11S. BIEREN lil WÉ G11! No. 129 Vrijdag 3 Juni 1927 170° Jaargang Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. MAANDAG, TWEEDEN PINKSTERr DAG, VERSCHIJNT DE MIDDLLRUKG- SC1*E COURANT NIET. Daar wij Dinsdag, den derden Pink sterdag, vroeger ter perse hopen te gaan, zullen advertenties niet later dan HALF ELF V.M. kunnen worden aan genomen. DE OPROEP OM STEUN. Zooals niet anders te verwachten was, is onmiddellijk na het bekend worden van de stormramp de organisatie van de steunregeling» ter hand genomen. De Kon Nnt Bond voor Reddingswe zen en eerste hulp bij ongelukken „Het Oranje Kruis" stelde reeds dadelijk uit het door hem beheerde Prins Hendrik fonds f 25.000 beschikbaar om den eer sten nood te lenigen, maar richtte tege lijk een oproep tot het Nederlandsche Volk om giften te zenden aan haar adres; postgiro 128578. Het Hoofdbestuur van het Ned. Roo- de Kruis publiceerde ook een v'èrzoek om bijdragen, en ontving reeds groote gif ten. En ook het R. K. Huisvestingcomité besloot door haar afdeelingen geldin zamelingen te doen houden. Bovendien openden verschillende bladen reeds in schrijvingen. "Wij meenen het beste fe doen door onze naaste omgeving ten einde ver snippering te voorkomen 'het inzame- lingswerk over le laten aan de organi satie die te Middelburg reeds gisler is gevormd op het prijzenswaardig snelle initiatief van den burgemeester. (Men zie het Tweede Blad). Mochten er giften voor de stormramp bij onze redactie inkomen, dan zullen zullen wij die in ons blad verantwoor den, en aan die commissie overdragen. Verder zal het wel onnoodig zijn om aan le sporen ook in andere plaatsen, zoo spoedig mogelijk over 'le gaan tot het organiseeren van een "geldinzame ling. Want alleen daardoor kan men Allen bereiken. En dat is noodig, want wij Allen zijn betrokken bij deze ramp die een deel van onze landgenoolen getroffen heeft. Ieder moet zich zelf- maar eens voor stellen, wat het zou beteekencn wan neer z ij n huis in eens in een puinhoop veranderde met vernieling van zijn hee- ien inboedel. De berichten toonen dat deze storm ramp nog uitgestrekter is dan die van Borculo. Er is dus veel geld noodig om den nood te lenigen eerst wat de on middellijke voorziening betreft, en dan om blijvend te herstellen wat vernieM wertl. Moge daarom de weldadigheidszin zich op even treffende wijze uiten als bij' vroegere rampen! KAMEROVERZICHT. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag. De belangstelling in de Kamer voor bet wetsontwerp inzake nadere rege ling van het collectieve arbeidscon tract, is maar matig. En het is ook waar dat er geen groote nieuwigheden bij wor den ingevoerd. Minister Slotemaker de Bruijne zelf kwalificeerde het ontwerp als een vastlegging van wat in de prak tijk gegroeid is, en daaronder rekent hij allerminst de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie met bindendverklaring e.d De bij motie door den heer Sannes voorgestelde nieuwigheid van toelating ook van anderen dan den gewonen rech ter bij beslissing over arbeidsgeschillen, is nog slechts een wensch voor een daar toe strekkend wetsontwerp. Gister heeft de Kamer verworpen een amendement-Knottenbelt om de moge lijkheid van collectieve aansprakelijk heid bij contractbreuk te veranderen in een regel. Een merkwaardig debat had plaats over het amendement-Heemskerk om nietig te verklaren ieder beding, waar bij een werkgever verplicht wordt ar beiders van een bepaalde godsdienstige of staatkundige overtuiging of leden van een bepaalde vereeniging, niet of wel uitsluitend in dienst te nemen. Het curieuse was, dat dit amendement werd bestreden door.... de sociaal de mocraten Wat van zelf aanleiding gaf tot een zekeren hoon met verwijzing naar wat gebeurt in landen waar de SQciaal democraten overwicht hebben, zooals in Oostenrijk. De heer Heems kerk merkte dan ook op, dat juist uit het debat de noodzakelijkheid van de bepaling was aangetoond- Een voorstel van den heer Brautigam om uit het amendement de woorden „van een bepaalde vereeniging" te schrappen, werd verworpen met 5419 stemmen. En toen zeiden de sociaal de mocraten, dat ook zij voor het amende ment waren, zoodat dit er z. h. s. door ging. Maar er werden heel wat spot tende opmerkingen gemaakt. Met de stemmen van katholieken, vrijz. dem. en soc. democraten werd ge schrapt het artikel betreffende het niet gebonden zijn van leden die drie we ken te voren bedanken. Vandaag voortzetting. BINNENLAND. AANNEMING EN BEVESTIGING VAN PRINSES JULIANA. De Koninklijke familie wordt de vol gende week te 's-Gravenhage verwacht in verband met de aanneming en bevesti ging van Prinses Juliana tot lidmate van de Nederlandsche Hervormde kerk. De ze zullen resp plaats hebben ten Konin- ze zullen resp plaats hebben ten Konjnk- 's-Gravenhage op nader bekend te maken data. DE BELGISCHE STROOIBILJETTEN. Het Vlaamsch-nationale kamerlid voor Aalst, van Opdenbosch, heeft onlangs aan de Belgische regcering schriftelijk de vraag gesteld, welke de Belg. officieren waren, die den vliegtocht boven Maas tricht ondernomen hebben en er briefjes en vlaggetjes hebben uitgegooid; of deze officieren zich daarbij van een militair vliegtuig bediend hebben; wie de kosten van de reis betaald heeft en of discipli naire maatregelen getroffen zijn tegen deze officieren. Dc minister van spoorwegen heeft hier op geantwoord, dat geen enkel Belgisch militair vliegtuig en geen enkele mili taire vlieger dien dag zijn opgestegen dat een raid als deze die boven Maas tricht plaats had, vergeleken kan wor den met die van een civielen auto, door een burger op buitenlandsch grondgebied bestuurd, en in geval deze overtre ding in een vreemd land mocht gepleegd zijn, het aan de regeering van dat land is maatregelen te nemen. De minister van landsverdediging ant woordde, dat op den dag waarop het feit zich zou hebben voorgedaan, geen enkel militair of ander vliegtuig van Belgische militaire emplacementen is vertrokken, dus zonder vrees kan worden gezegd, dat geen enkel militair vliegtuig daarbij be trokken fs geweesf. wonlen ook per FLESCH geleverd Telefoon 433 Dit Stad or, Provincie. Zaterdag zal voor den middag sneltrein een voortrein van Vlissingen naar Amsterdam loopen, die te 13.15 (kwart over één) van Middelburg ver trekt en van alle andere stations 10 mi nuten voor den gewonen sneltrein. Uit de richting Roozendaal loopt een voor trein voor den boemeltrein, die van Roozendaal te 16 uur vertrekt. Deze voortrein komt overal 10 minuten voor den gewonen trein, dus te Middelburg te 17.40 (5.40). o—- 1 Uit Middelburg. Zooals uit een publicatie in dit nummer blijkt, hebben B. en W. be paald, dat Maandag, tweeden, en Dins dag, derden Pinksterdag, de winkels tot 10 uur mogen geopend blijven. Uit Walcheren. In de hedenmiddag gehouden ge meenteraadsvergadering van Souburg werd o.a. het voorstel behandeld de wo ningen der Algemeen© Souburgschc Wo- ningbouwvereeniging over te dragen aan de vereeniging tot verbetering der Volks huisvesting te Vlissingen en omliggende gemeenten. Voorts een voorstel het heffingspercen tage der gem. inkomstenbelasting te stel len op 5, en tevens een voorstel de nieuw aangelegde slraaf van D. J. de Visser in eigendom over te nemen, en tol wederop- zeggens toe te staan, dat do Visser het nog niet verharde gedeelte bep'ant en bezaaid. B. en vV stellen voor de Paspoortstr. anaf liet Oranjeplein en de Vlissingsche straat tot aan de Burchtslraat te besra ten met klinkers, en met do nog uitko mende keien de Vlissingsche straat te be straten tot aan de Nieuwe straat. Toe- slenpning wordt gevraagd de halve straat te rioleeren. Hedenochtend te half negen werd het te Westkapelle zichtbaar, dat op de Rassen een stoomboot was vastge- loopen, vermoedelijk hedennacht tenge volge van den mist. Hel bleek een Fran- sohe vrachtboot te zijn van de lijn „ChargeursRéunisParis". In den loop van den ochtend kwamen zeven sleepbooten ter plaatse om assis tentie te verleenen. Te twaalf uur zat de boot nog vast. Uit Zuid-Böveïand. Donderdagmiddag reed de timmer man van H. te Wissekerke op den motor op den straatweg te 'sHeer Arend s- kerke. Een hond schoot naar den mo tor uit, kwam voor het wiel, waardoor v. H. van den «motor geslingerd werd en aan het hoofd gewond werd. Na genees kundige hulp werd hij per auto naar het Wolphaartsdijksche veer vervoerd. Door B. en W. der gemeente K a - p e 11 e werd besloten om stopplaatsen aan te geven voor de autobussen. Machtiging hiertoe verleende de raad met inachtneming om de gevaarlijke bochten zooveel mogelijk te vermijden. Uit Schouwen en Duiveland. - Eergisteren is het 1-jarig meisje van de familie T. te Brouwershaven, vermoedelijk doordat het met het hoofd je in het wiegendekentje was verstrikt geraakt, door de moeder dood in het wiegje aangetroffen. Uit Tholen. - Tijdens het hevige onweer, dat zich Dinsdagmiddag le Tholen ontlastte, vercl hel 13.jarige zoontje \an den ko- tonhandclaar G. de J., dat in dc deurope- :ing stond van een op het veld slaand schuurtje, door den bliksem .aan 't hoofd getroffen, terwijl een ander kind be wusteloos werd. Naar de Z Nwsb. ver neemt, was hel ventje direct dood, ter wijl de ander herstellend is. Het hoofd haar was aan een zijde totaal ver schroeid. TeOud-Vossemeer sloeg de bliksem door de ruit van een bovenka mer in een onbewoond huis in het dorp, maar behalve de verbrijzelde ruit kon men geen verdere beschadiging ont dekken. Te Oud-Vossemeer zal na opruiming van de kermistenten enz., dit is na 11 Juni a.s., met den bouw van een muziektent kunnen begonnen worden. Verschillende omstandigheden veroor zaakten, dat die bouw nog al lang uit bleef. UitZeeuwsch-VlaanderenO. D. - Dinsdag omstreeks 5 uur woedde bo\ en Sas van Gent een geweldige hagelbui, gepaard gaande met een zeer Sterken wind. Bij zeer vele ingezetenen werden ruiten vernield en dakpannen afgerukt. Ook enkele boomen knakten op' onge veer een meter hoogte af, terwijl aan de telefoonpalen schade werd aangericht, waardoor hel telefoonverkeer werd ge stoord. De vruchten te velde hebben op som mige plaatsen zeer veel geKeden. Groote hoeveelheden vlas, aardbeien en andere gewassen werden totaal vernield. (Voor verder Stad en Provincie zie nen het tweede blad,). (Ingez. Med.) KUNST EN WETENSCHAPPEN. „Ons Zeeland" geeft deze week als bijlage een Zeeuwsch Foto-album, be vattende een talrijke keur-collectie uit de in dit blad verschenen foto's van ver schillende plaatsen in Zeeland. Zaterdagavond wordt, zooals men reeds in de aankondigingen heeft kun nen lezen, in het Grand Hotel Brittania een concert gegeven door Carel van Leeuwen Boomkamp, een jeugdig cellist, die echter reeds twee jaar geleden be noemd werd tot solo-cellist van het Con certgebouworkest le Amsterdam. In ver schillende ons toegezonden pers-bespre kingen over zijn optreden als solist, wordt hij warm geprezen, vooral om zijn artistieke voordracht. Hij zal in Vlissingen werken spelen van Bréval, Lo- catolli, Davisoff, Fauré en Poppe; en wordt op dcu vleugel begeleid door mej. Ena Hcijse, Amsterdam. VERKEERSWEZEN, POST EN TELEGRAFIE. GNDE.KWIJ&» Landbouwschool IJ z e n- d ij k e. Bij de gehouden overgangsexamens werden bevorderd van de le naar de 2e klasse A. C. Baeckc, Hoofdplaat; J. de Bruijne, Rc- tranchement; A J. Lako, Brcskens; C. M. Quist, IJzendijke; V. N. Voerman, Philippine; P. Maeuhaut, Oostburg en J. W. de Zwart, Schoondijkc. Niet bevorderd 1 leerling. Van de 2e naar de 3e klasse- H. Dek ker, Schoondijkc; P. J. Lonrens M. Ros- seel en Iz. A. Versprillfc, Aardenburg; J A. Masclce en J. A. Poisonuier, Relian- chement, P. A. de Pulten en A. B. Yer- hage, Grocde; J. P. Quaak. IJzendijke; en M. J. Verbrugge, Walerlandkerkje. Van de 3e naar de le klasse- Jac. Dekker, M. Dekker, J. D'Hont IznAc J. B. Risseeuw, J. A, Scheele en Al, Verhage ,SchoondijkeJ. D'Hont Azn en P. A. dc Roo, Groedc; J. Lako en V. Manneke, Breskens; .1. A. Quaak, IJzen dijke, J. Riemens, Zuidzande en C. A. Jansen van Roosendaal, Cadzand. Voor den nieuwen cursus werden der tien nieuwe leerlingen ingeschreven. Zomei»s$»s»a>«>tezi verdwij nen spoedig door eert pot ©pputol. Bij alle Drogisten. (Ingez. Men. KERKNIEUWS. Door den heer F. Bliek is ontslag aangevraagd als Kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk te Arnemuiden. Naar de „Stand." verneemt, is ds. Chr. Hunningher, pred, bij de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam, voornemens tegen het najaar emeritaat aan te vra gen. Ds. Hunningher dient de Amster- damsche gemeente sinds 1904. Te voren stond hij te Haarlo ente Vlissingen. I n d S t o o m v a a r 11 ij n e n. Sluyvesnnl, st. 1 Juni v. Parbados n. Plymouth en \mstcrdam. Tabanan, 2 'Juni \uh|. G u. te Belawan, Rotterdam n Batavia I'alembang, 1 Juin n m. 11 u., v. Port Said, Rotterdam n ïa\a. Pohdorus p. 1 Juni Sagres. Batavia n. Amsterdam. v Jan Pieterszoon Coen, 2 Juni le Genua Amsterdam p Batavia. ^Saparoca. 31 Mei te Penang v. V'dam. Tambora. 2 Juni n m. 3 u. 15 m. le Southampton .Rojjerdam n lava Kerlosoiio p 2 Juni v.niiTT u. ^25 m. Gibraltar, Botterdam n Batavia. Mcrauke, 3 Juni vm te Rotterdam v. Batavia P C. Hooft. 1 Juni v.m 6 u>. v. Batavia te IJmuidcn en 10 u. le Amsterdam ver wacht. 'Paleinbang. p 2 Juni Suez. Rotter dam n. Java. Urijnsscn. 3 Juni vin 8 u. v. Wesl- Indiê le Amsterdam verw. Kamhangan, p 2 Juni Gibraltar, \m- sterdani n Batavia. Kanmoen. p. 2 Juni Gibraltar, Am sterdam "V a Stoomvaartlijnen op Noord- Am e r i k a. Vcenctam, 1 Juni n.m. 11 u 20 m., v Southampton, Rotterdam n. New York. Leerdam, 1 Juni te Antwerpen, Rot terdam n. New Orleans. HANDEL, NIJVERHEID EK VISSCHERIJ. Door de heeren J. Wilsenberg te Amsterdam en A. Boks te Antwerpen, voor de Corn. Products Refining te New- York is te Sas van Gent de N.V. Stijfsel- en Glucosefabriek Sas van Gent, opgericht. Volgens bijv. tot de St.crt. van 2 Juni, bedraagt het kapitaal f 2.750.000, waarvan f 1.650.000 bij de oprichters is geplaatst. Faillissementen. Door de arrond. rechtbank alhier zijn heden failliet verklaard: W. A. de Rijcke Jr., manufacturier te Middelburg; rechter - commissaris mr. W. M. G. Jolles; cur. mej. A, Bolle C. Zegers, landbouwer te T e r n e u- zen; rechter-commissaris mr. J. W. Zijl stra; curator mr. J. F, van Deinse. De Woensdag door de rechtbank failliet verklaarde B J. Slager woont niet te Middelburg, doch te Vlissingen. DE ERNSTIGE STORMRAMP IN DEN GELDERSCHEN ACHTERHOEK. Omtrent de vcrwoeslingen le Ncede kunnen wij nog mededeelen, dat meer dan 100 huizen door den wervelstorm zijn verwoest Woensdagavond, zijn reeds 30 man genietroepen en 20 marechaussees te Neede aangekomen. Dc burgemeester raamde de schade in zijn gemeente op ongeveer 4 Ion. Uit andere gemeenten komen schadeberichtcn, die in de tien duizenden loopen. Op oen der landwegen le Lievellde fietste een jongen Toen hij in de verte den wervelstorm zag naderen, stapte hij an zijn fiets en hield zich vast aan een boom. De boom knapte, toen de jongen midden in een werveling zal, ter halver hoogte van den knaap af Hij werd( zelf opgenomen en ceu eind vorder neer gesmeten. Zijn jas en vest werden hem afgerukt en waren nergens meer te vin den. Dc fiets kwam nog eenige liondicr- den meiers verder terecht dan hij zelf. De jongen is er overigens vrij gocxF afgekomen en is niet ernstig gewond. Uit de naaste omstreken van Groenlo werden alle gewonden naar hel katholie ke ziekenhuis overgebracht. Een dor zus ters vertelde aan de „Maasb." van de onnoemelijke ellende, hoewel hel stadje Groenlo zelf gespaard is gebleven, is de1 omgeving zeer zwailr geteisterd. In de omstreken van Groenjo zijn drie dooden en 16 zwaar gewonden. Dc na men der drie slachtoffers zijn, zooals ge meld. de 20-jarige G. Spieklcer (ongéf- liuwd), de 35-jarige J Papen (gehuwd) en de 52-jarige II. Brink (gehuwd) De eerste en de laatste worden dood onder de puinlioopen vandaan gehaald, terwijl P. zwaar gewond in het ziekenhuis aan kwam en kort daarop overleed. Als bijzonderheid verleide men, dat van het gezin Papen-Roerdink, man,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1