NOTARISHUIS. HENDRIKSE C'os Van der Mculen. Denis Van Kol, Ver- legti Massy Van "lleel, Elfring, Smeets, T'-op, Gehrrag. Weber Reserves zijn Thijssets Stormvogels) Van Nus 'Voorwaarts), v fl. Zalm 'V. U C. Krom R.C.H en v. d. Bnoiek (N.A.C VERKEEltS WEZEN, POST EN TELEGRAFIE. Door den autobusondernemer 0 II van Oeveren te Kerk v e r v c is gister geopend een autobusdienst Ziierikzee Kerkwerve - DBrijdorpe - Lcwperscapel- !e - iScharernlykfe - Eikerzee - Ellemeet vice-versu Naar Anéla meldt is de herstelling van de „Tjilcboet" opgedragen aan het Taikoo-dok in Hongkong. Waarschijnlijk zal hel schip in November gereed zijn De Java-China-Japan-lijn behandelt hel ongeval in eigen boezem en beeft een commissie ingesteld die eind van deze maand met haar onderzoek zal beginnen, De verbindingen met Z-Vlaanderen Hel lid der Staten van Zeeland, den heer J J, Wallicn licelt de volgende vra gen gesteld aan Ged. Staten. 1 Is het aan Gedeputeerde Staten vol doende bekend, d,al er voor West Z.- Vlaauderen bij den lóen Mei begonnen zomerdienst vrij slechte aansluitiugen r kregen zijn tusschen de te Vlissingeii aankomende ol' van daar vertrekkende treinen en de diensten op liet veer Ylis- singenBreskens Van de 7 van Vlissingen. vertrekkende booten correspondeereu maar 3 op een aldaar aankomeudeu trein; van de van Breskeus komende booten geven wel 6 aansluiting op een verlrekkenden trein, maar bijv niet op de zeer belangrijke tne'inen van 18.25 en 18.il vertrek te Vlis singen 2 Zijn Gedeputeerde Staten bereid als- aog na te gaun of in dezen toestand ver- belering is aan te brengen, daarbij de belangen van den dienst niet te veel te laten lijden onder het misschien te be perkt zijn van hel personeel 3 Willen Ged Staten bij hun over- wegiiigen ook de volgende wijzigingen in den kring hunner beschouwingen betrek ken a de boot uil Vlissingen, die nu 14 30 vertrekt te vervroegen op 13.25, waar door betere aansluiting verkregen wordt op de treinen aankomst Vlissingen 12 22 12.51 en 1314, waarbij het vertrek der boot van Breskens zou dienen bepaald Ie Wijven op 15 20 om goede aansluiting te behouden op den trein die 1613 uit Ylissiugen vertrekt b de boot van Vlissingen 17 20 zonder treinverbinding 20 a 30 min eerder te laten vertrekken, waardoor de- boot van 18 10 reeds I" 40 uit Breskens zou kunnen vertrekken Het nadeel van een eenigs- zins slechtere aansluiting op Hein 18 49 van uit VHssingen. wordt belangrijk over wogen door de voordeelen van aanslui ting op de beide maillreinen vertrek 18 25 vu 18 41 Vlissingen (De Z). Huldiging van een vlieger. Gister is in een bijeenkomst van de Nederl afdeeling der Ligne Intern, der Aviateurs waar ook Prins Hendrik aan wezig was, de heer Geysendorffer den ouasten vlieger der IC L M. gehuldigd door aanbieding van de zgn. Harmon "Prop lie e Deze Ligue (geslicnt door den Ameri kaan Clifford Harmon) neeft 2 onder scheidingen uitgeloofd, n I de Harmon Trophee. die jaarlijks in ieder land wordt uitgeschreven aan den vlieger die de beste praeslatie ter bevordering van de luchtvaart hêcfl geleverd; en de La- fayette-Tropliee, die als wisselprijs wordt toegekend, en waaraan een geldprijs is verbonden Na een inleidend woord van den heer Koolhoven, zette generaal Snijders uiteen waarom de heer Geysendorffer de onder scheiding van de Harmon Trophee raeer dan verdiend heeft De heer Harmon hield een geestige causerie over zijn bedoelingen, en noo- digde Prins Hendrik uit de trophee te overhandigen, waaraan deze voldeed. VERSCHILLENDE BERICHTEN. In de Marnixstraat le Arasterdam is «en 7-jarige jongen door een auto aan gereden en door den chauffeur mei een bloedende hoofdwonde naar het Wilhel- minagaslhuis vervoerd Het knaapje is aan de bekomen verwondingen overleden. De auto, waarvan de handrem minder goed werkte, is in be slag genomen. Te Alphen a d. Rijn 'is het 7-jarig dochtertje van den landbouwer V. van een wagen gevallen en overreden. De dood trad bijna onmiddellijk in. Zaterdagmiddag had in de Birkt- stxaal te Soest een uitdeeling .plaats van balonnetjes, bedoeld als reclame voor de raadsverkiezing. Toen het 6-jari- ge zoontje van den heer II. daarbij den straatweg wou oversteken, werd het ge grepen door een vierwielig motor rijtuig- Twee wielen gingen over de borst vau hel knaapje. In zorgwekken- den toestand is hel jongetje naar *"het ziekenhuis le Amersfoort vervoerd. Zon dagmiddag was zijn toestand hoogst zor gelijk i - Te Vaals was Zondag een vliegde- monslratie. waaraan vier Duilsche vlieg tuigen deelnamen Een van deze kwam bij het dalen in aanraking met den top van een boom, de boomtop knapte af, het vliegtuig sloeg over den kop en werd vrijwel geheel vernield. De piloot lcreeg geen leisel Later op den avond deed een zekere Pes cite een parachutesprong; de parachutle ging op tijd open, maar door den sterken wind werd de para chutist boven hel bosch in de nabijheid gedreven Daar landde hij evenwel zon der ongel ukken Een l'ihn-acteur tc Los Angelos, Gordon Standing, is bij het maken van een film aangevallen door een z g „lam- ir" leeuw, die hem dood knauwde BUITENLAND, Qvefïteftt. De intern, econ. wereldconferen tie. De slotzitting. De economische conferentie is giste renavond om 7 uur gesloten, na een uitvoerrige rede van den voorzitter Theu- nis, die een overzicht van het gedaan werk gaf. Op voorstel van Loucheur verhieven alle aanwezigen zich om den president le huldigen; ook de Russen de den dal. Zij hebben trouwens geeii moeilijkhe den meer gegeven. Want bij de eind stemming over alle resoluties gezamen lijk, zoowel die van Zaterdag als die van heden, onthielden de Russen zich van stemming. Zij konden dus met algemeene stemmen aangenomen worden ver klaard Tevoren had de Engelsche arbeidsge- delegeerde Pugh nog een resolutie inge diend, die reeds door de coördinatie commissie was goedgekeurd. Zij luidt: ,De conferentie erkent, dat de hand having "van den wereldvrede in hooge male afhangt van de grondslagen, waar door de economische politiek der sta ten wordt bepaald. Zij beveelt derhalve dal de regeeringen en de volken der Ier conferentie vertegenwoordigde naties gemeenschappelijk en bij voortdu ring haai- aandacht op dezen kant van het economische probleem richten. De conferentie wensclit daarom algemeen erkende grondslagen op te stellen, die geschikt zijn die economische moeilijk heden uit den weg te ruimen." De resolutie van Pugh werd door de algemeene vergadering der conferentie aangenomen Voor deze resolutie slemden bok de Russen, want zij zeiden overtuigd te zijn het nauwe verband tusschen vrede en economische samenwerking van alle volken Eveneens werd met algemeene stem men een voorstel van den Zweedschen econoom prof Cassel, aangenomen, waarin een nauwere inlernalionalc sa menwerking aanbevolen wordt tusschen wetenschappelijke en onderwijsinstel lingen ook op economisch gebied De coördinatie-commissie heeft voorts haar rapport ingediend over de vraag stukken, die buiten het terrein van de drie centrale subcommissies liggen, n 1 over de financieele lasten van Europa tegenover Amerika, de oorlogsschulden en de uitgaren voor militaire doelein den, in verband met de schuldenpoliliek. Ten aanzien van punt 14 dat de ver plichtingen, ontstaan uit de oorlogs- schuldregeling, behandelt. wordt een •oorslel aangenomen, waarin bepaald wordt, dat de aflossing in den vorm can goederen eu diensten mag plaats Yinden en hel niet meer noodiig is, dat de debiteur direct aan zijn crediteuren be taalt. Compensatie door of namens der den wordt in beginsel geoorloofd geacht. En zoo is dan deze groole internatio nale conferentie weer achter den rug. Zoo successievelijk hebben wij1 de diver se zeer belangrijke resoluties, die in de commissie zijn aangenomen, gemeld. Thans de reactie bij de regecringen! Het fundament is gelegd. Nu moet verder gebouwd De vrijhandelsidée heeft in gang gevonden bij de gedelegeerden lei- conferentie; hoe haar nu over te brengen naai- die landen, die nog door een stevige tariefmuur omsloten zitten'? of naar die, die plannen hebben tot sterke vevhoogiiig der invoertarieven? De Amerikaansche delegatie ter Econ. Conferentie publiceert een nrededéeling waarin met 'den meesten nadruk alle geruchten over leenyigsonderhandelingen of besprekingen over crediclcn tusschen haar leden en vertegenwoordigers der delegatie van Sovjet-Rusland worden te gengesproken. Geen lid van de delegatie der V. S. is gemachtigd, zulke onderhan delingen te voeren. Lindbergh te Parijs. Zooals le verwachten was, is Lind bergh enthousiast te Parijs gehuldt. "s Morgens heeft Douinergue hem in het Elyséo ontvangen, en spelde hem het Legioen van Eer op de borst, 's Middags recipieerde de Aero-olub, waar "hem een gouden medaille geschonken werd. Ook Poincaré heeft hem ontvangen; morgen zal dc kamer van afgevaardigden hem in haar midden hebben, en Donderdag de gemeenteraad. Aten koestert het plan den Amerikaan op dezelfde wijze te huldigen als Bleriot, toen deze in 1909 over hel Kanaal gevlogen was. Mevrouw Deutsch de la Meurlhe, de weduwe van den be kenden 1'ilanlroop, heeft aan de Aero- club 350 000 francs geschonken, waar van 150.000 gebruikt moeien worden voor den aankoop van een gouden beker die aan Lindbergh, zal worden aange boden, terwijl de rest aan de nabestaan den van Nuugesser en Coli zal worden overhandigd Voor de eerste maal sedert zijn aan komst begaf Lindbergh zich gistermorgen naar Le Bourgel, waar hij zijn loeslel inspecteerde. Dc souvenir-jagers bleken minder schade te hebben aangericht, dan aanvankelijk werd vermoed De schade kan gemakkelijk hersteld worden Lind bergh heeft medegedeeld, van plan te zijn wal hoven Europa te vliegen, voor hij naar Amerika terugkeert per boot. Lindbergh moet hij dezen Atlantischen tocht 3610 mijl hebben afgelegd, en daardoor hel afstandrocord non stop vlucht op zijn naam hebben gebracht. Tot nog toe stond dit bij Rignol en Cosles. Ook Mussolini heelt Lindbergh een ge- lukwensch doen toekomen. BEKNOPTE MEDEDEELINGEN. Dit Engeland. De getallen van sterfte en geboorte in Engeland en Wales over het eerste kwartaal van 1927 zijn een sprekend ge tuigenis van de lievigheid van de jongste griep-epidemie. Hél aantal sterfgevallen heeft namelijk in dien tijd het aantal ge boorten met 1644 overtroffen In de eer ste kwartalen van 1924, 1925 en 1926, toen de griep niet epidemisch heerschte, be droeg het geboorte-overschot onderschei denlijk 25,115, 37,224 en 43,477. Het geboortegetal is nu zoo, sterk ge daald dal elke ernstige influenza-epide- inie de bevolking niet alleen betrekkelijk, maar volstrekt moet verminderen. De jongste griep-epidemie, die in Januari te Londen uilbrak, sleepte 17,931 menschen ten grave, het grootste aanlal sterfgeval len aan griep sedert de vreeselijke epi demie in hel eerste kwartaal van 1919. Hel geboorlegetal beliep 17,3 per dui zend, het laagste dal sedert 1919 gere gistreerd is Het sterftecijfer bedroeg 17,5 Zaterdag heeft Lord Oamdeu, da Lord Lieutenant van Kent, een boscli Ohislchurst Pefls Wood, voor het pu bliek opengesteld, ter eere van de nage dachtenis van William Wil lelt, den uil denker van den zomertijd Hij onthulde tegelijk een zounewijzer voor zijn nage dachtenis Deze draagt als. Lalijnsch op schrift Horas non (iutnero nisi aeslivas (Ik tel enkel zomersche uren) en onder aan in het Engelsch: Wet op den zomer tijd 1925. Uil D' u i t s c h 1 a n d - Het conflict bij de A E G. is- bij gelegd De ax-beid zal heden normaal' herval wordeu. Dit Polen. Bij de gemeenteraadsverkiezing te Warschau hebben "de aanhangers van Pilsoedski aanmerkelijke verliezen gele den. Uit Italië. - Een hevige storm heeft gister ge woed te Ancona. Verscheidene visschers- schepen zijn tegen de rotsen geslagen, of door de zee weggeslagen Er zijn talrijken dooden, gewonden en vermisten. Uil Portugal. De overstroomingen in "N Portugal hebben een gebied van 1000 mijl ge teisterd Een groole aantal dorpen en kleine steden leed ernstig schade. De bevolking werd door klokgelui gewaar schuwd. De schade wordt geschat op 20 millioen dollar. Uit Albanië. Volgens het Giornale d'Ualië zou Achmed Zogoe van plan zijn Durazzo in plaats van Tyrana tot hoofdstad van Albanië te maken Dit zou reeds vroe ger zijn geschied, doch de aardbeving heeft het voornemen verhinderd. Uit dc Ver. Staten. Volgens een bericht uit New-York heeft de overstrooming van de Mississip pi thans haar hoogste punt bereikt Over breedte van 80 K M. vloeit het water thans naar zee weg. Volgens de jongste ramingen zijn er in 't geheel 50 000 vier kante K M. overstroomd. Het aantal' vluchtelingen bedraagt 500.000. De aange richte schade wordt op 250 millioen dol lar geschat. Uit China. Uit Londen wordt gemeld, dat de Kantonneesche regeering te Hankau tot overeenstemming is gekomen met Tsjang- kei-sjek. MARKTBERICHTEN. Goes, 24 Mei Boter f0.75, Eieren 4.60 V, P. Z. f 4.90. Aanvoer 38 700 st. Rotterdam, 24 Mei. Veemarkt Op de veemarkt van heden waren aange voerd 194 paarden, 6 venlens, 1446 ma gere runderen, 823 vette id., 3S5 vette en graskalveren, 940 nuchtere id 146 schapen en lammeren, 23 varkens, 236 biggen, 11 bokken of geilen. Prijzen voor: vette koeien le kw. 1.10 1.20, 2e kw 1.00-0 90, 3e kw. 0 80- 0.70; ossen le kw. 0.95—1.05, 2e kw. 0 85—0.75, 3c kw. 0.65—0.55; slieren le kw. 0.80—0.90, 2e kw. 0.70-0.60, 3e kw. 0.50, kalveren le kw. 1.60—1.75, 2e kw. 1.90—1.20, 3e kw. 1.05—0.S5. Prijzen voor melkkoeien 200—415; kalfkocien 315—425; stieren 185—390; pinken 150—165; vaarzen 160—185 werkpaarden 100—300, slachtpaarden 95 155, hitten 95—165; nuchtere kalveren 9—15, fokkalveren 17—26; biggen 8—19, overloopers 20—56. Rotlerd veiling. Aangev 245.000 st Prijzen voor kipeicren 4.506.45, eend eieren 4 805,20 444ste STAATSLOTERIJ. 5de klasse 5de lijst. Trekking van Maandag 23 Mei. Prijzen van f 100.000 5711 f 10000 10774 f 1000 13317 14812 19534 f 400 11144 13211 f 200 3405 14162 15865 16894 17811 18561 100 890 1677 1680 5994 8804 9659 15958 171222 18296 PRIJZEN VAN f 70 3863 3915 9679 9790 NIETEN. 3882 9620 9653 12520 12522 12544 3906 9629 9692 13716 12525 12580 9613 9615 9713 13175 12534 ADVERTENTIEN. Vrijdag 27 Mei a.s. hopen onz« gehelde Oudere, Behuwd- en Groot ouders PIETER VERHAGE en BARBORA SLABBER hun vijfendertig-jarige Echt- vereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hunne dankbare kinderen, behüwd- en kleinkinderen. Westkapelle, 24 Mei 1927. ongesteldheid verhin derd afscheid te nemen bij terug keer naar Indië M. S. MEEUWSE. D. MEEUWSE—Voermans en MASIE. p. p. e. 23-5-1927. Onzen harlelijken dank voor de zeer vele blijken van belangstel ling, bij ons 25-jarig huwelijksfeest ondervonden. J. WIEGEL M. WIEGEL—KOKELAAR Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be wijzen van belangstelling, bij onze 45-jarjge Echlvcreeniging ont\an- gen. J. DE STEUR. L. DE STEUR—MARIJS Middelburg, 24 Mei 1927 Voor de vele bewijzen van be- langstelling op 14 Mei ontvangen, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. KWEKKEBOOM J. KWEKKEBOOM - Francke. St. Laurens, Mei 1927. Hartelijk dank aan allen, die hebben medegewerkt aan bun her kiezing tot lid van den Gemeente raad A VAN LANGEVELDF. J FRANCKE SI Laureus, Mei 1927 Onzen hartelijken dank voor de betoonde belangstelling bij onze her-verkiezing lol leden van den Raad W C. ALLAART. W JOBSE. Serooskerke (WMei '27 Mijn hartelijken dank aan allen, die nebhen medegewerkt en blij ken van belangstelling gaven bij mijn herkiezing als lid van den Raad. J DINGEMANSE N en St Joosland, Mei 1927 Voor de vele blijken van deel neming, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Vrouw en der Kinderen zorg dragende Moeder KORNELIA KLAASSE, betuigen wij onzen hartelijken dank. L. DEKKER Wzn. en Kinderen. Koudekerke, 24 Mei 1927. is Donderdag a.s. dengeheelen dag gesloten. Le Notaris J. C. BLAUPOT TEN GATE zul a contant ver- koopen wegens beëindiging van zaken, Dinsdag 31 Mei en Woensdag 1 Juni 1927, telkens des middags te één uur io. Wollen en Katoenen Manufacturen, Tricot Ondergoederen, Gemaakte Kleedingstukken. WerkmaDSgoe- deren, Winkeljaesen, Goederen voor den boerenstand, Kapokbed- stelleu, Meelzakken, Koe- en Paar dendekken, Toiletzeepon, Choco lade, Ledikanten, Wiegen, "loon- bankstaander enz 2». Dames Confectie, Zomer- eu Najaarecoetuinee, Blou ses, Jumpers, Mantels, Kousen enz. voor dames en meisjes, en wat meer is le bezichtigen daags voor den verkoop vau 1012 en 1 4 uur De Taxateurs-Vendumeesters, DE GROOT HONDIÜS. Bankiers- en Effectenkantonr Middelburg RENTEVERGOEDING OP DEPOSITO'S Direct opvorderbaar 3 °/0 1 maand opzegging 31/, 0 3 maanden opzegging 3'/, °/0 6 3% 70 12 „4 reeds ORIGINEELE AU PING'S MATRASSEN gebruikt. U verlangt eigenlijk beter te slapen cn U gebruikt er geen Schaf re toch aan. want zij bezit'alle eigenschappen die U aan een volmaakt heerlijke en gezonde ligging moogt stellen. Geïllustreerde Brochure omtrent dc fëïlïieele Aging's Marras. I gratis cn franco op aanvraag aan de fabriek „Auping" - Deventer Eisclit ditmerkln lil Het is, behalve dc in onze Brochure nader omschreven merken n liet bewijs voor 15 jaar garantie, aangebracht ter grooite in van 45 X 15 c.M. in het njatrasnet vanjdkei Hl ORIGINEELE AUPINGS__

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 3