No. 126. FEUILLETON. Dinsdag 31 Mei 182? 2/0' Jaargang OURANT. Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap .Vlis- 6iDgen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 eent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent per regel. By abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des fcxTERDAGS uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postcheque- en Gironummer 43255. BINNENLAND. NËDERLAISDiSCHE REISVlUEENIGING. De vergadering le Leeuwarden van de Nederlandsche Reisvereeniging heeft Za terdag van 9 uur in den ochtend met tusschenpoozen lot 's nachts 2 uur ge duurd. Als leden van het hoofdbestuur wer den herkozen de heeren prof. mr. W. H. Drucker. W. G. H. Le Fèvre, Gi Teyen en L. J. van Zwijndregt, in de vac.-Van Fgmond werd benoemd de heer R. van Waard, te Rotterdam terwijl als nieuwe leden werden benoemd de heeren F. Coine, te Amsterdam, en J. van Et- linger, te 's-Gravenhage. De kosten der afgevdhrdigden zullen in het vervolg worden aangeslagen over het aantal leden der afdeejlingen. Des middags bood Vreemdelingenver keer te Leeuwarden den congressisten een thee aan, het gemeentebestuur des avonds in de Harmonie een Beethoven- concert, waarbij het symphonie-orkest Leeuwarden de eerste en negende sym- pbonie uitvoerde, de laatste met mede werking van bel toonkunstkoor en de solisten Sophie BothHans, uit Rotter dam, Johanna Hoogenwerff, uit Hilver sum, Marcus Plooyer. uit Laren, en Theo Smit, uit Utrecht. Zondag maakten de vreemdelingen met motorbooten een tocht naar Grouw, waar de plaatselijke afdeejing van Vreemde lingenverkeer hen in het theehuis voor het Pikmeer begroette en in de gelegen heid stelde een wedstrijd hij te wonen Stormachtige Hoogten. Naar het Engelsch van EMILY BltONTE. Door W. A. G. VAN STRIEN. 111). Ik gehoorzaamd©; en toen ik hem voor bijging merkte ik op dat hij zoo snel ademde als een kat. „Ja!"' dacht ik bij me zelf, „we zullen een ziekleaanval krijgen. Ik kan mij niet begrijpen wat hij is wezen doen.'" Dien middag zat hy neer om: met jbns te dineeren en ontving een boordevol bord uit mijn hand alsof hij van /plan was zijn vorig vasten in te halen. ^„Ik heb noch koorts noch kou, Nellyj" merkte hij op zinspelende op mijn woor den van dien morgen. „En ik ben bereid om het voedsel dat je mij geeft, eer aan te doen.'" Hij nam zijn mes en vork en zou be ginnen te eten toen de neiging plotseling scheen te worden uitgedooft. Hij legde ze op de tafel, keek gretig naar het ven ster, stond toen op en ging naar buiten. We zagen liem heen en weer wandelen iu den tuin iorwijl wij ons maal heslö- ten-, en Earnshaw zeidvat hij' naar hem toe zou gaau om te vragen waarom hij! niet wilde eten; hij dacht dat we hem op de een of andere manier haddfen ge griefd „Wel, komt hij?" riep Oatharina toen haar neef terugkeerde. voor de 7.10 M. klasse, welke voor deze gelegenheid was georganiseerd en waar voor net booRlbestuur der N. R. V. een zilveren voorwerp als le prijs aange boden had. Uit Stad en Provincie. Uii Walcheren. In de Zaterdag j.l. gehouden ge meenteraadsvergadering van Oostka- p e 11 e waarin allfc leden tegenwoordig waren, werd de rekening van de gezond heidscommissie 1926 bedragende in ont vangst f 1751.70 en in uitgaaf f 1270.24'/8 dus met een goed slot van f 481.45Va voor kennisgeving aangenomen. Op een verzoek van de plaatselijke geitenvereeniging om een jaarlijksche subsidie uit de gemeentekas ten bedrage van f 10, stellen B. en W. voor hierop afwijzend te beschikken daar h. i. uiit de gegeven toelichting blijkt, dat wanneer de contributie der leden me)! f 0.25 ver hoogd wérd, de aangevraagde subsidie ruimschoots overtroffen zou zijn. Waarop dhr. Zwemer zegt dat elk kwartje voor een minvermogende toch wel meetelt. De heer Maas meent ook dat hier geen subsidie mag onthouden worden en doel een voostel het gevraagde .toe te kennen.. Dit voorstel in stemming ge bracht wordt verworpen, met de stem men van de beide weth. en de heeren Maljaars en Brand legen. Een voorstel van den heer Brand om< f 20 voor eens te geven wordt aangenomen mlelt 4 tegen 3 stemmen. Tegen de beide Wclh. en het lid Maljaars. Van het bestuur der Bijz. School was een verzoek ingekomen om de benoodigde gekten voor een paar nieuwe kachels en voor nieuw© bestra ting van het schoolplein. In beginsel werd hiertoe besloten. Verder werd op voorstel van B. en ~W. besloten over te gaan tot het bouwen van een noodslacblplaats en een labora torium. Hierna sluiting. Uit Zuid-Bevfeïand. In de Vrijdag gehouden raadsverga dering van Wémeldinge waren alle leden tegenwoordig. Op voorstel van den heer J. A. Dominicus worden de notulen aangevuld. De heer Karei se meent, dal dhr. A. Dominicus zich in de vorige ver gadering veel sterker uitgedrukt heeft omtrent den toestand van de sloot aan den Nieuwendijk dan 'de notulen aange ven. De notulen worden daarna goedge keurd. Tegen stemde d© heer Karelse. Besloten wordt den pensioensgrondslag van den burgemeester le bepalen op f 3000. Op een adres van de caféhouders, hou dende verzoek om hun café op den ouden tijd te mogen sluiten, wordt door den voorzitter eenige toelichting gegeven. De heer P. A. Lindenbergh zegt geen be zwaar tegen inwilliging van het verzoek te hebben, indien de voorzitter als hoofd van politie geen overwegend bezfwaar heeft De. voorzitter zegt geen bezwaren le heblben. Na bespreking wordt besloten de algemeene politie-verordening in dien zin te wijzigen, dat de café's gedurende den zomertijd een uur langer mogen openblijven. Aangeboden wordt de rekening van het gasbedrijf over het jaar 1926. 't Vermenigvuldigingscijfer voor de ge- „Neen", antwoordde hij; „maar hij is niet boos; hij scheen inderdaad zonder ling goed in zijn humeur; maar ik maak te hem ongeduldig door twee keer tot hem te spreken; en toen beval1 hijf mij weg te pakken naar jou toe; liij veiji baasde zicli dat ik het gezelschap van iemand anders verlangen kon Ik zal vragen wat er aan de band is, daclit ik; wie zou het anders doen? En; ik riep uit, „Hebt u eenig goed nieuws gehoord, Mr. Healhcliff? U ziet er zoo ongewoon iuit." „Waar zou goed nieuws voor mij van daan komen?" zei hij. „Ik ben levendig door den honger; en naar liet schijlnt moet ik niet eten." „Uw middagmaal is hier," antwoordde ik, „waarom zou u het niet eten?"' „Ik verlang het nu niet,'" mompelde hij haastig. „Ik zal wachten lot het avond eten. En Nelly eens voor aT laat ik je verzoeken om Hareton en de anderen le waarschuwen om vau mij vandaan te blijven. Ik verlang door niemand ge stoord te worden ik verlang ópzot plaats voor me zelf te houden." „Is er eenige nieuwe reden voor de ze verbanning?'" informeerde ik. „Zeg mij, waaTom u zoo vreemd bent, Mr. Heathcliff? Waar was u den laatsten nacht? Hc doe de vraag niet uit ijdelfet nieuwsgierigheid, maar „Je doet de vraag uit zeer ijdelfcl •nieuwsgierigheid," viel hij mij met een lach in de rede. „Toch wil ik er op ant- meenlelijke inkomstenbelasting 1927—'28 wordt vastgesteld op 1. Aan B. en W wordt een crediet ver leend tot het bekostigen van een tijde lijke onderwijskracht aan de openbare lagere school ter vervanging van mej. Zwilselaar, die een ziekte-verlof verzoekt van 2 maanden. De voorzitter brengt in bespreking het plan van B. en W;. tot bestrating van de Hoogestraat, in verband met het voorstel van den heer A. Dominicus om den hoek nabij het perceel van den heer de Broekert minder scherp te maken. De Voorzitter zegt, dat B. en Wi. het wen- 'schelijk vinden een eenigzins ander plan uit le voeren, dan hetwelk aangegeven is door den heer J. A. Dominicus, in ver band met de regeling van het verkeer ter plaatse. Na breedvoerige bespreking wordt besloten het verkeer zoo te re gelen, dat blijkens aan te brengen waar schuwingsborden de richting naar Ka- pelle voor auto's ingeslagen wordt na omrijding van den driehoek „Het Loo", en de tegenwoordige gevolgde rich ting naar de Dorpstraat komende van Ka pel le behouden wordt. De straat zaj hier naar gelegd of verlegd worden. De heer P. A. Lindenbergh verliet hierna de ver gadering. Bij de gewone rondvraag geeft de heer A. Dominicus in overweging een z.g. begraafloestel aan te knopen. De voor zitter adviseert dit punt in behandeling te brengen bij de begroeiing 1928. Ver der informeert de heer J. A. Dominicus naar de goedkeuring van het raadsbe sluit. betreffende het vastgestelde bouw- verbod, in verhand met bij het Kerk bestuur ingekomen aanvragen tot aan koop van bouwgrond. De voorzitter doet mededeeling van de met den Inspecteur van de Volksgezondheid gevoerde be sprekingen, waaruit blijkt. ,dat tegen de aangegane richting bedenking beslaat. De heer Karelse wijst op de wenschelijkheid om een betere correspondentie met het locaalspoor op de treinen naar HoSLkuitl le krijgen. Besloten wordt te trachten een betere aansluiting 1© verkrijgen. De heer Karelse komt tenslotte terug op het in een vorige vergadering behandelde punt betreffende den toestand der sloot aan den Nieuw,endijk. Spr. criliseert tie houding van^flen heer A. Dominicus die volgens spr, iu de laatste vergadering een veel mindere opvatting koesterde dan in de vergadering van 17 Januari 1.1. Dit blijkt uit de notulen. Spr. zegt dal ver betering dringend uoodig is De heer Hoogesteger zegt, van mecning te zijn dal deze verbetering niet ligt op den weg van de gemeente. Spr. is het met den heer Karelse eens dat de toestand slecht is. Na ampele bespreking stelt de heer Karelse voor, de door den polder be schikbaar gestelde gelden, op te vra gen, teneinde de rioleering van gemeen tewege te doen aanbrengen onder be paling evenwel, dat de bewoners voor de demping zorgen en jaarlijks oen be paald bedrag storten iu de gemeentekas op afbetaling, met of zonder rentejbe- laling. Dit voorstel wordt met 5 Vegen 1 slem verworpen, voor stemde dhr. Ka relse. Hierna sluiting. Uit Zeeu w s cn-7ia andere n W» Di Tegen Vrijdagmiddag 4 uur was een spoedeischende vergadering belegd van den raad van Aardenburg. Als eenig punt der agenda was vermeld: het vonnis inzake proces met het gasthuis. woorden. Den laatsten nacht was ik op den drempel van de hel. Vandaag ben ik in li'et gezicht van mijn hemel ik heb er mijn oogen op nauwelijks drie voet scheiden mijl Eu nu deed je beter met weg le gaau! Je zulft niets zien oil hooren dat je verschrikt, als je maar met spionneerl." Na den baard geveegd te hebben ert de tafel afgenomen, vertrok ik, meer ver bijslerd dan oioit. Hij verliet het huis dien namiddag niet meer en niemand stoorde zijn eenzaam heid lot ik om acht uur het passend oor deelde om, boe wel het niet gevraagd was. een kaars en zijn avondmaal aan hem te brengen. Hij leunde tegen den rand! van een open venster maar keek niet naar buiten; zijn gelaat was gekeerd naar de duister nis binnen; Het vuur was tot asch ver koold, het vertrek was gevuld met de vochtige, zachte lucht van den bewolk ten avond, en zoo stil dal niet alleen heli gemurmel van de beek naar Gimmcrton hoorbaar was, maak ook het gekabbell en geklots over de steentjes, en dooi! de groote steenen die het water kon be dekken. Hc slaakte een uitroep van ontevreden heid toen ik het treurige rooster zag en begon de vensters te sluiten, het een na het ander, totdat ik aan het zijne kwam. „Moet ik het sluiten?" vroeg ik, om hem op te wekken; want hij bewoog zich in liet geheel niet. Het licht flitste op zijn trekken, toch Zooals de lezers zich zullen herinneren, had hel gemeentebestuur (hiervoor te lezen de R. K fractie) het Gasthuis gerangschikt onder de gemeentelijke ar- meninslellingen, wat door Ged Stalen niet goedgekeurd was Ged Staten zoo wei als Burger Gasthuis werden toen door de Gemeente voor de rechtbank gedaagd, doch door de rechtbank te Middelburg werd op 7 Maart 1,1. de gemeente niet ontvankelijk verklaard en veroordeeld in de kosten. Nadat de notulen waren voorgelezen en met 4 tegen 3 stemmen goedgekeurd Waren, liet de burgem. door den se cretaris twee brieven voorlezen, wat zeer vlug geschiedde. De eene was een advies van mr Cavadino, om in hooger beroep te gaan, en de andere een schrijven van mr. Blaupot ten Cate, die een der gelijke kwestie, als hier het geval is, iu Gelderland aanhaalde. Hierna deelde de burgemeester mede, dat door B. en W. besloten was, voor te stellen om in hooger beroep te gaan, tegen het vonnis hierboven vermeld, en dat op 7 Maart gevallen is voor de rechtbank le Mid- 'deiburg, en alle kosten te doen vallen ten koste der gemeente. "Mevrouw van den Broecke vond het vreemd, dat waar reeds 7 Maart dit vonnis is geveld, aan de leden van den raad in het geheel nog niet officieel is kennis gegeven van den uitslag. Zij moeten alleen afgaan op berichten in de dagbladen. De burgemeester zegt, dat deze zaak alleen bij B. en "W ligt. Mevr. v. d. Broecke was het hiermede niet eens. De leden van den raad hebben nu toch te beslissen of er al dan niet in hooger beroep zal worden gegaan. Haar inziens is geen der leden van den raad capabel na de enkele vlugge voor lezing van cfe adviezen, om een meening le vestigen .of het al dan niet wensche- lijk is, in beroep le gaan. De burgm. meent, dat, ook al was er niets voorge lezen, er geen der leden capabel zou zijn een oordeel te vellen. Mevr. van den Broecke begrijpt niet, waarom ze er uu dan over "beslissen moeten Ze vindt het een zaak van tè veel belang, en er zijn tè groote kos ten roede gemoeid, dat in zoo korten lijd, (de convocatie was om 1 uur in de bus gestoken) over zoo'n zaak, kan beslist worden. Ook de heer Launoije is liet met haar eens, ook hij zou wat meer tijd wil len. De burgm. zegt dat vandaag be slist moet worden, omdat de advocaat vóór Zondag bericht moet hebben, daar hij op reis gaat. Mevr. v. d. Brtoecke vraagt, waarom dan niet eerder een ver gadering belegd was, daar er toch reeds van '7 Maart gelegenheid is, doch de voorz. antwoordt, dat de meeningen van B. en W. omtrent het in höoger beroep gaan, verschillen De heer Van der Hooft zegt, dat er een termijn van drie maanden is, om in hooger beroep te gaan, dus tot 7 Juni doch de burgm. herhaalt dat de advo caat Zondag opreis gaalt sluit met een de discussies, en gaat tot stemmming over. Met 4 legen 3 wordt besloten in hooger beroep 'e gaan Hierna sluit de voorz. de openbare vergadering. Mevr van den Broecke vraagt nog het woord, daar toch het regl. van orde een rondvraag voorschrijft, doch ver krijgt bet niet. De heer v. d. Hooft zegt dat de voorz. in het vervolg beter eerst hij sprak. O, Mr. Lockwood, ik kan niet uitdrukken, wat een vreeselijkeu. schok ik kreeg toen ik dat oogenblik naar hem zag! Die idiiepe zwarte oogen! Die glim lach, en ijselijke bleekheid! Het scheen mij toe dat hel niet Mr. Heathcliff was, maar een geest, en in mijn schrik hield ik de kaars tegen den muur gebogjen, zoodat ze mij in hel donker liet. „Ja sluit het," antwoordde hij met zijn gewone stem. „Kijk wat een onhandig heid! Waarom hield je de kaars horizon taal? Vlug, breng een andere.' Ik ijlde naar buiten in een dwazen) toestand van vrees en zei tot Joseph De meester verlangt dat je een liclit bij hem brengt en het vuur weer aan maakt" Want ik durfde op dat oogen blik niet zelf weer naar binnen gaan Joseph schudde wat vuur in de schop en ging. Maar hij bracht het onmiddelijk terug, met het etensblad in de andere baud en met de verklaring, dat Mr. He athcliff naar bed ging en hij niets ver langde le eten tot morgen. We hoorden hem terstond de trap op gaan; hij ging niet naar zijn gewone ka mer maar ging binnen in die met het ge- paneelde bed het venster, zooals ik vroeger al meedeelde, is ruim genoeg om door te kunnen; en de gedachte kwam bij mij op dat hij een nieuw middernach telijk uitstapje beraamde, waarover hij liever had dat we geen argwaan koester den. „Is hij een monster of een vampier?" peinsde ik. Hc had gelezen van zulke af- (Ingez. Med.) kan sluiten voor hij de vergadering opent. (Voor verder Stad en Provincie zie men het Tweede Blad. KUNST EN WETENSCHAPPEN. ,D e Zondaar", door Alie Smeding. Uiig Nijgh en v. Ditmar's Uiig Mij R'dam. Het aloude thema van den man, die in zijn nuwelijk geen bevrediging vindt en dat zoekt bij een ander. Maar nieuw in gedetailleerde uitwerking Want nooit hebben wij een dergelijke realisliek ge lezen in een werk dat letterkunde pre tendeert. Eenvoudig weerzinwekkend. Bovendien konden wij uergens eenig ver band vinden tusschen het intellect ueele leven van dezen leeraar, opgeklommen uit den boerenstand, en diens plat-zin- nelijke sensualiteit Wat of de bedoe ling van dit bock is geweest, geschreven door iemand, een vrouw, en een onge trouwde nog wel, die naam begon te maken in onze litteratuur? Wij begrijpen 't niet. Eenige sympathie voor dien „zon daar" heelt ze niet bij ons vermogen te wekken wél ergernis En het bijbeltekst- motto op de voorpagina is voor dit grof zondaarsleven toch zeker niet op zijn plaats. Wij ontraden dan ook de lectuur ran dit werk. men béspaart er zich on aangename gewaarwordingen door. ..Geschiedenis van bet Russische Volk". Dr. Bo ris Raplschinsky. Uitg. W J. Thieme en Co., Zutfen. Van bovengenoemd werk verscheen de eerste aflevering Iket geeft een algemeen overzicht van liet terrein der Russische) geschiedenis, en behandelt de O Slaven en hun naburen De editie is voorzien van een tweetal leekeningen van S. Iwanow. LANDBOUW Onder voorzitterschap van den heer P. Scneele kwam de veilingsvereeniging K.—B. en O. te Kapel le in algemeen© vergadering bijeen in het veilingsgebouw. In zijn openingswoord drong de voorz. aan, dat afgezien van alle persoonlijkhe den, voorop sta de opbouw van het veilings wezen. Spr. kwam weder tot de ervaring, dat cand.-besluursledeu voor de veiling werden aangekondigd per advertentie. Ook nu werd weder door de Tuinbouw/ver. te Kapellc aan den vooravond van de veilingsvergadering 'n vergadering gehouden. Waar de tuin- zichtelijke geïncarneerde demonen En toen zette ik mij tot een overdenking hoe ik hem in zijn jeugd had opgepast, en hem had op zieu groeien tot jongeling, en hem bijna door zijn geheelcn levensgang had gevolgd, cn wat een dwaze .onzin het was aan dat gevoel van schrik toet te geven. „Maar waar kwam hij vandaan dat kleine donkere wezen dat door een goe den man tot zijn verderf was binnenge haald?,, mompelde het bijgeloof, toen ik aanving te sluimeren. En ik begon half droomend, mij ge vermoeien met het uitdenken van eeni ge voor hem geschikte afstamming; on terwijl ik mijn overdenkingen uil mijl» wakenden toestand herhaalde, ging iV opnieuw zijn bestaan na, met grimmige wijzigingen, terwijl ik ten laatste zijn dood en begrafenis schilderde, waarvan ik mij alleen kan herinneren dal het mij1 buitengewoon hinderde dvat ik tot taak had om een inscriptie voor zijn graf toe ken op te geven cn den koster daarover lo raadplegen; en daar hij geen achter naam had en wij zijn leeftijd biet kon den zeggen, waren we genoodzaakt ons met liet enkele woord ..Heathcliff" te vergenoegen Dal kwam uit; dat waren! we. Als u het kerkhof Kinnen gaat zult u op zijn grafsteen dat alleen lezen, en den datum van zijn döod (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1