RODER VERBEEK n„ 140. Vs»ljaa^ 17 Jusii 170* Jaargang KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. Zonder hoofdelijke stemming is de ga rantie voor een centrale middenstands- credietbank verleend. Maar niet zonder dat er bedenkingen zijn geuit, tegen deze inmenging van den staat in het parlicu- ren bedrijfsleven. Maar er bleken andere overwegingen te zijn, die het ontwerp deden aannemen. Immers door deze re geling wordt de garantie, die door de vroegere besluiten aan een ziek lichaam "werd verleend, overgebracht op een ge zond lichaam. En bovendien zagen velen met vreugde dat deze regeling zal hei'pen om het sectarisme op het gebied van middenstandscrediet te knolten. Voois nog heeft Minister de Geer de Verwachting dat bij de groote zegging schap van den rijkscommissaris de mid- denstandsbank zal trachten van. de ga rantie af te komen door h,et kapitaail te plaatsen. Het uu de Kamer aanbevo len denkbeeld van een termijn, aan vaardde de Minister echter niet. De Ka mer berustte er in. Toen kwam het zevende leerjaar. Men lette wel op liet verschil met een zeven jarige leerverplichting. De regeering wil het zevende leerjaar met 1 Sept. a.s. invoeren, wat echter nog slechts beleekent, dat gelegenheid moet worden gegeven aan lien die hel zevende leerjaar wenschen. Een alge- meene verplichting acht zij niet dadelijk mogelijk omdat op tal van scholen de ruimte zou ontbreken. De regeering wil daarom de indertijd aangenomen schor sing dier verplichting tot 1930 handha- veh, en de wederinvoering geleid,elijk doen voorbereiden. Daartegenover wil het voorstei-Albarda de zevenjarigen leerplicht op 1 Jan. 28 invoeren En de heer Suring (R.'KJ) wil daarvan 1 September '28 maken. Daarover is gister veel gesproken, met een klein incident, doordat de heer Albarda aan Minister de Geer gebrek aaft moed verweet omdat hij niet aan wezig was. Toen deze toevallig kwam, wees hij die beschuldiging af en noemde haar een gemis aan correctheid. Van daag over dat alles meer. BINNENLAND. HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS Een lier den lti ngs-w'oord van Prins Hendrik. Heden beslaat hel Nederlandsche Roo- de Kruis zestig jaar. De voorgenomen feestelijkheden zijn, in verband met de jongste stormramp, afgelast. Alleen zal er hedenmiddag 1 uur in het gebouw Princessegracht 27 te 's-Gravenhage een receptie plaats hebben, waar gelegen heid beslaat den Voorzitter, Prins Hen-" drik der Nederlanden, en de overige le den van het Hoofdbestuur gelulc te wen schen. Naar aanleiding van dit jubileum heeft de Voorzitter van den Nederlandjschen Journalisten-Kring lot Z. K.. II. Prins Hendrik het verzoek gericht, een enldel Woord voor de pers te willen schrijven. De Prins is zoo welwillend geweest aan dit verzoek te voldoen, en stond het volgende ter publicatie af. Morgen herdenkt het Nederlandsche Roode Kruis zijn zestig-jarig bestaan.; Deze herdenking zal op de mees? een voudige wijze geschieden, met het oog op den nood in verschillende provinciën tot de leniging waarvan wij thans al onze krachten moeten inspannen. Het vijftig jarig bestaan, vallende in den rampspoe- digen oorlogstijd, werd eveneens 'zonder eenige feeslelijkheid herdacht. Wanneer ik terugblik op alles wat hel Roode Kruis, sedert zijn oprichting door wijlen Koning Willem III, in Nederland zijne koloniën en bezittingen, en in den vreemde heeft mogen verrichten, dan gevoel ik mij gedrongen om aan allen, die in liet verleden het Roode Kruis heb ben gesteund met liun persoonlijken ar beid, met hun ambtelijken invloed cn met hunne giften, mijn hartelijken dank uit te spreken voor hetgeen zij door onze bemiddeling voor de lijdendende menscb- beid hebben gedaan. Zij zijn zóó over- talrijk en zóó over liet gehëele land ver spreid, dat ik niet beter weet te doen. ïian ook ditmaal daarvoor fle hulp van de dagbladpers in te roepen. In de geschiedenis van de menschheid beteekenen zestig jaren zeer weinig. En wie van de menschheid spreekt, gewaagt van hel Roode Kruis, dat geen onder scheid kent van ras, nationaliteit, gods dienst of politieke overtuiging, dat ge reed staat voor vriend en voor vijand. De verloopen zestig jaren zijn dan ook te beschouwen als een eerste begin-tijdperk in 3c vlucht van de Roode-Kruis-geduch- te over de wereld. Een groote toekomst ligt nog voor ons open. Moge het Roode Kruis ook in die toe komst steeds kunnen rekenen op de lief de en toewijding van allen, wien het lot des naasten ter harte gaat. De Voorzitter van het Ne derlandsche Roode Kruis HENDRIK. Prins der Nederlanden. ONS LAND EN DE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Bij de besprekingen, die gisteren in den Volkenbondsraad over de economi sche conferentie gehouden zijn, heeft on ze minister van buitenlandsche zaken. Beelaerts van Blokland, verklaard, dat de openbare meening in ons land met groote voldoening heeft geconstateerd, dat de economische ontwapening, verkondigd door de in de conferentie aangenomen resoluties, een nieuwe schrede is naar de bevesLiging van de goede verstandhou ding tusschen de volken. „Do Nederlandsche regeering is vasl besloten, de door de conferentie opgestel de aanbevelingen en de maatregelen, noo- dig om er de uitvoering van te verze keren, aan een grondig onderzoek te on derwerpen. Mijn regeering zal de vol tooiing van deze taak met des te meer toewijding ter hand nemen, omdat zij zich tot nu toe, ondanks toenemende moeilijkheden, steeds heeft laten leiden door de beginselen, die de basis vormen van de aanbevelingen der conferentie. De algemeene goedkeuring, die deze be ginselen le Genève ondervonden hebben, rechtvaardigt de hoop, dat weldra de tijd der theoretische onderhandelingen gevolgd zal worden door een tijdperk van praclische verwezenlijking." Een handelszaak is geen instelling van liefdadigheid en geeft U niets cadeau wat U zelf niet heeft betaald. (Ingez. Med.) Uit Stad Ven Provincie. De Zomerzilling der Provinciale Slaten van Zeeland zal worden geopend op Dinsdag 5 Juli des avonSs le half acht. 0 Uit Middelburg. Het blijkt ons dat verschillende le den van Handelsbelang a 1 h i er er ont stemd over zijn, dat we slechts een kort bericht wijdden "aan hun excur sie naar Rotterdam. We ontvingen zelfs een boos ingezonden stuk, dal ons even heeft laten lachen. Hebben de lieeren er nooit op gelet, dat in geen enkel blad van de lioftider- den excursies in ons land od andere wij ze gewag wordt gemaakt dan door een kort bericht tenzij er een welen- schappelijke of andere bijzondere betee- kenis aan is verboden, die ook anderen dan de deelnemers interesseert? Zoo'n bijzondere n.I. gewestelijke beteekenis hechtten wij bijv. aan het bezoek van Handelsbelang aan de suikerfabriek te Bergen od Zoom; en. terwille van de in ternationale belangen, aan het bezoek aan Gent. Maar wc zagen geen enkel belang voor onze andere lezers in een beschrijving van: een bezoek aan het stadhuis te Rot terdam, van een rondvaart door de ha ven en van een bezoek aan' de fabriek van v. d. Bergb. We hebben daarom eerst gemeld, dat we van de uitnoodiginggeen gebruik zouden maken. Toen bleek ons echter uit bestuursmeedeelingen, dat de bedoeling der uitnoodiging in bet bijzon der was een vriendelijkheid te bewijzen aan den verslaggever, die steeds de ver gaderingen bijwoont. We hebben toen dadelijk dien verslaggever in staat ge steld van die uitnoodiging gebruik te maken ,maar onder uitdrukkelijke bedin ging aan bestuur en verslaggever dat we met een kort bericht van deze excursie zouden volstaan. Wal geschied is. Nu zijn sommige deelnemers hoos. Zit daarin niet een overschatting van de be teekenis van hun tocht? Door den heer L. J. Mes, lid van den gemeenteraad alhier worden po gingen aangewend te komen tol een hond van Zeeuwsche Katholieke gemeen teraadsleden. U t Tholer. Het Departement Tholen der Mij. tot Nut van het Algemeen hield deze week een algemeene vergadering. De rekening, die in ontvangst een be drag aanwees van f 1311.03V» cn een uit gaaf van f 1007.55 werd goedgekeurd, evenals de begrooling die een balans- cijfer gaf van f 1833 98V2. Aan do muziekvereeniging gymnas tiekvereniging, kindervac.kolonies en tal van andere verenigingen werden weder subsidies toegestaan AÜs voorzitter werd de heer L. K. van Dijk herkozen. In de plaats van den heer D van de Velde, die niet herkies baar was, werd gekozen de heer W. Moelker en door het bedanken van den heer C. Waglho werd in diens plaats als bestursulid benoemd de heer M. C. v. de Stel. Zooals we reeds meldeden, heeft Maandag as. de aanbesteding plaats van liet bouwen van de brug over de Een dracht. Het gemeentebestuur van Tho len schijnt spoed achter de zaak te zetten ,want reeds Dinsdag d a v. is de raad in openbare zitting bijeengeroepen om een eventueel besluit daaromtrent le nemen. De collecte voor de stormramp heeft te Poortvliet f 100,55 opge bracht. UitZeeuwsch-VIaanderen O. D, Gisterenavond is bij hot zwemmen in 'l Zijkanaat naar de Axelsclie Sassing verdronken de 23-jarige J. Lucieer wo nende le SI ui ski 1 gem. Terneuzen. Dit Zeeuwick-Vlaanderen Wi. D. - In den avond van 8 Juni j.l. ont stond te B i e r v 1 i e t brand in een wo ning bewoond cn toébehoorende aan ze keren v. d. H. metselaar aldaar. De vrouw des huizes had dien avond het laatst de woning verlaten en zich naar elders begeven nadat zij liet huis had afgesloten, De brandweer kreeg toen zij het brandende perceel betrad reeds on middellijk vermoeden dal de brand, op zettelijk kon zijn geslicht, omdat deze op vier verschillende plaatsen bleek te zijn ontstaan. Naar we vernemen zijn bij liet door de justitie ingesteld onderzoek zoodanige vermoedens legen de vrouw gerezen den brand te hebben geslicht, dal zij in hech tenis is genomen. In de vergadering van de Centrale A.-R. Kiesverecniging van liet district luis van Dinsdag werd m. a. steen motie aangenomen, waarin n aai' aanlei ding van hetgeen vóór, op en na den dag van stemming voor leden van den ge meenteraad van Aardenburg op 21 Mei 1927 is voorgevallen, uitgesproken wordt: 1. dat de anti-rev. kiesver. le Aard,eni- burg, in overeenstemming met het advies van de centrale, zooals uit de notulen blijkt, geen accoord heeft aangegaan met eenige partij en zich ook volkomen cor rect heeft gehouden bij de voorberei ding, candidaatslelling en propaganda; 2. dat van anti-papisme dan alzoo niet in liet minste sprake kan zijn; 3. dat zij de houding van de anti-rev» partij le A. in al haar handelingen ten dezen, in liet bijzonder inzake de inge diende protesten tegen het gebeurde bij de stemming volkomen goedkeurt; 4. dat zij er bij het Centraal Comité op aandringt, deze zaak in onderzoek te nemen, vooral ook met hel oog op het gevaar, dat ligt in den d(Oor de R K. te Aardenburg geopenden eeonomischen strijd in dit district alsook voor de goede samenwerking lussclien de anti-rev en R. Katli. in andere plaatsen in deze streek. smaakt a/s room (Ingez. Med.). Uit Walcheren. A.s. Maandag vergadert de gemeen teraad van Koude kerke. De agenda bevat: 1. Ingekomen stuk ken; 2. Verzekering tegen wettelijke aan sprakelijkheid; 3. Toelating raadsleden. De te Serooskerke (W.) gehou den collecte voor de stormramp lieeft opgebracht f 1146.20. prijs stelt Spr. hoopt dat de vergadering cr toe zal leiden, dat naast het spaar bankbureau nog een nieuwe instelling ontstaat, en de bond nog jarenlang on der leiding van zijn legenwoordigen voorzitter moge werkzaam zijn in liet belang van de kleine spaarders De bondsvoorzitter, de heer mr J II An dries uit den Haag ,zeide dat de reis naar "Middelburg wel warm, maar niet te ver was. Wijzende op de por tretten van regenten aan den wand, die diepen indruk maken, zegt spr. dat de leden van den Bond het gevoel krijgen als die regenten le werken in het be lang van een deel der bui-gerij. Spr. wees dan nog op de meermalen voorkomende samenwerking tusschen spaarbanken cn gemeenten, tuin werk gaat dan ook dik wijls parallel ,en ook ontvangen zij beide liet geld van de burgerij, doch de spaar bank geeft het weer terug en de ge- mie doet dit niet, of in een anderen vorm. Spr. eindigt met de beste wen schen voor de gemeente Middelburg Hierna werd de eere-wijn aangeboden en gelegenheid gegeven de oudheidska mer en de vierschaar te bewonderen. Na deze ontvangst had in hol Schut tershof een bijeenkomst plaats, waar op de Zuid-Bevelanders zongen, een film over Zeeland werd vertoond cn door de regelingscommissie voor andere attracties was gezorgd. In de hedenmorgen gehoudpn alge meene vergadering, waarop wij morgen nader terug komen werd oa. tot nieuw bestuurslid gekozen de beer P Dunion Tak. voorzitter van de Xulsspaarbank alhier. ONDERWIJS. Daar sommige belanghebbenden de indertijd ojigenomen publicatie betreffen de toelating van leerlingen tot school G alhier niet'gezien blijken le hebben, brengen we nog kort in herinnerng dat aangifte dient te geschieden bij het Iloofd der school aan de Haringplaals, liefst vóór 15 Juli, en dat vrijstelling kan wor den verleend op voldoende verklaring van hel hoofd der voorafgaande school. Bij Kon. besluit is met ingang van 1 Sept. a.s., benoemd tot leeraar aan de R. II. B. S. le Goes P. J. Reijnders Schilt, met toekenning van eervol ontslag als leeraar aan de R. II. B. S. le Ap- pingedam. Geslaagd te Rotterdam voor hel examen akte L. O. mej. M. van 't Leven, te Rilland Bath. Aan mej. Schippers is op haar verzoek Legen 1 Juli e.k. eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de O, L. school i n de dorpskom te Wisse li lt e r k e. Te Utrecht slaagde dezer dagen voor het eerste gedeelte doctoraal examen in de geneeskunde, de heer H. Cysouw, vroeger te Zuidzande. Acte L. O. Aan de Rijkskweekschool alhier slaagden Donderdag voor de acte L O. de lieeren M. van Gent, Rotterdam; I). F. W. de Haas, Vlissingen; P. B. Hamel, Vlissingen, C. do Jager, Lekkerkerk en A. J. Jansen, Aardenburg. Afgewezen één candidaat. NEDERLANDSCHE SPAARBANK- BOND. De Twee en Twintigste Spaarbankdag van den Ncdcrlandschen Spaarbank- bond wordt lieden alhier gehouden. Gisterenavond te half negen kwamen de in groote getale opgekomen afge vaardigden van vele der aangesloten ban ken in de raadzaal op het Stadhuis bij een en werden daar ontvangen door liet college van Burg en Weth. waarbij ook enkele der raadsleden tegenwoordig waren. De burgemeester, de heer P. Duinon Ta k, heette allen hartelijk welkom, te meer waar liet gemeentebestuur het wer ken en streven van den Bond zeer op RECHTZAKEN. De rechtbank te Arnhem heeft Vrijdag uitspraak gedaan inzake het be kend conflict tusschen de gemeente Arn-, hem als eischeres contra de woning- bouwver. „De Eenvoud als gedaagde. Laatstgenoemde werd bij vonnis der rechtbank veroordeeld, om tegen be hoorlijke kwijting aan de eischeres le betalen de som van f 150.108.361/2 met de rente ad 6 pet. van 1 tot 19 Januari 1926 over f 155.014.37y2 en van af 19 Januari 1926 over f 100.408.361/2. Bovendien werd „de Eenvoud" ver oordeeld in de proceskosten ad f 285. De moorri in ac Rosestraat te Rotterdam Het gereentshof te Amsterdam heeft Donderdag arrest gewezen in de zaak legen den 34-jarigen G. L. O., tegen wien wegens moord, gepleegd op zijn vrouw in een perceel aan de Rosestraat le Rotterdam door den procureur-gene raal 7 jaar gevangenisstraf was geëischt, met aftrek van 4 maanden hechtenis. Het nof veroordeelde verdachte tot 6 jaar gev.straf met aftrek van 2 maan den preventieve hechtenis. LANDBOUW. Onder leiding van den voorzitter den heer mr. P. Dieleman vergaderde hel Dagel. Bestuur der Z. L. M. op 13 Juni te Middelburg. Na goedkeuring der notulen, werd be- Keept Zaterdags Uft' bij IJZERHANDEL, M5DDELBURG. (Ingez. Med.) sloleu om voortaan op den derden Maan dag van iedere maand le vergaderen. Mededeeling werd gedaan omtrent de door den Minister in te stellen com missie die een onderzoek zal instellen naar de moeilijkheden van de vlasin dustrie in Zeeuwsch-Vlaanderende ver gadering in Den Haag over verbetering van de statistiek van fijne zaden, deel neming aan de óbligalicleening van de Coöp. Grondkapitaalbank, aanneming 't eere-lidmnatschap van oen heer Tj. B. E. Kiclslra. Uitvoerig werd van gedachten gewis seld over de nierrickeuringcn en be sloten de getroffen regering voor 1927 te handhaven. Aan de merries, die 2 achtereenvolgende jaren 110 1 hebben geslaan, zullen herinneringsmedailles worden uitgereikt. Hel bedrag daarvoor benoodigd komt in mindering van de be dragen uitgetrokken voor <le medailles voor do keuringen. Enkele bemerkingen over hel oulwerp- schrijven over de binciendverklaring der colleclioie arbeidscontracten zal aan 't K. N'. L. C. worden medegedeeld De collectieve automobiel verzekering voor leden der Z L. M zal in nadere studie worden genomen. De bespreking over de conclusies van hel rapport betreffende de bestrijding der Runderiuberculose, leidde tol de con clusie dal vrijwillige bestrijding de voor keur verdiende, doch hel op den weg der Regeering lag te bevorderen, de open I b c. lijders zoo spoedig mogelijk op le ruimen en daarvoor bedragen be schikbaar le stellen. Zij. die voor dezen steun in aanmerking zullen komen moe ien de verplichting op zich nemen re- ageerende dieren le merken. I)c oorstellen belreeffndc wijziging n Landb blad werden goedgekeurd. Hierdoor zal meer plaatsruimte verkre gen worden. I Hel voorloopig plan voor de excursie naar Friesland werd goedgekeurd Op de a.s. algemeene vergadering zal de Directeur van hel Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening ecu inleiding hou den over ..dorstige menschen en dieren".' Tevens zal vermoedelijk een film op landbouwgebied worden vertoond. Van gedachte werd gew isseld over een schrijven van de Commissie van Toezicht op de Provinciale Sloombootdiensten be treffende de diensten op de Wester- Schelde. Nadat nog inlichtingen zijn. in gewonnen zal een rapport hieromtrent erschijnen. Bij de rondvraag werd 'ter sprake ge bracht de aansluiting van de veerboot op de dienstregeling van de Zuid-Bevc- landsche Spoorwegen en de aanslag van automobielen in de Personcole belasting De hagel scha de. Blijkens een bericht in de Holland- sche bladen hebben Woensdag de voor zitter cn de secretaris van het Steunco mité Stormramp 1927 met den Commis saris der Koningin in Zeeland de door den hagelstorm geteisterde streek van Z. Vlaanderen bezocht. De Commissaris der Koningin zal het Prov. Watersnoodcomilé uilnoodigen zich niet het berekenen der schade te belas ten. Heden hebben daarover 'c Middel burg voorloopige besprekingen plaats met de burgemeesters. Aanzienlijke vrac hl veria ging voor liet vervoer van vee per Spoor. Met ingang vail 1 Juli wordt voor het vereer van vee over de Nederlandsche spoorwegen een nieuw tarief ingevoerd, waardoor in liet algemeen de vracht aan zienlijk verlaagd wordt Hel nieuwe tarief is gebaseerd op een geheel anderen grondslag dan liet thans beslaand,c. waar door de vraclitverjaging niet over de ge- lieele linie van gelijken omvang is ^ge worden. Zonder in verdere bijzonderhe den le treden lean echter wel gezegd, wor den. dat, behalve voor het verkeer tus schen de stations, waarvoor vroeger en kele speciale tarieven hebben bestaan (in het nieuwe tarief is geen enkel spe ciaal tarief gehandhaafd*!. d,e verlaging voor wagenladingen vee in de meeste

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1