No. 131 Dinsdag 7 Juni 19X7 170' Jaargang MIDDEL6IJR6SCHE COURANT. mÊ BINNENLAND, 1IET EERSTE KRUISGESPREK NEDERLAND-INI) IE. Uit Eindnoven wordt bericht, dat Vrij dagavond ongeveer half tien een eerste kr,uisgesprek tusschen het Philips la boratorium te Eindhoven en het tele- fonie-zcndstation te Malabar heelt plaats gevonden. hoewel ook nu nog de ontvangst van het station Malabar Ie Eindhoven zwak en moeilijk verstaan werd, en vele ma len herhaling uit Indië noodig bleek, om oe gesproken woorden te verstaan, werd toch gedurende ongeveer een half tuur op verschillende over en weer ge stelde vragen antwoord verkregen. De uit Eindnoven gestelde vraag, hoe de ontvangst van den Philipszender was, wera beantwoord met de mededeeling, dat deze uitstekend en zonder faling ontvangen werd. Veraer werd op een uit Eindhoven ge stelde vraag naar de gebezigde lampen, door Malabar medegedeeld, dat aldaar eveneens alle gebruikte lampen Philips- lampen met waterkoeling waren., Het eerste telefonische kruisgesprek Neder- land-Indië werd verwezenlijkt door een Neaerlandschen ingenieur, met behulp van Ne^Jerlandsch fabrikaat. Daar ook bij deze proeven de Phi lipszender in Indië zoo goed ontvangen wera, dat het station Malabar steeds onmiddellijk antwoordde na de woorden in de Philips studio gesproken, mag men aan deze eerste geslaagde proeven zeer zeker de verwachting verbinden, dat een telefoniscn kruisgesprek met Indië niet lang meer op zich behoeft te laten wachten. NEDERLAND IN DEN VOLKENBONDS RAAD. Minister Beelaerts van Blokland zal als vertegenwoordiger van Nederland op treden in de 13 Juni aanvangende verga dering van den Volkenbondsraad. IIET INDISCH EERE-DETACHEMENT. Zaterdag is te Amsterdam met de „P. C. Hooft" gearriveerd hel detachement van 50 man van het Ned. Ind. leger, ter vertegenwoordiging vani dat leger bij de bijzetting van het stoffelijk over schot van generaal van Ileutsz. Het is doorgereisd naar Nijmegen, waar het on dergebracht werd in de koloniale kazer ne. Het is de bedoeling dat dit detache ment bezoeken zal brengen aan verschil lende sleden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Deventer en ook het Loo ,waar de Koningin hen zal ont vangen. INTERN. KOL. INSTITUUT. Hedenochtend beeft prins Hendrik als voorzitter van het Internationaal Kolo niaal Instituut in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten in de groole rechts zaal van het Vredespaleis de 19e zitting van bet instituut geopend. Vertegenwoor digd zijn door '12 afgevaardigddenDe nemarken, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittanië, de Ver. Staten van Amerika, Portugal en Japan. «XI PUROL (Ingez, Med.) Uit Staë en Provlncis. Uit Middelburg. Het Pinkstcrwcer was niet wat het had kunnen zijn. Zondag was het l'risch helder weer, en daarvan hebben dan ook velen geprofileerd. Het was vooral des middags druk op alle wegen. Maai* des avonds begon bet te regenen, toen des nachts te stormen en te gieten, en veel plannen voor den 'tweeden Pinksterdag zijn daardoor onuitgevoerd gebleven. te meer omdat ook 's ochtends regen viell Na twee uur klaarde het op cu de velen die dezen dag nu eenmaal' voor ^eeoi' uitgangelje hadden bestemd, hebben er toen maar een korteren tocht van ge maakt. Uitgaande van den Nederlandsehen Blinden Bond werd Donderdag j.l. in Hotel ,,de Eendracht" ie Middel burg een vergadering gehouden van blinden, met het doel om ook in deze omgeving een afdeeling van den Ned. BI. Bond op te richten. Een 12-tal blin den uit Middelburg en Vlissingen als mede een aantal belangstellende zien den waren aanwezig. Het Hoofdbestuur van den N. B. B was vertegenwoordigt door de landelijken propagandist, den heer J. v. d. Berg van Oosterbeek, die een inleiding hield over doel en streven van den Bond, er op wijzende dat het de taak van alle blinden is, zich krach tig te vereenigen ten einde hierdoor ver betering te brengen, in de vaak nog zeer ellendige omstandigheden, waarin vele blinden verkeeren. Spreker toonde aan dat de particuliere liefdadigheid, hoe goed ook bedoeld, niet voorziet in de materieele behoeften der blinden, en te vens kweekt dit systeem van hulpver leening dikwijls een toestand van gees telijke afhankelijkheid. Daarom streeft de Ned. BI. Bond naar betere toestan den voor de blinden op den grondslag van gemeenschapszorg, geheel ten laste van den Staat en Gemeentebesturen. Spreker acht het den moreelen plicht van de overheid, dat zij de blinden die toch al zooveel missen in het leven, een behoorlijk bestaan waarborgt. Ook het onderwijs en de vakopleiding aan het •blinde kind laat veel te wenschen over. Daarom is het noodzakelijk, dat de leer plichtwet ook voor het blinde kind, ge lijk in andere landen reeds lang ge schiedt, wordt opengesteld. Naast dit grootsohe doel echter tracht de Bond nu reeds eenige verbetering in het lot der leden te brengen, o.a, door het instandhouden eener ziekenkas, het verleenen van steun in gevallen van nood en behoeften, het uitgeven van Braille-Iectuur, enz. Eens per jaar wordt een groote Nationale Bondsdag gehouden. Spreker besluit zijn rede, de hoop uit sprekende dat deze vergadering den grondslag zal kunnen leggen van een hechte Zeeuwsche afd. van den Ned. BI. B., die op allerlei wijze licht zal kun nen brengen in de duisternis, waarin thans nog de blinden leven. Hierop volgde een levendige gedach- tenwisseling, waarna men overging tot oprichting van de afdeeling. Alle aan wezige blinden gaven zich voor het lid maatschap op. Het voorloopig bestuur werd samengesteld uit de heeren J. van Petegem te Vlissingen, voorzitter, A. Klaassen, Sleeperssingel 345 te Middel burg, secretaris; W. P. Kokelaar te Vlis singen, penningmeester; Joh. Leerdam, 2e voorzitter, Middelburg en mej. Joh. v. d. Bergen, 2e secretaresse, Middel burg. Na dat nog verschillende organisato rische maatregelen waren getroffen, werd de vergadering gesloten. Donderdag hield het Suppletiefonds .Draagt Elkanders Lasten' de vereeni- ging die steun verleent in d'e verplegings- koslen op „Vrederust", haar jaarverga dering in hel Militair Tehuis te Mid delburg. De voorzitter, burgemeester Mulder, gaf in korte trekken een overzicht over het laatste jaar, waarin door dë ijverige bemoeiingen van den heer Tissink uit Middelburg vele nieuwe leden zijn toe- jetreden op verschillende plaatsen op Walcheren en Zuid-Beveland en Noord- Beveland en op Schouwen. Tholen be hoeft nog een krachtigen stoot. Z.-Vjaanr deren helpt op sommige plaatsen warm mee, ofschoon nog veel afdeelingen van Vrederust" hun laksheid toonen door alle medewerking te onthouden. De ver- plegingskosten op „Vrederust" bedragen thans f 800 per jaar. Een bedrag dat door zeer velen die het ongeluk treft, niet ki}ii worden bekostigd, zoodat voor velen het Suppletiefonds een ware uitkomst is. Blijkens de rekening is ontvangen een som van fl020.04Va en -uitgegeven een bedrag van f 567.83V2, zoodal een saldo bleef van f452.21, met het saldo van! vorig jaar, was in kas l Jan. 1927 een bedrag van fl523.Hi/a. Blijkens heL jaarverslag is liet ledental geklommen van 392 en 19 corporaties tol 782 leden en 23 corporaties. Steun werd verleend aan een zestal gezinnen en thans genieten ook een zes tal steun, terwijl het jaar nog niet op de helft is. Bij de verkiezing van bestuursleden werden herkozen de heeren L. Meise Jz. te Serooskerke en J. Ooumou te Zierik- zee. Bij de begrooling voor 1927 werd voorgesteld voor steunverleening de som van f1500 beschikbaar te stellen. Uit Vlissingen. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten benoeve van 's Rijles schatkist is ontvangen: bij den inspecteur der directe be lastingen, enz, te Vlissingen onder letters G. G., f 80.23 wegens te weinig betaalde belastingen over de belasting jaren 1925—1926 en 1926-1927. Zaterdagnacht ontstond op den Nieuwendijk te VI is sing en twist tus schen enkele cafébezoekers, waarbij een der Iwistzoelcenden door een ander dpor een groote spiegelruit van het hotel Goes werd gedrukt. De politie heeft een on derzoek ingesteld. Ui< Walcheren. De gemeenteraad van Koude- kerke kwam Zaterdagmiddag bijeen on der voorzitterschap van wethouder I). de Buck, loco burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heeren D. Sanderse en L. Brasser (wegens ziekte). Besloten wordt tot net aangaan van een kasgeldleening van f 7000 Het percentage voor den II. O., nu 3.5, worat verhoogd tot 4.1. De heer Contant merkt op, dat op de agenda niet voorkomt de benoeming van een -tijdelijken wethouder. De heer Lorier ziet er de noodza kelijkheid niet van in en wenscht de gedachten der wethouders hierover te hooren. Wethouder De Buck heeft de behoefte hieraan nog niet gevoeld en gelooft niet, dat de benoeming zóó lang zal uitblij ven, dat er nog een tijdelijke benoeming noodzakelijk is. De heer Boone is ook niet voor deze benoeming. De heer Contant doet het voorstel lij delijk een wethoudér te benoemen. Dit wordt door den heer v. d. Harst onder steund, maar verworpen. Tegen Lorier, Geschiere, Boone, Brasser, Stoppels en De Buck. Vóór Contant, v. d. Harst en Verhage. De voorzitter leest het Kon. besluit voor, waarbij aan den burgemeester, den heer H. P. v. d. Borch tot Verwolde met 1 Juni eervol ontslag werd verleend. De burgemeester en zijn echtgenoote treden binnen om afscheid te nemen. De heer v. d. Borch tot V e r w o 1[- d e richtte zich daarna tot de raads leden en den secretaris: Hoewel niet meer Uw voorzitter door mijn overhaast vertrek naar mijn nieuwe gemeente, zoo stel ik, zoo zei hij, het toch zeer op prijs, dat mij de gelegen heid wordt geboden een woord van af scheid tol U allen te richten. Het is nu juist 14 jaren geleden, dat ik door II. M. de Koningin tol Burgemeester Uwer ge meente werd benoemd. Als jongeman vol illusies heb ik het mooie ambt van burgemeester dezer schoone Walcher- schc gemeente aanvaard. Al mogen niet al mijn illusion verwezenlijkt zijn, om- dal het leven nu eenmaal anders is dan men zich dat hij den aanvang voor stelt, zoo zijn het toch mooie en goede jaren geweest, die ik in Uw midden mocht doorbrengen. Hier mocht ik mijn eerste huwelijks jaren doorbrengen, hier zijn onze kin deren geboren en vele goede en trouwe vrienden hebben wij hier gemaakt, die ons Koudekerke in dankbare herinne ring zullen doen blijven. Deze gemeente is mij werkelijk lief geworden en ik gevoel mij dankbaar voor wat ik er mocht ondervinden. En nu het oogen- blik van afscheid nemen gekomen is, nu valt dit mij zwaar. Afscheid nemen is een stuk leven afsluiten, en al zijn er nu ook weer verwachtingen voor de toekomst, dal neemt niet weg, dal het vaarwel zeggen weemoedig is Terug ziende op de jaren die achter mij liggen denk ik allereerst aan de oorlogsjaren, die ook in onze gemeente moeilijkheden hebben gebracht. Het ambt van burge meester was toen niet altijd aangenaam. De medewerking van den raad, waar voor ik mijn groote dankbaarheid uit spreek, beefl echter mijn taak ten allen tijde zeer vergemakkelijkt. Deze mede werking, mijne heeren, heb ik bijzonder op prijs gesteld in den tijd, dat de ge- jneente Middelburg begeerig de handen uitstak naar een groot deel onzer ge- jneente. Het is mij een 'bijzondere vol doening, bij het neerleggen van mijn ambt alhier, dat dit niet heeft mogen gelukken. liet Zand, in wiens onmid dellijke nabijheid ik vijf jaar heb ge- oond, ligt mij zeer na aan 't hart. Ik beveel liet in Uw bijzondere zorg aan; wanL het is zeer wel mogelijk, dat ook later weer nieuwe pogingen zullen wor den aangewend om dit zoo ontwikke lende deel van onze gemeente le an- nexeeren, wat echler een eensgezinde bevolking en een raad, die den burge meester steunt vermag, Iiceft hef verle den bewezen. Dit Zand, evenals Koudekerksch schoone duinen zullen het gemeentebe stuur steeds volop weilc geven. Moge dit zich blijven ontwikkelen, moge de ge meente Koudekerke onder Gods zegen tot grooteu bloei komen. De samenwerking met de heeren wet houders is steeds van de aaugenaamslc geweest. Met genoegen zal ik steeds terugdenken aan onze vergaderingen, waarin een sfeer was, van wederzijdsch vertrouwen, die het werk in alle op zichten bevorderde. Ik clank U daarvoor en ik wensen U toe, dat gij nog vele ja ren in dezelfde functie zult mogen ar beiden voor bet belang van deze ge meente. Mijnheer de secretaris. Nu ik va afscheid moet nemen, nu is het alsof ik eerst recht besef, dat mijn werkzaam heden hier zijn geëindigd. Veertien jaren hebben wij dagelijks prettig samongc- werkt. Liepen onze meeningen wel eens uiteen, zoo werd dit nimmer een strui kelblok tusschen ons, integendeel in den loop der jaren heb ik U steeds meer leeren waardeeren. Ik heb in U ge vonden een trouw, eerlijk ambtenaar, die het belang van de gemeente boven alles steil. Ik dank U voor de hulp. die mijn taak vergemakkelijkte. Moge het U gegeven zijn, nog vele jaren Uw arbeid met opgewektheid te vervullen. Ook tot U, mijnheer de ontvanger, wensch ik een woord van alscheid Ie ipreken. Ook gij hebt er het Uwe toe tfijgedragen tot een goede administratie en een aangename verhouding. Het is algemeen bekend, dat de ge meentesecretarie van Koudekerke zich in een goeden roep mag verheugen. 11c aank ook de ambtenaren, die hiertoe hebben medegewerkt en ik wensch U toe, dat dit ook door de gemeente steeds meer moge worden gewaardeerd. Ook ten werd de helft te betalen in de kosten aan onze gemeenteveldwachters en aan van hel verharden met grind van den! onzen gemeentewerkman wensch ik een weg op den dijk tusschen den Mortiere woord van dank uit te spreken voor de en Nieuw- en St. Jooslandpolder, alsmede voorbeeldige wijze, 'waarop zij hun taak j de helft in de onderhoudskosten voor vervullen. En uu, mijne heeren, ten slot-I rekening vau dezen polder te nemen te nog dit: moge God Uw arbeid voor Herbenoemd als dijkgraaf werd de heer de gemeente zegenen; moge hij U oolc:j Polderdijk. De vlaai van waterlei- IMI1HOI; MMBEieK^Afcr f een snelwerkend en pijnstillend middel, j Importeur: N.V. r/h. C. A. SCHULTE Co., L, Delft H 2. (Ingez, Med.) Johanne polder. De rekening vastge steld op f236.65 onlv. en f221.45 uitgaaf, de begrootiug op f208.40. Dijkgeschot oj> f6 per H.A. Opnieuw werd vastgesteld, een staat van waterleidingen en kunst werken. Als plaatsverv. dijkgraaf werd herkozen de heer J. L. Hagc*. Nieuwerkerke. Ontv. f448.17y2 en uitg. f428 88; begrooting f384 29i/2, dijkgeschot f 2 75 per Hl. De staat, van waterlei dingen enz. werd vastgesteld. Suzanna. Bek. vastgesteld op f 2762 46Va ontv. en f2645.38 uitg Begrooting op f2195 87V2- Dijkgeschot f 26 per H A. Staat van waterleidingen enz. werd vastgesteld. Molen. Bekening vastgesteld op f88 61 ontv. en f 86 90 uitg. Begrootiug op F23.78. Dijkgeschot f3.50 per 1I A. Mortiere. Bekening vastgesteld op f168 69 ontv., f 1-47.60 uiig Begrooting op f530 89. Dijkgeschot f3 25 per H A Besljo- nabij zijn in Uw persoonlijk leven Wetli. D. de Buck, loco-burgemeester dankte hierop den burgemeester, wees op de 14 jaar die hij hier lang piet op de gemakkelijkste wijze heeft doorge bracht. Vooral vanaf 1914, hel uitbreken van den oorlog met zijn gevolgen, die we nog steeds aanschouwen, werd van Ik als regeeringspersoon, veel geëischt. De gemeente heeft zich ouder U zeer uit gebreid. Uwe bedoeling was steeds hel goede voor ons le zoeken. Uwe voortref felijke leiding als voorzitter gaf goede re sultaten en een aangenaam verloop der vergaderingen. Wij wenschen U ook in uwe nieuwe standplaats een aangename werkkring en den onmisbare» zegen toe. Tevens dank ik U en Mevrouw voor de gelegenheid afscheid van U te kunnen nemen. secretaris, de heer Ter- woert bracht daarna zijn dank voor de pangename wijze waarop zoowel hij als het overige secretariepersoneel en de gemeente-ontvanger met den heer v. d. Borch tol Verwolde mochten samenwer ken gedurende 14 jaar. Met dankbaarheid meen ik op dien tijd le mogen terugzien Van harte hoop ik dat een aangename samenwerking in uwe nieuwe gemeente uw deel moge zijn omdat U niet alLeen tot genoegen van u zelf, maar ook lot genoegen en tot heil van uwe nieuwe gemeente nog vele jaren moogt werk zaam zijn. De heer Boone bracht dank namens het Burgerlijk Armbestuur, waarna door den voorzitter deze vergadering werd ge sloten. Gisteren, tweeden Pinksterdag, heeft de Bond van Harmonie- en Fanfarever- eenigingen in 'Zeeland, ter gelegenheid Xgn liet 20-jarig bestaan van het fanfare corps te N. en St. Joosland zijn lOen jaarlijksclien muziekwedstrijd aldaar ge houden. Na de officieele ontvangst op het gemeentehuis, werd on de weide, daartoe welwillend en belangeloos af gestaan door den lieer E. Verlare, del wedstrijd gehouden. De jury bestond dit jaar uit de heeren D. Speels, hqagleeraar aan liet Conservatorium te Amsterdam; F. vau Abeelen, muziekleeraar te Eind hoven, en A. Bielen Jr., muziekleeraar te 's Gr ave nil age. In de vierde afdeeling Fanfare behaal den Rillandia te Rilland en St. Caecilia te 's-Hcerenhoek ieder een eersten prijs met 291 punten en Ons Genoegen te Nisse een derden met 184 punten. In de derde afdeeling fanfare behaal den Oefening kweekt*Kunst le Borsselen, Ons Genoegen le Kamperland en Oon Aflëszione te Kwadendamme ieder een eersten prijs met resp. 294,292 en 290 p, In de tweede afdeeling fanfare ver wierf Arnes Genoegen uit Arnemuiden een tweeden prijs met 273 punten. In de eerste afdeeling Fanfare be haalden Voorwaarts le Koudekerke een eersten met 291 jiunten; Oefening na den Arbeid te Nieuw en St. Joosland. Ons Genoegen le Kapelle en Euterpe le Ilcinkenszand ieder een Lwceden niet resp. 281, 274 en 261 p Ten slotte werden in dc afdeeling uit muntendheid fanfare een eerste prijs be haald door Excelsior uil Ter Hole met 290 p. cn tweede prijzen door Oefening na den Arbeid te Ritlhem en Excelsior te Middelburg met resp. 276 en 265 p. dingen werd opnieuw vastgesteld. Middelburgsche. Rekening vastgesteld op f5964 91 ontv. en f 5698.311/2 uilgf Be grooting f 4948 O81/2. Dijkgeschot f 8 per H.A. Staal van waterleidingen werd vast gesteld. In verband mei dc lioogere ont vangsten werd de borgtocht van den ontv-griffier herzien en verhoogd. Be sproken wordt nog liet delven van alle sloten voor rekening van don polder. Dit wordt aangehouden tot een volgende ver gadering. Vrijdagavond werd in de openb. lagere school le Arnemuiden exa men gehouden voor den eersten herha lingscursus van eerste hulp hij ongelukken van den K011. Nationalen Bond voor Red dingswezen HeL Oranje Kruis. Geslaagd zijn voor den eersten her halingscursus J. J C. van de Graaff, J. Langebeeke, A Vader, H. Bliek, P» Boone, A. II. de Kam, H. Ai de Kam, Meerman, A .van dgo Gruiter, M. Sie- reveïd, C. Meerlsc, C. Mulder en C. van Hemcrt. De voorzitter van Het Groene Kruis te Arnemuiden de heer J. J. van Doe selaar, bracht namens de vereeniging en cursisten hartelijk dank aan den cursus leider dr. W. F. TIL van der Bijl en de examinatriee mevr. dr. Weijl uil Middel burg. Woensdag hielden tc N. cn St. Joosland de hieronder vermelde pol ders hunne gewone jaarvergadering: UitZuid-Beveland. In de Vrijdag gehouden vergadering van den raad der gemeente 's-Heer A r e n d s k e r k e was zonder kennisge ving afwezig de heer J. Vermue. Op de ingekomen verzoeken van L. de Win ter, Jacs. de Winter, J. Patlenier, Jacs. dc Kok Wzn., C. van Klooster en Johs. Zwartepoorte om vergoeding ingevolge art. 13 der Lager onderwijswel 1920 werd gunstig beschikt. Toegekend werd f 25 per kind en per jaar. Een verzoek van J. Minnaar om verbe tering van de riolcering nabij zijn wo ning ,werd in handen gesteld van B. en W. ter afdoening Op een verzoek van den kerkeraad dea- Ned. Herv. Gem. Ie 's-II. Hendrik,^ kjuderen als bestuur van de Herv, Chr. school aldaar, om gelden beschikbaar te stellen voor aanschaffing van schoolmeu- belen werd met 7 stemmen gunstig be schikt Tegen stemden de heeren D W. Lindenbergli, A. Schipper en II. vanGor- sel. Hel percentage voor de heffing van de plaatselijke inkomstenbelasting voor 1927-'28 werd vastgesteld op Ï.30. Hel kohier voor de hondenbelasting 1927 werd vastgesteld tot een bedrag van M 703. Door den machinist van den trein, die om 10 uur uit de richting Vlissingeru komt, werd gerapporteerd aan den sta tionchef le K a p c 11 o - B i e z e 1 i n g e, dal bij wachtpost 38 met steeneb werd gegooid. De leerling-machinist kreeg er een rakelings langs liet hoofd. De politie doel onderzoek. Uit Tholen. Het gemeentebestuur van Tholen |zal op 20 Juni a.s. aanbesteden het nia- iken van een brug over de Eendracht met bijbehooi-ende werken in 16 per- ceelen. UitZeeuwsch-Vlaanderen O. D. In de le Axel gehouden vergade ring van stembevoegde ingelanden van den polder Beoosten- en Bewestenblij,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1