Donderdag 19 Mei 1927 |Ho, 117. 170' Jaargang MIDDELBUR tastl Wj dit nummer behoort een Bijvoegsel. maakt door Amsterdam-Noord, de over zijde van liet Y. 0E UITSLAG IN MIDDELBURG. De slemmingsscliommeliiigen in onze gemeente zijn tamelijk sterk geweest aan de linkerzijde, waardoor twee leden der Bezuinigingsparlij de plaats innemen van ■één Vrijneidsbonder en één Vrijz. Dem. Hoe sterk die schommelingen zijn, ^blijkt het beste wanneer men naast de partij-cijfers van gisteren stelt die van de raadsverkiezing van '23, en ook die van de verkiezingen voor de Prov. Sta ten van 6 April j.l. Men krijgt (ian den volgenden tabel Gem. St Gem, '23 '27 >27 S. D A. P. 2060 2205 2281 A. R. 1908 1849 201L .Vr. D. 1150 1505 1162 Vr. B. 914 861 576 Chr. H. 1026 1048 916 R. K. 456 465 523 Bez. P. 346 1121 St. G 175 194 231 Comm. 73 73 "61 KL Midd. 138 Zeer merkwaardig is iu de vergelijking üe daling der .Vrijz. Dem. met 343 st.. vergeleken bij ae Statenverkiezing van de vorige maand. Een verklaring daar van is moeilijk, want redelijkerwijze kan men niet verwachten, dat iemand die in April Vrijz. Democratisch stemde, nu zou zijn overgegaan naai' de Bezuini- gingspartij. Of is dat met .sommige .mid denstanders nu toch gebeurd? Dat de Vrijheidsbond een gevoelig ver lies leed is verklaarbaar, want de Be zuinigingspartij is zeer na aan den Vrij heidsbond verwant. Men kan wel aan nemen, dat de 338 st. die de Vrijh. Bond, vergeleken bij 23 verloor, naar de Be zuinigers zijn overgegaan. Die had er 'zelf in '23 reeds 316. Samen is dal 648. Maar die Bez. P. kreeg er in 't geheel .1131, dat is nog 437 méér. Waar zijn fiie vandaan gekomen? Want de andere partijen hebben alle méér stemmen dan in "23, behalve de Chr. Hist, .die wel licht ook een honderdtal aan ae Bezui niging moest afstaan. De verklaring zal gezocht moeleu wor den in de grootere opkomst. In '23 riveraen 8092 geldige stemmen uitge bracht; ditmaal 9020, dat is 928 méér. En nu krijgt het succes van de Bezui nigingsparlij een bijzondere beteekenis, want zij heeft blijkbaar haai' cijfer voor een aanzienlijk deel te danken aan men- schen, die in '23 niet opkwamen en nu wel. Is het te veel gewaagd om te ver moeden, dal daaronder velen zijn, die in '23 onverschillig waren, en die nu door hun stem piting gaven aan ontevreden heid over den gang van zaken in ötei gemeente? Zulk een ontevredenheid uit zich meestal vooraf, en kon men ook nu constaleeren, in hetgeen men zoo hier en daar in gesprekken kon hooren. Dat was wel is waar vaak zeer vaag. en weinig geformuleerd, maar we meenen toen eruit te moeten opmaken, dat zij zien uitte teggn een, naar het oordeel der klagers tè democratische richting .van het gemeentebestuur. Aan de twee ■nieuwe leden dezer partij is nu de niet gemakkelijke taak oni die vage ontevre denheid om te zélten in geformuleerde betoogen en voorstellen. Dat de uitslag een verandering zal brengen in de aanwijzing van wethou ders in September a s., is onwaarschijn lijk. De S. D. A. P. met 5, en de A. B. met 4 zetels, samen dus 9 van de 17. blijven op die getallen gehandhaafd. •Voor de Vrijz. Dem. doet zicli nu het eigenaardige verschijnsel voor, dat zij in den Raad vertegenwoordigd zou den zijn door twee vrouwen, wat, minst genomen, door de mannelijke leden dier parlij, en wellicht ook door sommige vrouwelijke, niet den meest gewcnschten toestand zal worden geacht. Met de Staatscrt. van 18 Mei zijn verzonden afdrukken van de akten be treffende de Coöp. Vereen, tot het aan- koopen en verhandelen van kruideniers waren en veevoederartikelen „Ons Be lang" U. A., te N.- en St. Joosland: de Coöp landbouw Vereen. „Eiland Wal cheren" te Middelburg. Uit Middelburg. Het is ons gebleken, dat wij gis teren op eerj dwaalspoor waren ge bracht, toen wij schreven, dat het leeu wen- en berennümmer in de middag voorstelling van "het circus Hagenbeek niet zou zijn gegeven, het is als laatste nummer w e 1 gegeven. Gisteravond was de gcoote tent zoo joed als uitverkocht. In beide voorstel lingen had het gebodene weer overwel digend succes. Wij herinneren er aan, dat morgenavond beslist de laatste voor stelling wordt gegeven. Gisteravond werd het publiek bekend gemaakt, dat de ooievaar een bezoek aan de stallen had gebracht en daar een jeugdig klein paardje had gebracht. De jonggeborene, die met den naam „Middelburg" werd gedoopt, bracht een bezoek aan het circus. BINNENLAND. HET KONINKLIJK BEZOEK A t> AMSTERDAM. Hel voornaamste moment van gister was de zanghulde aan Prinses Juliana op den Dam, die door een ontzaglijke men- schemnenigte werd bijgewoond. De Prin ses verscheen op hel balcou met haar ouders, begroet door een stormachtig gejuich van de duizenden kindereu op, het Damplein Toen begon de uitvoering van verschillende liederen onder leiding van den heer Gehrels. Twee meisjes en een jongetje boden de Prinses een in oranje gebonden al bum aan waarin de kinderen van het koor zelf hun namen hadden geschreven, Het slot van de uitvoering was hel Wilhelmus, en daarna barstte de kin deren los in luid gejuich. Daarna volgde een lange rijtoer door de stad. A'andaag' zal een autotocht worden ge Uit Stad en Provincie. Ui< Walchertn. Met ingang van 1 Augs. a.s. is benoemd tot ontvanger der dir. belas tingen, invoerrechten en accijnzen te Heinkenszand, de heer J. C. van Scha- gen Gzthans chef de bureau ten kan tore der belastingen enz. te 's Herto- genboscli, geb. te Oostkapelle. Uit Zuid'Beveland. Te S chore zou Maandag publiek wovden verkocht een woonhuis te Vla- lce. liet bleek echter, dat zoo min koo- pers als hoorders waren opgekomen, zootfat de verkoop niet kon doorgaan. Een en ander is wel een bewijs, dat hel gebrek aan huizen niet groot is. Uit Tholen - Dinsdagmiddag kwam de gemeen teraad van T h o 1 e n in spoedeischende zitting bijeen. De voorzitter deelde mede dal 'toen de heer Goedegcbuure in de vergadering van Vrijdag aantoonde dat er cijfers in de berekening voor den gasp rijs niet goed waren. spr. tot zijn spijt niet lieell ge merkt dat alleen een der cijfers door een typefout verkeerd was ogenomen. B, en W.. stellen uu voor in overleg met de gascommissie om den gasprijs te bepalen QP 13 et. per M» tot een verbruik van 20 M3 en daarboven per maand op een prijs van 8 cl. per M3. De beer Goedegebuure merkt op dat dc cijfers den voi'Igcn keer foutief waren en het geen typefout alleen betrof. Spr.' drong aan op een algeheele gasverlaging tot 12 ct, daar hiervan dan een groot getal gezinnen profileeren, en het ver bruik onder die gezinnen wordt aange moedigd, wordt de prijs voor deze cate gorie, die immers niet zooveel verbrui ken te lioog en gaan ze over tot petro leum en kolengebruik, Over deze zaak werd nog heel wat discussie gevoerd lusschen den voorzit ter die de beweringen van den heer Goedegebuure niet Icon onderschrijven en den heer Goedegebuure die vol hield dal de voorgestelde regeling onbillijk was. Het voorstel van B. en W,. werd aange nomen met 7 legen 1 stommen, die der lieeren Braai, Cornelisse, Goedegebi en Quist Dc heer Goedegebuure bepleitte bij dc rondvraag nog de tewerkstelling van werkloozen bij het maken van de be schoeiing, waarop dc voorzitter mede deelde dat Woensdag reeds eenige men- schcn, l© werk zouden worden gesteld. Besmettelijk,*» ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 8 tot en met 14 Mei in de provincie Zeeland bedroeg Buiklyphus Stoppeldijk 1, Roodvonk Oud-Vosscmeer 2, Tholcn 1, Diphterili; Goes 1. GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN. Bij de gisteren alhier gehouden stem ming voor den gemeenteraad werden 9020 geldige stemmen uitgebracht, zoo dat dc kiesdeeler was 530 10/17. Uitgebracht werden op lijst 1, Bezui nigingsparlij). H. W. Naezcr 202, A. Jeronuntfs 714, J. C. Kindermann 185: J. Vermeulen 20, totaal 1121. Op lijst 2, S. D. A. P.: J. Ouderdijk 2204,- W. P. Cornelisse 31; P. Ph. Paul 16; C. van der Weel 19; J. Wondergem 4, M. Riemens—Zegcrs 7, J Eiff 0, E. de Priester 5; M. J. Schroevers 5, totaal 2281 Op lijst 3, Kleine Middenstand H. N. Speijer 127; F. G. C. Pape 11; totaal 138. Op lijst 4, C. P.- G. J. Lamberlz 61. Op lijst 5, R. K.: L. J. Mes 402; mevr. SchlütcrDe Nijs 87, G. M. Mes 34, totaal 523. Op lijst 6, Slaalk. Geref. B. Leijnse *19-1; G. Dekker 25; J. Osté 5; D. Janse 7; totaal 231. Op lijst 7, Chr. Hist H. Streefkerk 646; mr. II. v. d. Beke Callenfels 101, Dronkers 59, W. F. van Meeren- donk 51; mr. W. F. E. baron v. d. Feltz 24; D. dc Vries Dz. 9; C. Jozias- 23, totaal 916. Op lijst 8, Anti-Rev.: mr. A. A. de Veer 1792; J. A. Verlregt 51, Chr. Hon- dius 49, W. A. den Hollander 10; A. D. Littooy 25; J. F. Heemskerk 19; P. I. Roth 17; K. Helder 20; J. Olthoff 8; A. de Neeling 20, totaal 2011. Op lijst 9, Vrijheidsbond mr. Th. Por- Iheiue 375; W. Bosman 32, mr. J. A. Fokker 15; A. D. Kaan 78; mevr. M. EversKeg 13; J. J. de Vlieger 38; mevr. M. J. Fokker—Ten Kate 5; inej. W. Ermerins 20; totaal 576. Op lijst 10, Vrijz. Dem mevr. R. Weijï- Snuijf 1023, mevr. G. de GraafBloe mendal 24; M. II. Boasson 35; dr. C. Orbaan 21; J. C Peeman 24; A J. Barto 8; J. P. P. Doorenbos 8; J. Ba- renlsen 5; .J. F. W. Michel 5; C. M. an Sluijs 9; totaal 1162. Bij ae eerste verdeeling van zetels konden worden toegekend aan de Be zuinigingsparlij 2 zetels, rest 59 14/17; de S. D. A. P. 4 zetels, rest 159 11/17; aan de Chr, Hist. 1 zelel, rest 385 7/17, aan de Anli Rev. 3 zetels, rest 409 4/17, den Vrijheidsbond 1 zetel, rest 45 7/17, aan de Vr. Dem. 2 zetels, resl 100 14/17. Tolaal direct 13 zetels. De lijst van den Kleinbn Middenstand, de C. P. en de St. Geref. kwamen niet in aanmerking, daar zij geen van den kiesdeeler hadden. Dit was wel het ge val met de R. K. en deze kwafnen voor den eersten restzetel in aanmerking, terwijl de overige 3 werden toegekend resp. aan dc Anti Revde Chr. Hist, en dc S. D. A. P. Gekozen zijn van dg Bezuinigingspartij dc nceren Naezér en Jevoniraus; van de S. D. A. P. de heeren Onderdijk. Cornelisse, Paul, v. d. Weel en Won dergem, van de R. K. de heer Mes. de ('hr. Ilist. de heeren Slreef- kei'k en v d Beke Callenfels; van de Anti Rev. dc heeren De Veer, Verh-egt, Ilondius en Den Hollander; van den Vrijneidsbond de heer Portheine en van de Vrijz. Dem. dc dames Weijl en De Graaf. Van den Vrijheidsbond werd dus de heer Bosman niet herkozen, terwijl dc Vrijz. Dem. hun derden zetel eveneens aan de Bezuinigingspartij verspeelden. De neer M. G. Boasson, hun derde lid, had zich niet meer beschikbaar ge steld. Verder zal in den nieuwen raad niet meer terugkeeren mevr. Corné— Maljaars, die zich voor de S. D. A. P.- lijst ook niet meer beschikbaar stelde. Als nieuwe leden zijn gekozen de hee ren Naezer, 'Jeronimus en Wondergem. De overige gekozenen hebben thans ook alle zilting. Te V1 i s s i u g e n bedroeg hel aantal geldige stemmen 9005, welke als volgt orden uitgebracht: Lijst 1, Anli Rev.- P. G. Lacr 1171, II. C. V. Sorel 27; C. D. van Noppen 27; Ph. J. Woltering 33, G van Westen 11. J. dc Bruine 1, J Meijnderls 5; Th. Kamermans 5; P. A. Sommeijer 14, II. Heijslek 5, totaal 1602. Lijst 2, Chr. Hist. W. L. Huson 687; W. de Bidder 410. J. van der Eijk 77 L. J. Polderman 62; A. Cappon 28; L. Back 28. D. Stok 26; J J. van deu Bergen 19, W II. van Breen 18, W. Sehroiat 10; C. Dommisse 10, totaal 1375. LijsL 3, Onafh Arb.parlij M A. Post 84, F A. Bondel 54; totaal 13S. Lijst 4, Vr. Bond. M. Lacruocs 423 II. C. Wesseling S9, P. J. Ilaaze 226; J C Paap 609; W Anker 39; P. J. B. M. Wcleriugs 10, II. B. J. Knoop 37; C. A. H. de Vleeschouwer 13, C. Cosier, geb. Bos 19; J. C. van Maancn. geb. Götte 13; W. F. Nijzink 7. totaal 1185 "Lijst 5, B. Kath. E. Andricssen 767 mej. II M. Meijer 87; 1. J. Stoops 32; W. J. G. Brans 32; S. D. M. Kievits 4 J. C. Lenaerls 24; totaal 916. Lijst 6, Vrijz. Dem M. J. Ilarls 554 J. W. van der Linde 10, II. Brand, geb. Bekkcr, 35; G. Bosma 11, II van der Meniën 6; J. van Hocflaken 13; A. P. K. Onderdijk 10; W. C. van de Pultc. 26; totaal 665. Lijst 7, S. D. A. P. A. C. van Hal 1725; J A. Berger 86; J. de Meij 38, A. Rorije 12; P. H. J. Willemse, 6 F. J. G van 'Spanning 66; L. van Hat- tem 6; P. A. Buijs 9; L Sanderse 8 A. de Bart 8; totaal 1964. LijsL S, Socialist, partijL. P. van Oorschot 789, J. F. Berling G; J. J. Joosse 8; P. Poppe 27; totaal 830. Gekozen werden Van de Anti Rev. de heeren P. G. Lacrnocs, II. Ch. V. Sorel, C. D. van Noppen en Ph. J. Wei lering. Van de Chr. Hist, de heeren W. L. Husou, W. de Ridder en Jos. van der Eijk. Van den Vrijheidsbond de heeren J C. Paap, M. Laernoes en TI. C. Wes seling. (Eerstgenoemde met voorkeur stemmen). Van de R. Kath de heer E. Andries- sen en mej. II. M. Meijex-. Van de Vrijz. Dem. de heer M. J. Ilarts. Van de S, D. A. P. de heeren A. Ct van "Hal, J. A. Berger, J de Meij en A. Rorije. Van de Soc. Parlij de heeren L P. van Oorschot en J. F Berting. De .Vrijz. Dem. verliezen één zetel, terwijl de S. D. A. P. er één wint. Te O. en W. Souburg werden uit gebracht 1914 geldige stemmen, waarvan op de lijsten der; Vrijzinnigen 303, S. A. P. 442, groep kiezers (Jacques) 115, Chr. Ilist. 409, groep Jobse 196, Anli Rcv. 448. Gekozen werden. 2 Vrijz. S. De Pag- ter Sr. (aflr.) en A. C. Hildernisse; 3 D. A P., J. de Priester, L. Ch. Jans sen (beiden aflr^) en F. Lcenhouts; 2 Chr. Hist, N. Cysouw (aftr.) en A. de Visser Jzn.; 3 Anti Rev., J. Suurmond PzMelis en A. J. Arendsc, alle drie aftr.;, groep Jobse, W. N. Job- se, aflr. De S. D. A. P. won dus een zetel ten kosle van de vrijz. groep. Niet meer in den raad keeren lerug de heeren J. Kodde (C. II.) die bedankt hau, en A. la Soe, van de Vrijz. groep, die niet herkozen werd. De Vrijz. groep verwierf in '23 vier vertegenwoordigers, w.o. echter ook de heer Jobse, die nu op een afzonderlijke lijst is gekozen. Te Koude kerke werden 1582 gel dige slcmmen uitgebracht. Daarvan verkregen lijst de Buck, dorp 139, t Zand 39, samen 178; D. A. P., dorp 74, 't Zand 129, samen 203 Chr. Hist dorp 183, 't Zand -177, samen 360, Anti Rev dorp 211, t Zand 139, sa men 350; Gem. Belang, dorp 182, '1 Zand 151, samen 333, Slaalk. Geref dorp 60, t Zand 98, samen 158 Gekozen werden: één lid van de lijsl- Dc Buck, D. dc Diuck, aftr.; één S. D. A. P., D. Sanderse, aftr., 3 Chr. Ilist., A. J. Stoppel (aftr.), A. de Lange en J. Jaspersc. 3 Anli Rev., F. de Rijke, J. Lourier (aftr." en J. dc Kroo; Gemeen tebei2, J. A. Contant en J. Vcrhagc Pzbeiden aflr., en één St. Geref., J Moons. Hel verschil mei den vorigen raad is dus, dal de Anti Rev. één zetel ver liezen, wanneer we den heer De Buck nog tol die partij rekenen. Hel met hem op dc vrije lijst gestelde aftr. lid F. Brasser werd niet herkozen. Voorts ver loor Gem. Belang één zetel (J. J. v. d. Harst Pzn.). Daarentegen kregen de Chr. Hist, één zetel meer, en kwamen dc St. Ger. met een lid ïn den raad. Eenvoudig 's morgens, 's middags en 's avonds den mond terdege met O dol spoelen en de tanden borstelen, dan houdt men een zuiveren mond, het geen een eerste vereisclilc is voor mooie cn gezonde landen ^Icgez. Med./ Te Aagtekerke kreeg de St. Ger. partij 89 st.. gekozen J. Corré en A. Verhage; dc vrije lijst 47 st., gekozen P. de Visser Sr., de linksche partij 69 st., gekozen A. Maljers cn W. Kodde; de Anti Rev 108 st., gekozen J. Moens Sr., en A G. Peper. Van lijst 3 is nieuw gekozen W. Kodde, die als zoodanig zijn broeder S. Kodde vervangt; laatst genoemde wenschte geen candidatuur meer. De verhouding blijft dus dezelfde. St. Laurens: Aanlal uitgebrachte geldige stommen 473; hiervan verkregen. Anli Rev 201; Dhr. Ilist 128; Vrije lijsl 83; Slaalk. Geref 61 st. Gekozen- 3 A R J W. van THoff, P. B mu, S. SJmojnsq allen aftredend. 2 Clu- Hist J Francke A v Lange velde, beiden aftredend. 1 Vrije lijsl, F. Kwekkebooin 1 St. Ger. P., W. Wisse De A. R. parlij verliest 1 zetel voor den lieer Marinissen, die zich niet meer beschikbaar stelde werd geen nieuw lid dier partij gekozen, do Ohr Ilist verliezen ook 1 zetel, (Maas). Te Mcliskcrke was het aantal uitgebrachte geldige stemmen 272. Daar van kreeg lijst 1, 73 st., gekozen J, dc Korte, aflr Lijst 2 48 st.. gek. J. Ivop- pejan, aftr. Lijst 3, 43 st., gek. Kr. Dek ker, aftr Lijsl 4, 108 st gek. W. de Buck, aftr., Iz. Mattliijsse, aflr., Jb. Ja- kobsen, aftren A. J. Huisman. (Niet herkozen de heer K. Wisse. Tc Rillhem werden uitgebracht 305 stommen, ongeldig 8, geldig 297 st. Lijst I (Chr. Hist.) 238 st 6 zetels. Gekozen: J. Meiiefóle (aftr.) 78 St., AV. Boogaard (aflr.) 18 st., J. Lijnsc (aftr.), 9 st., P. J. de Paglcr (aftr.) 39 st., W. Cevaal Pz. (aftr) 37 st. en Jn. de Pagter 14 st. Verder verkregen nog Joh de Visser IS st., Jac Barcnlsen 13 st, I. de Visser C st., A. de Visser 1 st, K. de Visser, 5 st. Lijst II (A. R 59 st, 1 zetel. Gekozen II. M. van de Putto (aflr.) 36 st Ver der verkregen nog C Wisse Pz. 18 st, A. Tange 4 st., W. Woulerse, 1 st. De slenuning voor den gemeenteraad! van Vee re had den volgenden uitslag: •van 501 kiezers, uitgebracht 427 geldige stómmen Vrijz. Dem. 98 st en gekozen J. J van Beveren en J. AV Marflifusiscd Vrijz. 94 st. en gekozen P. L. B-oljer, Chr Ilist 100 stommen en gekozen J F. Gastel en J. Poppe; Anli Rev 135 st en gekozen P Simonsc en A P Wouters. De zittende leden zijn dus alle herkozen. Te Zoutelandc werden de volgen de stemmen uitgebracht St. Geref 50. Chr. Ilist. 137, Gem.belang 65 eu A. R. 109. Gekozen zijn de heeren J. S. Adri- aanse Sr. S G.), J.'Stroo Pz (C. H.\ C. Janse Az. (C. II.), A. Maljaars (C. H.), B F. S. von Brucken Foek (Gemeente belang;, Jacs. Koppejan Ess. 1. R en II. Maas (A. R.). Telersekc werden uitgebracht 1786 stemmen. De V. D. hadden 362 stemmen cn 2 zetels, J. Ossewaardc en de Jager; S. D. A. P. 115 st., één zelel, Chr. Ilist. 411 st, 3 zetels, P. de Koeijcr, van Es cn Daane, A R 316 st, 2 zetels. .1 Sinke en M Willemsen, St Ger. 311 st., 2 zetels,' C, Hartoog en M. Mol en vriji- lijsl 229 1 zetel, J L. Bom De V 1) erliezen één zelel aan de vrije lijst Te Kap el teBiezclingc werden uitgebracht 1152 geldige stemmen, waar van op den V R. 203, Vrije lijst-Fraanje 116, A R. 260 Vrijz Dem. 119. Chr. H. 256, Vrije lijst v. d. Graali 168. Gekozen zijn A. v. d Have "V. B.,\ Jb. Zcgerj en II Slab-bekoom (A. R.), J. van AVingen en J Zuijdweg (C. II.) cn de eandidalen der beide vrije lijsten P Fraanje cn A. v. d. Graaff /Vis bijzonderheid kan nog worden ge meld dal uit Riezelingc met 406 stemmen 4 personen en uit Kapelle met 746 st. 3 personen zitting zullen hebben Tc Kruin in gen zijn gekozen voor lijst 1 Chr. Ilist -1 J. 1-ranfoijs, aftr. en A. v. d. Berge, voor lijsl 2 Vrijz. Dem;, B J. Elsman aft. en A. van der Straalen aftr., voor dc le vrije lijst der Vrijz. lijsl Job Sinke aflr voor lijst 4 Soc. Arb. Parlij J. S. Visscher aftr en P. P. Burkink, voor de 2e vrije lijsl Vrijz lijsl 6 A. Dek, aflr.; voor de Kath lijst 7 A. van Hoolegcm aftr. en C. van den Borglit voor lijsl 8, Anti-Rev C. Minnaar. Te Sell ore verkreeg de lijst der R. K 51 st V. D. 94 St.. V. B(. 86 st, A R. en C. II. 161 st Gekozen de heeren Boonman, Karelse. Bruijnzccl, van Nieu- wenhuijzen, Zoeteweij. Bierens en Nieu- wenhuijsc. Tc Waarde werden uitgebracht op de lijsl der V B 75 st Vrije kiezers 85, Sik. Ger 129 en Chr. Hist en Anti-Rev. 97 stemmen. Gekozen zijn J J Mob, lijst 1, C Bal eu A Dees van lijst 2, Jan Repepcr on L v Koeveringc van lijst 3, en W. v. AVeele en M. Waterman van lijst 4 AI Weslstrate Chrz werd niet herkozen, on in diens plaats is gekozen M. AVatorman Mz. Te C o 1 ij n s p I a a t zijn uitgebracht 904 geldige stommen. Hiervan verkreeg dc lijsl van den Vrijheidsbond 502 slem- men en de rechtschc lijst 102 stommen. Gekozen werden van lijst 1 (Vrijheids bond, II. M. Haringman (aftr.), J. Ft Dees (aflr.), M.T de Regl Mz. (aftr.) en A. dc Pree Az Van lijst 2 (rechtsche lijst;: W. Potappel (aftr A'erburg (aflrA en W. Flipsc (aftr). Te Zier ik zee is de uitslag van de stemming voor den gemeenteraad als volgt Gekozen P. M. Panny, L. Doeleman. L\ Koopman, allen aftr. en Ar -B I. de Broekert, A. J. v. Schelven, beiden aftr. en Chr. H.-, A Timmerman, L Quant

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1