No. 118. Vrijdag 20 Mei 1927 MIDDELBURG 170' Jaargang COURANT. dit nummer behoort een Bijvoegsel. TER VERBETERING. Bij het overnemen van de stemmings- cijfers van de Statenverkiezingen in '23 hebben we ons in enkele opzichten tot onzen grooten spijt vergist Er stonden n.l. daarbij ook vermeld die van '23, waardoor we bij enkele partijen ons in 'de haast lieten afleiden. We laten daarom nog eens een ver beterde tabel volgen Gem. St. Gem. '23 '27 '27 S. D. A. P. 2060 2205 2281 A. R 1908 1914 2011 .Vr. D 1150 .1505 1162 Vr. B. 914 836 576 Chr. H. 1026 1241 916 R. K 456 586 523 Bez. P. 346 1121 St. G. 175 293 231 Comm. '73 91 61 KI. Midd. 138 Onze verschrijving betrof voorname lijk de Statcncijfers voor de Chr. Hist, en voor de Katholieken. Het blijkt, dat niet slechts de V. IX. een aanzienlijken achteruitgang vertoonden, vergeleken bij de Statenverkiezing, maai* ook de Chr. Historisclien. Dat heeft eenter geen invloetï op onze overige beschouwingen, 'die .uilgingen van «en vergelijking van de cijfers van 23 mef aie van nu. JHNNERUND. DE KWESTIE DER II. D. O. OF A. N. It'r Oi. De Dinsdag opgerichte Ned. Omroep vereenig. heeft in den Luislergids uit voerig uiteengezet welke bezwaren zij heeft tegen de actie van den Hilv. Dr. Omr. die thans omgezet wordt in Üen N. R. O. De wijze waarop deze om zetting plaats had zal door Weinig wei- denkenden worden goedgekeurd. Boven dien zou de A. N. R. O. zijn zelfstandig heid hebben prijs gegeven door een be langrijke som van een dagblad (de Tele graaf) te accepteeren, waartegenover an derzijds-voor dit blad groole materieele en immaterieele voordeden zouden ont staan. De Ned. Omr. Ver. stelt zich ten doel samenwerking te zoeken met de beslaan, de vereenigingen. Met eenigc confes- sioneele Vereenigingen en met de Vereen, van Arb. Radio Amatuur is reeds een voorloopig contact gezocht. CENTRALE MIDDENSTANDS- CREDIETBANK. Bij ae Tweede Kamer is ingediend •een ontwerp tol wijziging der Slaalsbe- grooting in verband met het rapport van de door de regeering ingestelde commissie lot onderzoek van de vraag of en zoo ja, op welke wijze op een de levensvatbaarheid waarborgenden grond slag een centralisatie van het mïdden- standscredielwezen zou kunnen worden tot stand gebracht. Met den inhoud van dit rapport, dal als bijlage is toegevoegd, heeft de Mi nister zich vereenigd en bij hel ontwerp (worat thans voorgesteld, de door het Rijk aan dc Nederlandsche Bank ver leende garantie voor credieten door haar «verleend aan de Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand op de in hel rapport bedoelde nieuwe centrale bankinstelling over te brengen. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat met de Nederlandsche "Bank is over eengekomen, dal dezelfde verhouding welke voor de verdeeling van het risico met betrcKking tof hel aan de Alge meene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand te verleenen crediet iwas aangenomen, ook zal gelden voor 'het verlaagde crediet, dat aan de nieu we bankinstelling zal worden verleend. Ten slotte merkt de Minister op, dal in de statuten een bepaling zal worden opgenomen, inhoudende, <lat, zoolang de Regeeringsgaranlie duurt, de voorzitter van den Raad van Toezicht wordt be noemd door de Directie van de Ned. Bank in overleg met den Minister. De commissie is eenstemmig van oor deel, dat aan de concurrentie zooveel mogelijk een eind moet worden gemaakt. Bedoeld wordt dc concurrentie van mid- denstandscrediclinslellingen Zij meent, dat hiertoe allereerst noodig is, dat voor het geheele land slechts één centra le m i d d c n s I a n s c r e d i e t i n s 'l el- liug zal werken. Op verschillende plaat- pen ontbreken de grondslagen voor een levensvatbaar zelfstandig middenstands- bankbedrijf. Op zulke plaatsen kan de centrale als zelfstandig credietgevend li chaam optreden. De centrale zou dan niet alleen als credietgevend lichaam optreden, maar ook als disconlo- en contröle-centrale voor die zelfstandige banken, (lie bewezen hebben, voldoende levensvatbaarheid te bezitten. Wat hel beperken der plaatselijke concurrentie betreft, moet behalve in groole sleden als ideaal worden beschouwd, dal in 'iedere plaats slechts een middenslands- tcredietinslelling werkzaam- is. De Centrale moet zoodanig zijn inge richt, dat voor de toekomst het ontslaan van nieuwe concurrentie zooveel moge lijk zij uitgesloten. Om dal te bereiken, is het noodig, dat in die Centrale de drie 'groepen van het middeyslandscrediet welke men in ons land kent, gelijken in vloed erlangen. Het noodigsl is daarom, de nieuwe Centrale op te bouwen door combinatie van de twee bestaande centrale mid- denslandscredietinstëïlittgen, t. w. de )Coöp, Centr. Boasbank en de Alg. Centr. Babkver. voor den Middenstand, met toevoeging daaraan, voor zoover moge lijk, van hel overblijvende gedeelte van hel R. K. Middenslandscrediet. Als zoo danig komt in aanmerking de Midden- slandsbank voor Limburg te Maastricht, terwijl voorts door overneming van cre dieten der liquideerende Hanzebank In het Bisdom Haarlem het bij deze in stelling geïnstresseerde deel van den R K. Middenstand aan hel nieuwe insti tuut kan worden verbonden. De commissie is erin geslaagd, met de voormannen der betrokken organisaties tot overeenstemming te komen over een vorm van samenwerking, welke het nieuwe bedrijf op een gezonde basis stelt. Uit de genoemde bedrijven zal een nieuwe centrale worden gevormd, waar voor als rechtsvorm is gekozen die eener N.V., de Nederlandsche Middenstands bank. UIT OOST-INDIË. De samenstelling van den Volksraad. fn zijn openingsrede vau den Volks raad heeft de gouverneur-generaal aan gekondigd dat gedurende deze zitting een wetsontwerp tot advies zal worden aan geboden dat o.a. beoogen zal, de nieuwe Indische Staatsregeling meer in over- eenslenuning te brengen met een barer grondbeginselen, n.l. de toekenning aan de in Indiê gevestigde bevolking vau een zoo groot mogelijken invloed op- en aan deel in de samenstelling van de vertegen woordigende lichamen. De strekking is, de verdeeling van <le Volksraadsztelcls over verschillende bevolkingsgroepen, zooals die voorkwam in hel aanvankelijke regeeringsontwerp voor de Indische Staatsregeling weer te herstellen, den mad van Indië uil te breiden met twee leden, teneinde daarin zoo spoedig mo gelijk twee niet-Nederlanders te doen opnemen, en eindelijk beoogt liet- wets ontwerp nog dc mogelijkheid te opiénen voor bepaalde kieskringen otn een meer bevredigende kiesregeling te treffen. Uit Zeeuwseh-Vlaanderen W. IX De minister van financiën maakt he kend, dat ten behoeve van 's Rijks schat kist is ontvangen bij den ontvanger der directe belastingen, enz. te Bresken s, f 29.75 wegens te weinig betaalde inkom stenbelasting over hel belastingjaar 1924/25 De zoon vau den landbouwer II. te Ijzend ij ke wilde zich in een stal be geven, waar hij, nauwelijks aldaar aan gekomen, aangevallen werd door een .stier welke was losgebroken De jongen werd ter aarde geworpen, doch kon met den voel de schuurdeur openfrappcu en naar de mestvaalt vluchte, Ook hier olgde hem hel woedende dier en erger ware voorgevallen, indien niet de land bouwerszoon over een in de nabijheid zijnde beschutting had kunnen klauteren (Voor verder Stad en Provincie zie men het Bijvoegsel). Uit Stad en provincie. Uit Middelburg. In de hedenmorgen gehouden zitting van hel hoofdstembureau voor de ver kiezing van leden van den gemeenteraad alhier werden dezelfde personen ge kozen verklaard, als door ons reeds gis teren gemeld zijn. In de opgave der stemmen door Teder der candidaten verkregen bleek, dat en kele kleine fouten waren gesloopcn in onze berekening. Op lijst 2 hadden de heeren Onderdijk 2203, Cornelisse 32, Van der Weel 8, mevr. RieraensZegers 6, de Priester 6 en Schroevers 6. Op lijst 7 dc lieereu de Vries 10 cn Joziasse 22 Op lijst 8 de heeren Littooy 23 en Heemskerk 21. Op lijst 10, de heeren Barto 7 en Barentsen 6; de overige cijfers en ook de lijsltotalcn door ons gegeven klopten met den officieelen uilslag. - Gisterenavond trok het muziekgezel schap „Exelsior" omstuwt door velen naar den Yeersclien Singel, waar in de woning van wethouder Onderdijk de her kozen leden en hel gekofzen lid der S D. A. P sche raadsfractie bijeen waren, aan wie men een serenade bracht. Van uil de woning voerde de heer O n- derdijk bet woord over den uitslag der verkiezingen en wees hij er o a. op, dat thans niettegenstaande het verkiezen van twee leden der bezuinigingspartij, de S. D. A. P. toch onverzwakt uil den strijd is gekomen, Spr. bracht dank aan allen, die daartoe hebben medegewerkt. Hierna werd uaar de Mercurius ge lrokken waai* de J&cslavond plaats had. Voor liet gêl) o uw bracht de heer Onder dijk dank aan de politie, op wiens hulp men de laatste dagen nog at eens een be roep moest doen, welke hulp steeds zeer neutraal werd verleend. In de vergadering voei*de verschillen de personen het woord, o.a de" heer Onderdijk ,die er op wees dat er een wanklankje in de overwinning is, nu de Vrijz. Dein een zetel verloren. Uit V li g s i n e n. Burg. en Weth. van Vlissingen deelen den raad mede, dal de straatma" her Tavenier alleen van 1914 tot 1918 in direclen gemeentedionst is geweest, en afgescheiden nog van het feit, dat de pensioenwet bij minder dan 5 jaar geen pennoen toekent, achten B. en W het dienstverband te kort om op hun voor stel om geen sleun te verleenen, terug te komen. Voor hel vakexameu voor surnume rair der directe belastingen, invoerrech ten eu accijnzen zijn. geslaagd de heeren D. P. Lems on D.,< J. Mulfter, heiden tct Vlissingen, De zon lokt naar buiten, doch - het is waschdag. En de waschdag stelt zijn eischen. De huisvrouw kan het goed niet in den steek laten. Toch kan zij vlug klaar zijn, door Rinso te gebruiken, 's Nachts weekt dan al het vuil los, hetwelk 's mor gens al het zware werk bespaart. Nog vóór den middag kan het goed al buiten hangen, klaar om te strijken. Koop nog heden een pak! DE LEVER'S ZEEP MIJ, VLAARDINGEN GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN. Te N. en St, Joosland verkregen de St. Geref 41 st. en geen zetel; de Chr. Hist. 88 st. en één lid, J. "Dinge- manse,* de A. R. 112 st. en (wee leden, C. Rooze en J. J. Mesu, de Vrijz. 189 st. en drie leden, F. I'. Polderdijk, L. Wattel en P. üingemanse Az.; de Work- in ansver. 69 st., en één lid. J. Poppe Mz. Te K r a b be n d ij k e werden uitge bracht 965 geldige stemmen, waarin op de Anli-rev, 219 st. Gekozen dc lieer C. P. Vogelaar, aftr.); Slaatk. Geref. 27G st. Gekozen Anth Ilirdes en S. de Kok. aftr.; Vrijz 230 st. Gekozen A. Wou Ierse n en A. v. 'I Leven» aftr.; Chr. Hisl. 221 Gekozen Th. Lagendijk en J. Zweedijk, aftr.) Te Rilland Ba t h werden uitge- gebracht 915 geldige stemmen, waarvan op de A.-R. 91 st., gek. J'. van 'l Leven Vrijh Boud 173, gek F M. Boot; R„-lv. 114. gek. A David; Chr Hist. 277, gekt A. Blok en J. Deurloo; V.-D. 109, ge ley PI A. van Boven; Slaatk. Geref. 14S, gek, Gj. Weslslrale. Zoodat de samenstelling van den nieuwen raad is: 2 Ghr II.. 1 A - R.. 1 Vr. B 1 St. Gt, 1 "W.D., l' 11.-K, De Slaatk. Geref. partij verliest dus hjer twee zetels, terwijl de Chr. Hisl. cn A.-R. er ieder een winnen. Tc Wol f a a r l s d ij k werd van ile Anti-Rev. gekozen D. Goetheer en P Luikenaar (no. 4 van de lijst met voor keurstemmen); en voor de Staat Geref. Ovcrbeekevoor de vrijz. J. Liudenbergh en A. C. J. Noleboom- voor de Chr. II». N. Valkier en M. van Slrien. De R.-K hadden 12 sjlemmen en geen zetel In den nieuwen raad komt niet terug de lieer .7. van Wel, C. II Deze plaats zzal worden bezet door P. Luikenaar, Anti-Rev. Te Wis se kerke werd gekozen van de A.-R. lijst dc 5 aflrdende Joh. v d Maas, J. J. Buijzo, 8. Brcure, J. C. Kra mer eu P. den Boer. f Van dc Ohr Hisl lijsl M. M. Schippers, (aftr Th de Ridder (aftr en J. Noord- hoek Van de Vrijz lijst S J. de Regl (aRr.) en A. M. v. Nieuwenliuyzen. 'TDe aftredende leden A. v. Hee en U. van Nieuwenlniyzen wènschteu geen candidatuur le aanvaarden Van de Arb lijst A. L. Abralian/se (aftr De Clir Ilisl wonnen een ze lel, 4!c Vrijz. yerloren er een. Uilslag gemeenteraadsverkiezing le Brouwershaven Kiezers 731, uit gebrachte stemmen 671, van onwaarde 23, Geldige stemmen 648 Kiesdeelcr 29 vior- zevende Lijst 1. A.-R. 186 st., 2 zetels» overschot zes zevende st. Gekozen 0, W. den Boer en H. Vorlioeff, beiden af tredend. Lijsl 2. SJXA.P. 231 st., 2 zetels, over schot 54 zes zevende stemmen. Gekozen P. Ringelberg, aftr., en J. P. Priem. Lijst 3 V.B. 231 stemmen, 2 zeljel's, overschot 45 zes zevende. Ingevolge art. 100, 2e lid. laatste alinea der Kieswet (lagez. Med.) werd bij loting tusschen lijst 2 cn 3 die een gelijk overschot hadden, de 7e ze tel toegekend aan lijsl 3, dus 3 zetels, Gekozen N. v. Sluis, 0. Gast, H, Panme- koek, allen aftredend. Bij dc raadsverkiezing te T c r n c u- ze n werden gekozen J J de Jager en D. Scheele (Anti-Rev.); B. N. van Dijke en D. van Aken Chr Hist.), A. J X Nolel en II. J. Colsen (R-K N A. Ilamelink, L. J. van Driel en C. van den Bulck (S. D. A. P.), P. van Cadsund St. Gei*.); L. J. Geelhoed I, C A Verlindc en A. de Brujjnc (Vr. Bond De Chr. Mist. verliezen een zetel dien dc S D A. P. winnen. Te Ooslburg bedroeg liet aantal iigeldïge stemmen 1279, en het aantal van onwaarde 2S. De kiesdeeler bedroeg dus 1279 7 is 1S2 vijfzevenden Toegekend werden aan de R.-K. met 301 stemmen 2 zetels; de linksche par tij mei 753 stemmen 1 zetels en aan de Anti-Rev. en Chr. Hist, met 225 st. 1 zetel. Herkozen zijn dus van de R.-K. E. H. L. de Milliano en P. van de Waeler bei den aftr.; van de linksche parlij A Bre vet, aftr., F. J. vau de Plasschc, aftr., 1 van Iioule Mz. aftr en 'A. M. van Nogpe, vrije; van dè andere lijsl P. de Bruijne, aftr. De verhouding der fracties blijft dus dezelfde In de plaat van dhr A. P. M. Meijer, aftr. werd gekozen de heer A. M. van Noppen, vrije. lie heeft hij zich doen kenneai als een geleerde met een orhgineelen kijk op de Oud-christelijke letterkunde. Ned. Her v. K erk. Bei'ocpen te Geervliet ds J G Xeele- inan le Eikerzee. RECHTZAKEN. Ongeoorloofde r a d io- zcüding Donderdag werd voor liet kantonge recht tc Oosterbout behandeld de zaak tegen v d P aldaar wegens overtre ding van art 3 van de telegraaf- en le- lefoonwel Hel aanloggen en gebruiken van een radio-lelegraaf of telefooninrich- „zonder machtiging van den minister van Waterstaat De verdachte bekende Ge wezen werd erop dal dergelijke elaudes- licne zendingen veel nadeel kunnen be zorgen aan de belangen der radio-luis* tcraars. I)e ambtenaar van het O M vroeg een veroordceling van f 1000 boete De uitspraak was f75 of 75 da gen. terwijl de inbeslag genomen zender en dynamo werden verbeurd verklaard. KERKMEUWSU Tc Santpoort is Maandag overleden ds. J. R. van Eerde, geb 1848, Ncd. Herv. pred. le Boijl in 1869, le Oudenhoorn in 0 en 1882 1921 te SI Anna tet/n Muiden Als schrijver van werken over het Matlhaeus- cn het Johanncs-cvange- LANDBUtny Brabantsehe Zuivelbond De Donderdagmiddag in dc Sociëteit St. Joris alhier gehouden vergadering van den Brabantschen Zuivelbond werd door den voorzitter, den heer Joh M Vos uit Roosendaal mei den Christelijke» groet geopend, waarna hij om persoon lijke redenen verzocht aan den onder voorzitter verder de leiding der verga dering op zich le nemen. Deze, de heer <i J van Poppol vol deed hierna gaarne en heette allen en in hel bijzonder enkele vertegenwoordi gers van andere organisaties, geestelijke adviseurs cn adviseurs op ander gebied welkom Spr meent, dal de zeer groole op komst mede een gevolg is van he-1 feit, dal de Bond bewijst hel nuttige aan hel aangename le kunnen verbinden. Spr. wijst op hetgeen bij de economische con ferentie le Genève de laatste dagen is igebeurd ten opzichte van den land bouw en juicht het toe dal men daar schijnl te zijn gaan inzien, dat toch dc landbouw een belangrijk deel van hel leven is en ook de Coöperaties daarvan weder* een belangrijk deel vormen Aangenomen werd het voorstel om de fabrieken ,.St. Jacobus"' le Den Dungcn cn ,.Sl. Joseph"' te (Brp\ als lid aan tc nemen Hierna werden dom* den secretaris den heer C. ,T. .Tanse. verschillende me- dedcelingen voorgelezen Na ecnige me- dedcclingen over (len technische» dienst cn afdeeiingaankoop, kwam spr tot het melkbesluit en wel tol art. 23. en de daarin vervatte woorden .voldoende waarborg". Er is daarvoor een lusschen- w^g gevonden, de fabrieken behoeven niet zelf meer ontheffing van geregeld toe zicht door den officieelen keuringsdienst te vragen maar kunnen zich aansluiten bij een dienst, welke van bondsWege en in overleg inet de directeuren der betrok ken keuringsdiensten wordt geregeld, welke melkicontrolestations geheel in overeenstemming met den geest van art. 23 worden beschouwd. Men kan aan het bestuur verzoeken op de reclame voor

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1