ér\ als Cigarette eene no, 121 Dinsdag 24 Mei 1927 170' Jaargang MIDDELBUR eg" MET HEMELVAARTSDAG ZAL DE MIDOELBURGSUHE COURANT NIET VERSCHIJNEN. BINNENLAND. HET NAUW VAN BATII. De ,,Morgenposl"' te Antwerpen liet or gaan van burgemeester van Cauwe- laert, publiceert, naar we aan de Maas bode ontleenen, een artikel, getiteld Voor verbetering van het Schelde-vaar- Water", waarin geconstateerd wordt, dat binnenkort. wanneer de Kruisschans- sluis en de nieuwe havenwerken gereed zijn, schepen van 40 voet in de haven zouden kunnen bomen, mits het vaarwa ter der Schelde zulks toeliet. Het is thans echter onmogelijk tengevolge van den toestand van liet vaarwater vooral door den slaat van het nauw van Bath Het blad heeft daaromtrent een on derhoud gehad met den Nederlandschen ïoods A G de Groot, een man die op een bijzondere keunis van het Sclielde- vaarwaler kan bogen. Deze sprak als zijn oordeel uil, dat hel nauw van "Batli kost wat kost, dient vermeden en dal een nieuw vaarwater dient te worden gemaakt door den aanleg van twee ber men en een doorsteek. Dit interessant ontwerp1, zoo wördl ver der gezegd, heeft ongetwijfeld dit groote voordeel, (lat geen duim grond privaat eigeDdom moet onteigend worden en het berekend en gesteund is op de ervaring dat natuur en ebslroom, welke op die plaats gewoonlijk van 6'/s toil 7 uur duurt en dus langer dan de vloed, welke circa 5 1/2 tot 5 uur aanloopt, de aangegeven waterstrooken zal diep houden, want overal houdt de ebsfroom den oever steil en het vaarwater diep. De natuur zal dus hier zelf helpen om de geuHen diep te houden Het plan omval de uitvoering van dri" verschillende werken, welke elkaar moe ten steunen en zich bij elkaar moeten aanpassen. Twee ervan dienen op Bel gisch gebied aan den stroom te worden uitgevoerd en hel derde op Nederlandsch gebied. Deze werken beslaan in ten eerste, het aanleggen van een berm (dam,; welke loopt van den beneden kant Doel tot even beneden dwars van de suikerfabriek bij Frederik. Doch aan den linkerkant van den stroonioever voorkomt hel ebwaler langs het schor van den Ouden Doel te loopen en dwingt hel dit gedeelte diep te hou- Jden Ten tweede, het aanleggen van een berm vanaf den benedenkant der Bal- lastplaat tpt nabij of voorbij zwarte lichl- ton nr. 45 met een boclil. teneinde deiï pbstroonr te dwingen in hel door te steken of te graven kanaal te loopen van Saaftingeu Het derde kunstwerk bestaal in den eigenlijken doorsteek of het gra ven van een soort kanaal door hel ver dronken land van Saaitïngen. Langs de zen weg zullen dc schepen direct in het diepwater van Valkenisse varen en zoo zullen de moeilijke bocht alsmede de ondiepten van Batli vermeden worden. Deze doorsteek ban volgens het blad vrij gemakkelijk worden verwezenlijkt, vermits het verdronken land van Saaf- ,tingen harde, vasle gronden zijn, het geen voldoende bewezen wordt d,oior hel feit. dat deze gronden sini^s een paar eeuwen onafgebroken bij elke liooge tij onder water komen te staan, doch even wel nooit zijn weggespoeld of verplaatst, wat van de talrijke platen en zandban ken niet kan gezegd worden. Hierbij moet verder rekening gehouden worden met een lievigeu ebstroom, welke de Noord kant van de uieuvve doorvaart steeds zal trachten af te knagen, zoodat deze kant alvast 'door een slevigen berm dient beschermd te worden Zulks heeft ech ter dit groote voordeel, dat de stroom of wel de natuur er steeds diep water zal houden. Het spreekt van zelf dal, na de uil voering der werken, de mogelijkheid van ondiepten in dezen doorsteek niet hee- lemaal uitgesloten is en dal baggeren aldaar af en toe noodig zal blijken, zoo- als dit overigens herhaaldelijk geschiedt in het Zuidergat, waar op dit oogenblik slechts circa 22 voet diepte bij hoog ter wordt vastgesteld. Het is nochtans een feit, dal werken van Walsoorden tot aan Frederik de meeste voldoening moeten .geven, ver mits het vaarwater nagenoeg recht zal loopen, in tegenstelling met den liuidi- gen toestand te Bath, waar de vloed- stroom bijna dwars over hel vaarwater loopt vooral l>ij springtij zoodal wikkelingen en gevaren aldaar nooit zijn uitgesloten UIT DE PERS. De verrassingen der E V. Het -Centrum verzamelde eenige feiten uit ae verkiezingen voor den gemeente raad, ten bewijze van den invloed, dien ook hij het stelsel van Evenr. Vertegen woordiging een enkele slem kan hebben. Te Maarsseji bleek, dat men zich één stem verteld had en die ééne stem ""besliste ten gunste van een anti-revo- Iutionnairen candldaat. Te Vlist kwam de katholieke lijst één veertiende stem tekort voor een tweeden zetel, met het gevolg, dat de raad geen rechtsche meerderheid kreeg. Te Brouwershaven hadden Vrijheids bond en S. D. A. P. elk een overschot van 45 6/7 stem. Bij loting kreeg de V. B. den zetel. Te Rijswijk kregen, naar de „Rotter dammer" meldt, een an Li-re voli tionnair en een ehr. historisch candidaat evenveel stemmen. De laatste werd bij loting ge kozen verklaard. In Krabbendijke hing hel wel niet aan één stem, maar daar kreeg de chr. hisl. partij met 224 stemmen 2 zetels, evenals de vrijz. dem. met 230 stem men; de anti-rev. echter brachten 220 stemmen uit en blijven -één zetel be zetten. Over bovengenoemd geval te Vlist (een dorpje bij Haastrecht., Z. H.), vertelt de N. Z. Hollander de volgende merkwaar dige bijzonderheden: Er waren uitgebracht 192 stemmen, zoodat de kiesdeeler, waar er 7 raads- zetels te bezetten waren, 192 7 27 3/7. Het stembureau ging nu aldus le werk: Lijst 1. (Gemeentebelang) 63 stemmen, (Is 2 zetels, rest 8Vi Lijst 2 (Gemeentebelang-protest) 31 stemmen, is 1 ketel, rest 3 4>/7. Lijst 3 (A.-R.) 57 stemmen, is 2 zetels; rest 2 tl/7. Lijst 4 (R.K.j) 41 stemmen, is 1 zetel', rest 13 4/7 Zes zetels waren dus direct verdeeld: de 7e zetel werd aan de lijst met hel; jgrooLsle overschot toegekend, dus aan de Katholieke lijst. En in Vlist werd; gejubeld, want, zoo dacht men, de raad. was om. zij was van links rechts gewor den Edochhel stembureau had zich vergist. De laatste zetel kwam de katho lieken niet toe Wal toch is het geval? De Kieswet is in 1925 opnieuw gewij zigd en toen werd bepaald, dat een lijst oor eiken zetel, dien Bij krijgt, min stens 75 pet van den kiesdeeler moet kunnen uitbrengen 75 pel. van den kiesdeeler was ,20 4/7: En de katholieke lijst kon, bij .toeken ning van 2 plaatsen, voor elke (jilaats slechts laten gelden) 4L 2 20V2. Zij moest 20 4/7 kunnen inbrengen cn, zij kwam dus 1/14 slem te kort. Wie krijgt nu den 7en zetel? Den 7en zetel krijgt lijst 1. Want nu het _groolste overschot niet in aanmerking komt, moef men gaan zien naar het overschot, dat vervolgens het grootste is en dal is hel overschot van lijst 1. Kent men aan deze lijst 3 zotels toe, dan -ziel men dat zij voor eiken zetel y4 an den kiesdeeler kan inbrengen Im mers: 63 3 21 en inderdaadi "is d.it méér dan 57 pet van den kiesdeeler, (20 4/7) Gemeentebelang krijgt dus den 3en ze- lel en de Raad blijft links. Uit'Stad en Provincie.9, - Dinsdag 31 Mei as. bezoekt de Commissaris der Koningin de gemeenten Arnemuiden, Nieuw- en St. Joosland, Koudekerke, Ritthem en O. en W. Sou burg. Aan 'l vakexamen hebben voldaan de volgende surnumerairs der directe be lastingen, invoerrechten en accijnzen: J B. Kloosterman, P. J. van Kerkoerle, 0 A. Mulder, J. D Moraal, J. van Haarst, R. Boonslra, II. M. de Boer, D. J. Mul- P. F J. M. Schreuder, J J. H. Rou- schop, J G. van Schalkwijk, F. P J. Oudens, B. P. Lems, B. A. 0. Ballintijn. P. D. Bartstra (St. Crt Met de Staalscrt. van 23 Mei zijn verzonden afdrukken van de akten be treffende de N.V. Oestcrlcweekerij Goe de Verwachting"', te Ier soke; de cul tuur Maatschappij ,.Sa!atri Plantations' le Middelburg Uit Middalburg. Aan den gemeenteraad is door den heer A Jeronimus in zijn kwaliteit van eigenaar van de woning Kinderdijk P 100 een adres gericht naar aanleiding van het voorstel van Burg. en Weill, inzake verder verweer tegen zijn vordering con tra de gemeente. Adressant deelt de rechtsoverwegingen van het vonnis van den president der rechtbank mede. Hierin wordt overwogen, dat eischer (Jeronimus) heeft verzocht hevel te ver- leenen dat binnen 8 dagen na het von nis het zich aan genoemd perceel be vindend bord vermeldende, „bnbewoon- verklaarde woning" door den gedaag de (de gemeente) zal worden weggehaald met schadevergoeding bij niet voldoe ning en dat eischer er zich o.a. op beroept, dat hij op 9 Nov. 1926 van het raadsbesluit tol onbewoonbaar verkla ring in hooger 'beroep is gegaan en dit college bij beschikking van 'f9 Jan. '27, immers langer dan 6 weken na 9 Nov. 1926, op zijn adres heeft beschikt en dat dieatpngevolge voormeld raadsbesluit al le rechtskracht mist en moét geacht worden niet te zijn genomen. Overwogen wordt verder dat de feiten vaststaan ook dat het hord eerst is aangebracht, nadat de Kroon heeft gemeld, dat voor gevraagde vernietiging van deze 'beslis sing van Ged. Slalen geen termen zijn gevonden, en dat de president de mee- ining van eischer niet deelt Verder dat liet raadsbesluit in stand en van kracht blijft, zoolang het niet is ver nietigd door een hoogeren macht. Wel heeft eischer naar voren gebracht, dat het raadsbesluit alle rechtskracht zoude missen omdat Ged. Slalen zich niet heb ben gehouden aan in de woningwet ge stelden termijn van 6 weken waar bin nen zij ingevolge de woningwet hunne beschikking moesten geven, doch overwo gen wordt dal dit wel geldt voor de beslis sing voor den raad op een aanschrijving van Burg. en Wëth. waar het hier geldt een hoogere voorziening tegen een be sluit van een gemeentebestuur als zoo" danig en dat ook onjuist is, dat Ged. Slalen het in hun macht zouden heb ben een toestand leu nadeele van den belanghebbende le doen voortbestaan, omdat hangende den termijn lot en de behandeling van de voorziening het be sluit tol onbewoonbaarverklaring buiten- werking blijl'l. Tenslotte wordt overwogen dat mitsdien het raadsbesluit van kracht gebleven en <Te plaatsing van hel boord niet onrechtmatig was en der halve de vordering van den eischer is ongegrond en hem die moet worden ont zegd waarom de president de vordering van den eischer in kort geding onge grond verklaart cn hem die ontzegt Adressant zegt dal Hij tol deze herha ling is overgegaan, opdat ieder raadslid bij het bepalen van zijn stem wel in dachtig zij, dat indien naderhand de af loop dezer zaak tol voor de gemeente zeer ongewenschte gevolgen mocht lei den, dit niet te wijlen zal zijn aan hem, doch aan hen, die evenlueele voortzet ting dezer procedure hebben gewild, gelijl. adressant de gevolgen zal hebben le dragen van afwijkend inzicht, omge keerd halsstarrigheid van de wederpartij komt voor rekening van de gemeente- naren, wier belang de gemeenteraad heeft te behartigen, dat ieder raadslid zich zal hebben af te vragen wal hij zou doen in soortgelijke aangelegenheid, indien het hem persoonlijk betrof. Adres sant protesteert uitdrukkelijk tegen hel misplaatste gebruik van hel woord weerspannig", zoolang niet in hoogste instantie is uitgemaakt, wie gelijk heeft, B. en W. or hij, en in de tweede plaats dal B. en W. eerst dan gerechtigd zijn dit woord „weerspannig" le gebruiken, in dien na vaststelling in hoogste instantie, hij zich niet aan T lands wetten zou on derwerpen; hij zegt. dat hij met even veel rcchL B. en W. „weerspannig" kan noemen en dat college gelieve te beden ken, dat hij ook nog gerechtigd is zijn rechten overeenkomstig s lands wetten le doen gelden, ook al geldt het een on bewoonbaar verklaarde woning; dat hij den raad waarschuwt voor een besluit met machtiging nu voor alsdan tot ver weer in cassatie zonder tevoren de be slissing van hel Gerechtshof te kennen en le hebben beoordeeld Hel ,Middelburgscli Muziekkorps geeft Vrijdagavond een muziekuitvoering op hel Molenwater, terwijl Zondagmiddag van 12 tot 1 de uitgestelde uitvoering in de Abdij zal plaats hebben o— Uil Walcheren In 't blad van Maandag 23 Mei 1.1. stond onder uitslag gemeenteraadsver kiezing Arnemuiden vermeld dc Vrijz. lijst Dit moest zijn Vrije lijst. Uit Zuid-Bevelund. In verhand met hel overlijden van den heer D. D. van den Bout, lid van den Raad der gemeente Goes is thans, in zijn plaats benoemd verklaa/d de heer F van Zee, die deze benoeming heeft aan genomen N92....V/Z ets - FINE..2ctS - SUPERIEURE.Scts NIEUW: NS 3 RONDE.JVhCtS ËT* (inger -.gen van fraude in slemdislricl II. had laten aanhouden. In diens plaats liet dc burgemeester, den heer Wijffels, R.-K., halen, niettegenstaande de heel* Van der Hooft (vrijz plaatsvervangend lid, voor dc deur stond van het lokaal Na de gewone formaliteiten, vroeg dhr II. Willems, een der aanwezige kiezers het woord en diende mede namens Abr Iz, Catsman, Adr C. Calsman, C M>. v d Broecke. en P de Bruijne, het volgende bezwaar in le dat gehandeld is in strijd met artikel 86 van de kieswet, dat voor schrijft. dal de voorzitter de stembil jetten opent, en na opening van elk bil jet den naam mededeelt van den, candi daat op wien een slem ïs uitgebracht, waar in sleindistricl I de biljetten zijn geopend door den voorzitter en den ge meente-veldwachter en zonder vermel ding van de gestemde candidaat. lijstge- dc A, R. de heer J. v. d. "Weele no>. 5 der lijst met voorkeurstemmen. Niet her-" kozen is de heer P. de Putter (A. R.) De samenstelling van den raad blijft de zelfde. Te Hoedekenskerke zijn uil- gebracht op de lijst der Vcreenigde Pro- testantsche kiezers 317 en op dc R. K. lijst 336 stemmen. Gekozen zijn 4 Pro testanten nnil. de heeren Joh Boone. L. Lous, D. de Regt en Joh. Louiipse en 3 ;R' IC. nml. de heeren C. Chamuleau. M. Walraven en Marinus Steijn Jr. De verhouding in den raad is onver anderd. Alleen wordt de heer J. Steen bakker vervangen door den lieer M. Steijn jr. beide Katholiek. Te 's Gravenpolder werden ge kozen L. Schouten en P. J. Kousemaker, caudidalen der Herv. ICiesvereen heide aflr. E. Vermue R. IC. aflr.; C. Verhuist A R. aflr.Joh. de Koster, Oud-Ger j wijze zijn op stapels gelegden in district ailr.; D. Joziasse St. Ger. aflr. en M. j n, door alle leden en door den gemeen" van Lxere, St. Ger. j te-seoretaris, die geen lid van het stemi- Te Zuidzaude werd op lijst 1 bureau is. en zonder eenige vermelding S2 en op lijst 2.119 stemmen uitgebracht van candidaat of lijst, op stapels gelegd; Lijst I ontving derhalve 1 zetel en lijst! 2e dat gehandeld is m strijd met aJt 2, 6 Gekozen werden A. J. Lako 1 Lu- 's<> tweede lid le volzin. daL de oud- leijn. J Rissceuw. I. Risseeuw. A Luteijn. i sic der andere leden van hel slernbu- ,T. J. Perduijn cn P. Luteijn allen aTtre-1 reau l»cl stembiljet naziet dend. 3e. dat in het stemlokaal in district j II, gehandeld is in strijd met arl 65, i dal de tafel zoodanig moei zijn ge- plaatsi, aai ae Kiezers ae verricniingen van het bureau kunnen gadeslaan, waai' de opening van dc biljetten en de opna me san de stemmen, die toch al plaats greep, op de onder sub. 1 genoemde onwettige wijze, door plaatsing van een lessenaar cn het plaatsnemen van het lid den heer Wijffels cn den gemeente secretaris, absoluut niet waar te nemen was, noch minder te controleeren te. dal gehandeld is in strijd met art. voorlaatste alinea, waar niet terstond na de opening van de biljetten over de waaide is beslist 5e dat gehandeld is in strijd met arl. laatste alinea, eerste volzin, waar de voorzitter de redenen van ongeldig" verklaring en van twijfel, en de beslis sing niet onmiddelïjk heeft bekpnd ge maakt redenen waarom ondergeteckenden meenen. dat de stemming nietig zal moeten worden verklaard, en opnieuw een stemming zal moeten worden ge" houden, omdat dc waarborgen voor de grootst mogelijke betrouwbaarheid, ge legen in de positieve voorschriften van de art 65, 86 en 87 der kieswet, niet zijn in acht genomen Op deze wijze zouden bijv. stembiljet ten van onwaarde kunnen zijn gemaakt door eenig lid van hel stembureau, zon der dal dit kan worden geconstateerd de zijde van het publiek, of moge lijk zelfs van andere leden van het stem bureau. üe burgemeester zag hierin geen re den, om de verkiezing ongeldig te ver klaren. Nogmaals vroeg de heer Willems het het woord, en las een tweede protest oor dat luidde als volgt Onoergeleekcnden II Willems, Abr. Iz Catsman. A C. Catsman en II. Leen- houls, allen' kiezers voor den gemeen teraad te Aardenburg. die meenen ern stige redenen te hebben le vermoeden, dal bij opname vau het sleimnenaantal in kiesdistrict II voor dc caudidalen van lijst 3 vergissingen zijn begaan, zelfs de mogelijkheid van fraude niet is bui tengesloten. verzoeken hel hoofdstem- bureau, hen in de gelegenheid te wil- Indien U iets noodig mocht hebben van Goud en Zilver, Horloges enz denkt dan aan den Uitverkoop bij JAGQ. FRAfJK. (Ingez. Med.) GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN, Te 's Heer Arendskerke werden herkozen de heereD D W. Lindenbergh en H. van Gorsel (Vi. BA A. Schipper Jzn, (vrije kiezers), J. J. de Jager en Joh Sandee (A R.), P. v. d. Dries en J. Ver mue (R. KA, J. Nijssc, P. Oudkerk en iW. S. de Vlieger (C II.) gekozen is van HET STEMBlSDRAMA TE AARDEN- BURG. Men meldt ons over het Zaterdag bij de verkiezing voor den Aardenburgsehen gemeenteraad in stemdlstrict II gebeur de, nog de volgende bijzonderheden De tafel waarop de slembiljellen uit- gestrooia werden, was zoodanig ge plaatst, dat de handelingen van de leden van hel slembureau lolaal onzichtbaar waren voor liet publiek Op een 'pro test van één der kiezers uit de zaal werd door het lid Wijffels geantwoord, dat hierin geen verandering moclil ge bracht worden Behalve door een lessenaar, werd het gezicht op de tafel benomen door voornoemd lid van hel slembureau Wijf fels, die rechts van en tegen den lesse naar aanstond, en den gemeenle-seereta,- ris, die weder rechts van dezen stond. I)e stembiljetten werden door alle le den en den gemeenle-secretaris ge opend. Dit geschiedde stilzwijgend cn tege lijkertijd werden de lijsten, lijslgewijze gesorteerd Van hel aflezen daarna en de bespreking over het al of niet on geldig verklaren van verschiLIende biljet ten, was door het rumoer in de zaal voornamelijk veroorzaakt door no 2 van de R.-K. lijst, vaak niets te verstaan Toen dan ook de uitslag bek«end werd gemaakt, cn men vernam dat hel niet geringe aantal van 70 biljetten ongeldig erklaard was, rees het vermoeden dat er geknoeid was. Te meer toen bestuurs leden van de A.-R. kiesvereeniging con stateerden dat het vermelde aantal dei- op hun lijst (lijst 3) uitgebrachte stem men zéér veel kleiner was, dan hel aantal kiezers, 'dat volgens betrouwbare mededeelingen slechts één puntje, en ook niets méér op lijst 3 hadden rood gemaakt, terwijl ook van de Arl> partij verschillende kiezers verklaarden, opuo. 3 van hun lijst (lijst 2) gestemd te heb ben, terwijl de uitslag slechts 2 stem men aanwees Er werd ook op gewezen dat deslern- opnemers af en toe eens omkeken, daarmede in verband werd gebracht. Tengevolge van een en ander ver scheen Maandagmorgen om 10 uur in het hoofdstembureau de officier van jus title, die mededeeldei dat de heer E. Cuelenaere, (welh lid van het stem bureau niet zou verschijnen, daar hij dezen, in verband met ernstige verdenkin- len stelden door het overleggen van een verklaring der kiezers te bewijzen, dat dat het opgegeven aantal stemmen, dal op lijst 3 zou zijn uitgebracht, niet juist kan zijn. Doordat tusschen den dag der stemming cn den dag van zitting van het slembureau een Zondag was, heeft hen vo'htoenden tijd, tot hel opmaken van genoemde verklaring ontbroken. Hierover naaide de burgemeester" de schouders op „Stemming is geheimzei hij en zou hel voor kennisgeving aanne men Daarna vroeg de lieer C. M, v. d. Broecke hel woord voor onderstaand protest. „Na afloop van de lelling en voorle zing der slembiljetten, is door onderge- teekende het volgende medegedeeld aan den voorzitter van stemdistricl II- Ik protesteer er tegen, dat ik door het

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1