FISK DUIZENDEN Ho. 132. Woensdag 8 Juni 1927 MIDDEL 170' Jaargang aaaB»eg%£' 3JJ dit nummer behoort oen Bijvoegsel. Ï7, BINNENLAND. DE NIEUW-MALTHUSIAANSCHE BON». Naar Het Volk meldt, heeft de Minis ter van jusLilie afwijzend beschikt over het verzoek van het hoofdbestuur van •den Nieuw-Mathusiaanschen Bond, om aan genoemden bond de koninklijke be williging te verleenen. Uit Stad en Provincie. Met de elcctrische tram zijn op lsten Pinksterdag vervoerd 7303 perso den, op 2dcn tl.407, op 3den 13.430, totaal 32.140. Verleden jaar waren deze getallen resp. 6361, 15.240, 12.184 en 33.785. Uit Middelburg. Gistermiddag ontdekte men, dat tijdens de afwezigneid van de familie .V. aan het Smidsbblwerk alhier een on- genoode gast een bezoek had gebracht, -een least had opengebroken en er een betrekkelijk belangrijk bedrag aan geld uit had weggenomen. De politie, die direct een onderzoek instelde., ueeft zekeren de R. aangehou den, die bekende den diefstal te hebben gepleegd en de plek aangaf, waar hij op het bolwerk het grootste deel van het geld had verstopt. Uit Zuid-Bevel and. Op Donderdag 30 Juni a.s. zal ter gelegenheid van de Kruiningsche ker mis te Kruiningen een tentoonstel ling worden gehouden van politiehon den. Uit Schouwen en Duiveland. Tijdens het stormweer van Maandag morgen is van liet s.s. ,,Rijn en Schelde X", kapitein J. Verhage, op de Óoster- Schelde een gedeelte der deklast, be staande uit vaten hars, kisten sardines en vaten reuzel, afgespoeld. Met zware slag zij is liet schip de Iramliaven te Z.ij p e Ibininengeloopen NadaL de lading ojp- nieuw gestuwd en verzegeld was_ heeft het vaartuig gistermorgen de reis naar Frankfort voortgezet. UitZeeuwsch-VlaanderenO. D. Met ingang van 5 dezer is de op perwachtmeester der Kon. marechaus- sée II. van Wijk te Koewacht als zoodanig verplaatst naai- de brigade te S 1 |u i s, terwijl de opperwachtmeester 'G. Hiuizer te Valkenswaard verplaatst is naar de brigade te Koewacht. Met ingang van 6 dezer is de ma rechaussee G. A. Wieme te Philipt- p i n e benoemd lot agent van politie te Breda. De raad der gemeente Overslag heeft evenals enkele andere jemeénté- raden, het voorstel tot aangaan van een geldleening van f 26000 voor de Z - Vlaamsche waterleiding, aangehouden tot een volgende bijeenkomst. Uit Zeeuwich-Vlaanderen Wl D. Uit de besturen der wijkverpleging uitgaande van het Burgerweeshuis te Aarden 1) u r g en de wijkverpleging van het Wit-Gele kruis is een T.B.C.e commissie benoemd waarin uit eerstge noemde vereen iging zullen zitting ne men de heeren C. M. v. d(. Broecke en F. de Bruijue (als secr.penningmeester) en uit laatstgenoegde vereeniging, de hee- xen E. S. Cuelenaerc (als voorzitter) en L. P. Noliet. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel). DE COMMISSARIS DER KONINGIN NAAR DE VERWOESTE AKKERS VAN O. /.-VLAANDEREN. Zooal s wij reeds meldden is in verband met de hagelramp in een deel van O. Z>- Vlaanderen reeds een vergadering gehou den van Burgemeesters der getroffen ge meenten om middelen te beramen ten einde hulp le verleenen aan de hulpbe hoevende slachtoffers. Namens liet gevormde comité werd. een bespreking gehouden met den Commissa ris der Koningin, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford, die aanstonds het voornemen te kennen gaf zich persoonlijk op >de hoogte te stellen van den toestand, \en steun te verleenen aan de pogingen <d.ie zouden worden aangewend om de slacht offers voor wie dit noodig zou (blijken te helpen. i In verband daarmede kwam de Com missaris Dinsdag voor middag te Ter Neu zen, vergezeld van d.eii hoofdcommies ter Prov. griffie dr. L. J. A. van der Harst, en werd daar opgewacht door'den burgemeester van Axel, den heer Blok, en den burgemeester van Westdorpe, den heer Hendrikse, welke heeren aanvanke lijk den Commissaris op zijn tocht zouden begeleiden. De tocht was in d© eerste iplaals naar Sluiskil, waai- bij het R.K. ziekenhuis'de auto werd verlaten, daar in die finrichting verpleegd wordt de arbeider H. van (dé Vijver, die een beenbreuk bekwam toen hij onder d.e balken van de fcLoor den storm gedeeltelijk vernielde schuur van den landbouwer Jac. Dekker bij de Sas sing terecht kwam. De patient bleek zeer monter en welgemoed en was blijkbaar met het hooge bezoek zeer vereerd. Dé Commissaris sprak hem eenige bemoedi gende woorden toe en wenschte hem spoedig herstel. Vandaar ging de tocht naar den Pape- schorpolder, waar gestopt werd bij de landerijen van den heer J. Ramondt. Deze betuigde d.en Commissaris dank voor zijn bezoek en -sprak de hoop uit dat God alles zou mogen bestieren, dat dit bezoek aanleiding zou zijn dat de noodige hulp zal worden verschaft aan de in dezé streek zoo ernstig getroffenen door den hagelslag De Commissaris gaf hem te kennen gekomen te zijn om zich per soonlijk op de hoogte te stellen, ten einde daarna te kunnen beraadslagen wat in deze gedaan kan worden en te trachten daarvoor financieel© hulp te verkrijgen, die, waar zij thans voor de ramp in het Oosten van ions land wordt gevraagd, naar hij hoopt ook voor Zeeuw sch -Vlaanderen niet zal worden onthouden. De eerste indruk ter plaatse was niet dat men zich te midden yan geteisterde velden bevond, gezien hel golvende veld met vlas en de nog recht op staande tar we. Bij nadere beschouwing bleek ech ter het gewas geknakt, waardoor het vlas ter oppervlakte van 30 genieten, en dé 'vorige week verkocht voor f 325 per gemel, thans waardeloos is, aangezien niet le verwachten iSj dail üe> Belgisch© kooper zich nog zal aanmelden Behalve dit zijn nog vernield door het afbreken der stengels 5 gemeten tarwe, 2Va gemel erwten, 4 gemeten veel belovende aard beien, 6 gemeten pootuien en 4 gemeten rogge Van de suikerbieten verwacht dc heer Ramondt, al zal de opbrengst ook minder zijn, wel eenig herstel, en tdit was ook elders op den tocht blijkbaar de verwachting. Van de overige ruim 50 gemeten be- teelde oppervlakte zal poed als niets te recht komen. Vanwege landbouwdeskun digen wordt wel do raad gegeven om de landen om le ploegen en ii.v, noinj koolrapen, mosterdzaad, blauwmaanzaad ed. te zaaien, doch, gezien de kosten! die dan nog noodig zijn voor bewerken van het land. van bemesten en zaaien is het niet le verwachten dat de opbrengst van den oogst hooger zal zijn dan dd onkosten, zoodat het alleen zou zijn een werkverruiming, terwijl de landbouwers die hiervoor nog den moed en de courage hebben, gevaar loopen er nog slechter van te worden. Slechts een deel van den oogst was verzekerd. Een hagelslag als deze kwam volgens mededeelingen van ouden van dagen sedert de 50tiger jaren niet meer voor, en overigens Viel' .er sporadisch wat hagel, zoodat het verze keren hoe langer hoe minder noodig werd geacht. Thans blijkt dat een| ver keerd inzicht te zijn geweest, maar..,, zeide d,e heer Ramondt dit feit ligt ei* nu eenmaal en het zal een leerles zijn voor de toekomst. Nog vernamen we dat hél er in den aangrenzenden Eugen inpolder ongeveer even troosteloos uitzag als hier. Voor dc niet-kapitaalkrachtigeii zal hulp noodig zijn om aan den gang te kunnen blijven, daar zij anders geheel te gronde gaan. Met eenige bemoedigende woorden nam Jhr, Mr. Quarles van Ufford hier af scheid, om via Sas van Gent, Westdorpe te bereiken. Het eerste doel daar was hel aan dc andere zijde van het kanaal liggende deell van den Oud Papeschor polder, waar de verwoesting meer voor het oog waar neembaar was. Daar is de bui over een shook ter breedte van ongeveer 3 K.M. door den Oud Papeschor- en den nieuw Papeschorpolder gegaan, vooral de halm gewassen ernstig teisterende. Enkele ak kers waren reeds omgeploegd. We kwa men daar bij een blok haver, waarvan nog alleen de groene stoppers te velde stonden, alsof het door een ongeoefende was gesneden, doch waarvan het bo- /venste deel der stengels absolluut ver dwenen is, naar het schijnt in den grond geslagen. Ter plaatse werden door den heer Beleir, wethouder van Westdorpe, en den heer Daelman, inlichtingen over de ramp en de gevolgen meegedeeld. Het zijn hier vele kleine landbouwers die getroffen zijn. Mcnschen die ©en paar gemet land in pacht hebben, of ook wel meer, die de benoodigdheden op cre- diet moeten, koopen, Itou land be werken en eerst na het verkoopen van den oogst hun schulden, met inbegrip der pacht kunnen betalen en berekenen wat zij voor zichzelf overhouden. Voor dezulken is het gebeurd© een onover komelijke ramp, daar zij riu van alles ontbloot zijn en de financiën missen oin verder te werken. Triest stonden enkele getroffenen bij hun verwoesten akker, blijkbaar dankbaar voor de belangstelling van den Commissaris, die hen bemoedi gend toesprak en de hoop uitsprak dat Jllilp zal kunnen worden veriaend, om hen in staat te stellen voort te werken. Op de vraag waarom niet geassureerd was gaven deze menschen te kennen dat zulks een gevolg is van bezuiniging, aan gezien de zware tijden en hooge prijzen van land en hun benoodigdheden lot be zuiniging dringeu waar het maar lean en waarvaif zij nu tein volle het slachtoffer zijn. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de hofstede van den heer H. van den Acker, nabij Zwartenhoek, onder de gemeente Axel. Dat deze een groot be- ..drijf heeft, valt af te leiden uit zijn medeeling, dat hij voor niet minder dan 125 gemeten met verschillende gewassen bij deze ramp betrokken is. Ook deze ;gaf te kennen, dat het sporadisch voor komen \an hagelslag op hel gebied van verzekering tot vermindering aanleiding gaf. Hij is 22 jaar in hel bedrijf en heeft nog geen hagelschade van beleelcenis ge had. Daar heeft de bui zich uitgebreid en werd op een breedte van -1 K.M. ge schat. Ook hij zag er weinig heil in op- de verwoeste akkers dit jaar nog iels anders le teelen. Door dc dikke ijslaag waarmede het land overdekt is geweest zs nit kil geworden en de structuur veel verminderd. Koolrapen levert niet vol doende op en voor bruine boonen is het le laai. De vernieling is gegaan door den Smits- en Coegorsscliorrepolder en ver der door den Beoosten en Beweslen- blijpolder, waar zij blijkbaar over de kreek een noordelijker richting heeft ge nomen over de kom van Axel, waar zoo als gemeld lal van ruiten "nel hebben moeten ontgelden. Van de hoeve van den heer Van den Acker werd gereden naar de Axelsche Sassing, waar hijden landbouwer Jac. Dekker de door Oen storm verwoede schuur werd bezichtigd Als een hij- zonderheid aeelde de heer Dekker mede dal 7 jaar geleden een der arbeidcr,s die voor een donderbui in hel wagen- j huis een schuilplaats had gezocht door den bliksem gedood was Daarbij was ook een zoon van den arbeider Van de Vijver die nu onder dc schuur gelegen heeft tegenwoordig, niet hij zelf, zooals vermeld. Langs den weg door den Smïlsschor- rcpolder en den Beoosten- en Bewesten- blijpolder naar Drie Schouwen was over heel dat lange eind waar te nemen de verwoesting der velden, aangezien we nu mei de kenleekenen meer vertrouwd wa ren. Daar werd al betrekkelijk druk ge ploegd en ook gezaaid en bleek dat zelfs al gezaaid was. Nu, zij die dit wil(- den doen mogen ook geen lijd ver zuimen. Te Axel werd in het Hoiel De Lozanne gelunchl waarna de trooslelooze tocht weer werd voortgezet naar hel noorde lijk deel van Axel1, dat ook ruimschoots zijn deel van de ramp kreeg, niet het minst de heer M. W. Koster, wethouder op wiens h.ofslcöe even werd geloefd en de velden van nader bij bezien. Groole blokken veelbelovend vlas, tarwe en kool zaad waren op minder dan 10 minuten zoo goed als waardeloos geworden. Van het koolzaad zijn dc peulen ilTgcsljagen of beschadigd, waardoor van liet gewas niets meer terecht komt. Het spreekt wel van zelf dat in de boomgaarden en de moestuinen Waar cie sLorm- en hagelbui ovei'hcen ging de schade eveneens groot was. Behalve bij den heer Van den Acker, waar ook een 25 ruiten zijn stuk ge slagen, hebben de gebouwen weinig ge leden Wel vernamen we dat bij; den heer J. de Putter, Steenbosch" een duizend pannen van de schuur gewaaid zijn, Thans kwamen we verder op'hel ge bied der gemeente Boschkapelle, waai de weg loopt door de landerijen van do hofstede van den heer Koster (vroeger Jac. Dekker) in den CatkarinapoMer, wiens uitgestrekte velden met vlas, tarwe, en erwten aan het vernielende ijs ten prooi zijn gevallen. Deze verkl|aurdc niet le welen wat hij met het :le velde staande moet aanvangen, aangezien hem dienaangaande ervaring ontbreekt. Ook hij scheen niet veel voor overzaaien le voelen. Inmiddels was hier op het gebied der gemeente Boschkapelle Ier begroe ting van den Commissaris aanwezig de burgemeester dier gémeenle, de lieer Truijman, die van zijn Axelscben collega de begeleiding overnam. Er werd nog een bezoek gebracht aan den Icleinlandbouwer Verbrugge in den Stoppeldijkpolder. Deze man heeft hel gebeurde blijkbaar nog al plegmalisch 'opgenomen. ïüj verklaarde aan den Com missaris, gisteren Westdorpe te hebben bezocht en gezien te hebben, „dat het daar toch nog veel erger is." Dringend hoopt hij op liulp, om uit de geschapen moeilijkheden te geraken, maar ook in dien die door omstandigheden zou moe ten uitblijven, „hoopt hij er zich toch nog wel doorheen te slaan". Voor dezen kraiiigen man, die naar het ons toe schijnt, de middelbare jaren reeds te boven is. hopen wij vooral, dal hij in zijn streven zal kunnen worden gehol pen. De regen, die lang gedreigd had, begon llians door te komen en was wel een belemmering voor een goede waarne ming. terwijl eveneens het gevorderd uur den Commissaris moesl doen beraden zijn tocht te bekorten. Hij kon geen uitvoering geven aan zijn verlangen om ook te Lamswaarde een kijkje te nemen, waar, naar gemeld, ook veel schade is toegebracht aan kleine bedrijven. Nu werd nog gereden naar Stoppeldijk, waar de burgemeester, de heer De Waal den Commissaris met zijn gevolg ten zijnen huize ontving en eenige mededee lingen deed omtrent den omvang der ramp ir. zijne gemeente. Daaruit bleek, dal de bui heeft gewoed over den Stop peldijkpolder, den Grool- en den Klein Cambronpolder, den St. Pauluspolder, en daarbij wel een oppervlakte van 1000 H.A. betrokken is. In de omgeving van het dorp werd nog een kort bezoek gébracht aan de akkers en bleek, dal de vernieling ook hier overeenkwam met de reeds dien dag bezochte streken. Daar was ook waar te nemen hoe hel er na de ramp in de getroffen moestui nen uitzag. In dit opzicht zij nog ge- meid, dat de heer M. W. Koster mede»- deelde na den hagelslag in zijn tuin voor het gebruik van het gezin geen groente meer te hebben. Door het comité van burgemeesters is besloten een opneming te doen van de toegebrachte schade. Daarvoor zijn formulieren ter invulling beschikbaar gesteld. Voor zooverre reeds iets kon worden gezegd, deelde men ons mecie, actt ae getroiien oppervlakte m West dorpe 300 a 400 II.A. zal beloopen. in Axel niet minder dan 1600 II A., terwijl de burgemeester van Boschkapelle meen de wel alle opgaven binnen te hebben en deze 725 gemeten aangeven. Sn afscheid te hebben genomen van de burgemeesters van Boschkapelle en Stoppeldijk, keerue de Commissaris der Koningin terug naar Terneuzen om met de prov. boot van 5.30 naar Vlissingen de thuisreis te aanvaarden. Hij was zeer onder den inaruk van dc uitgebreidheid der ramp en hoopt het zijne te doen, dat 'ooral aan de getroffen kleine menschen hulp zal kunnen worden verleend. KERKNIEUWS. Een ui Inoo diging voor Konin gin Wilhelm in a. De algemeen© synode der Hervormde kerk in Amerika heef!» besloten H. M. Koningin Wilhehniina uit Le noodigen, om deel te nemen aan het herdenkings feest van het 300-jarig bestaan van de Kerk, dat dezen zomer te New-York ge vierd zal worden. Doopsgezinde Gem. Aangenomen naar Stavoren en Molk- werum mej. A, J. van den Ban, prope, te Haarlem. Ge r e f.. Kerk. Bedankt voor het beroep naar Anna .Tacobapolder, door ds. J. W. van. Tol te Scharendijke. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Den Hen Juni heeft een groole Kunstveiling plaats bij Ant. W M. Men- zing (Fred. Muller en de) te Amsterdam. Daar komen o a. in veiling een hon derdtal schilderijen beuerens een groot aantal teekeningen uit het atelier van P. J C. Gabriel, benevens eén veertien lal werken van Geo Roggenbeek. De ejw lalogus bevat een groot aantal repro duction van werken v. Gabriel. Een tweede catalogus is gewijd aan modevne schilderijen uit dc nalatenschap pen van mej. M Haffmann. Amsterdam, de familie Dresden le Amsterdam e. a.. Ook hiervan zijn verscheidene, slokken gercin-oduceerd. Voorts komen in veiling kunslvoor- weipen en antiquiteiten van de zelfde afkomst, en opk uit de verzameling van mej. Mijsberg, Den Haag. en zilverwerk van tic verzameling B. le Amsterdam. Kijkdagen van 11—13 Juni. ONDERWIJS- Te Dordrecht is geslaagd voor het examen van bedrijfsambtenaren, afgeno men door den Ncd. Bond van gemeente ambtenaren, de heer W. de Wolf te Vlissingen. autobezitters hebben met hun Willys Knight,Chrysler, Loco mobile, Flint, Durant, Over land en Rugby de wetenschap opgedaan, dat de op hunne wagens gemonteerde Fisk banden een fabelachtig aantal kilometers kunnen afleggen. Zonder onderscheid bevelen zij dan ook gaarne dit supe rieure fabrikaat aan. Vraagt Uw handelaar prijscourant van deze laag geprijsde kwaliteit» autobanden. de band, die minder kost dan hij moest kosten. N.V. „R. A. M. I." LEEUWARDEN Ruiterskwartier 37-45 - Telef. 232 AMSTERDAM: N.Z, Voorburgwal 75-77 - Tel. 35397 (Ingez. Med.). l il de ruim 200 sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres aan de school voor voorbereidend onderwijs te Hilversum, zijn ter benoeming op de voordracht geplaatst mej. E C. M. Ris- seeuw, boord der Fröbelschool le Hans- weert, en mej. C. M. Prince onderwij zeres aan de uls-Fröbelschool le V i s- :Tingen - Tol assistent aan de O L. school te Oudendijk (N.-H.) is benoemd de heer M. Rottier uit Rilland met ingang van 13 Juni a.s. RECHTZAKEN. - Door den officier van Justitie te Middelburg is hooger beroep ;iangetee kend legen een vonnis der Rechtbank van 27 Mei j 1waarbij J Du. 30 jaar, koopman le M i d cl, c 1 b u r g, is vrijge sproken van de hem ten laste gelegde weigering om zijn naam op le geven aan de politie bij een gepleegde overtreding. Door H L 52 j., wagenbestuurder bij de Elcctr tram, wonende le Sou burg, is liooger .beroep aangeteekend legen bet vonnis der Rechtbank, waar bij hij wegens aanrijding van de Stoom tram Walcheren (kruispunt op den Ylis- singschen Weg) is veroordeeld lol f 40 of 40 dagen hechtenis - De rechtbank te Rotterdam veroor deelde den gewezen penningmeester van hel Drentsche Venen-comité M J. V-, wegens verduistering van een brief uit het strafdossier tot drie weken gevan- geuisstvaf- De eisch was vier maanden. De rechtbank Le Zut'phen heeft thans vonnis gewezen in de procedure van de Beton Mij. „Albelam" te Den Haag te gen do gemeente Deventer inzake de kwestie, gerezen over den onderbouw in de brug over de nieuwe haven. De rechtbank hoeft de gemeente De venter in 'l gelijk gesteld, hel advies van de arbitragecommissie tol betaling door de gemeente Deventer van f15.000 als schadevergoeding aan de „Albetam" niet bindend verklaard en de vordering ontzegd. Kantongerecht te Goes. Door den kantonrechter te Goes /ijn veroordeeld wegens overtreding: het rijden over een spoorweg zonder vergunning: H. J. O. P., Rilland-Bath, f3 of 1 v. tuchtsch met een rijwiel de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen- 0 do B. Rilland-Bath, f3 of 5 d h.,; over een spoorwegovergang te hard

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1