FONGERS FEUILLETON, No. 124 Zaterfi&g 28 Mel 1927 Kb. 170* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BL-AD. Abonnementsprijs per kwartaal op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f 2.50 voor Middelburg en agentschap Vlis- ungen f 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 cent per week. Advertentiên worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiên: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen: 50 cent per regel. Bjj abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiên niet groo- ter dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe ten geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiên onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiên moeten, willen ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des K&TERDAGS uiterlijk IIALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postchèque- en Gironummer 43255. Uit Stad an Provincie. Uit Zuid-B«v*land. Woensdag vergaderden de ingelan den van den calamiteuzen polder Bors- sele. De rekening werd vastgesteld: in ontv. f73.738.20, en in uitg. f71.420.-33"; de begrooling 1927 op een bedrag van f 73.497.57. De beer P. Verburg'dééd een voorstel tot wijziging van het dijkgesckot. De voorsteller wenschte, dat dit zou gere geld worden in evenredigheid met de geschatte waarde van den grond. Hij vond het onbillijk, dat alle eigenaars hetzelfde per H.A. betalen, thans f 56.50, onverschillig tot welke van de 5 klassen hun grond behoort. Zijn voorstel werd verworpen. Dit was ook het geval met een voorstel van den heer J. Boone, die wilde, dal het dijkgeschot van de vronen, dat in 1926 per II.A. f 17 be droeg, voor 1927 zou vastgesteld worden op f 14. Thans kwam aan de orde een voor stel van eenige ingelanden, om nogmaals een verzoek in te dienen om vrijverkla ring van den polder. Dit werd aange nomen met 33 tegen 8 stemmen. Eenige anderen, die verharding vroe gen van de wegen, waaraan hun lande rijen zijn gelegen, werden teleurgesteld, daar de meerderheid zich er legen ver klaarde, met hel oog op de nu reeds hooge polder lasten. Uit Zeeu wsch-Vlaanderen W- Dl Te Biervliet werd een alge- meene vergadering van ingelanden ge houden van den Elisabelhpolder. Aangenomen werd met 2612 stem men het voorstel tot verharding van den weg, loopende van den dam van den heer F. de Boever tot aan den Stormachtige Hoogten. Naar het Engelsch van EMILY BRONTE. Door W. A. G. VAN STTHEN. 110). Terwijl ik bewonderde en zij werkten, naderde de schemering en toen keerde ook de meester terug. Hij overviel ons geheel onverwachts, daar hij door de voordeur binnenkwam en had een volle dig overzicht over ons alle drie, eer we ons hoofd konden opheffen om naar hem te zien. Wel, overdacht ik, er was nooit een aangenamer of onscTiuldiger gezicht, en het zal heel schandelijk zijn hun een standje te maken. Het roode licht van het vuur gloeide op hun twee mooie hoofden en liet him gezichten zien als bezield door de gretige belangstelling van kinderen, want hoewel hij drie en twintig was en zij achttien, had ieder van nen zooveel nieuwe dingen te voelen en te leeren, dat geen van beiden de gevoelens ondervond of uitdrukte, die nuchtere ontgoochelde rijpheid wekt. Zij lichtten hun oogen tegelijk op om die van mr. Heatchcliff te ontmoeten misschien hebt u nooit opgemerkt dat üun oogen precies eender zijn, en het straatweg, aldus een lengte van pl.m. 450 Meter. Een voorstel van dezelfde strekking, behelzend den weg, van de woning van Gez. de Nering naar die van den heer Van Belois, kon geen ge nade vinden en werd verworpen met 22—16 stemmen. (De afstand hiervan bedraagt ongeveer 100 Meter). Betreffende het voorstel van Ged. Sta ten tot dijksverhooging over een lengte van 256 Meter, vanaf den dijk Paulina- polder tot voorbij de woning van den heer A. van de Veire (raming f 1000), wordt besloten hiervan een vereenvou digd plan te doen opmaken. Voorts werd besloten de woning van den heer A. van de Veire voorloopig te laten bestaan. Aan het financieel verslag ontleenen 'weontv. f 9943.46, uitg. f 9578.27, goed slot f365.19. De begrooting voor het dienstjaar 1927'28 werd vastgesteld met een ontvang en een uitgaaf van f 6464.65, met een post onvoorzien van f 291.50. - Op de 24 dezer te Aar^enburg gehouden vergadering van stembevoegd^ ingelanden van den Bewesler Eedfe pol der bezuiden St. Pietersdjjk werd het dijkgeschot van f 8 vorig jaar, terugge bracht op f 6. De heer Wyffels vond dat in dp. notulen niet het zakelijke was weergegeven, doch wel bijkomende omstandighedjen die over bodig waren. De heer Overmaat (Burge meester), die als afgevaardigde van een der ingelanden aanwezig was, was het met W, eens en vergeleek de jnolulén met de gemeenteraadsverslagen, zooals men die vaak kan lezen. Het verharden van 1000 M van den Weylsweg, waartoe besloten werd en waardoor een verharde weg zal tot stand komen, van Sluis via Heille naar Eede, zal een inschrijving vorderen in het hy potheek register te Middelburg. De be trokken perceelen worden dan belast met een eeuwig durend servituut, tot zeker heid van betaling der hoogere belasting. De Burg. van Eede gaf het polderbestuur In overweging, zich spoedig tof het ge meentebestuur van Eede te wenden ter bekoming van subsidie, voor deze belang rijke wegverbetering. Daar de heer E. F. Bonte wegens hoo- gen leeftijd niet meer als dijkgraaf in aanmerking wenschte te komen, werd in zijn plaats gekozen J. Breijaart te Sluis, cn die als zijnde thans gezworene, in deze functie vervangen werd djoor Brn. Buijck te Eede. De heer Salomé bracht een woord van dank uit aan den heer Boute voor zijn ijver gedurende de lange reeks van jaren dat hij in 't bestuur zat. De heer Wijffels vroeg vernietiging dei- stembiljetten onmiddellijk na uilslag der stemming, opdat deze geheim zou-blijvcn o Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gevallen van besmette lijke ziekten over de week van 15 tot en met 21 Mei in de provincie Zeeland bedroeg: Roodvonk: Biervliet 2, Kruiningen 1, Oud-Vossemeer 1, Tholen 1, Wemeldin- ée \- Diphtheritis: Sluis 1, Vlissingen 1. (Voor verder Stad en Provincie zie men "hel tweede blad. KERKNIEUWS. Ned. Herv, Kerk. Aangenomen het beroep naar Lex- mond door ds. A. Oskam te St. Anna- land. zijn die van Catharina Earnshaw. De te genwoordige Catharina heeft geen an dere gelijkenis met haar, behalve een breedte van voorhoofd en een zekeren boog van den neusvleugel, die haar uogai hooghartig doet schijnen, of ze wil of niet Met I-Iareton gaat de ge lijkenis verder, die was altijd opval lend en toen was hij bijzonder tref fend; omdat zijn zinnen levendig waren en zijn geestelijke hoedanigheden lot on gewone activiteit waren ontwaakt. Ik onderstel dat deze gelijkenis Mr. Heathcliff ontwapende; hij liep in blijk bare ontroering naar Jen haard; maar die bedaarde snel toen hij naar den jongen man zag, of liever moesl ik zeg- ggen; veranderde van "karakjer, want ze was er nog. Hij nam het boek uit zijn hand en keek, op de open bla,dijde en gaf het toen zonder feenige opmerking terug, hij gaf alleen Catharina een teeken om weg te gaan haar metgezel toefde maar heel kort na haar vertrek, en Lk was ook op het punt om te vertrekken, maar hij verzocht mij 'te blijven zitten „Het is een armzallig resultaat, niet waar merkte hij op, nadat liij een poos je over liet tooneel, waarvan hij ,'juisli getuige was geweest, had gepeinsd „en een dwaas einde van mijn lievige in spanning? Ik beweeg hemelen aarde om VOOR DE HUISVROUWEN. Vruchten. Annie Salomons heeft het zich in haar wekelijkpche „Bijkomstigheden" ge makkelijk gemaakt, alleen ail door het kiezen van dezen vagen, alles en niets inihouaenden titel. Het gevolg daarvan stukjes tijk aan gedachten, vlot en vaar- 'iig van stijl. Een soort „veiligheidsklep" noemde zij eens deze wekelijfesche, tinte lende uitlatingen, geschreven met eer lijk élan, haast een dagboek^ haast niet voorde menigte bestemd soms te per soonlijk wellicht? ik weet het niet, ik bewonder haar zeer en gelijk heeft ze ker Top Naeff die van haar getuigde: „een dichteres" ook in haar prozawerk een uitverkorene. Maar wie zien geroepen, beter gezegd finantieel aange trokken gevoelt tot het schrijven voor de ubriek Huisvrouwenlectuur moet dat doel scherp in het oog houden en de proza in den meest wezenlijken zin die nen, en gefladder in de ruimte naTaten. Ernst Zahn is of was restaurateur er gens in Zwitserland, maar het is wel aan te nemen, Jat als hij bier tapte of soep scnepte, zijn gedachten niet ver wijlden hij Clari Marie enz. enz., ofsoimon ik een schrijfster kjende, die kousen stoppende de rijkste beelden en gedachten zag oprijzen. Als er nu eenmaaj „vruchten" hoven het blad staat, kun je gaan vertellen van Louiselta die al vele jaren geleden optrad met Cretiènni en nu nog zingt vau „Valencia", waar de sinaasappels groeien en van:,.„Eet meer fruit" een refrein dat ten slotte de geheele zaal plezierig meegalmt. Een zaal vol kermismenschen is wel het meest on- noozele wat de schepping te aanschou wen kan geven en al dairom zou je nat te en droge kermissen maar af moeten danken. Helaas de goede volksfeesten zijn nog niet opgeloste puzzles waar eenmaal actief deelnemen voor 71e me nigte voel grooler genot beteekent dan passief aanschouwen. Laten we de kermis voor wat zij is dus ovcïSTeids- zorg Onze zorg is hel momenteel te ge wagen van de deugden des fruits (de moderne taalvereen youdigers kunnen hierbij aangenaam rillen) Er is een tijd geweest dat met Pa- schen icaer kind van het gezin een halven sinaasappel kreeg en daarmee machtig in zijn schik was. Het tegen woordige lichtelijk verwende kroost verslindt dagelijks minstens een 'geheele zuidvrucht en feitelijk is het woord ver wend misplaatst. De overdreven voor keur aan den dag gelegd voor vleesch is in de laatste jaren, dank zij medisch en vegetarisch inzicht, sterk verminderd. Het Engelsche ras met zijn doodelijken angst voor corpulentie is, behalve spor tief, sterk carnivori.scli aangelegd vooral het schaap ïs populair, maar jicht en tanigheid zijn dan ook speciaal En gel scne noedanigheden. Meer dan een 150 gram vleesch da gelijks, waarmee dus een 30 gram eiwit woral toegevoerd, is af te raden, speciaal voor kinderen. Er zijn zoovele plantaardige voedingsmiddelen, bv. erw ten, boouen, olienootjes (respectievelijk 23 en 26 pGt. eiwit bevattend) die te gen veel lageren prijs een evenwichtiger voeding geven. Vruchten zijn geen luxe in de werke lijke beteekenis, dus overbodige ballast. De moaerne physiologie leert: Vruchten zijn een onmisbaar onder deel van net dagelijkscii dieet en vooral in de kindervoeding behooren zij een voorname plaats in te nemen. Niet om dat zij de zoo uiterst-gewichlige voe- de twee huizen le vernietigen, en oefen me zelf om in staat te zijn als een Her cules te werken, en als alles in orde en in mijn macht is, bevind ik dat de wil om ook maar een pan van ieder dak af tc( lichten verdwenen isMijn oude vijanden hebben mij niet overwonnen nu zou het de juiste tijd zijn om mij op hun ver tegenwoordigers lc wreken ik zou liet kunnen doen en niemand zou liet »nij kunnen beletten. Maar wat is het nut er van? Ik geef er niet pm, nu te slaan ik kan de moeite niet doen om een hand op te heffen 1 Dat klinkt alsof ik den lice- len tijd alleen gewerkt had om een mooi staaltje van edelmoedigheid ten toon te spreiden Dat is absoluut het geval niet ik lieb het vermogen verloren om van hun vernietiging te genieten en ik bet! te traag om te vernietigen zonder reden „Nelly, er is een vreemde verandering gaande ik ben op het oogenblik in de schaduw ervan. Ik stel zoo weinig be lang in mijn dagelijks leven, dat ik er nauwelijks aan denk te eten of te drin ken. De twee die het vertrek hebben ver laten zijn de eenige wezens die voor mij een duidelijke stoffelijke verschijning be houden; en die verschijning veroorzaakt mij pijn die tot doodsangst klimt. Over haar zal ik niet spreken; en verlang ik niet te denken, maar ik wenscli ernstig, dat ze onzichtbaar was haar tegen •dingsstof eiwit rijkelijk bezitten de meesteu zijn arm hieEaan, maar om de diverse zouten, zuren en vitaminen, waarvan men vroeger de groote betee kenis uicl iuzag. Het vruchtengebruik wordt door één grooten factor sterk ge remd: den prijs. Ons onvriendelijk, on betrouwbaar klimaat, waarin dé zon maar eens bij uitzondering te gast komt, maakt noodig het inrichten en bestoken van groote, kostbare kassen Het logisch gevolg: dure vrachten, onbereikbaar voor de huisvrouw met de kleine beurs, die maar al te gemakkelijk concludeert: niet noodig aardappelen, vet, vleesch dat moet je hebben. Aardap pelen mei hun 2 pet. eiwit en 21 pet. zetmeel zijn betrekkelijk voedzaam, be hoorlijk verteerbaar, maar zij vervangen op geen enkele wijze de vruchten. In- tusschen vinden we in appelen, sinaas appelen en bananen produkten die in bepaalde maanden een matig prijsje doen. De eenmaal gewantrouwde ba naan heeft het tot algemeene populariteit gebracht. Toen de gewezen G. G. Iden- burgh repatriceerde, hing men in de koelkamer van de fiere boot een onge woon prachtigen tros met deze milde vruchten, opdat Zijne Excellentie de meest aangename herinneringen zou meenemen en als op het Noorderdiep- plein de Zaterdagavondkoopman achter de opgehoopte bananenkar roept van „ze benne zoo zoete", dan stroomen de koopende joodjes toe. Bananen zijn inderdaad uitstekend voedsel, daar ze bevatten 1 pet. eiwit, iJ\ pet. vet, 18 22 pet. koolhydraten en geven per 100 gram 80 calorieën. De volwassen raensch heeft per dag een - 3000 calorieën noo dig, sterk afhankelijk van arbeid en kli maat. Daar bananen een licht laxeerende werking hebben, kunnen ze als gere gelde onlbijtloevoeging hun nut hebben. Een zeer rijpe pisang is b.v voor een baby of zieke tot moes te kloppen en als drank te nuttigen Een vruchlcn- §laaoje. bestaande uil sluisjes zuren zach- ten appel, sinaasappel en hanlanen is voor jong en oud smakelijk en voedzaam en kan nog geraTfineerder gemaakt wor den door bijvoeging van wat room rnaav Z'wecdsch gebruik, trouwens in Zwit serland weten ze ook van deze combi natie). Straks, als hel dan eindelijk warm weer is, zullen de aardbeien ons tcgen- geuren en de aanval zal beginnen, hoe wel hier geconstateerd moet worden, dat voor deze vrucht bij vele menschen een bepaalde gevoeligheid, zgn. idio- cyncrasie bestaat, zich soms uitend in eczeem Kersen, zoo dik en frisch uit de Betuwe, missen deze won derlijke werking en worden terecht voor gezonder verklaard. Eén waarschuwing nog Tiet versche, rauwe voedsel, de frissche, onbewerkte vrucht is ten allen tijde te verkiezen bo ven geconserveerde waar. De enorme scheepsladingen gedroogd Californisch fruit, de duizendtallen ge vulde Weckflesschen kunnen nooit ver vangen de deugd (zou een Vlaming zeg gen) van een sappig, rijp mandje kersen uit de weelderige Betuwe KUNST EN WETENSCHAPPEN. We ontvingen eenige Londensclie bladen, waarin zeer gunstige beoordce- lingen staan over een tentoonstelling van de Penarth Public Library, van schilde rijen, etsen, houtsneden enz. van den Neder landschen kunstschilder J. Ga- briêlse (vroeger te Middelburg). Bijzondere aandacht wordt zoowel in woordigheid roept alleen dolmakende waarwordingen te voorschijn. Hij ont roert mij anders; en toch als ik het doen kon zonder gek le schijnen, zou ik hejm uooit weer willen zicuJe zult misschien denken, dat ik vrij veel neiging heb om dat te worden," voegde hij' er aan, toej met een poging om te glimlachen, „als ik tracht dc duizend vormen van voor bijgegane herinneringen en gedachten le beschrijven die hij wakker roept of Be lichaamt. Maar je zult niet spreken over wat ik je vertel, en mijn geest is zoo eeuwig in zich zelf besloten, dat het ten slotte verleidelijk wordt dien aan een ander te openbaren."* „Vijf minuten geleden scheen Hare ton een verpersoonlijking van mijn jeugd, niet een mcuschelijk wezen ik voelde mij op zooveel verschillende manieren aan hem verbonden, dat het onmogelijk geweest zou zijn hem op redelijke wijze toe te 'spreken „In de eerste plaats verbond zijn schrikbarende gelijkenis met Catharina hem vreeselijk met haar. Dat echter, wat je mogelijk als den machtigsten factor be schouwt om mijn verbeelding vast te houden is in werkelijkheid de minst Filiaal Lange Delft 19 Tel. 213 Kit heratelplaatB voor elk fabrikaat suüMinBn xiiiOii-.'Err.-Miia (Ingez. Med.) the Western Mail als in the Evening Express gewijd aan de schilderij van een Indisch maanlandschap, waarvan vooral de spookachtige stemming wordt geroemd. „Angst, opgewekt door een scnilaerij", zoo schreef de Evening Ex press boven haar verslag En boven een reproQuctic van dit werk zette het blad de vraag maakt dat u bang? TeWolfaartsdijk gaven Don derdagavond de beide zangvereeuigingen .Dooft den Hècr" en „Psalm en Lied" een uitvoering in de Herv. Kerk, ter ge legenheid van het eerste lustrum Het voornaamste nummer was de „Jubelate Deo", dor Leo Mens, tekst van J. Pelser, cantate voor koor, sopraan en tenor, solo, piano, orgel en orkest, met als sopraan zangeres inej. Adriana van Damme aldaar, tenor Ger le Cointre. Den Haag, piano mevr. Preuniger -Verhorst aldaar, orgel de heer F. W. Sreij uit Rot terdam, en hel strijkorkest uit Wol- faartsdijk, bijgestaan door eenige perso nen van builen de gemeente De beid© yerecnigingen kunnen met trotsch op de zen avond terug zien en niet hel minst de eminente leider der heide vereeni- gingen. de lieer S .1 Tamminga uit Goes, liet nieuwe kerkgebouw was geheel ge vuld Na afloop werden eenige medewer kende dames bloemen aangeboden en werd ds Mantz benoemd tol eerelid vau de zangverceniging ..Looft den Heer"'. Op Hemelvaartsdag werd te B i e- zelinge het 13e Zangersfeest, tevens concours der Chr. Zangvereenigingen, aangesloten bij den Ring Zeeland" afd. van den Bond van Chr. Zang ver. in Ne derland, gehouden op den daartoe zich zoo bijzonder bij uitstek leenende, lom- merijken boomgaard van den heer J. Rottier Jz. Het aantal leden der 22 ko ren bedroeg plm. 1000. De Jury bestond uit de heeren Gez. Le'coiatre, den Haag, T. W- Sprey, Rotterdam en F Peijlman, Amsterdam. Er waren ruim 3600 be zoekers aanwezig met inbegrip van 1000 zangers. De heer A, F. Gusinklo van Wisse- kerke heette allen welkom en daarna sprak den WelEerW. Heer F. B. Kooy- mans te Biezelingen een openingswoord. Daarna werden met een kleine pauze er tusschen door 22 koren de zoo wel gekozen nummers gezongen en behaal den de 1. de Lofstem te Wemeldinge, directeur H, Dekker, 212 p. middelcijfer 5 diploma C. 2 Herv. Kerkelijke Zang koor Kapelle, directeur H. Wolzak, 267 p. middelcijfer 6, diploma B. 3. Hosanna Colijnsplaat, directeur A v. Gilst, 259 p. middelcijfer 6, diploma B. 4. ,,Soli deo Gloria", Souburg, directeur G. de Ru, 252 p. middelcijfer 6, diploma B 5. Tot zien, of haar trekken zijn in de sleenen; gevormd' In iedere wolk, in iederen Jioom zoodat de lucht er 's nachts mee vervuld is, en ik het overdag in ieder voorwerp zie ben ik omringd, «loop haar'beeld! De meest gewone gezichten van mannen en vrouwen mijïi eigen trekken bespotten mij met een gelijke nis. I)e geheele wereld is een vreeselijke verzameling van herinneringen dat zij bestond en dat ik haar heb verloren!" „Wel, ïïarclon's aanblik was de geest van mijn onsterfelijke liefde, van mijn wilde pogingen om mijn recht le behou den, van mijn vernedering, mijn trots, mijn geluk en mijn angst Maar hfet is waanzin deze gedachten aan jou te ver halen, het zal je alleen doen verslaan, waarom bij al mijn onwil om altijd alleen te zijn, zijn gezelschap toch geen wel daad is, eerder een verzwaring van de 'voortdurende foltering die ik onderga en het draagt er gedeelte 1 ijkf toei bij om er mij onverschillig voor te maken hoe hij en zijn nicht sainen met elkaar omgaan Ik kan niet moer op hen letten!" ,,Maar wat bedoelt u met een veran dering, Mr Heathcliff?' zei ik, veront rust over zijn manier van doen, hoewei krachtige, want wat is niet voor mij Dij naar mijn oordeel noch gevaar liep met haar verbonden? Wat roept haar om zijn zinnen te verliezen, noch om te niet in de herinnering terug? Ik kan( I stervenhij was zeer sterk en gezond, niet benedenwaarts naar dezen vloer en vJiit fijn versland betreft, van izijnt

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1