RHEUMATIEK Ho, 130, Zaterdag 4 Juni 1927 ESIfci 170' Jaargang MIDDELBURGSCHP COURANT Dit nummr bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. AlAANDAG, TWEEDEN PINKSTER DAG, VERSCHIJNT DE MIDDELBURG- SCliE COURANT NIET. Daar wij Dinsdag, den derden Pink sterdag, vroeger ter perse hopen le gaan, zullen advertenties niet later dan IIALJF ELF V.1ML kunnen worden aan genomen. KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Vrijdag In een weinig belangrijke zitting is de nieuwe regeling van het oóll|ict. ar beidscontract afgehandeld De eindstemming zal later plaats heb ben. De Kamer heeft gister ook nog de ver laging der paspoorlkoslcn gpedgekeurd Ze zal 1 Juli in werking treden. BINNENLAND. SUIKERCONVENTIE EN SUIKER- PROTECTIE OP HET INTERN. LAND- BOUWCONGRES TE ROME. Men schrijft ons uit Rome: Op het Internationale Landbouwcon- gres, dat van 26 Mei tot 1 Juni te Rome werd gehouden, heeft de Bond van Coöperatieve Suikerfabrieken in Ne derland, de wenschelijkheid betoogd van het tot stand komen eencr nieuwe sui kerconventie, door v/elke de bescher ming der suikerproductie, welke overal en in sterke mate wordt toegepast, zou worden" beperkt. Door het Bestuur van den Bond is een rapport opgesteld en ingediend, welks strekking is te betopgen, dat slechts door een sterke en universeele beperking der invoerrechten opnieuw een gezonde toestand kan intreden. In het rapport wordt aangetoond, dat de bescherming door de noodzakelijk daar uit volgende overproductie de grondoor zaak is van de lage wereldprijzen op de zoogenaamde vrije markt en van de sterke prijsfluctuaties, die in de laatste jaren regel zijn. Het rapport wijst er op, dat de geschiedenis der suikerin dustrie herhaaldelijk dergelijke perioden gekend heeft en dat reeds meermalen de voortgezette en door onderlingen na ijver toenemende protectie tot dergelijke crisissen geleid heeft. Er wordt nog me degedeeld, dat ook in Nederland ae in dustrie noodgedwongen op bescherming heeft moeten aandringen, maar dat vol gens dc opvatting van den Nederland- schen Bond de werkelijk juiste weg tot verbetering is gelegen in de afschaffing resp. dc beperking der invoerrech ten en andere protectiemaatregelen over de geheele wereld, dus met inbegrip van de bescherming, welke de rietsuiker (be halve die op Java) geniet. De afgevaardigden van den Ned. Bond van Coöperatieve fabrieken hebben deze stellingen op de eerste plaats verdedigd in de daags vóór het congres gehouden Tweede Internationale Conferentie, van de bietenverbouwende landen in Europa. In deze vergadering bleek reeds ter stond, dat de algemeene geest sterk te gen het voorstel der Nederlanders ge kant was. Men meende, dat de rietsui ker op allerlei wijzen reeds zoozeer be voorrecht werd, dat de beetworte'suiker bij onderhandelingen over gelijkstelling van rechten ten slotte toch altijd zou worden achtergesteld, Men wilde in ge heel Europa invoerrechten op rietsuiker ingesteld zien. Dc Nederlanders hebben daartegen over de stelling ingenomen, dat getracht moest worden dezen grooten tarieven- strijd te voorkomen. Zij meenden, dat een wereldovercenkomst tot afschaffing of beperking der invoerrechten wel de gelijk mogelijk was, en dat bij werkelijke gelijkstelling de positie der beetwortel- suikerindustrie in Europa tegenover die van het riet niet ongunstig behoefde te zijn. Zij moesten natuurlijk toegeven, dat de tegenwoordige toestand voor de beet wortelcultuur in sommige landen van Europa, waar geen of weinig bescher ming wordt toegepast, door de protec tie overal elders zóó onredelijk ten on- gunstc beïnvloed wordt, dat deze toe stand niet bestendigd blijven kan. Zij handhaafden echter hun standpunt om trent het middel tot blijvende verbete ring ondanks de uitvoerige en dringen de betoogen der overige productielan den, waaronder vooral Frankrijk en Po len op den voorgrond traden. Staande de vergadering dezer Tweede Conferentie van bietenverbouwende landen werd besloten tot het oprichten eener internationale vereeniging, welke ten doel zal hebben om door het ver zamelen van gegevens, het uitschrijven van vergaderingen en het betoogen bij officieele lichamen de Europeesche beet wortelcultuur te verdedigen. De Nederlandsche Bond van Coöpe ratieve fabrieken heeft zich voorloopig van het toetreden tot deze vereeniging onthouden. Op het Congres zelve zijn de voor stellen van den Nederlandschen Coöpe ratieven Bond behandeld in de tweede sectie: Cultures et Industries agricoles. Op de eerste plaats werd medege deeld het resultaat der besprekingen, welke op de Conferentie der bieten verbouwende landen waren gehouden. Voor het Congres waren ingekomen rap porten van Polen, Frankrijk, Italië en den Nederlandschen Bond van Coöpe ratieve Fabrieken. Door de vertegenwoordigers van Frankrijk en Polen werd hun standpunt, dat zooals medegedeeld neerkomt op een pan-Europeesche verdediging tegen de rietsuiker,, uiteengezet. Zij voegden daar echter aan toe, dat het beter was alle discussies over de toe te passen maat regelen achterwege te laten, daar de meeningen der aanwezige belanghebben den door plaatselijke en politieke om standigheden te zeer beïnvloed werden. In de op te richten vereeniging tot ver dediging der Europeesche beetwortel suikercultuur, waartoe allen naar hunne meening behoorden toe te treden, zou de toestand verder onder het oog kun nen worden gezien. De Nederlanders hebben daartegen over het standpunt van den Coöpera tieven Bond uiteengezet en gehandhaafd. Zij onthouden zich voorloopig van toe treding tot de vereeniging, daar zij zich met hun fabrieken willen beraden. Zij geven toe, dat de toestand onhoudbaar is, doch het middel tot blijvende ver betering is gelegen in een* mondiale overeenkomst van alle biet- of rietsui ker produceerende landen tot beper king of afschaffing der protectie. Vervolgens heeft nog een vertegen woordiger der rietsuikerproducenten van de Fransche koloniën betoogd, dat het beter was, alles zoo te laten, zoo als het is, dus de eenzijdige protectie te handhaven, een standpunt, dat geen der aanwezige beetwortelproducenten uit den aard der zaak ondersteunen kon. Ten slotte heelt het Congres beslo ten, om, na met groole belangstelling te hebben kennis genomen van de gedane mededeelingen.'geen bepaald besluit te nemen, daar niet kon worden verwacht, dat de uiteenloopende meeningen in den beschikbaren tijd tot overeenstemming zouden kunnen worden gebracht De Nederlandsche Bond van Coöpe ratieve fabrieken kan er op bogen op dit Internationaal Landbouwcongres een werkelijk nuttig werk te hebben ver richt. Het is aan den Coöperatieven Bond te danken, dat het protectionis tisch streven niet a tort et a travers is kunnen, worden doorgedreven, maar dat de quaestie zuiver is gesteld. Indien echter vande zijde der gouver nementen in deze zaak niet met eenige voortvarendheid wordt opgetreden, zal ten slotte toch het protectionisme op dit gebied radicaal zegevieren, en zal men ook daar, waar nu nog geen of weinig bescherming is, daaraan niet kunnen ont komen, wil men de cultuur en de daar uit voortkomende idustrie niet laten ten onder gaan. Het hier in Rome door de Nederlanders verrichte werk zal dan nutteloos zijn geweest. binding van de erfpachtsovereenkomst in 1913 in hoofdzaak worden geregeld Daaronder komt voor de bouw van een keersluis en verruiming van het ver bindingskanaal naar de werf der Maat schappij „De Schelde", welke werken zijn geraamd op rond f 2 500.000 voor rekening van den Slaat, die belast blijft mei liet onderhoud 'en de bediening de zer werken Voorts een leening aan de Mij Dc Schade door den Staat van ten hoogste f 3.500 000. in 60 jaren aflosbaar, of wel een in 60 jaren afloopende garantie van den Slaat voor leeningen van ge noemde Maatschappij tot ten hoogste voormeld bedrag, of wel ter keuze van de Maatschappij gedeeltelijke lee ning en gedeeltelijke garantie, te samen tot die som leening en garantie ver zekerd door hypothecair verband. GEEN UITVERKOOP met 25 pCt, korting rarten 1 li 3URG G 111 (Ingez. Med.) Uit Stsd ar Provireie. PRINSES JULIANA ALS STUDENTE. Naar dc Maasb. verneemt zal Prinses Juliana, die met ingang van den nieuwen cursus aan de Leidsehe Universiteit komt studecren als lid toelroclen tot de Ver eeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden en zal zij ook zoo nu en dan het clublokaal der meisjesstudenten in het Nïits'gebouw bezoeken. OVEREENKOMST AIET DE N.V. DE SCHELDE. Ingediend is een wetsontwerp (en bij lagen) tot goedkeuring van een over eenkomst mei de N.V. Kon. Mij. ,,De Schelde" te VlisSingen gesloten betref fende hot verschaffen aan do werf dier maatschappij van een ruimen uitgang naar zee en de ontbinding van de over eenkomst van April 1913, goedgekeurd bij dc wet van 1 Dec. 1913. Blijkens de Memorie van Toelichting zijn de belangen van hel rijk en die van dc Kon. Mij. De Schelde reeds tal van jaren met elkander verbonden. De Memorie geeft een overzicht van de voorgeschiedenis van de overeen komst, welker goedkeuring door het on derhavige wetsontwerp wordt beoogd en van de punten, welke daarin naast ont U i t Middelburg. De muziekuitvoering, die gister avond op het Molenwater door het Mid- delburgsch Muziekkorps werd gegeven, mocht zich in jiec! wat beter weer ver heugen dan die van verleden week Toch was de opkomsi van hel publick niet zoo "groot als wij hadden verwacht. Dit was jammer voor hel ook nu weer met groote zorg voorbereide en goed uitgevoerde programma. Uit Vlissingen, Gisteren tegen den avond kwamen de eerste drie booten van de Cunard- vlool, die de Amerikaanselie deelnemers aan de le Ooslcnde te houden Rotary - conferenlie over den Allanlischen Oce aan hebben gebraclil op de reede van Vlissingen aan; liet waren de „Ca- rinlhia", de „Samarin" en de „Trans- sylvania'. Dc schepen trokken groote aandacht van dc zeer velen op den Bou levard. Deze drie schepen zijn in den vroe gen morgen niet een half uur lusschen- ruimte naar Antwerpen verlrokken, waar van daar de passagiers met extra treinen naar Ooslcnde worden overgebacht. In den loop van den nacht Kwamen de drie andere schepen der vloot, de nog groolere ,,Carmania", ,.Caronia" en 'Laneaslira" op de recdc aandeze gaan niet verder de Schelde op en he- deu morgen kon men van af den Bou levard zien hoe de Belgische slaatsmail- bool „Jan Breydclnaast de Carmania lag om de passagiers over le nemen en naar Oostende te brengen. Hierbij bleek de groollc van bet zeekasteel nog beter, daar do top van don mast van de mail- noot juist aan de railing win dc Carma- kwam. Een paar uur la,ter kwam ook mailboot „Pieter De Gom nek" op dc reede cu ging langszij van de Ca- ronia liggen om daarvan de passagier: over le nemen Hedenmiddag komt de „Jan Brydel" nogmaals terug om de passagiers van rle „Lancaslria' Zoo zullen heden al de 3000 Rolariërs hun doel, Oostende, bereikt hebben. Uit W I c h e r q. Mei betrekking tol den brand le Amemuidcn meldt men ons nog het volgende Door het springen en in brand vliegen van een carbidlamp in de schuur op de hofstede ,,'t Veertje", te Amemuidcn, moest de N. voor dc do ar uit oplaaiende vlammen vluchtten, zoodat 't vuur direct aan de schuur zijn vernielend werk be gon. Het vuur verspreidde zich direct over de geliecle lengte der schuur. Doordal hel woonhuis aan de schuur gebouwd is, tastten de vlammen ook dit pand met gretigheid aan, waarvan weldra niets overbleef dan de slccnen muren. Het huisraad kon nog gedeeltelijk ge red worden Verzekering dekt de schade. De brand woedde zoo hevig, dat vóór de spuit aanwezig was, de houten schuur en liel dak van het woonhuis al inge stort was. Uit Zuid-Bovejand, Donderdag hield het waterschap ,,'s lieer Arendskerkc" te Heinkons- z a n d een vergadering van ingelanden onder voorzitterschap van den dijkgraaf H. van lwaarden. De rekening werd vastgesteld mei in ontvang f 3-1 932 98 en in uitgaaf f 33 737.53, en de begroo- ling op f26.851.45. Hel dijkgeschot blijft bepaald op f 16 en f 11 Op voorstel van hel bestuur worden de jaarwedden van den ontvanger-griffier en den vaslcn werkman resp verhoogd met f 109 en f 50 Herbenoemd wordt m a. sl tol gezworene de heer W v. d. Dries. Be sloten werd de directie van den locaal- spoorweg te verzoeken de palen bij de overwegen in dit waterschap zoodanig le verplaatsen, dat deze gemakkelijk zijn te passeeren me't geladen hooiwagens, zoairaachincs enz Met de Staatscourant van Donder dag 2 Juni zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de N.V. Mij, tot het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken in gewapend beton- en bijko mende werken, te Kloetinge. Uit Zeeuwsch-VlaanderenO. D. Wc ontvingen uit Osscnisse een schrijven van Th. A. Roeland, raadslid, over een daar gerezen kwestie betref fende de inrichting van liet stembureau Plaatsgebrek maakt hel ons onmogelijk het stuk in zijn geheel op te nemen We ofstaan daarom mei een korte vermel ding der feilen Naar aanleiding der Statenverkiezingen vend door Th A. Roelans, J 'F d-e Bruvn, P A. Hermans ca een verzoek schrift gezonden aan den Commissaris Koningin, waarin er op gewezen werd, dat de plaatsing der slemhokjes zoodanig was. dat de leden van hel slem- bureau en ook het publiek gemakkelijk de handelingen van de kiezers konden gadeslaan Do eerste onderleekenaar had om die •eden een protest uitgebracht en van rijn stembiljet geen gebruik gemaakt De tweede onderteekenaar verklaarde als lid an liet stembureau, dal van zijn zilplaats duidelijk te onderscheiden- was of de kiezer op de eerste of op de laalsle lijsl stemde, tenminste wanneer do kiezer niel noodigc voorzorgsmaatregelen nam i zulks lo voorkomen Adressanten oegen hei daarheen lc leiden, dal aan eiken kiezer voorlaan hot recht om in het geheim zijn stem uil lc brengen, gewaar borgd blijft Hol 11 Mei ontvangen antwoord op dit erzoek was een afwijzende beschikking, omdat aan dc voorschriften der w< voldaan. De burgemeester van Ossenissc lieefl toen, „om oppositie bij de a s raads verkiezingen lc voorkomenin een lo caal blad in een door hom ondorloekcnd stuk aan de kiezers en kiezeresscn be kend gemaakt, dal naar aanleiding van hel verzoekschrift een schrijven was ont- angen van Gcd Slalon. meldende dal de inrichling van het stembureau aan alle voorschriften voldoet Het sluk eindigde: ..Genoemde hoeren zijn dus wederom in hel ongelijk gesteld" Naar aanleiding van dien slotzin komt de heer Roelans in het ons gezonden schrijven op tegen het misbruiken van oen officieel stuk als propagandamiddel bij de verkiezing, door opneming van woorden die blijkbaar bedoelen bepaaï- andidalen (n 1 de drie genoemdie personen) bij de kiezers in (liscredilet le brengen. Tu een te Axel gehouden verga dering van stembevoegde ingelanden van den „Capeltepolder werd besloten om het dijkgeschot te brongen van fll op f9 per II A. Dc rekening sloot na een uilgaaf van 1' 1285.4-5, met een batig saldo van f 1697 99. Do begrooling voor 1927 28 beloopt f3335. (Door misverstand bleef (lil bericht tot heden liggen-). Zooals ïh ons vorig nummer reeds gemeld werd, hao gistermiddag op ini tiatief van de burgemeesters van Axel en W e s ld or pc op het gemeentehuis lo Axel oen bespreking plaats mei die burgemeesters in Oostel. Zeeuwscli- VI a a aderen ,\vier gemeente op 31 Mei door ha gel sell a de zijn getroffen. Aanwezig waren dc burgemeesters van Terncuzcn, Sas van Gent, "Westdorpc, Zuiddorpe, Axel, Zaamslag, Boschka- pclle, Graauw en Stoppeldijk, benevens een wethouder van Koewacht en dc se" cretaris van Axel en Ilonlenisse. Uil de gevoerde besprekingen blijkt, dat de door hagel aangerichte schade nog niet is te schatten, maar dat "deze enkele honderd duizenden guldens be draagt. Besloten werd een comité op te rich ten, waarin alle bovengenoemde burge meesters zitting nemen, terwijl het be stuur als volgt is samengesteld I". Blo F, Opzienbarende genezing van ~0-jarige vrouw na 18- jarig lijden Een zoogenaamd hopeloos geval door mij 'N VIER WEKEN GENEZEN. Probeer mijn Behandeling Gratis. c - g Inde™ kunnen ctgu x.)o dan Mcnouv, S M DUL- ■.bMOND. Proncmonstraat 12. den Haag. vOór n.im be- handeling was Achillea )aar leed xi| aan Ischias en Zeimw- j«h«™mach(e'oc.a was' enaÜc'hoopMiVróv.-n"U'weder icumnal lc kunnen bewegen AJIr mogelijk, bclmnJrUogra Alle6 vre«selijk pijnlijk, des nachts geen rust, lichaam totaal verslapt. n nul Lees hetgeen zij schrijft Na beëindiging der behandeling kom ik me „e g.ootsie vreugde melden, dat dc uitstag verrassend is No 1 moge .ike middelen gedurende mijn long li.den le hebben a in ~cnd .Junkcn. heeft uw behandeling neer had durven hopen Mijn gratis aanbod. Laat ieder lijder, die dl! leest om een gratis 10 dogen vomtaad c'eïcr merkwaardige behandeling schrijven. M, l gesal van Mevr. JU1XEMÖND b,wijst, dat cr gtcn n ,,,M,g i» om door drie behandeling generen ie worden. D. Ure, Arthur R chardi. In wiens pnvt laboratorium lil gevog.- we.d regt Ik ral met rusten alvorens ik IcJei linie, aan tt'icnanck 'sehlos. jicht. Knobbeljicht of eenige andere U,, -.ekre .'ag- op mijn kosien tv beproeven Hoe dit aanbod aart (e nemen. - adres met de woorden „Gratu Vo uu-o per 10 ets briefkaart, waarna de 10 dagen G>a's Beliar.d.nel temmen wonderliikegeneïinyen. U r« keerende ros' franco lal bc.eiken Adrcue.r: Mr. Arthur Hlcbnrds, Kooin 508 10, Gray a Inn Kond. ad I outlon. W.C.I. Engeland. io naar Engeland briefkaarten 10 cent- Brieven IS cent (Ingez. Med.) Axel, voorzitter; A van Waes. Zuiddorpe, ïrc-voorzilter; F Hendriks©, Westdorpe, secretaris en J. Truijuian, Boschkapclle, P dc Wael. Stoppeldijk, leden Getracht zal worden zooveel moge lijk den nood te lenigen, terwijl door het bestuur telegrafisch een onderhoud is gevraagd mol den Comissaris der Ko ningin in Zeeland s dc naam van oen hel blijkt een boot et avonturen mee DE BIOSCOPEN. Electro. Buster Kealon is ongetwijfeld oen der sympathiekste filmacteurs die wij ken nen Vooral door „sport" die hij in al zijn §pel legl De „Waterrat" Oceaanstnomer. ei l© zijn. waar hcc worden beleefd Hel schip ki< zonder d;il twee passagiers dc beide hoofdrollen in dit drama er iels van welen En grappig en vermakelijk zijn die avonturen ook Men moet zo maar eens gaan zien Een goede avond-diver- lisscmenl voor de beide Pinksterdagent Er js al tranen gelachen, en volen zul len dit ongetwijfeld; weer doen. Voor Maandag is een iiieuw program ma. mei als hoofdnummer ,,'n Geluk kige Kerel" Flora. Douglas Fairbanks houdt zijn repu blic van uitstekend filmkunstenaar hoqg in id eze 8 acten lange coined ie „Ilei^ Troetelkindje" Typisch Amerikaansch filmwerk maar van de goede soort. Een troetelkindje, d,al. zoodra hij in Arizona komt. zich allesbehalve dien naam waar dig loon! Dan is hel troetelkindje een flinke vent! Men zie maar eens' Ecu Cecil de MHle-product is ,.Spi'- oimage"Een spel van sluw contra sluw. Een spel van veel pakkende sensatie En interessant, omdat wij cr in zien iopi- treden eencr Hollandsclic fihnaclrice: Jetta Goud©!; cn omdat er een oorlogs episode in voorkomt Het orgel is vervangen door zeer svm- nlhieftc pianobegeleiding BIJ LIJDERS AAN MAAG-, DARM- EN STOFWISSELINGSZIEKTEN brengt hel gebruik van natuurlijk „Franz-Josef"- bitlerwaler de spijsverteringsorganen weer tot geregelde werldng en maakt op die wijze mogelijk, dal de gezonde voedingsstoffen in het bloed geraken. In beoordeelingen van gcnee?hceren wordt er op gewezen, dal het „Franz-Josef"- water bij aderverkalking van bijzonder nut blijkt lc zijn. (Ingez. Med.). GEMEENTERAAD VAX SOUBURG. Gisteren vergaderde de gemeenteraad van Souburg. Voorzitter dc burgemeester, jhr. F A. van Doorn. De voorz. vraagt eenige verlichting met het oog op de kermfs, nl. op het Oranjeplein, in de Kanaalstraat, Pas- poorlslraat en Ylissingache straat, lot Dinsdagavond. Dc raad keurt dat goed. De notulen worden na eenige wijzi gingen goedgekeurd. A 1 g. W o n i n g bo u w v c r. Zooals reeds is medegedeeld, heeft dft

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1