden een derde deel der kosten als ttegemoelkoming. B cn W. voelen zeer veel voor dit verzoek doch moeten tol hun spijl toch adviseeren. om niet daaraan te beginnen, vanwege de hooge kosten Hoeveel die dan wel waren wist de voorzitter niet precies te vertellen, doch dc gemeenlc-opzichter had globaal een begrooling gemaakt, en het totaal zou zeker wel oen f 100 jaar! rentever lies voor de gemeente uitmaken Wat dan eigenlijk wel begroot was, bleef in 'I duister gehuld. Mevr van de» llriecke zeidc dat ze den voorzitter gezegd had ten allen tijde bereid te zullen zijn inlichtingen te ge ven, doch haar is niets gevraagd, zoodot de gemeenleopz-chter maar zoo'n iwetje in de ruimte moest laxceren liet ter rein zou eerstens moeten worden vlak gemaakt, verder zou jong plantsoen we der moeten verplant worden. Hel «Ier- ven van pacht san deel «lor weide bedraagt pl m. f 85. De voorz. zcgl blijde, tc wezen, (lal hij iemand gevonden heeft, die de zaak zoo verdedigt, en zcgl dal dc vereoniging maar eens met cijfers moet komen. Mevr v d Broeclce wil het verzoek nog eens aanhouden tot een volgende vergadering. Ook dhr Laniiove zou dit willen, daar hij de weide wel eens zou willen zien Dc lieer Blondeel vindt de weide Ie smal om Le voetballen. De heereii Cul- lenaore en v. 'd Hooft, zouden het ook jammer vinden vau bet plantsoen en laatstgenoemde zou willen, dal de raad Zich thans vast uitspreekt, dat ze ia be ginsel voor een sportterrein voelt Waar dal dan het besté zal komen, kan altijd later nog beslist worden. De voorzitter zcgl. dal de gemeente later wel gedwongen zal worden voor een sportterrein te zorgen en brengt het voorstel van B en W„ om afwijzend le beschikken in stemming, welk voor stel wordi aangenomen mei 1»legen 3sl. Diverse wijzigingen in de gemeenlcbe- grooling aienst 1926, waaronder een post voor procedures ad 1' 1324. werden goed gekeurd met 4 stemmen vóór. Wijzigingen in do begrooting van het Burger weeshuis werden z h si. goed gekeurd. Bij hel punt wijziging begrooting Bur ger Gaslnuis zeiüe (le voorzitter, dat B en W. voorstellen om geon enkel verzoek van (leze indenting meer goed te keuren, zoolang W. van Voorcn niel toegelaten wordt op dc vergaderingen van regen ten. Naar hel oordeel van B cn W. is deze op regelmatige wijze gekozen, doch woral nij door hel hestuur der inrich ting met uitzondering van den R K re gent Wijffels niel toegelaten tot hun vergaderingen, daar zij meenen. dat zijn verkiezing ongeldig is. ITet voorstel van B. en W. wordt aangenomen volgens het gewone recept. Aan dc orde komt nu dc bespreking van het bevel van God. SI. lot vernieu wing van den weg naar St Kruis, die geneel uitgebroken zou mollen worden, in 't midden van nieuwe keien zou moe ten woracn voorzien, terwijl dc oude keien veents en links zouden moeten worden verwerkt. Voor Aardenburg be dragen de kosten pl.m. f25.000. B en W gaan niet accoord met dit bevel Mr. Blaupol len Cale adviseert de gemeente, 'om in beroep te gaan bij dc Kroon en bij de rechtbank tegelijk. Volgens het contract niet St. Kruis zorgt deze ge meente voor de uitvoering van het on derhoud, dat volgens het prov regiem, moet beslaan uit hel herstellen der put ten mei deugdelijke materialen, enz van algencele vernieuwing wordt daarin niet gesproken. Aardenburg moet daarin voor dc helft bijdragen in de kosten. Volgens uen adviseur kan dus Aarden-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1