LAATSTE BERICHTEN, «EURSNOTEERING VAN HEDEN. AMSTERDAM. 24 Mei. (Slotkoers). G pet Nederland 1923 101 negen zes tiende. G pel Nederland 1922 1058/85 pot Veaorland 1918 101 dertien zestien de 1% pet Nederland 1917 99 vijftien zestiende. 21/2 pet Nederl W. Schuld 61%. 3 pel do. Oblig. 75 dertien zestien de, 3 pet do Oerlif. 75 zeven zestien de Cert Ned. Mand. Mij 1661/2167; Aand Ned. Ind. Ilandelsl>. 167VaAand. Koloniale Hank 261—263; Kon Petrol. Aand .379 382; Cult Mij. Vorstenlanden 181185, Handolsv Amsterdam 785— 789% Javaschc Cultuur 396 39S; A Deli Maalseli 161— 161%. Amslerd Rub ber 333—335 ex div. Ned Scheepvaarlunie 197%, K011. Holl. Lloyd 10»/.Kon Ned Sib. Mij. 94—95. Gouda A 405; Philips A. 103; Jur- gens A. 173% Anaconda 94 een zestiende; Steels 172%, Union Pacific 178%; Common Marine 8 elf zestiende; Prefered do. 16%: Maxwell Gr. C v. A. 5%; Maxwel Land Cert v Inc. Ronds 16»/a. Prolongatie 3%. Russen Consols 5. Markt sluit flink prijshoudend. Wisselkoersen Londen 12.13%; Berlijn 51.17; Weenen 35 47, Parijs 9 78. Brusse) 34.74, Dol lar Cable 2.19 elf zestiende. WEEKBERICHT. Medegedeeld door het Koniukl. Nederl. Met Instituut te De Bilt. Naar waarnemingen verricht ia den morgen van 24 Mei. Hoogste barometerstand 773.3 te Clermont Laagste barometerstand: 752.7 Je Isafjord Verwachting van den avond van 24 lot den avond van 25 Mei Zwakke lol matige W tot Z. W. wind, afnemende bewolking, weinig of geen regen Warmer overdag. Tliermonieterstand alhier des morgens 0 uur 38 gr 12 uur 60 gr 3 uur 61 gr. Woensdag 25 Mei (Zomertijd). Zou op 4.54, onder 9.00 Licht aansteken; Motorrijtuigen en rijwielen 9.30. Andere voertuigen 10.00. Maan op 3.03 vm onder 1 36 n,r Nieuwe maan Maandag 30 Mei HOOG WATER. Vlissingen. Zo m e r t ij d Woensdag 25 Mei »\m. 9.06 Donderdag 26 10.21 Vrijdag 27 11 22 fiat rdtg 2h 12 18 fiondog 29 11 m l.Oi tiaan<W 30 1 52 Dinsdag 31 2.35 (Het tijdstip van hoog water te Dom burg valt 9 minuten na dat te Yhs- singeu rumoer en wanorde in de zaal niet in de gelegenheid was, inzage te vragen van de ongeldige stemmen Volgens art. 89 der Kieswet moeten alle ingebrachte bezwaren tijdens de zit ting opgenomen worden in het proces verbaal De voorzitter van stemdistrict II neefl, op advies van den gemeentese cretaris. geweigerd, deze woorden op te nemen in hel proces-verbaal, hoewel de zitting nog niet gesloten was. Ik verzoek opname van dit bezwaar in het proces-verbaal van hel hoofd stembureau" Ook dit werd voor kennisgeving aan genomen. evenals een protest van den heer A Corlhals, die mede namens J. Cordials en H. Corlhals—Houderstijn, verklaarde dal zij op Zaterdag 21 Mei 1927 in 't stemlokaal in het He stemdistrict te Aardenburg bij de stemming voor den (ge meenteraad hun stem hebben uitgebracht op lijst 2, beslaande uit Hollebrand Kools .1 Beun .1. F., Corlhals H., en Hol—Wage P J„ dat zij dil hebben gedaan 'door het rooa maken van het witte slipje >jpor den naam Corlhals, dat zij met alle zekerheid kunnen ver klaren, niet meer dan het eene aange duide stipje roodgemaakt te hebben; dat zij desgcwcnschl deze verklaring onder ecde willen bevestigen, dat bij het bekend maken van den uitslag 111 district II slechts 2 stemmen op Corllials waren uitgebracht, dal zij dus ernstig vermoeden hebben, dat er vergissingen of fraude is gepleegd, redenen waarom zij verzoeken om ver nietiging van de stemming- Alle protesten werden daarna ook schriftelijk ingediend. Naar aanleiding van hel eerste protest van den heer II Willems, stelde de burgem voor, de pakketten -te openen en ae biljetten vai district II opnieuw te controleeren. Besloten werd, om met die van onwaarde te beginnen; Toen bij het eerste biljet gevraagd werd door den heer W. 0111 hel te mogen zien. zeide de voorzitter hem om naderbij te komen, welk voorbeeld door meer deren gevolgd werd, die zich verdrongen voor de voorzitterstafel. Bij hel nazien der biljetten, wat grondig geschied de, biljet voor biljet, (de voor zitter wilde wel haast maken, doch dit lukte hem niet: zelfs werd de loupe er bij gehaald), bleek, dat op 56 van de 70 biljetten, één vakje duidelijk rood was gemaakt, of vóór den naam Cafsman op lijst 3 of vóór den naam Hollebrand of Corlhals van lijst 2, ter wijl bovendien op al deze biljetten op slordige wijze nog een paar krabbels in of buiten een of meer andere vakjes van een der andere, niet R. K. lijsten Ook kon door alle aanwezigen duidelijk worden geconstateerd, dat op de biljet ten, waarop meer dan één vakje was rooagemaakt, niet alleen het eene zorg vuldig gedaan was en het andere slordig, doch ook dat bij beide invullingen ver schillend materiaal als onderligger had dienst gedaan! De lieer Reepmaker vergeleek het aantal biljetten van onwaarde in beide stemdislriclen met elkaar. In I, 2 van onwaarde in II 70 stuks, en mevr. Van den Broecke vergeleek het aantal ongeldig verklaarde biljetten in district II met die van de verkiezing voor de Prov. Stalen Toen 9 en nu 61, de blan- co's niet medegereliend, die toen en nu 8 bedroegen De burgemeester ontdekte nog één stem, die geldig werd verklaard voor den heer De Wispelaere De voorzitter meende, dat er geen vergelijking gemaakt mocht worden en vroeg, of er nog iemand de andere pakken geopend wilde zien. Mevrouw van den Broecke meende, dat er nu reeds voldoende aanleiding was, om de stemming ongeldig te verklaren De bur gemeester vond geen reden daartoe, en meende, dat de justitie de zaak maar verder uit moest zoeken Hij stelde voor, de stemming geldig te verklaren, waarbij natuurlijk de heeren Wijffels en Blondeel vóór stemden. Mevr. v 3. Broecke en de neer Reepmaker stemden tegen, zoo dal de stemming werd goedgekeurd met 3 legen 2 stemmen. Bij de Berekening werden 4 zetels toegekend aan lijst 1 (R.K.), 1 aan lijst 2 S D. A. Pp en 2 aan lijst 4 (Vrijz.) Van een en ander werd proces-verhaal opgemaakt, dat echter mevr. van den Broecke en de heer Reepmaker wei gerden te teekenen. daar in him oogen de stemming ongeldig is. Bij hel einde van de zitting legde, zooals gemeld, de officier van justitie besiag op alle verzegelde pakketten... Aanvankelijk begrepen voorbijgangers niet, wal al dal geheimzinnig gedoe op de markt voor 3e marechausséekazer- ne beteekeude, doch langzamerhand drong het lol het publiek door, wat er aan de hand was. wat natuurlijk weer heel wal slof was tot gesprekken en onderstellingen. (Hoewel we natuurlijk nog niet kunnen meedeelen welke richting de justitie in deze zaak zal inslaau, willen we hier toch reeds een tweetal artikelen in het Wetb van Strafrecht laten volgen, die wellicht 111 aanmerking komen art 127. Ilij aie. bij gelegenheid cener krachtens wettelijk voorschrift uitge schreven verkiezing eenigc bedrieglijke haódeling pleegt waardoor de stem van een kiezer van onwaarde wordt, of een ander dan de door dien kiezer bedoelde persoon wordt aangewezen, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten lioogsle zes maanden Art 129. Hij die, bij gelegenheid cener krachlens wettelijk voorschrift uilge- sclireveu verkiezing, eenige bedrieglijke plaats gehad hebbende stemming ver ijdelt ol' eenige bedrieglijke handeling pleegt, waardoor aan de stemming een andere uilslag wordt gegeven dan door de wettig ingeleverde stembiljetten zou zijn verkregen, wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste zes jaar en zes maanden. Voorts bepaalt art 130 dat bij ver- oordecling wegens een dezer misdrijven ontzetting kan worden uitgesproken van de in art 28 nol 3 vermelde rechten, te welen het kiezen en de verkiesbaarheid Over den verkiezingsuitslag zij 't vol gend nog opgemerkt Zooals hierboven blijkt heeft het hoofdsleinbureau de verkiezing geldig j verklaard met de meerderheid van de drie katholieke leden (de burgemeester en de heeren Wijffels en Blondeel). De twee andere leden (mevr v. d Broecke en de heer Reepmaker) hebben echter geweigerd liet proces-verbaal te tee kenen Volgens hel voorschrift van de wel wordt dit besluit van het lioofdstem- b ure au ter secretarie ter inzage 'gelegd; een afschrift wordt gezonden aan "den Raad en ook aan de Ged. Stalen. De verkozen verkjaarden krijgen bericht, en moeten, als ze hun benoeming aanne men. dezen geloofsbrief met de andere vereischle stukken opzenden aan den Raad, Vóór den lOdeu Augustus moet de Raad deze geloofsbrieven onderzoeken en tevens beslissen over „de geschillen, welke aangaaudc die geloofsbrieven, of de verkiezing zelve oprijzen." Mocht de meerderheid van den nu nog zitting hebbenden ouden gemeeute- raaa vnn Aardenburg (zooals men weet is die thans Katholiek met 43 si.) be slissen üc gekozen verklaarden toe te laten (aal zouden dan weer zijn 1 ka tholieken, en 2 vrijz. en één soc.dem.), dan kan elk lid van den Raad of elke niet-toegelatene bezwaren indienen bij Ged. Staten. Maar ook als zich geen raadslid tot Geo. Staten wendt, kan dat college toch ambtshalve omtrent de beslissing van den Raad uitspraak doen. Beslissen Ged. St. (en in eventueel beroep de Kroon) dat een of meer leden niet worden toegelaten wegens ongel" digheid van de stemming, dan geschiedt binnen een maand in de districten waar de stemming ongeldig is verklaard, een nieuwe stemming, en wordt de uitslag opnieuw' vastgesteld. kerknieuwe Ds. C. von Meyenveldt, teVrouwe- polder, hoopt Zondag 3 Juli a s. te Feyenoord zijn intrede te doen als pre dikant der Gereformeerde kerk aldaar na des morgens bevestigd te zijn door ds P. C.' van der Vliet, te Utrecht. Men schrijft aan de Zeeuw uit Ter- neuzen van Ned Herv. zijde In de op Vrijdag j 1. gehouden gemeen tevergadering, belegd door Kerkvoogden der Nederlandschc Hervormde Gemeente, is het warm toegegaan Daarin kwamen allerlei grieven te ber de die verscheidene leden tegen Kerk voogden en Kerkeraad liaddien Zoo beschuldigde om een der aan wezigen den Kerkeraad, bij een indertijd gehouden verpachting der Diaconielan- derijen een hoogeren inschrijver ge passeerd te hebben voor een lid van den Kerkeraad. De beroering bereikte het hoogtepunt toen Kerkvoogden verklaarden, den kos ter, die het door zijn levenswandel bij velen verbruid had, niet te willen oml- slaau. Er was n 1. een verzoekschrift, door een aantal leden onderteekend, bij d|e Kerkvoogden ingekomen, waarbij deze op het ontslag van den koster aandrongen Deze leden, ijverig gesteund door den Kerkeraad. vroegen nogmaals de ontzet ting van den koster, waarlegen een der Kerkvoogden in verzet kwam, daarbij gesteund door zijn echtgenoole Er ontstond loen een zoodanige ver warring, dat de president-Kerkvoogd Ver linde en de Kerkvoogd Wabeke uitriepen dal zij hu» ontslag namen, waarop zij de Kerk verlieten De vergadering verliep in de grootste wanorde G e r e f. Kerk. Bcdankl voor het beroep naar Zierik- zee, door ds J, Oosterveen te Wilnis. Bedankt voor het beroep naar Nieu- werkerlc door ds. E J. van Voorst te Kootwijk ONTVANGEN: Prachtig Popetine, Crêpe Percal 011 andere moderne Overhemden in prijzen van af f 1.95. J. IIOOFTMAN Jr Vlasmarkt, Middelb. (Ingez. Med.) ONDERWIJS, Ilel Bestuur der Schoolonderwij zers-Weduwenbeiu's in de Provincie Zee land hield Zaterdag een vergadering in de sociëteit „'St.-Joris te Middelburg, waarbij aanwezig waren de Inspecteurs van het Lager Onderwijs iu de Inspectie Middelburg en Neuzen, de heer S. Brandsma en II. v. d. AVeyer, de heeren "W. A. de Blaey te Hansweert, M. Diele- man te Wcslkapelle en de rentmeester de heer F. 3e IIullu te "s-Gravenhage Door den rentmeester werd verslag geaaan over aen staal fler beurs over 1926 liet aantal leden bedroeg op 21 Mei LI. 30, cotitribueerende te zamen f 300, het aantal weduwen 18, waarvan, als gevolg der reglementswijziging 16 we duwen F T25, 1 weduwW f '612.50' 2 we duwen f 50 en I 'Weduwe f 25 genoten, terwijl aa.11 de erven van 2 weduwen respectievelijk f 50 en f 25 werd uitbe^ laald. Rekening en verantwoording over 19^6 werd goedgekeurd en vastgesteld; even eens werd de begroeiing over 1927 goed gekeurd. Door de leden van het Rijksschool toe zicht werd toezegging gedaan deze zoo nuttige instelling meer nog bij liet man nelijk onderwijzend personeel bekend te maken en lien tc wijzen op de geringe jaarlijksche premie, die hun eventueele weduwen zulk een aardig pensioen ver zekert. Geslaagd voor het voort Mach. Di ploma de heer A. Bloot, leerling van de ,.de Ruij ter school" te V1 i s s i n ge n. In de op Vrijdag j 1. gehoudpn iverga- dering van den gemeenteraad te St. A n 11 a 1 a 11 d was van hel bestuur der Bijzondere school ecu schrijven ontvan gen, waarin worot medegedeeld, dat de Kerkvoogdij der Ned. Ilerv. Kerk bereid is, om voor hel geveu van onderwijs aan de laagste klasse dier school, het catechi satie lokaal af te staan voor één jaar, tegen eene vergoeding ifan T 5 ppr week. Omdat door deze bereidwilligheid van het kerkbestuur het dan niet noodig zal zijn een "lokaal bij te bouwen, omdat de Bijz school recht op "5 lokalen heeft wordt nu verzocht kan deze overeen komst goedkeuring te vei ••oenen en Be kosten van huur en van het schoonhou den enz. van het lokaal gerekend o|p( f (2 per week, vo,or rekening dev gemeente te nemen. Op voorstel van B en Wi. wordt met algemeene stemmen het verzoek toege staan. NAGEKOMEN BERICHTEN. EEN OPDRACHT AAN DE SCHELDE'' Door de Stoomvaart Maatschappij .Ne derland" te Amsterdam, is aan de Kon. Mij de ..Schelde" te YTissingen op gedragen de bouw van twee vrachtsche pen zonder hoofdmotoren. MARKTBERICHT. GOES, 24 Mei. Op de graanmarkt van heden was de aanvoer onbeduidend de nandel kalm. De noteering is dis vólgt: Nieuwe tarwe 15 50—16, goudgersl 13.80 haver 1150; lcroonerwten 20; bruine boonen 12 -13; karwijzaad 40, maanzaad 38. DE RFLLFTJES TE ASSEN. De krijgsraad te Den Bosch heeft lie den kapitein G' beschuldigd van nalatig heid bij het militair oproer Ie Assen vrijgesproken De eisch was 3 dagen gevangenisstraf. EEN REDE VAN Dr MARX. BERLIJN. 24 Mei V D De rijkskanse lier dir. Marx heeft te Bonn voor de cen trumpartij een belangrijke redevoering gehouden Hierin gaf hij een over zicht van de politieke gebeurtenissen. UIT MIDDELBURG. Naar aanleiding van een ons gestelde vraag, kunnen wij mededeelen, dal mor genavond, als zijnde den avond, voor Hemelvaartsdag, de winkelsluiting oin 8 uur niet van kracht is. DE WATERLEIDING-SCHUWEN OP THOLEN Door de Arrondissements-Rechtbank te Breda zijn de twintig personen, welke weigerden zich aan te sluiten bij de NV: Waterleiding Tholen, op enkeluitzonde ring 11a, veroordeeld overeenkomstig den eisch van den Officier van Justitie tol f 50 boete, te vervangen door een maand gevangenisstraf STAATSLOTERIJ. (Onder voorbehoud). Op onderstaande nummers vielen de volgende prijzen; f 1000 3399 10756 19356 f 400 1659 5328 f 200 273 847 1053 3172 10963 12195 12733 16530 f 100 477 2412 3102 4598 5618 6217 6239 8312 10933 15251 16037 20499 20653 BEURSOVERZICHT. AMSTERDAM, 24 Mei 3 uur. Handel kalm. Tabakken aan den zsvak- ken kant, in 't bijzonder aandeden Deli Mij. in verband met het dividend dat hiel en daar eenige teleurstelling opleverde. Op de rubberafdeeïing werden Amster dam rubber ex div. genoteerd. Aanvan kelijk was de stemming voor de rubber fondsen niet slecht. Petroleum ongeanimeerd Koninklijken moesten hel gister beiaatd avance weer ongeveer prijsgeven. Suikerfondsen matige belangstelling WISSELKOERSEN. AMSTERDAM, 24 Mei 3 um-. De cyfers tusschen haakjes zijn de Icoersen van gisteren. Londen 12.13y8 (12.13 zeven zestien de.) Berlijn 59.17 (59.20.) Parijs 9.78% (9.78%.) Brussel 34.71 (34.72%). Zwitserland 48.06% (48.07%.) Weenen 35.17»/2 (35.17% Kopenhagen 66.70 (66 67%.) Oslo 64 55 (61.521/2.) Stockholm 66.87% (66,87%.) "New York 2.493/i (2.19%.) ZWEEDSCHE ONDERSCHEIDING VOOR LINDBERGH. BERLIJN. 24 Mei V.D. De Zweed- sche Luchtscheepvaart Mij. heeft Lind bergh een gouden medaille verleend DUITSCH-POOLSCHE SCHULDEN- REGELING. BERLIJN, 24 Mei V.D. De onder handelingen zijn aangevangen over de Duitsch-Poolsche schuldenvegeling DE VLIEGTOCHT VAN DE PINED0. LONDEN, 24 Mei. VD.-Tot nu toe is van de Azoren geen l>erlcht ontvangen dat de Ilaliaansche vlieger De Pinedo, die gistermorgen van St. Jolui is vertrok ken op de Azoren. is aangekomen DOUANELOODSEN AFGEBRAND. PARIJS, 2-4 Mei V.D Uit Beimel wordt gemeld dat de douaneloodsen ge heel zijn afgebrand. De schade is zeer aanzienlijk STAKING DOOR METAALARBEIDERS. KATTOWITZ, 24 Mei V.D De me taalarbeiders ir. liet industrie gebied van Dombrowa zijn gister in staking gegaan. Het aantal bedraagt ongeveer 1000. Eeni ge arbeiders zijn door de politie wegens ophitsing tot stoking gearresteerd RECHTZAKEN De ou cl-g emeent e-o nlvanger van Bergen op Zoom vrijge- sproken De rechtbank te Breda lieeft gisteren den gewezen gemeente-ontvanger van Bergen op Zoom, de M vrijgesproken van de hem ten laste gelegde verduisle- 'n Goede naam is GOUwaard en toch kunt U Cadena's reeds in prijzen bekomen van af 6 cent. In de voornaamste sigarenwinkels. (Ingez. Med.) ring, op grond van de overtuiging, dat van opzet niets is gebleken. De officier van Justitie had 6lmaanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëischt. De dubbele moord met roof te Oulembor g. J V. en 0. S hebben hooger beroep aangeteekend van het vonnis der Tiel- sclie rechtbank, waarbij zij veroordeeld zijn ieder tot 15 jaar gevangenisstraf in verband met den dubbelen moord, met roof te Oulemborg in December 1923 Kantongerecht O oslburg Door den kantonrechter zijn veroor deeld wegens Straatschenderij. P D, Aardeuburg, berisping; F. P. V., en J. Jt Gtf. te Schoondijke, f 15 s. 15 d. h M. G, Dj. en P. R. te Schoondijke f 15 s. 2 weken tuchtschool; P F. T, Hoofd plaat vrijspraak; P E., Ooslburg, beris ping; H B., Oo-sl'burg, plaatsing iu een tuchtschool voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Als hoofd van een werkplaats niet zorgen dat de op een hoogte van minder dan 180 M. boven de vloer zich bevin dende gevaar veroorzakende deelen van krachlwerktuigen ,zijnde een vliegwiel en van drijfwerk, zijnde een riem, doel matig is P. J B., Groede, 2 geflldlb. f 15 s. 15 d. h. Zonder daartoe gerechtigd te zijn Loo- pen op eens anders grond, waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door den rechthebbende is \ver- boden. P, van de V Westkapelle (Bi) en L. N., Westkapelle (B ieder f2»s. 2d.Ii'r Zonder daartoe gerechtigd te zijn, zijn niet-uitvliegend pluimgedierte op eeni- grond laten loopen die bezaaid iis A'. >B Eede, f 10 s. 10 d. h., I. de Sl, Sluis, f 12 s. 12 d II AL Mt, Ooslburg, f 5 s. 5 d. h. In een logement waarvoor geen an dere vergunning is verleend dan ieen voor den verkoop alleen aan logeer gasten, sterken drank; in het iklein ver- koopen aan een ander dan diem, die naar redelijk inzicht als logeergast .in dal logement is te beschouwen >S. J. van de II, Biervliet, fis ld. h.; Art 453 W. van Sir. zich in kenneli)- ken staat van dronkenschap op ';den openbaren weg bevinden C E W Boschkapelle, f 15 s. 15 d. Ji. Een gewond dier arbeid doen ver richten op pijnlijke en kjwellende wijze, gepleegd ten aanzien van twee dieren; T. L. de R., Maldeghem 2 geldb. van f 12.50 s. 12 d h. Op grond bij andere in (gebruik een mol vangen en dooden zonder «schrifte lijke machtiging van den Commissaris der Koningin in de provincie waar den grond gelegen is M. S„ Waterland kerkje, f5 s 5 d. h. met verbeurdverkla ring van in beslag genomen mol Op Zondag openbaren arbeid verrich ten buiten het geval vau noodzakelijk heid en zonder schriftelijke toestemming van de plaatselijke regeering, P. «M., Ooslburg, f2 s 2d. h. KANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. Het bestuur der Vereeniging van Ambtenaren bij de Visscherijen op de Zeeuwsche slroomen heeft een adres ge richt tot den minister van financiën, waarin verzocht wordt dc schippers en knechts bij dil dienstvak ten volle als ambtenaren onder hel Bezoldigingsbesluit op te nemen. LEGER EN VLOOT. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegrafisch be richt is hel oefeningskader, beslaande uil Ilr. Ms. Hertog Hendrik, d(e Z 5, Z 6, Z 7, Z 8, de O 10 en O 11, Zatordagt te Oslo aangekomen. De Flo res naar Sjanghai'? Aneta seint uit Batavia: Ilr. Ms. flotlicljevaartuig „Flores"' blijft te Soerabaja en moet zich tot na der order gereed houden 0111 eventueel binnen de 24 uur- naar Shanghai te kun nen vertrekken. SPOR'» HetNederlandsch elftal samengesteld. Zondagmorgen heeft de technische commissie van den N. V. B. te Deventer vergaderd om het Nederlandsch Elftal te kiezen, dat op. Zondag 12 Juni a.s. tegen de Denen, te Kopenhagen in het veld zal komen Besloten werd, de ploeg, zooals deze op 1 Mei tegen België gespeeld heeft on gewijzigd te laten, zoodat de samenstel ling als volgt zal zijn

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 2