Uit Stad en provincie. So 119 Zaterdag 21 Mei 1927 170* Jaargang MIDDELBURGSCHE COURANT Bit Dit nummer bestaat uit Twee bladen. EERSTE BLAD. BINNENLAND. classificatie dhr gemeenten. In aansluiting aan bet dezer dagen op" genomen bericht inzake het voorstel tot wijziging der klassificatie, o.a. floor het opnemen van Tilburg en Eindho ven in de eerste klasse, verneemt '„De Morgen" uit goede bronv dat tevens Svordlt voorgesteld tal van gemeenten een klasse te verlagen. Naar hel blad tea* oore kwam, zou Limburg er al "heel Slecht afkomen en is men daar dan ook reeds >mel een ■actie begonnen. Van andere zijde vernam het blad nog uitvoeriger bijzonderheden over deze zaak. Volgens deze nadere mededeclin- gen worden er door het wijzigingsont- werp vrij omvangrijke veranderingen ge bracht in de classificatie. Behalve de genoemde gemeenten ko men o.a. ook M id d e 1 b u r g en V1 i s - si ngen in de eerste klas, Boxtel wordt tweede klas enz. Maar tegenover deze verhoogingen in klasse staat een grooter aantal plaat sen. dat lager geclassificeerd zal worden. Niet minder dan veertig gemeenten zouden daardoor gedegradeerd worden het weren van communistische films. Op de vragen van den heer Kleereko- per. betreffende het weren van films mei een bepaalde strekking door de bur gemeesters v,an eenige groote sleden, luidt het (antwoord van den heer Kan, minister v,an Binnenlandsclie zaken en Landbouw ,als volgt: Het bericht, dat de burgemeesters van eenige groote steden in ouderling over leg besloten zouden hebben, alle films v,au communistische strekking, zooals er in den laatste» tijd telkenmale worden ingevoerd, en die liet vermoeden wekken van een stelselmatige propaganda, te we ren. is, naar den ondergeleekende wordt medegedeeld, onjuist. Wel is door de burgemeesters der ge meenten Amsterdam. Rotterdam, 's Gra- venJiage en Utrecht len aanzien van een bepaalde film over]eg gepleegd en is deze film, n,n verlooning, door al'le ge noemde burgemeesters afgekeurd Ten opzichte v,an andere, niet vooraf ver toonde filmwerken is door de betrokken burgemeesters geen besluit genomen. bij he communisten te rot terdam. De heer dr W. van Ravesteyn heeft ontslag genomen als lid van den .ge meenteraad wegens zijn 'benoeming tot conservator aan de gemeentelijke biblio theek Zijn opvolger is de heer J. M. Theu- nis, hoofdconducteur van de spoorwegen die behoort tot de groep Sirach, dat is de officieel© Communistische Partij Hol land, die op voet van oorlog verkeert met het Landelijke Comité__ (de .groep Wijnkoop) waartoe het andere commu nistische .raadslid. de heer van Burink, behoort Wij achten het niet ondienstig hieraan toe te voegen, dal, naar aanleiding van de uitkomsten van sleepproeven met het model, tijdens den bouw de vorifll van de voor- en achterzijde van het schip eenigszins is veranderd. Deze verande ring, welke echter geen vitaal deel be treft, zal naar de meening van onzen des kundige. den scheepsbouwkundig inge nieur Cornelissen, een gunstigen invloed uitoefenen, omdat daardoor de golfweer- stand verminderd zal worden Uit Middelburg. Mlet een enkel woord willen wij nog hlerinneren aan de eerste Abdij - uitvoering welke morgen van 12 tot 1 uur door Iiiet Middelburgscli Muziek korps wordt gegeven en tevens opwek ken de collecte na afloop niet te verge ten. ,,Een laatste avond ga ik niet naar een circus" hoort men vaak zeggen, en vroeger hébben wij dit ook wel eens raadzaam geacht, maar den zeer goeden indruk, die wij van het Circus Hagen beek in den loop dezer week hadden gekregen, deed ons verwachten, dat er bij deze inrichting geen reden was voor een minder goede voorstelling te vree zen. Wij kunnen niet anders schrijven, dan dat wij ten deze zijn teleurgesteld. Dat oe volgorde van de nummers eenigszins was gewijzigd, deed weinig ter zake; maar dat een tweetal nummers, n.l. het paard „Wittekind" gereden in de Hooge School en de Voltige rit ver vielen, en verschillende nummers belang rijk werden verkort, en zelfs enkele toeren minder accuraat werden uitge- woerd, mag niet worden verzwegen Wij weten wel, dat er alles op gezet moet worden om den volgenden avond weer "in een andere plaats le kunnen spelen, en begrijpen, dat men moet beginnen met opruimen buitenom en wegbrengen der dieren naar het station, maar meenen namens de honderden bezoekers van gisteravond te moeten opkomen legen de wijze, waarop zij met veel minder wer den afgescneepl. Het afbreken van het tenlendorp, liet vervoer der dieren en wagens en het laden aan net station, trok veel belang stelling. Hedenavond speelt Hagenbeek te Bergen op Zoom. Aan ons bericht over de excursie Wemeldingc van Dinsdag j.i. door een twintigtal leden der Ver. v. Ned. Huisvrouwen, afd. M'burg, dient nog le worden toegevoegd, dal door de firma Gort aihior was gezorgd voor een smakelijke en zeer gewaardeerde ver rassing. Bij liet vertrek der dames uit Middelburg offreerde deze den excur- sisten een blik Sluis' biscuits, ten ge- bruilce bij de thee. Onnoodig te zeggen, d'at aeze tot de laatste toe den weg von'dèn, waarvoor ze bestemd waren en voor zichzelf reclame maakten, Het heerlijkste en voordeeligste bed is ONS Geroemd door iederen gebruiker. 15 jaar garantie. MEUBEL- EN BEDDEN-MAGAZIJN A. M. HOFMAN Lange Noordstraat L 134, Middelburg. Ungez. fttwi., In antwoord op de vragen van den heer mr J. Adriaause aan Ged. Staten nopen» den bouw van de z.g. ferryboot voor den dienst lusschen Vlissingen en Breskens, hebben Ged. Staten hel vol gend schriftelijk antwoord ingezonden In antwoord op de gestelde vragen kunnen wij mededcelen, dat na uwe gadering van '22 December 1925, waarin de bouw en de snelheid van hot schip door den heer Van Rompu werden toe gelicht (not. 1925 bladz. 231) en voor den bouw van de boot een maximum bedrag van f500.000 werd toegestaan, in jde constructie van de vitale deelen geene wijzigingen zijn aangebracht. Uit Vlissingen. Burg. en Welh. van Vlissingen stellen den raad voor nog 3 perceelen grond aan de Badhuisstraat te verkoo- pen en wel 128 M2 aan M. Maas voorf f25d0; 1312 aan firma dh Muijnck voor f2620 en 73 Mr aan (I'. C D. We^ lis le Rotterdam voor f5160 te samen voor f10 640. Uit Z u i d - B o v e I a n d. Zooals men weet, herdenkt eind Juli de stad Goes hel feit, clat zij bevrijd erd van de overheerschiug der Span jaarden en overging naar de Staten, en zal naar aanleiding daarvan door de Ver. ter bevordering van het Vreemdelingen verkeer op Noord,- en Zuid-Beveland en .,iNijtengo" le Goes een historische ten toonstelling worden gehouden. Men meldt ons nu dat door medewerking van enkele gemeentebesturen, vereeni- gingen. particulieren en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, reeds lal van toezeggingen tot inzending .zijm gedaan Ongetwijfeld zijn er nog veel Zeeuw sche families in Goes en omstreken, die in het bezit zijn van voorwerpen, dié historische waarde hebben Het zal hel bestuur zeer aangenaam zijn. waneer tfeze families willen mede erken lol hot doen slagen van déze tentoonstelling Een briefkaart lot deelnoming aan den secretaris, den lieer A. Tollenaar te Krab- bendijke. zal zeer op prijs worden ge steld. De Staatscourant no. 98 meldt Gepensionneerd Curafaosch ambte naar: S van de Vrede, onderv. 2de kl. in Ouragao, Kloeting e Uit Schouwen en Duiveland. Het historische feest te Zierik- z e e, dat aanvankelijk op Donderdag 7 Juli was bepaald, is thans tot den daar op volgenden datum van 8 Juli uitge steld, in verhand met de deelname van de visschers daar ter stede. Inmiddels hebben zich voor 't zang koor" ongeveer 250 personen opgegeven, terwijl voor den hislorisclien optocht zicli geregeld personen aanmelden (Z Nwsb). Uit Tholen. In de deze week gehouden verga- dering van het waterschap De Vrije Pol ders onder Tholen, werd de volgende voordracht voor dijkgraaf opgemaakt: 1. J. M. Wagemaker (aftr.) 2. 0. Bierens. 3. Th. Boot. De tijdelijke benoeming van den wa- terboüwkundieg, den heer .T .1. Kramer werd veranderd in eerf vaste aanstelling In de gehouden vergadering van ingelanden van liet waterschap S l Maartensdijk werden de rekening 1926'27 en de begrooting 1927-28 vastgesteld zooals zij werden aangeboden. Uitgebracht werd verslag van den toe stand der verschillende polders, zulks ingevolge artikel 100 van het Reglement Het dijkbescliot voor den dienst 1927— 1928 werd voor de verschillende polders bejiaald als volgt OudcSand f 25, Mid delland f 22, Noord f 25.50, Uiterstnieuw land f22, Ravensoord f 13, Groote en Klei ne Landekens f 13. Slabhecoorne f 27, Molen 1'28, Pluimpot f13, Vroonlanden Waterschap 1' 1. Vroonlanden f -i. pol ders f 7.50. Door den heer J L Groenewege werd geïnformeerd hoever men gevorderd was met het in de vorige vergadering toege zegde plan inzake den waterafvoer van den Uiterstnieuwlandpolder Medegedeeld werd dal te dezer zake thans nog geen ontwerp kon worden aangeboden. Men zal evenwel trachten alsnog spoedig met Voorstellen te komen deze aangelegen heid betreffende. Met betrekking tot de van overheids wege voorgenomen wegsvcrbelering van af Scherpenisse-Stavenisse, werd beslo ten voorshands een afwachtende houding aan te neinen tot dat nadere voorstellen ran Ged. Stalen zijn ingekomen. 'In de gehouden vergadering van ingelanden van <lcn polder .Mutje" werd hel dijkgeschot vastgesteld op dezeirde bedragen als hel vorig jaar. De heer Jac Hage, machinist van de Coöperatieve eleclrische centrale le St. Maartensdijk heeft legen 1 Juli e k. eervol ontslag uit genoemde betrek king gevraagd. Uit St. Philipsland. Woensdagavond kwam aan den Stationsweg te SI. Philipsland per motorfiets J. de R, aangereden, met A N. op de gewone fiets er naast. Door onbekende oorzaak raakten heiden hun koers kwijt, niet gevolg, dal rijders en fietsen in de naast den weg liggende moddersloot terecht kwamen. Geheel on der de modder konden de verongelukten uit de sloot kruipen. De motorrijder had zich alleen aan liet heen bezeerd, terwijl de ander met den schrik vrij kwam. Beide fietsen hadden eenige scha de, terwijl een over de sloot liggende brug van zijn plaats gerukt werd. Uit Zee uwsch-VIaand eren O. D. Naar de Z. K van officieele zijde verneemt, is van den betrokken minister via Ged. Stalen Ier secretarie le W e s l- dorpe een schrijven ontvangen, waar uit blijkt, dat de Minister voorshands niet geneigd is, de geprojecteerde grens wijziging lusschen Westdorpe cn Sas van Gent te bevorderen. Voorts geeft de Mi nister in bedoeld schrijven te kennen, dat het op den weg ligt der betrokken gemeenten, door samenwerking de han gendc kwesties op le lossen. (Voor verder Stad en Provincie zie men hel Tweede Blad). LET OP DE BEKENDEeKRUIK (lugez. Med.) De partijverhouding in den Raad blijft dezelfde. Alle gekozenen waren aftre dend, behalve W Jobse. die in de plaats komt van L. Cornelisse. Te Goes zijn in totaal 3886 gel dige stemmen uitgebracht, waarvan op de R.-K. 594, C.-H 1008, AV-R. 549. V B. 898, St. Geref. 117, SDi.A*P. 628 en V.-D. 92. Gekozen zijn 2 R -Kl. de he eren A. M. Simons en mr. IL. M. Slieger, 4 Clir. Hist, de heeren A P. v. Melle, A. J. Potter, A. Wermaire en' H. Hollestelile3 Vrijheidsbonders "de heeren J. M. van Bommel van floten, J. van Poelgeest en W. G. jKoning, 3 S.D.A.Pjers de heeren Pt Crucq en Ai Buijs; 2 A.-R. mr J. Wl Goedbloed en G. Echard. De V.-B verliezen 2 zetels aan do Ghr. Hisl. De raad is daardoor om Tot nu was hel 7 links—6 rechts, het wordt 8 rechts—5 links. Te Borssele werden 579 geldige stemmen uitgebracht en wel op lfj;l 1 vrijzinnigen, 297. lijst 2, Sl G„ 128; lijsl 3, R. K. 83 cn lijsl 4, A R.. 71 stemmen. Gekozen zijn: J Bruinooge, S Almekin- ders, 0. Rottier en P. Dekker, allen links, M. Dek, St. GG. M. Nijslen, R Ketn-, M. J. de Regt, A. R. De verhouding der partijen blijft zoo als ze was, doch de. heer P Warren'C vrijz., werd niet herkozen en ook -de heer A. van Overbeeke, St Gniet In plaats van den eersLe koml S Almekin- ders en in die van dén tweede M Dek Tc Kloe tinge werden uitgebracht op den V.-B 119 stemmen, op de Rechty sche lijsl 293, op de Vrije lijst-Straub 173, R.-K. 53 en S D A.P. 95 <tn op dc Vrije arbeiderslijsl 86 Gekozen zijn 1 V. -B., de lieer Lens hoek, 1 S.D.A P. de heer F. de Rijcty, 2 van de Vrije lijst-Straub n.l de hee ren Slrauh en A Hoogslrateeu 3Rechl- schen de heeren M Eversdijk, C. Zwee- dijk en R. Buitenhuis. De V. B. verliest één zetel aan fle lijsl-Slraub, terwijl do S.D A.P, de plaats van de onafhankelijkp arbeidersgroep bezet. Te Tholen verliest de Vr. B. één zetel (D. W. Ivlompc, en verliest de S. D. A. P. één zetel (Cornelisse). De Vr. Dem. verwierven één zetel (J. B. Dek ker; cn de vrije Chr. Hist, kreeg hij haar cenen zetel er nog een C v d Berge). Voor de St. G. werden dc aftre- denden niet herkozen, maar wel geko zen P. K. Baay en J. Bogerl. Dc overige af tredenden werden her kozen, De raad telt- 1 V. D IS. D'. A. P., 2 St. G.. 1 Chr. II#, 2 vrije C. 11., 1 Kath., 1 A. R. Te Bruinissc zijn alle aftredenden heriwzen, n.l. 4 V.B., 2 A. R. en 1 St. G. Te Retranchement werden 342 geldige stemmen uitgebracht Op den Vrijheidsbond werden uitgebracht 162 stemmen, gekozen L Bhsting, A I Lee.i- houts, I. de Blaeij. Op de Vrije Vrijzinnige lijst 93 stem men, gekozen D J. de Hullu en J. le Clercq. Op de A. R. lijst 87 stemmen, gekozen J. .1. de Bruijne en P. de Ridder Te Sluis werden uitgebracht op dc lijst der R K. 567 sldie der vrijzinnigen 243 st. en op die der Protestanten 222 sU Gekozen zijn van de Katholieken A F. •T Aernaudts. J. B Alhregts, J. M Breij- aerl, A L Maenhoul. Van dc vrijzinnigen: P. van der Linde en I, Brevet. Van de Protestanten II. van Marijk Tic gekozenen hadden alle zitting in den ouden Raad. Tc Wa ter 1 a ndkerkj e zijn lol le den v,an den gemeenteraad gekozen van de Katholieken A. TI. de Milliano (aftr J B. Sturm (aRr.) en IE Wijffels (nieuw lid). V,an de vrijzinnigenH. L. Verbrugg|e, A A. Herman en J Vermeulen, alle drie aftredend. Van de Anti-Rev,: W. de Feijtcr (nieuw lid) Van de.247 kiezers waren er 237 opge komen waarvan 11 van onw. zoodal er 233 geldige stemmen zijn uitgebracht Te IJ z e n d ij k e verkreeg de lijst der Protestanten 406, lijst Ch. Haverbeko 307, lijst P v d Weijdc 142 Gekozen zijn 2 Protestanten A. Theri en 1 Schij- ve. beiden aftr.5 Katholieken nl Ch. Haverbcke, L. P de Smet, P v, d. Weijde (aftr.,. Em. Ilaverbcke, aftr. en A J Dellaert aftr de laatste drie zijn candidaleri van de R.K. kiesvereeniging] Do Protestanten verliezen l zetel de bioscopen. Electro. De oud-Egyptische geschiedenis levert allija dankbare onderwerpen voor de groote filmondernemingen. Want dan kan eersL goed getoond worden, wat de bios coop op decoratie- en regiegebied ver mag' Zoo. is dit dan nu met de Slaven- koningin. Als alles van dc Paramount, weer geweldig van opzet' Het is als steeds grootscheeps, geweldig. De ge bouwen en de heele entourage is reus achtig van vondst, de massaregie omvang? rijker, dan wij 't tot Uil too zagen; de pracht van het Hof van den Pharao schitterender dan ooit. En zoo zouden wij door kunnen gaan met eenige su perlatieven. omdat alles wat van de Paramount komt, nu eenmaal aftïjd „ge weldig" is. Op filmtechnisch gebied is deze film dus wel zéér de moeite waard, die Icgcrbewcgingen van Pharao s armée b.v., de bouw van de Pyramiden, en de tempelstad, de doortocht der Joden door de Roode Zee Het zijn alle weer krasse staaltjes wal de bioscoop vermag. En zeker in liet land van den dollar, waar men er ook alles voor over hecR om een goed geheel le krijgen. Flora. „Wree.de Waarheid" is liet mzic.it van een ouderen man. dat hij zich vergist heeft een veel jongere vrouw le huwen Vooral als die oudere man, zooals in dit geval, een geleerde is. die slechts voor zijn wetenschap leeft De droeve ge volgen als een jongeren neef veel liet huis van zijn oom frequenteert, blijven dan ook niet uit Maar de oude man ziet de wreede waarheid, dat hij nooit de liefde van een jong meisje kan win nen, en voor de jongelieden gaal de toekomst er niet "kwaad uitzien. De keus lusschen carrière 't meisje is niet altijd even makkelijk, maar Klaus Hinrichsen in ,.de Bedrieger" k est het laatste, llij, dc oude zeeman laat een mooie positie aan wal in den steek voor zijn verloofde, doordal zijn vader zich legen hel huwelijk krachtig verzette, met een breuk lusschen vader en zoon als gevolg. Klaus gaal terug naar zee, en zijn schip heet spoedig mol man en muis te zijn vergaan 'l Heet slechts, want weldra komt hjj opdagen, terwijl z'n verloofde inmiddels een ander getrouwd lieeft. die van diens onverwachte» te rugkeer meer bjeck tc weten Hel einde ga men zelf maar eens zien Paul Wegener is uitstekend als de zeeman cn geeft aan deze film zijn ca chet van knap filmacteur. GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN. Te Serooskerkc werden uitge bracht 727 geldige stemmen, waarvan op: de vrije lijst 85 sl., gekozen Iz. de Buck; Chr. Ilist 229 st., gekozen W. C. Allaart en W. Jobse, St. G.. 45 st., geen zetel!; Anti-Rev 368 St., gekozen P de Visser, Joh. Wondergem. Adr. Melis en A. Goed bloed. Bij Scheren géén Pijn en naschrijnen of stukgaan der huid, indien men vóór het inzee- pen de baardoppervlakte inwrijft met DooB30Tub^ 80 ct. PUROÜ flngex Mod.. STUKKEN VOOR DEN GEMEENTE RAAD VAN MIDDELBURG. W c l h o u d e r s p e n s i o c n B. en W. leggen den raad over liet rapport c.a der Commissie ad hoe no pens de invoering van een wethouders- pensioen, waarvan sve reeds een uittrek sel hebben gemeld De oommissie voegt aan haar rapport nog een korte toelichting „Hoewel de principe van de Wetliou- ders-pensionneering door den Raad reeds werd aanvaard, meent de Commissie uit Uwen Raad benoemd, toch nog enkele zaken naar voren tc moeten brengen, die mede tellen bij het bepalen der fac toren die haar houding bij liet ontwer pen der verordening hebben bepaald. 'In de eerste plaats is zij van ineening dat het karakter van liet Wethouder schap geheel anders is dan in vroeger jaren, loon het meer als een ..cere ambt" werd beschouwd. In (lel woede plaats kan van een Wethouder, die behalve salaris voor een deel als Wethouder - uitzicht lieeft later pensioen te krijgen, worden ver wacht, dal hij ook den noodigen tijd cn zorg aan zijn ambt zal besteden In dc derde plaats is Middelburg een gemeente beneden maar toch niet ver van de 20000 zielen, waar 2 Wethou ders dc werkzaamheden aan hun fune- liên verbonden moeten verrichten, ter wijl Van die bij gemeenten met juist iets meer dan 20000 inwoners over 3 Wet houders kan verdeden' Rapport o v. Fin. De C. van Fin. deelt mede. dal zij van ineening is dat voor de toekenning van pensioen aan de Wethouders onzer gemeente geen voldoende termen aan wezig zijn, zooals ook door de meerder heid der eerste Raadscommissie in haar rapport is uiteengezet. Bovendien heeft zij tegen de concept-verordening op liet \crlcencn van pensioenen aan dc wet houders cn hunne weduwen en weezen. zooals deze thans door de tweede Com missie wordl aangeboden, ernstige, "he? denking. De geheelc verordening geeft blijk van oen vrijgevigheid, die verre uitgaat hoven de aanspraken die ambtenaren en hunne weduwen en weezen aan "He bepalingen van dc Pensioenwet 1922 kunnen onl- leenen, zoowel wal het percentage als 1 de voorwaarden betreft Maar bovendien

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1