KKaeaaa No. 328 Dondopaag 2 Juni 1927 470' Jaargang MIDDELBURGSOHE COURANT 3ï)j dij nummer bekoort eeis Bijvoegsel. BINNENLAND. KONINGIN EN PRINSES SPREKEN NIEST- EN OOST INDIK TOE. Allereerst nog iets over de toespraken per radio tot "West-Indiê. Prinses Juliana, die aanving met de meedeeling dat ook zij in haar kamer naar de radio-concerlen luistert, greep deze gelegenheid aan om dank le belui gen voor de haar uit West Indiê aange boden gelukwenschen, en sprak een woord van hartelijke belangstelling met't welzijn van West Indiê. Kort na de beëindiging van de beide redevoeringen werd een telegram uit de West ontvangen, meldend dat men de toespraken uitstekend had verstaan Volgens dn meedeelingen van ënkelte radio-liefhebbers hier te Jande aan wie het gelukt is ook hier de toespraken op te vangen inweerwil van de vele lucht- storingen tengevolge van de onweersge- steldhcid was Prinses Juliana voorall duidelijk verstaanbaar omdat zij 'telkens even wachtte. Na het beëindigen der toespraken over handigde II. M. persoonlijk aan den heer A. F. M. Philips de eeremedaillje in goud voor voortvarendheid en vernuft, ver bonden aan de huisorde van Oranje. Verder deelde H. M. mede, dal dc heeren J. J. Numans en dr. Balth. van der Pol Jr. benoemd zijn tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Gisteravond te zeven uur waren de Koningin en de Prinses weedrom in bel verzcndlokaal. En na een Wiljheljmus van Philips Harmonie, nam de Koningin het woord, om nu speciaal Oost Indiê toe te spreken. Zij noemde het een oogeublik van vreugdevolle uitroering omdat Zij zich thans met Nederl. Indië persoonlijk in aanraking gevoelde. Zij wees op het ver schil met den tijd toen persoonlijke moed, die schier overmoed was, zich paren moest met voorlreffelijke zeeman schap om den aardbol om te varen. In; den loop der eeuwen is de alstand van maanden teruggebracht tot wéken, en de ontwikkeling der luchtvaart voorspelfl een terugbrenging tot dagen. Maai' ondanks dit alles en ondanks •de vorderingen van wetenschap en tech niek die den zeeweg tot een vciligenweg maakten, blijft voor den Nederlander, die naai' Indië gaat en voor den in Indiê geborene 'die den tocht" naar het moe derland aanvaardt, het afscheid van den geboortegrond pijnlijk. Nederland zag naar Indiê gaan niet al leen zijn zonen, die gedreven werden door zucht naar gewin of avontuur! maar reeds van den eersten aanvang vergezel den hen mannen, die het als een levens roeping voelden Indië le dienen om het land zelf. Trots en dankbaarheid ver vullen mij alfs ik gedenk de mannen en vrouwen, die hun krachten gaven aan de bestudeering van land en volk en het lichl der wetenschappen lieten schijnen over de eerbiedwaardige cultuur, die zij in Indië vonden. Trots en dankbaarheid ook om de velen, die door zuivere liefde tot hun naasten gedreven er een arbeids veld yonden, dat zij bewerkten, niet zel den met opoffering van het leven. En hoevelcn, wier namen ïiiet alge meen bekend zijn, hebben niet vaak op eenzame posten land en volk met zelf verloochening gediend. Wiie zal den om vang schatten van de toewijding der vrouw, die daarbij den man kracht gaf om te volharden in zijn moeilijke taak. Naast dien band van het verleden is er die andere, dc band van onze gezamen lijke verantwoordelijkheid voor de toe komst. Daarna richtte H. M. zich in het bij zonder lol den Gouverneur Generaal, en vervolgens tol allen, kinderen van hel land. of die hel tot een twee|de vader land gekozen hebben, en speciaal lot dc leden van den Volksraad of dc raden van zclfbcstuurend gebiedsdeelen. Voortbouwende op wat internationale samenwerking op liet gebied van weten schap en techniek tot stand bracht to(t verbetering van de verbinding tusschen alle deeïen der wereld, heeft thans Ne- derland's energie en Nedcrland's orga nisatievermogen weten te hereiken, dat ik tot zoovelen uwer rechtstreeks het woord kan richten. Moge ook dit voor u een teeken zijn van de nieuwe verhou dingen, welke zich vormen en een bewijs dat de toekomst nieuwe eischen steil Die eischen moeten wij met moed aan vaarden. Dan kunnen wij gezamenlijk den hoogen plicht vervulden om Te wer ken aan het heil van Nederland en Ne- derlandscli-Indië. Het nieuwe middel van gemeenschap tusschen deze beide deélen van het rijk zij de zinrijke belichaming van mijn li ar lelijke n wensch dat "Neder land en Nederlandsch-Indië elkaar daar bij steeds beter zullen mogen verstaan Ik heb gezegd. Daarna hield ook Prinses Juliana een toespraak in denzelfden geest als zij hield lot West-Indië. Telegrammen uit Oost Indië werden reeds spoedig daarna ontvangen, mee deelend dat de beide toespraken woord voor woord werden verslaan. De correspondent van hel persbureau V. D. in Zuid Afrika seintDe toespra ken van Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana, uitgezonden door het Philips' Laboratorium, zijn hier uitstekend ge hoord door twee amateurs, een aan den Rand en een te Pretoria. Het telegram vermeldt niet of bedoeld zijn de toe spraken naar Oost-, dan wel naar West- Indië. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN DE BILT. De nieuw-benoemde buigemeester van de Bilt, Baron Van der Torch van Ver- wolde tot Vorden is gisteren door den w.n. Commissaris der Koningin van Utrecht in zijn functie beêedigd, en heeft tevens zijn nieuwe gemeente bezocht als garnizoenskerk dienst deed, in 1832 naar fort Balh is verplaatst, waarna zij in 1892 nog -eens naar liet dorp iRillanclr werd overgezet. Daar de oudje kerk bouwvallig is ge- worden, moei wel lot bouw van een nieu we kerk worden besloten. Zeoiiwsrhe Gerei'. Predikanten Conferentie. In dc Gastnuiskcrk alhier kwamen Dinsdag ongeveer 30 Geref. predikanten bijeen om de jaarlijkschc conferentie bij* te wonen. Ds. R. J. van der Veen herdacht den overleden ds, Baaij, en wenschle ds. Heij, die door ziekte verhinderd was, beterschap toe. j Na de gewone verslagen, verkreeg ds. P. N. Kruijswijk het woord over: ,,De •onderscheiding tusschen valsche en ware "mystiek." Hol referaat lokte een discus sie uit, die zooveel tijd vorderde, dat besloten werd het referaat van ds. J. II. Telkamp niet te behandelen. Buitengewone classicale vergadering te Goes. In de Woensdag te Goes gehouden buitengewone classicaie vergadering heeft waarnemend voorzitter, ds. Drost, uit Wemeldinge, eenige woorden gewijd aan den onlangs overleden praeses ds Pont, waarna hij op gebruikelijke wijze de ver gadering opende. Daarna zette hij hel doel uileen, na melijk op verzoek van zendingsdireclo- ren spreken over het reglement op' 3e leer kei jjke zending. Van al hel .gesprokene zal een rapport worden opgemaakt en aan de Synode worden gezonden. Ned. Herv. Kerk. Aangenomen het beroep naai* Soest, door ds. J. Oh. W. Kruishoopi te Arne- uiden mmm mius EGyPT (Ingez. Med.). Uit Stad sn Provirssle, Uit Middelburg- - Op initiatief "van den burgemeester heeft de Armenraad alhier zich belast met het organiseereu ecner hulpverlee ning aan de streken in het Oosten van ons land, die gister door zulk' een nood lottige stormramp zijn getroffen. Heden avond te acht uur zal'de Armenraad ten Stadnuize vergaderen om de daartoe te nemen maatregelen te bespreken. Uit Zuid-Beveiand. De kommies te water Th. Hemclair aan boord van de recherchestoomboot Albatros" is met ingang van 16 Juni a.s. verplaatst naai' Hans weert (aan den wal). Uit Noord-Beveland. Woensdagmiddag had te Kort- gone ter hoogte van dc hofstede „N.- Holland" een. aanrijding plaats tusschen een vrachtauto van den heer li. uit Co- lijnsplaat en een motorrijder, den land bouwer van H. uit Wissenkerkc. Van H. bekwam hierdoor een beenfractuur en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis te Goes getransporteerd. (Voor verder Stad en Provincie zie men liet Bijvoegsel). KUNST EN WETENSCHAPPEN. 't Byouterie-k'Stje van den HEER dep Huizes! In de voornaamste sigarenwinkels. den genomen. Met bijna algemeene slem- men werd in principe besloten een pen sioenregeling met dc werknemers tol stand te brengen. ONDERWIJS. Prof. D r. J. Te Winkel f Gisteren is op 79-jarigen leeftijd over leden prof. dr. J. te Winkel ,oud-lioog^ leeraar in de Nederlandsche taal- en- letterkunde le Amsterdam Deeersle Amsterdamse he vrouwcljjkc hoogleeraar Tot hoogleerares in de Paediatrie aan de universiteit van Amsterdam benoem de Woensdag d© gemeenteraad dr Oor- >olia de Lange .die no, 1 stood op de voordracht van B cn W Dr. Cornelia de Lange is arts aan liet Kinderziekenhuis daar ter stede In de gehouden algemeene vergade ring van de Geschied- en Letterkundige Verccnigi.ng, onder voorzitterschap Van den lieer dr. Burgersdijk werd doo'r de secretaresse, mej. M M. Jupgius, het jaarverslag uitgebracht. De rekening van den penningmeester werd goedgekeurd met een batig slot van f 37 66. De aftre dend© bestuursleden werden herkozen RECHTZAKEN Ter Openbare civiele terechtzitting an de rechtbank alhier van Woens dagmorgen, werd, door Mr. Wolfson, of ficier van Justitie een kort woord "ge sproken lot Mr. baron thoe Schwarlzen- berg en Hohenlausb-arg. benoemd als pre sident d(pr Rechtbank alhier Spreker me moreerde dat Mr. baron thoe Schwarl- zenberg als een zéér hoogstaand rech terlijk ambtenaar bekend staal, van on kreukbare trouw, hetgeen helaas niet van alle lioogc ambtenaren kan gezegd wor den nij hoopte dan ook dal hel ZEd - Achtbare gegeven moge zijn nog vele. ja ren in pen goede gezondheid deze hoo- ge betrekking je mogen beklecden Mr. Plevte griffier sloot zicli bii de woorden aan .gesproken door Mr. Wolfson, ter wijl Mr, Jacobse Boudewijnse. namens de balie eveneens dien President eenigé hartelijke woorden toesprak. De presi dent dankte dc heeren voor de aange name woorden lot hem gericht en dat de goede verslandhouding zooals die reeds jaren hier is, moge blijven beslaan Dinsdag heeft voor de rechtbank le Rotterdam terecht geslaan de 40-jarige F. M. uil Den Haag, verdacht van een groot aantal inbraken, le Schiedam en omgeving. Deze beruchte inbreker, die reeds tal van vonnissen heeft gehad en sedert 190S bijna onafgebroken in de gevan genis is geweest, gaat gewoonlijk er al leen op uil, liefst naar «^Ueenstaande en lijdelijk onbewoonde villa's. Het O. M.. kenschetste verdachte als een berucht en handig inbreker, die het speciaal op zilverkasten gemunt heeft. De man schijnt onverbeterlijk. Spr ciseh le derhalve zes jaar gevangenisstraf.. Voor de rcclilbank te Arnhem stond Dinsdag terecht dc 28-jarige arbeider G. E. uit Arnhem, beschuldigd van mis handeling en poging tot afpersing. Verdachte had op 20 April j 1. op den straatweg EdeArnheir pen meisje, dal daar per rijwiel passeerde, met een knuppel op hel hoofd geslagen en haar daarna om haar geld gewaagd. Toen een auto naderde, vluchtte de man het bosch in. Den volgendeu dag hield hij op de zelfde wijze hij Wolfhocze opnieuw een meisje aan, dat evenwel kon ontkomen. Het O. Machtte het ten laste gelegde bewezen en eischle de veroordeeling van verdachte tol zes jaar gevangenisstraf. ■EP (Ingez. Med.) Op hel slatiousemplacement werden •n Iweelal kinderen vaj^feen spoorweg arbeider door den wind opgenomen en op de rails geworpen, juist vooreen eveneens door den slorm aan het rollen gebrachlen goederenwagen. Een der kin deren ging de wagon o\er hel hoofd en het was terstond dood. Het tweede kind werden de beentjes afgereden Verschillende wagons werden uit de rails geworpen. kracht van den wind wordt ook hierdoor gedemonstreerd, dal een met kolen geladen wagon totaal onderstebo ven werd geworpen en mei de wielen omhoog lag «De cyloon trok in Noord-Noord-Oosle lijke richting en bezocht de gemeenten Groenlo, Eibcggeu en Neede, waarbij de rijksweg Groenlo—Ruurlo en de weg Groenlo Borculo, de z.g. Deventer-lrunst- weg, gekruist werden Hoewel aanvankelijk gesproken werd, dal het centrum dpr verwoesting te Nee- de zou zijn, bleek de Maasb. bij een rit door hel verwoeste terrein, dat de buurt- icliiip Olden Ei berge n liet meest geteis terd is De burgemeester van Eibergen, deelde aan hel blad mede. dal in zijn ge meente 4 dooden zijn cn 10 gewonden, waarvan enkele zeer zwaar. Harfson is geteisterd door een torna do die zich van Zuid tol Noord bewoog chillcnde boerenhoeven zijn geheel of gedeeltelijk ingestort Enkel gewondjen. Denneboomen van groolc dikte wercljen afgeknapt en verscheidene wegen zijn onbegaanbaar Ook dc gemeente Bathmen n 1 de buurtschap Zuidion, is door den cycloon geteisterd liet landschap vertoont ge heel hetzelfde beeld als Borcuto. Boomen zijn afgeknapt cn versperren op tal van plaatsen de zandwegen In Bathmen zijn. voor oover bekcnd^geeuoersoonlijke on gelukken gebeurd In de buurtschappen Lievclde. Bel- truni. Elfsele. Eibergen enz is boerderij aan boerderij verwoest, kappen eu wie ken van molens liggen afgerukt Er zijn in Beltrum Iwee dooiden en verschillende gewonden Hel ziekenhuis te Groenlo ligt vol gekwetsen De aanblik is als twee jaar geleden in Borculo. Een inwoner van Groenlo. die zich legen 4 uur 's middags op straal be vond, deed hel volgend verhaal aan de Maasb In dc verte zagen we een ros sen gloed, die zich met groolc snelheid KERKNIEUWS. Naar de N. B., Ort. verneemt, zul len kerkvoogden der Ned. Herv Kerk lo Ril land-B a th 25 Juni a.s. aanbe steding houden voor het houwen van een nieuwe kerk te Rilland Het gaat hier om te vervangen de oude kerki, die af komstig is van fort Liefkenshock, waar zij EEN ERNSTIGE STORMRAMP IN DEN GELDERSCIIEN ACHTERHOEK. Zooals wij reeds hedenmorgen per bulletin bekend maalden heeft hi den Achterhoek van Twente en in de streek tusschen Delden, Almelo en Tubbergen, een ernstige stormramp plaats gehad, aarhij verschillende dooden en vele gewonden le betreuren zijn, waardoor deze ramp in dit opzicht nog erger is dan voor bijna 2 jaren le Borculo Hel schijnt dal er Iwce wiudhoozen hun vernielend werk hebben gedaan. De dorpen Neede, Lievelde bij Groenlo en Bellrum bij Eibergen zijn Woensdag middag zwaar getroffen door do storm ramp. Te Neede is een 13-jarig meisje gedoodj meer dan 100 gewonden niet 18 beenbreuken 40 gezinnen zijn dakloos Aan de n «41 a a k s be rge r weg zijn 20 wo ngen vernield ,vele huizen zijn van de daken of van alle pannen beroofd. De textielfabriek Ier "Weeme is zwaar ge teisterd. 2000 ruilen zijn stuk. twee mu ren omvergeworpen. De fabriek met 300 'klieden zal minstens 2 maanden moeten stil slaan. Geneeskundige liul.p werd van alle zijden ruimschoots strekt. Te Lievclde zijn 20 huizen cn boerde rijen geheel of gedeeltelijk vernield er zijn 8 gewonden. Te Bellrum zijn eenige boerderijen vernield, drie mannen ge- Ilooa on 40 personen gewond. Ook le - voorlbewoïg In do stad Hnrleen gem. Gorssol is ernstige scfc.de er CM lie«ige |,ra,„i aangericht cr zijn hoon gebonden. To voedde. Zuid o gent. Bathmen is ook schade door r - den cycloon veroorzaakt. brandspuiten werden dan ook nam Te Groenlo brak omstreeks half vier kuilen gehaald een hevig onweer los gepaard met hagel-i I'1 Groenlowerd niet veel van de ramp slag, Toen dit verminderde hoorde men gemerkt, daar de cycloon eigenlijk langs eensklaps een geloei en gedruiseh in de j Uot stadje zelf heenging Hel werd' even lucht en zag men even huilen het stadje j donkerder doch niet onrustbarend, op hoogstens 100 Meter afstand een ge- Gedurende enkele minuten vielen er wat weldige zuil zich verheffen, welke zich j regendruppels cn hagclsteencn doch al rondwentelend met ijzingwekkende j spoedig brak de zon weer door snelheid voortbewoog .puin en hout en i Hel duur dp evenwel niet lang of-de zand met zich meevoerend - maw van de vreesclijkc ramp. die de om- Hel stadje zelf bleef gespaard, maai- i geving had geteisterd,, drong lot helslad- de boerderijen in de nabijheid werden i ,i° door De mcnschen waren totaal van het slachtoffer van den wervelwind, die streek en konden slechts mectedeelen dal zich over een breedte van *500 Meier er van de beide buurtschappen niets was voortbewoog. j heel gebleven. Tusschen Lichtenvoorde en Neede Een gezin van niet minder dan zeven werden ongeveer 150 boerderijen ge- personen werden door het instorten van heel verwoest. (hun woning gewond Ze zijn met vele Alleen in Beltrum vallen vier dooden j andere gwoiwlcn naar het ziekenhuis le le betreuren n 1. zekere Papen, Spieker, j Groenlo overgebracht De toestand van J. B. ten Brinke en de 20-jarige Spie- i ecnigen hunner is zeer ernstig en men vreest dat er nog meer slachtoffers le HANDEL, NIJVERHEID EN VIS3CHER3J. Uit het B oe kdr'ukker s bedrij f. In de le Nijmegen gehouden verga dering van werkgeversorganisaties in liet boekdpukkersbedrijf is het voorstel van een der afdeeiingen, om het bindend prijstarief af te schaffen, verworpen. Benoemd werd nu een commissie van onderzoek, die rapport zal uitbrengen over de bedrijfstoestand waarna alsdan op cle najaarsvergadering éen definitief besluit betreffende het tarief kan wor- Papen werd door den wind opgeno men en op driehonderd Meter van zijn woning teruggevonden Hij was vreese- lijlc verminkt en absoluut onherkenbaar. Bovendien werden zeer velen in de in stortende huizen gewond. Op den Ruurloöschen weg vernielde dc wind alle boomen .waardoor het verkeer totaal weitl gestremd. Te Neede waarheen de sïorjii van Groenlo uit zijn weg nam, stortte de katóenfabriek van de firma ter Weëme in, terwijl het personeel aan het werk was. Ook de fabrieksschoorsteen werd omgeworpen. Op het spoorwegstation is een loods ingestort. betreuren zijn In hel vrije veld zijn nagenoeg alle boerderijen, die gelegen waren in de strook die door den storm werd hestre ken. verwoest. Dal liet aantal 'dooden cn gewonden niet nog veel grooter is, is voornamelijk te danken aan hol feil dat men door de ervaring opgedaan hij de ramp van Bor culo. beter wist wal men te doen had Velen zijn, toen zij den wervelstorm1 in do verte zagen aankomen, uit liuni hui zen gevlucht Toen zij later terugkeerden hjeken velen der woningen ill puinhoopen veranderd te zijn. Een boerenvrouw vier huis tc mid den der algelieele verwoesting gespaard

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1