Gd Bazar Frangais. HET ADRES IJ, n FONGERS ELECTRO BIOSCOOP reclame: I i VERKOOPHUIS „AMERIKAAN", DE SLAVENKONINGIN Ebrislel9ke Soeiale Landdag MAGGIS BOUILLONBLOKJE IIIIIBIliilBMIlillllll compleet m. vrijwiel, rem, bel en reflector, thans 72 gulden Alleen WOENSDAG 25 MEI. Schecrstellen, Hand spiegels 0.39 Sponzenhangers, Poeder- strooiers 0.19 Nagelborstels op plankje, Fleschje odeur 0.19 Pot Gillette Scheerzeep met Scheerapparaat 0.93 Kammen met handvat 0.73 Haarkammen 0.23 Tandenborstels 0.39 en 0.12 Toiletzeep 0.18 en 0.11 Shaving stick 0.18 en 0.16 Doozen Zeep 0.39 en 0.17 Scheerkwasten 0.21 en 0,12 Zeepdoozen0.12 Poederdoozen 0.27 Tandenborstelhangers 0,28 Doos met zeep en odeur 0.39 Tandenborstelkokers 0.12 Probeert onze BUSGROENTEN en andere CONSERVEN. Beslist prima kwaliteit en uiterst lage prijzen. Onze Piccalilli a 1.49 - 0.50 - 0.44 - 0.26 en 0.18 is beslist overheerlijk en ban de vergelijking met het duurste Engelsche merk glansrijk doorstaan. Middelburg. Over te nemen 2 nieuwe le klas luxe BURGERS Rijwielen, Beeren Torpedo Vrijwiel terugtraprem, Celluloid overtrokken stuur, Dames Rijwiel, dubbel rem werk, uit de alom bekende fabr H BURGERS van Groningen-Velp. Spotp Ree- ren f 60, Dames f 62 50 met nog volle garantie Vrij zicht. Br. No. 764, bur. dezer Courant- ELECTRO-TECHNISCH BUREAU in Rotterdam ter overname aan geboden, koopsom f 3000.kan gedeeltelijk in de zaak blijven, met inventaris. Goederen tegen factuur- prijs. Br. lett. D 683, Adv. Bur. BETCKE, Slagveld 1, Rotterdam. Domburg. Te koop of te huur HEERENHUIZEN. Adres: P. JANSE, timmerman. Domburg. DE WORTEL MOET ER UI? eerst dan is de pijn voorgoed verdwenen. Het eenige middel dal dit pijnloos doet is GEBUCO'S LIKDOORN PILLEN 60 ct p. doosje v. 6 likdoorn». o.a. te Middelburg bij SCHULTE THIEME. Het Huis met de Roode Pilaren. voor Lange Noordstraat C 24, naast R. K. Kerk, Middelburg. MARKT Vanaf HEDEN tot en met DONDERDAG LAATSTE VERTOONING VAN DE GROOTE SUCCESFILM Een wonderbaarlijk Cinematographisch Schouwspel dat op een lijn staat met „DE TIEN GEBODEN" Mevrouw I Zoo juist ontvangen de zoo zeet Cheeselets Biscuits van PEEK FREAN, ruim 100 in één ons. Prijs 35 cent per ons. In luxe bussen k f 1 60. L. DEKKER, N.Z. Dam F 150. HET BESTE VOOK DEN LAAGSTEN PRIJS Verschillende soorten en modellen Prijzen vanaf tl 7.75 H. MEIJER Lange Delft 1 86, Middelburg. Gemeubileerde Zitkamer- en 2 Slaapkamers met gebruik van keu ken of volledig eenvoudig pension GEVRAAGD aan zee, laatste week van Juli en beide eerste weken van Augustus, voor gezin van 6 pers waaronder 3 jongens van 3 tot 9 j en dienstbode. Brieven met opgaaf van prijs onder letter Z, aau het Bureau van dit Blad. <5au de(o^neJa/zeLLe Ten gerieve mijner geachte clientele wederom een Nieuwe Huurauto aangeschaft. Tarieven blijven ongewijzigd de laagste. 20 en 24 pers. Open Toer- auto's te huur voor gezet schappen, ingericht ook voor België. Vraag prijs, i. v. GRAAFEILAND. Tel 483 4BIO Heeft 't wel v^ej nut als een fabrikant verklaart dat ZIJN artikel 't beste is? --je»— Probeert zelf de TRIO sigaren en laat U niet wat anders in de handen stoppen, Verkrijgbaar in meer dan 3000 Hollandsche sigarenwinkels en door geheel Ned. Indië. (BEGQNIAPLANTEN.) Grootbloemige Begoniaplanten, geheel voor de perken gereed, ex tra mooi, per stuk 12 ct., per 25 stuks 2.75 en 50 voor 5—, Cactus of Pioen-Dahlia's, flink uitgekro pen planten, 15 ct. Mijn beroemde Zomerbloemplanten, als: Struisve derasters, Chry san then, Afrikaaa- tjes, Scabiosa's, Zinnia's, Koren bloemen, Resida's, Leeuwenbekjes li/s cent per stuk, per 100 f 1. P. DE JONG, Bloemist, Hillegora. Bij vooruitbetaling van 15 regelt 85 cent. Met motto 10 cent hooger. 'f op Donderdag 26 Mei a. s. (Hemelvaartsdag). Aanvang des namiddags 2 uur op het terrein naast de „Griffioen" aan den Seissingel te Middelburg. Sprekers: WelEerw. Heer Ds. W. A. B. TEN KATE, opening. WelEerw. Heer Ds. P. N. KRUIS WIJK. EdelAchtb. HeerH.WETSELAAR van Dordreoht. WelEerw. Heer Ds. M. VAN EMPEL. Met medewerking van bet Muziek gezelschap „Vlijt en Volharding" van Souburg, Directeur de Heer J. J. VAN SOELEN. Programma, tevens bewijs van toegang, 25 cent verkrijgbaar bij den Heer K. KANON, Chr. Mili tair te huis te Middelburg. Berging Rijwielen 10 cent. Cantine op het terrein. HET COMITÉ. Bij ongunstige weersgesteldheid zal deze samenkomst plaats heb ben in de Koorkerk te Middelburg. ER BIEDT ZICII AAN een zeer Geroutineerd Reiziger, zeer bekend met de geheele bevol king en landbouw van Zeeuwsch Vlaanderen. Van goede get. voorz. Brieven onder letter R, aan LITTOOIJ'S Boekh. Terneuzen. Verlichting van werk en besparing bij het bereiden van bouillon bereikt U met Maggi's Bouillonblokjes. Inplaats van urenlang bouillon van duur vleesch te trekken, behoelt U slechts heet water over Maggi's Bouillonblokjes te gieten, en een bouillon is klaar, die door zijn fijnen en toch kraohtigen smaak aangenaam verrast'en slechts 4 cent per kop kost. MAGGI PRODUCTEN zijn voor Winkeliers verkrijgbaar aan fabrieksprijzen en condities bij F. MALJERS ZOON, Vliss. straat 58. Onze gevulde Heeren, Cakes Cocos- of bittere Macronen leenen zich bij uitstek om op uw tochtje mede te nemen. Bakkerij BLOK. Langedelft Tel. 530. Kleine Advertentiën. Net Meisje, leeftijd 22 jaar, zag zich gaarne geplaatst in Winkel of op Atelier. Brieven onder letters P. E. bureau van dit blad. TE KOOP GEVRAAGD STUDIE PI AM O. Brieven met opgaaf van prijs en merk onder No. 273, bureau dezer courant. TE KOOP gevraagd alle soorten 'agens en Gerijen voor de sloop. Bij J. C. BOUW ÉN S, Mr. Smid WagenaarBtraat Middelburg. ZIE ETALAGE. Modern Salon Ameublement, prachtige sorteering. Erven GABRIËLSE, o/h. Postkantoor. TE HUUR: BENEDENHUIS, Tramsingel v. kl. gez. tegea 1 Juli. Adres Tramsingel E 11, NIEUW IVANS, DE DISSONANT, prijs ingenaaid f 1.25, in band t 1.90. GEBRs. HILDERNISSE Algemeene Boekhandel. Me ten Kabeljauw, Schel- vlsch, Tarbot, Heilbot, Kook schol, Tong, Bakschol OEBR. v. DORT. TE HUUR een Bovenhuis voor klein gezin, Gas, Waterl. en afvoer f 2.25 p. week. Adres Seisbolwerk M 208. DONDERDAG a. s is de zaak den geheelen dag GESLOTEN. P. JOZIASSE, Nederstraat. Heden in de „de Kleifie Winst" Versehe Asperges, Aarbeiën, West- landsche BI. Druiven, Tomaten, Komkomm. en Maltha Aardapp. ROSKAM, Burg. Hedenavond na 5 uur Versehe gekookte Lever. J. ANDRIESSEN, Noordstraat. TE KOOP Motorrijwiel A. C. E., Elec- triseh uitgerust. Spotprijs. Proefrit Adres Boekh D'HUY. TE KOOP 1 vierw. Wagentje, 1 Utr. wagen met portieren en Handwagens bij J. C BOUWENS Mr. Smid Wagenaarstraat Middel burg. .Vleeschhouwerij E. .VAN OSS is Hemelvaartsdag GESLOTEN GEVRAAGD EEN FLINKE JONGEN, om in het vak te worden opgeleid. N.V. J. A. v. BOVEN, L. Noordstr. L 125. GEVRAAGD EEN FLINK DAGMEISJE, zelfstandig kunnende werken. Lange Giststraat F 175. Mooie groote ASTERPL ANTE N' 'te koop, 5 1 cent per stuk. CHR. DE BOKS, Noordweg „Klarebeek". Woensdag verkrijgbaar Krenten brood, Rozijnenbrood, Sucadebr., Geraspte Broodjes, Botercadetjes, enz. C. SANDERS, Varkesmarkt. Biedt zich aan: JUFFROUW als HUISHOUDSTER. Brieven onder iett. S E, Bureau van dit Blad. Woensdag vacantiebroodjes om te landlochten en Donderdag weer Reuzelbolien, als gewoon, DE REGT, MOLSTRAAT 84. SALON-GASIIAARD merk: SiemensDresden, te koop, prijs billijk. Brieven onder lett. T E, Bureau van dit Blad. VER. VOOR BEROEPSKEUZE. (Morgen (Woensdag) van 79 Zitting voor Meisjes. Bezoekt ailen den CIIR. SOC. LANDDAG op 26 Mei (Hemelv.d.) n.m. 2 uur, op de weide naast de Griffioen. Bergpl. v. fietsen. Pro gramma's k 25 ct. op het terrein. TE KOOP GEVRAAGD Een in goeden staat zijnde Vrachl- veernagen. Brieven onder letters B E, aan net Bureau v. d. Blad Juffr. b. z. a. als Huishoudster, goed kunn. koken. P. G. Ook gene gen in buffet of winkel behulpz. te zijn, voor Middelb. of omstreken. Br. No. 274, Bur. van dit Blad. GEVRAAGD EEN NET MEISJE, niet beneden de 16 jaar op het Fo- logr. Atfelier van K. HELDER, v. bijkomstige werkzaamheden. Zich aan te melden Woensdagnamidd. Te koop of te huur: NIEUW BURGERHUIS, staande op de Grootje Abeele. Adres .Veersche Singel S 63. GEVRAAGD EEN NET DAGMEISJE van 84 uur. Adres Langeviele K 206. MIddelburgsche Maatschappij van Stoomvaart. -t" IflistJigen, Middelburg, RotterdaK en tosachengelegen plaatsen. •4- Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vm met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMrNA". Uren van 'ertrek in Mei Vliss. Vrijdag 27 Zaterdag 28 30 v \fidd. vra 8 vm. 9- Van VUüsIngea wordt Woei» dag en Zaterdag, 'a morgens tax 12 nur, naar Middelburg gevaren. Informs tién te bekomen to. Rotterdam N.V. Transport- ee v.fa. ERVEN G. VOI Middelburg B. EENHOORN. VUsaingen W. OOSTERHOUü Dordrecht: GEBRS. BUITENHEK. EUctr. Drukk. G. W. DEN BOER, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 4