fijnen f A W^TPrijs 'fr 75cts. io. 138 Donderdag 16 Juni I9&3f 170' Jaargarsr Politie -8 u. dit nummer behoort een BgvoegseL KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag. Het was een oude kwestie die gister weer ae Kamer bezig hield, n.l. de vraag of de regeering de Koninklijke goedkeu ring op statuten eener vereeniging mag weigeren terwille van een verschil van zedelijkheidsopvatting over haar begin selen en arbeid. De regeering heeft die goedkeuring ge weigerd voor den N. Malthusiaanschen Bono, en het hoofdmotief daarbij is geweest „dat de werkzaamheid van een veree niging als deze, zooals die in overeen stemming met de ruime omschrijving in art. 3 van de statuten is en wordt ge voerd, een gevaar oplevert voor de open bare orde en de goede zeden, en mitsdien een versterking van die werkzaamheid, als in het verkrijgen en "bezitten van rechtspersoonlijkheid zou zijn gelegen, in strijd zou zijn met het algemeen belang." Cister heeft de heer Kleerekoper daarover geïnterpelleerd. De hoofdvraag is voor hein, of de N. M. B. een verbo den vereeniging is, daar bet verleenen der Koninklijke goedkeuring alleen be- teekent, dat er geen bezwaren zijn tegen het optreden der vereeniging als rechts persoon. De spr. zei grooten eerbied te hebben voor de overtuiging van den Minister, dat de arbeid van den N. M. Bond een zedelijk gevaar is. Dit is ook de opvatting der R.K. en van de Israëlie ten en wellicht van vele soc. dem. Maar dit neemt niet weg, dat er geen bezwaar benoefl te zijn tegen erkenning als rechtspersoon. In de^vragen, waarmede de interpellant besloot, vroeg hij ook ■of het niet beter was de erkenning te vervangen door een registratie. Minister Donner moest in zijn ant woord erkennen, dat de Hooge Raad in '23 heeft uitgemaakt, dat de door den N. M. B. vermelde middelen niet zonder meer in strijd met de openbare zeden moeten worden geacht. Maar hij, de Minis* ter, acht hel. karakter der werkzaamhe den der vereeniging hoogst bedenkelijk, o. a. omdat de Bond geen onderscheid maakt tusschen gehuwden en ongehuw- dë¥i. En bovendien „leidt" de werkzaamr neia der vereeniging tot het opwekken van abortus. De heer IC.leeTekoper stelde hier tegenoverv dal de N. M. B. juist abor tus bestrijdt, en dat er duizenden men- schen zijn, die geen bezwaren hebben te gen voorbehoedmiddelen, doch er niet aan denken zich te vergrijpen aan het ontstaande leven. Hij diende een motie in ter bepleiting van een registratie der statuten. Bij het verdere debat vertoonde zich de gewone tegenstelling links-rechts. Dr. De Visser (C. II.) wil de rem behouden, die men bij registratie zou missen. De heer v. Schaik (R. IC.) acht het doel van den Bond strijdig met het algemeen belang. De heer Viss cher (A. R.) is wel voor vrijheid maar niet voor losbandig heid, acht een teruggang der bevolking een naaeel voor het sociale leven, en misbruik van het sexueele leven schade voor de geestelijke gezondheid der massa De heer Kersten wil, dal de over heid nog verder gaat, en dat zij zal in grijpen om dit verschrikkelijk bederf te gen te gaan een beginsel over de taak der overheid op geestelijk terrein, dat de Mini ster niet bleek te deelen, Daarentegen schaarden de heeren v. G ij n en Oud zich aan de zijde van den interpellant. Gestemd wcr'd cr echter niet, want de heer KI eerekoper trok zijn motie in, met de bedoeling later op die re gistratiekwestie le kunnen terugkomen. los van dit debat. lilt Stad an Provincie. Uit Middelburg. Naar wij vernemen hebben thans alle op 18 Mei tot lid van den. gemeen teraad gekozen dames en heeren bericht gezonden de benoeming aan te nemen en voldoen wij hierbij aan een tot ons gericht verzoek door nog eens te mel den, dat de raad, die op den eersten Dinsdag in September, dus op den 6den dier maand zijn eerste vergadering houdt de volgende leden zal hebben. Van de anli-rev. de heeren' De Veer, Vertregt, Hondlus en den Hollander. Van de Clrr, Ilist. de heeren: Streef kerk en van de Beke Callenfels. Van de R.-IC. de heer Mes. Van de Bezuinigingspartij de heeren Naezer en Jeronimus. Vanden Vrijheidsbond de heer Port- heine. Van de Vrijz. Dem. de dames Weijl en De Graaf Van de S. D. A. P. de heeren Onder- dijk, Cornelisse, Paul, Van der Weel en Wondergem. Nieuwe leden zijn dus de "heeren: Naezer, Jeronimus eu Wondergem. Ofschoon natuurlijk niet in die mate als verleden week, toen het Rotary- congres zulk een groot aantal leverden, zagen wij ook heden weer vele buiten landers op pleinen en door straten fla- neeren en genieten van hetgeen onze stad biedt, nu des te meer op dezen eersten zomerschen dag na zooveel kou de dagen. Gisteren had op den hoek Marlet- Lange Delft—Burg een aanrijding tus schen een auto en een sleeperswagen plaats doordat beide bestuurders han- deldenin strijd met de verkeersregelen. Het liep ditmaal met geringe schade aan beide voertuigen af. In de vergadering van d,e Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken werd medegedeeld, dat tot de eerste klasse zullen worden ver hoogd o.a. de gemeenten Mid,delburg en V1 i s s i n g e n Ui f Walcheren. Dinsdag werd door den burge meester van Souburg een vergadering gehouden met het comité voor rampen en besloten een collecte le houden voor de slachtoffers van de stormramp. Deze collecte zal Zaterdag plaats hebben. Uit 2iuïd-Bereuad. In de op 15 Juni le Goes ge houden vergadering van ingelanden van den „De Perponcherpolder", werd de j rekening vaslgeslela in ontvang op i' 3404.006 en in uitgaaf op f 1990.55, en de begrooting op f4107.946, terwijl het dijkgeschot evenals in 1926—'27 vastgesteld werd op f 15 per II.A. De te G o e s gehouden collecte ten bate van de slachtoffers van de jongste stormramp, heeft opgebracht f 2636.87r', terwijl het gezelschap dat door middel van straatmuziek geld heeft ingezameld, afgedragen is f 29.28, zoodat in totaal is overgemaakt kunnen worden f 2666,15s. Een deel der gelden wordt aangewend ten bate van de getroffenen in O. Z. Vlaanderen. (G, Crt.) De afdeeling Zuid-Beveland West van het Nederlandsche Roode Kruis heeft in samenwerking met het bestuur der zwem- en badclub ,,'t Sas" te G o e s, den heer Jongepier te Middelburg als zwemleeraar aangesteld Tevens treedt de heer Jongepier op als leider, der dezer dagen opgerichte Goesche Reddingsbrigade. Onder voorzitterschap van den heer H. Blok, kwamen de aandeelhouders van het Coöp. Electr. bedrijf te Kapelle in algemeene ledenvergadering bijeen. Besloten werd om de algeheele winst af te schrijven op het net. 39 nieuwe aan sluitingen werden geboekt. Het totaal bedraagt 220. Herkozen werden de aftredende be stuursleden H. K. Kramer en P. Mol, en het aftredend lid van den raad van toezicht J. J. Dronkers eveneens. De prijs per Kilowatt werd gehouden op f 0.50. Te Waarde is voor de slachtof fers van de stormramp f 275 gecollec teerd. Uit Schouwen en Duiveland. »Dc te Zierikzee vanwege de afd van het Roode Kruis gehouden col lecte voor de slachtoffers van de storm ramp heeft opgebracht f 1900.50. Hr. Ms. „Baldur" zal de komende historische feesten op 8 Juli a.s. te Zie rikzee komen opluisteren. Het vaar tuig wordt daar 7 Juli verwacht. De be manning zal met muziek verschillende nummers van het programma aanvullen. (Z. N.) Vanwege den Alg. Nederl. Politie bond is voor trouwen dienst als politie ambtenaar, aan de heeren B. v. d. Velde, gem.-veldwachter te B u r g h en Haam stede, en P. Barendse, gem.-veldwachter te Noordwelle, Renesse en Seroos- kerke, resp. het zilveren en bronzen dienstkruis verleend (Z. N.) Dinsdag 21 Juni a.s. bezoekt de Commissaris der Koningin de ge meenten Kerkwcrve, Dreischor, Nieuw erkerk en Bruin is se. Uit Zeeuwsch-YIaanderen O. D. Maandag is op de scheepswerf te Terne uzen de werkman K. aldaar door hel onverwacht losschieten van een staaldraad zoodanig tegen het linkerbeen getroffen dat dit brak Hij werd. in liet Ziekenhuis aldaar ter verpleging opge nomen. Uit de beste bron verneemt de „Tem. Crt." dat de heer W. Bedet thans definitief zijn ontslag heeft genomen als voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur te Terneuzen en dat het tot nu toe nfet gelukt is een opvolger voor hem te benoemen Uit Zee u ws c h-VS aanderen Wi. D. - Gislercnvoormiddag waren eenige arbeiders bezjg met bet lossen van ma cadam aan het wissel van de Tramweg Maatschappij Brcskens -Maldegbem te Bresken s. Bij hel rangeeren van een der wagens is de werkman G van Groe- de. met het hoofd tusschen twee wagens bekneld geraakt en bewusteloos opgeno men en naar een in de nabijheid van dien weg staand huis vervoerd. G. is denzelfden avond, aan de bekomen ver wondingen overleden Dinsdag j.I. kwam de raad der ge meente Oost burg in voltallige ver gadering bijeen, Mededeeling werd o. a. gedaan van een bericht van Ged St. tol verdaging hunner mededeeling op het be sluit tot net aangaan eener geldleening ten behoeve der waterleiding. Ingekomen was een verzoek om steun voor de stichting van een Prot, Chr bewaarschool Dit verzoek kon niet in bonandeling worden genomen, aangezien het niet gezegeld was. Besloten werd een verzoek der Z Vlaamsche Waterleiding Mij tot het aan vullen en wijzigen der bouwverordening, teneinde de verplichte aansluiting daarin 'op Le nemen voor nieuwe en beslaande perceelen, bij de leden te doen circu- leeren. Naar aanleiding van het ingekomen plan betreffende den aanleg van hel buizennet door 3e gemeente voor de waterleiding, en waarop vermeld zijn het aantal aan te brengen braudkranen, werd besloten tol het aanschaffen van een tnotorbrandspuit en lol vermindering van hel aantal geprojecteerde braudkranen. Verder wordt besloten van de twee hand- brandspuiten, de 'kleine oudste spuit Le houden. Een administratieve wijziging werd ge bracht in net besluit van 13 Mei j.I. belrcffenac d? driejaarlijksche afreke ning met de bijzondere scholen. Dcor B. en W. werd voorgesteld over te gaan lot stichting van oen bewaar* school, hetwelk een breedvoerige discus sie doet ontstaan. Door een lid wordt de wensch naar voren gebracht aan •eventueel op te richten of bestaande bijz. bewaarscholen dezelfde rechten toe ;te kennen als aan de gemeentelijke. Anaeren zijn de meening toegedaan, dat ail voor de gemeente veel le duur wordt en dat iedereen zonder bezwaar zijn kinderen naar de gemeenteschool kan laten gaan, waar door een gediplo* meerde bewaarsclioolonderwijzeres on derricht wordt gegeven. Een voorste) om aan alle te stichten bewaarscholen dezelfde rechten le waar borgen als aan de gemeentelijke, wordt daarop verworpen met 4 tegen 3 stem men '(links tegen rechts). Het voorstel van B. cn W. om een gemeentebewaarschool te stichten, wordt aangenomen met 6 tegen 1 stem. De raad der gemeente C a d z a n d kwam Dinsdag in een vergadering, die hoofdzakelijk was belegd om nog een wijziging in de begrooting 1926 aan te brengen. Afwezig was de heer Becu. Behalve de begrooling 1926 onderging ook die voor den dienst 1927 eenige wijziging. Door een (laartoe benoemde commis sie werden do geloofsbrieven onderzocht der nieuw gekozen leden van den raad, die in orde bevonden werden, waarna tot toelating der nieuw gekozenen werd besloten. Naar aanleiding van een van de P. Z. E. M. ingekomen schrijven over moge lijke aansluiting op den transformator „Potjes" van eenige onder de gemeente Zuidzande gelegen boerderijen, werd be sloten, dat legen deze aansluiting prin cipieel geen bezwaar bestaat, mits dc uoodigc garantie werd gegeven cn toe stemming verkregen werd voor deze slroomlevcring aan ingezetenen eener an dere gemeente Bij ae rondvraag werd uiting gegeven aan de ergernis, die het verwekt, dat de direclic van de „Breskens—Malde- ghem" haar tram reeds gedurende eenige weken wel Iaat Ioopen tot de duinen, maar niel tol dc naven, een paar hon derd Meter verder. Gewezen wordt op liet feil, dat het renlelooze voorschol, dat de gemeente destijds verstrekte, niet wera gegeven voor een zijlijn Cadzand Caazandcfuineu, maar CadzandCadzand- haven en bet alzoo niet tc pas komt enkel te rijden tot de duinen. Medege deeld wordt, dat B en W. over deze aangelegennció reeds aan de directie schreven, doch dal deze blijkbaar nog geen tijd heeft knuncn vinden voor een antwoord. Besmettel ij ke ziekten. Over de week van 5 tot en met 11 Juni werden in de provincie Zeeland 3 gevallen van besmettelijke ziekten, n.l. Roodvonk, geconstateerd en wel in de gemeente Vlissingen. LANDBOUW. - De aardbeien (een opbrengst van 50 gemet) van de groep aardbeientelers te Kapelle werden verkocht voor f29.10 per 100 K.G. (gem. prijs) aan de N. V. Z. B. Groenten- en Fruitcultures te Kapelle. ft-* Afd Zeeland Chr Boeren- cri Tuinders bond. Gisterenmorgen vergaderde in hel mi" litair Tehuis te Middelburg de af deeling Zeeland van den Chrislelijken Boeren- en Tuindersbond in Nederland, onder voorzitterschap van den heer C P. Vogelaar, die de vergadering open de met gebed e n een woord van welkom en met het uitdrukken van zijn ^pijt overnietmeer toename van 't aantal le den die voelen moesten dat 't Chrtstusbe- lijden ook op dit gebied noodzakelijk is. Maar daartegenover slaat dat de Bond veel nul sticht als inlichlingsadres en onderliandelingen met autoriteiten In 'erband met liet nog steeds koude weer, wijst spr er op ,3at zelfs in liet war me zuiden de veldvruchten, heel wat minder staan. Sur. herinnerde ook aan de stormramp en wees speciaal op het land van Axefi de daar aangerichte schade Spr. wees. erop, dat ook hieruit blijkt hoe de landbouw van de natuur en van God afhankelijk is. Door den penningmeester, den heer Oele, werd de rekening en verant woording over 1926 uitgebracht, waar uit bleek, dat in 1926 omvangen is 1' 276.'50 en uitgegeven f 270 '17'. 'n goed slot dus van f 6 32i/a, zijnde met het vorig saldo van f 511.45, totaal f 520.773/2. De penningmeester vond gelegenheid in zijn verslag op te wekken tol het aan brengen van een nieuw lid door ieder tegenwoordig lid. Op voorstel van de heeren F. Domini- cus en P. Scheele, die de bescheiden nakeken, werd tot goedkeuring der re kening besloten en op een vraag van den heer I)e Jager besloten het kassaldo te beleggen De heeren Padmos de Bliek, de Fcij- ter en Dominicus werden bij acclamatie gekozen en namen hunne herbenoeming aan, ook de lieer de Feijter, die aan vankelijk had gemeend te moeten af treden als bestuurslid. Tot afgova ardigde naar de jaarverga dering van den Bond, te houden op 12 Jjili te Dordrecht, werd benoemd de heer G. van de Putte en tot secretaris de lieer Winter, resp. te Vlissingen en le Middelburg. Bij de rondvraag vroeg dc beer De II uil u namens "Weslel. Zeenwsch Vlaan deren of het niet wenschelijk is, dat naast het lid van het provinciaal be stuur uit ieder deel der provincie Ier algemeene vergadering nog een afge vaardigde aanwezig is. De voorz. acht dit niet gewcnscht, daar bedoeld bestuurslid toch niel al leen algemeene maar ook districtsbelan- gen kan verdedigen. Over een bepaald vraagstuk lean locli een lid het woord voeren namens ,een strcekafdeeling. De heer mr. Goed bloed meent, dat het een en ander niet met elkaar in strijd is, in het aanwijzen van een af gevaardigde door een streekafdeeling is geen enkel bezwaar. De voorz. meent, dat hcl moeilijker wordt als er meer afdcelingen komen De beer mr. Goedblocd wil het ge heel vrij laten aan dc afdeelingen iemand af te vaardigen; liet bevordert ook, dat er vooraf vergaderd wordt door de slreckafdeelingen en dit bevordert weer medeleven. Na nog eenige discussie werd hef idee van den heer ae HuIIu zonder stemming aangenomen. Nog werd besloten reglementen van de provinciale afdcelingen aan de streek- afdeelingentoe zenden. Uit de vergadering werd nog gevraagd of liet niet op den weg ligt van hel kassaldo bijv. f 100 beschikbaar te stel len voor de schade aan Axel. De voorz. waardeert ze.kcr deze ge voelsuiting, maar acht dit, zooals ook reeds in de bestuursvergadering beslo ten werd, minder op den weg liggend van de vereeniging, maar aan het parti culier initiatief moet worden overgelaten. Bij de verdere discussie wees de heer G. v. fl. P u tte er op, dat hot Pfovf. Wa- i lersnoodcomité wel degelijk ook rekening worden gestild door c J ^1 (Ingez. Med.) houdt met de schade in het land van Axel aangericht. Emigratie. Hierna kreeg de heer jhr J. G. Cc Sandberg. directeur van het infor matiebureau voor landverhuizing het woord om te spreken over „Emigratie"' Spreker wees erop, dat het zeer on- voorzichling is. plotseling zonder zich voldoende op de hoogle te stellen, te emigreeren. Dit geldt voor oage'huwden^ jodar nog meer voor gehuwden. Men moet geen inlichtingen vragen aan de belanghebbenden, die hcele maal niet of alleen over een bepaald land op de hoogte zijn Men moet komen bij hen, die van alle landen op de hoogle zijn. Men moet ook nagaan of men izelf en ook or de vrouw geschikt is voor emi greeren De vrouw past zich dikwijls nog moeilijker aan de nieuwe omgeving aan-, en men dient in de eerste plaats de taal van het land te kennen Dit geldt voor haar nog meer dan voor den man, vooral ook als er kinderen zijn, die de taal spoedig te pakken heb ben en van de moeder zullen vervreem den. Ook een groot belang is. wat de vooruitzichten zijn voor dc kinderen in het nieuwe land. liet instellen van emigreeren is mede' goed, om zich U bekwamen voor hel werk elders, dit werpt later zijn winsten af. Men moet zich door belanghebbenden niel tot spoed laten aanzetten. Hierna kwam spr. meer speciaal lol Canada. Als men spreekt over het kli maat van Canada, aan zegt spr. dat dit moet zijn „van klimaten want even als in Europa zijn er veel verschil len I)e koude is er veel aangenamer droog en met veel zonneschijn dan hier, vooral de laatste lü-tal jaren met natte winters zonder vorst van J)e- teekenis. Aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, weru door spr. aangetoond, dat Canada een gezond land mag worden genoemd. Een groot deel van het jaar kan niet op het land gewerkt worden in een 'be langrijk (teel van hel land, dit is wel een bezwaar. Wat betreft de werkloosheid zegt spr. dat zij, die ook vee kunnen verzorgen, ook in den winter werk vinden ui het landbouwbedrijf, anderen trekken naar de. houtkampen, waar de toestanden veel verbetera zijn Nog anderen z.ijn er, die des winters werkloos zijn, ook bijv de arbeiders uit de bouwbedrijven, en die z.ijn erop aangewezen te sparen van hun vrij hooge loonen in don zomer. Uil cijfers blijkt, dat niet alleen in Canada veje imigreeren, maar ook vele emigreeren naar de "Vereen igde SI ate u, een gevolg van den trek van hel land naar de stad, waai- vooral in ile Ver- eenigdc Slaten zeer hooge loonen wor den betaald. In Quebec zal men vooral Fransch moeten kennen, in de overige deelen echter Engclscb. Er zijn nog millioenen H A. vrucht bare gronden beschikbaar, maar reke ning moet worden gehouden met den afstand naar slad of spoor, in verhand met den afvoer der producten en met den aanvoer der benoodigdheden Als men vraagt, waar men zich het best kan vestigen in het -groote Canadadan zegt spr. dal de -belang hebbenden de mcnschen naar de prairie- provincies brengen willen Dit zijn echter niet de beste plaatsen, beter is Zuid-Olario. vooral in het be gin als men nog een leerlijd moet door maken De beste tijd om te gaan is liet voor jaar,en als men in 1928 zou willen gaan, client men mi reeds inlichtingen, bij de vereeniging „Landverhuizing" in te win nen. Naar aanleiding van verschillende uit ae vergaaering gestelde vragen deelde de beer Sandberg nader mede. dat een bepaald geneesknudig onderzoek voor Canada niet noodig is; spr. doelde met geschiktheid meer op liet zich zelf toetsen aan de inlichtingen of iue.« meer behoeften lieeft dan eigen gezin kan geven, of men bereid is een paar moeilijke jaartjes door te maken Verder lichtte spreker toe, dat men niet via Canada naar de Ver Stalen moet gaan, dal duurt een jaar langer, het zijn daar ook voornamelijk jonge Canadoezcn, die zicli door dp Amerikaansche steden

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1