No. 115 Dinsdag 17 Mei 1927 IBn EEN PRACHTCAMERA 170' Jaargang MDDELBURGSCHE COURANT. Dit nummer bestaat uit Twee bladert. EERSTE BLAD. Abonnementsprijs per kwartaal: op de buitenwegen om Middelburg, en voor de andere gemeenten per post f2.50; voor Middelburg en agentschap .Vlis- tingen 1 2.30 weekabonnementen in Middelburg 18 eent per week. Advertentiën worden berekend per regel plaatsruimte, met inbegrip van omranding. Gewone advertentiën: 30 ct. per regel. Ingezonden Mededeelingen 50 cent per regel. Bij abonnement voor beide veel lager. Familieberichten en dankbetuigingen van 1—7 regels f 2.10, elke regel meer 30 cent. Kleine advertentiën niet groo- fler dan vijf regels druks en waarbij is aangegeven, dat zij in deze rubriek moe- flen geplaatst worden, 85 cent bij voor uitbetaling. Advertentiën onder brieven of bevra gen bureau dezer courant 10 cent extra. Bewijsnummer 5 cent per stuk. Advertentiën moeten, -willen, ze nog in ons blad van dienzelfden dag worden opgenomen, uiterlijk 12 UUR en des «vTEKDAGS Uiterlijk HALF ELF aan ons Bureau bezorgd zijn. Postchèque- en Gironummer 43255. BINNENLAND. HUWELIJKSRECHT. De Staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besluit van 13 Sept. 1919, tot wegneming van onjuistheden en aanvulling van leem ten in de Ncderlandsche Burgerlijke "Wet geving, heeft den Minister van 'Justitie een ontwerp van wet tot wijziging van de bepalingen inzake het huwelijksrecht, met toelichting aangeboden. Dit ontwerp is zegt de commissie de vrucnt van een langdurige discussie, waarbij groote meeningsverschillen tot uiting kwamen. Van enkele conclusies laten we hier ltort de hoofdzaken volgen. Hoofd der echtver- e eniging De meerderheid der commissie besliste dat de wet niet behoort int te gaan van het beginsel der gelijkstelling. Toch werd geconstateerd, dat wanneer niet reeds het bestaande recht de uit drukkelijke bepaling „de man is het hoord der echtverceniging"' bevatte, geen der leden zou voorstellen die bepaling in de nieuwe wet op te nemen, als heb bende deze op zich zelf weinig meer dan theoretische waarde. Uit vrees ech ter. dat uit de schrapping van 'de nu 'eenmaal bestaande bepaling ten onrechte zou worden geconcludeerd, dat het ont werp den man niet erkent als het hoofd en dus huldigt liet gelijkheidsstelsel, werd ten slotte door de meerderheid lot hand having der bepaling besloten. Op het behoud van het voorschrift van art. 161, le lid (De vrouw is aan haren jman gehoorzaamheid verschuldigd) werd idoor de overgroote meerderheid geen prijs gesteld. Men was eensdeels van ooraeel, dat het voorschrift reeds thans alle sanctie mist en dat het in dezen tijd voor de vrouw vexatoir is te lezen, dat zij in beginsel wordt beschouwd als de mindere, de ondergeschikte van den man. Als beide echtgenooten handelingsbe voegd worden verklaard, moet dc ver plichting van den man tot onderhoud van de vrouw gemaakt worden tot eeft ver plichting van beide echtgenooten over en (weer. Uitdrukkelijk is vastgesteld, dat die verplichting is een tot levensonderhoud, verplichting die weliswaar in het eene geval in een hoogere, in een ander in een lagere uitkcering tot uiting komt, zulks naarmate van den levensstandaard, welken de echtgenooten in verband met hun vermogenstoestand kunnen voeren maar die toch nimmer zoo mag worden opgevat als zouden de echtgenooten verplicht zijn, over en weer eikaars schulden te betalen, in geval een van beiae financieel in nood verkeert. Samenwonin_ De samenwoning is als norm gesteld, en wel samenwoning op de plaats, die de man bepaalt, De vrouw kan zich echter door den rechter een afzonderlijke woon,- iplaats laten aanwijzen, wanneer zij „ge- wientige redenen" heeft om niet met 'den man samen te wonen. Die gewichtige redenen kunnen van allerlei aard zijn. De vrouw kan bezwaren hebben tegen de domicilie van den man, bijv. om ge zondheidsredenen, of omdat die woon plaats haai* zou verhinderen haar be- beroep of ambt le vervullen, terwijl de door baar daarmede verworven Inkom sten noodig zijn tot handhaving van het levenspeil van het gezin. Handelingsbevoe g.d- heid der vrouw. In art. 163 is uitgewerkt het beginsel der handelingsbevoegdheid der getrouw de vrouw. Deze voor de vrouw inderdaad belangrijke slap in de richting van de ontvoogding, is gedaan met instemming van alle leden. Op het gebied van het huwelijksvermogensrecht wilden allen zoover mogelijk gaan in de richting van gelijkheid van man en vrouw. De vrouw zal dus in hel vervolg alle rechtshan delingen zelfstandig kunnen verrichten en in rechten kunnen optreden, evenals de man en voor de door haar verrichte rechtshandelingen op dezelfde wijze aan sprakelijk zijn. De echtgenoot, die verplichtingen aan gaat, rakende de huishouding kan welis waar geneel zelfstandig die verplichtin gen aangaan, maar teneinde den echtge nooten het verkeer met schuldeischers op dit gebied te vergemakkelijken, be paalt het derde lid, dat voor huishoud- schulden de maentiging wordt veronder steld, hetgeen dus zeggen wil, dat de crediteuren er op kunnen rekenen, dat de echtgenooten voor deze schulden hoof delijk aansprakelijk zijn, tenzij de han delende eentgenoot zich heeft neergelegd bij de door den anderen echtgenoot uitdrukkelijk gedane intrekking en deze intrekking is gepubliceerd. ."Goederenrecht. Het ontwerp handhaaft de gemeen schap van goederen in den zevenden titel als wettelijk stelsel. Deze beslissing is niet dan ha ernstige discussie gevallen. Art. 179 bepaalt, dat de man is de beheerder, tenzij de vrouw daan-oor bij huwelijksche voorsvaarden is aangewe zen. In den loop der discussies bleek, dat enkele leden s-óór de gemeenschap van goederen stemden, omdat als alternatief de algeheele scheiding van goederen werd gesteld. Deze algeheele sdheiding nu verwierp de overgroote meerderheid op grond van de overweging, dat door deze algeheele scheiding de vrouw zou versloken worden, van een aandeel in hetgeen is overgespaard uit verdiensten van den man. Nu volgens het ontwerp beide echt genooten in beginsel handelingsbevoegd zijn moest de vraag onder de oogeu worden gezien of de gemeen schap van goederen dooi- beider be- voegdelijlc verrichte handelingen zou wor den verbonden. Deze vraag is ontken nend beantwoord; het ontwerp stelt zich op het standpunt, dat eenzelfde goede rencomplex, in casu de huwelijksgemeen schap, slechts goed beheerd kan wor den, wanneer een der echtgenooten dit beneer voert en daarvoor verantwoor delijk is. Voorts heeft de commissie getracht om het bestaande overwicht van den man in een huwelijk, gesloten in ge meenschap van goederen te verzwakken, en machtsmisbruik te keeren. Of inder daad het veel zal voorkomen, dat de vrouw met het beheer zal worden be last, zal de toekomst leeren. De wet heeft haar plicht gedaan door dc mo gelijkheid te openen. Wanneer de beheerder rechtshande lingen verricht zonder machtiging van den niet-beheerende of daarvoor in de plaats tredende rechterlijke beslissing, kan de niet-beheerder zoowel als de- beheerder de nietigheid der rechtshande ling inroepen. De niet-beheerende echtgenoot heeft gelegenheid zich op de hoogte te stellen van den stand van zaken, zooals die zich ontwikkeld heeft tjjdens en door het beheer van den ander. Daar het ontwerp evenals het geldend recht de algeheele gemeenschap van goederen als wettig stelsel erkent, zullen de echtgenooten die eenige grootere of kleinere afwijking van 'de algeheele gemeenschap van goederen wenschen, daartoe slechts kunnen geraken, door die afwijking neer te leggen in huwe lijksche voorwaarden. Voorts is een regeling opgenomen tot minnelijke scheiding van goederen. NA IIET VERWERPEN VAN HET VERDRAG. Nog een mislukte vergadering. Ook de Zondag te Luik door de Ligue Maritime Beige gehouden open bare vergadering is een mislukking ge weest. Er waren drie kwartier voor het openingsuur nog geen honderd perso nen. Er werd an den bekenden, geest ge sproken door Uennebecq, Dèpresseux, en mr. v. d. Vorst. Een optocht werd niet gehouden. (de opvolgster van den II, D O. een circulaire verspreid waarin oa. w»rdl meegedeeld, dat het drukken van „dc Aetherbode'" Tiet orgaan dat concurrent wordt van de Luistergids) is verleend aan de N. V. Aandeelen exploitatie Mij. ,.De Eenheid"' in Amsterdam. Hierbij tcekent „Het Volk" het vol gende aan, waarbij we nog in herin nering brengen, dal de firma Jacob v. Campen (de uitgeefster van bet Han delsblad) de uitgave van „De Luister- gidS"bndernam Van de2e N.V. ,.De Eenheid" waar- n niemand tot dusverre hoorde wordt alleen verleid, aldus verder Het Volk, dat de H. D. over haar draag kracht volkomen gedocumenteerd is. De N. V. „De Eenheid" is echter tiiet zoo onschuldig als zij er uitziet. De zaak gaat er heel wat anders uitzien, als men weet, dat deze N.V. speciaal voor het drukken van ..De Aetherbode" is opge richt. Deze N. V. kwam in September van hel vorig jaar tot stand én heeft tot dusverre nog niets naar buiten gedaan Zij telt twee aandeelhouders, t. w. H. M. 0. Holdert, eigenaar van „De Telegraaf" die alle aandeelen, op één na, bezit, en F. H. J. Iloldert, directeur van „De Tele graaf", die het overblijvende aandeel in zijn bezit heeft. De heer H. M. C, Kol dert heeft zich lot president-commissaris van de Naamlooze Vennootschap be noemd. In dit verband is het ook opmerkelijk, dat de H D. t>', voordat hij tot naams verandering overging, zich heeft laten voorlichten door mr. J. de Vrieze, advo caat van „De Telegraaf'En het moge een wonderlijk toeval zijn, vast staat, dat de man, die namens de N. S. F. Philips Radio aan „Jacob van Campen" (dat is feitelijk „Tiet Handelsblad") is toegevoegd geweest, thans, ook al sinds ongeveer September, aan „De TelegradT" verbonden is. En even opmerkelijk is, dat dit blad, dat anders zijn lezers spe ciaal van sensatienieuws voorziet, in de ze heele affaire het eerste woord nog moet publiceeren afgezien van een kopt berichtje in het begin van de ruzie. Om le concludeeren, heeft deze strijd om de programma's er heel veel van te zijn een deel van den concurrentiestrijd an „De Telegraaf'"- legen „Het Han delsblad." Hel zou daarom goed zijn, al's de H. D. O. de contracten, mét den nieuwen, druk ker afgesloten, publiceerde, in tplaats van met omschrijvingen van den inhoud te volstaan. Men zal hel ons niet euvel kunnen duiden, aldus besluit net Volk, dat wij hierop aandringen; geheime overeen komsten hebben in de radiowereld al te veel onheil gesticht! UIT OOST-INDIË. (FABRIKAAT KODAK) WANNEER de lentezon ons vroolijk toelacht, dan blijven we niet thuis zitten! We gaar» de vrije natuur in en g-enieten van de bekoring van veld en bosch, kust en duin, hei en groene weide. Vol frissche indrukken gaan we als ver jongd weer naar huis. Doch dubbel genieten wij, wanneer wij al deze tafereeltjes met de camera hebben vastgelegd en vereeuwigd Waarom zouden wij dit niet doen, nu geheel gratis verkrijgbaar is gesteld voof alle verbruiksters van Lux f Het gebruik van Lux is een genot op zichzelf. Het is het behoud van al onze leuke zomertoiletjes. Gebruik geregeld Lux voor het wasschen van al Uw fijn goed, spaar de coupons, die op de doozen zitten en zend nog heden onderstaanden bon, vol ledig ingevuld naar de Levers Zeep Maatschappij Vlaardingen. U ontvangt dan alle bijzonderheden betreffende het verkrijgen van een gratis camera door gebruik van Lux! UIT DE PERS. Achter den s t r ij d o m den Luistcrgids. Dezer dagen is door dc nieuwe Ven nootschap „Alg. Ned. Radio Omroep" De opening van den nieuwen Volksraad. Gister heeft de Gouverneur-Generaal den nieuwen Volksraad geopend waarin 1 hij er, volgens een Anetabericht op wees dat door dezen nieuwen Volks- raad een op belangrijke punten ge wijzigd staalkundig tijdperk is ingeluid. Het is, zoo zei hij, voor de regeering een diepgaande teleurstelling, dat zij verplicht is, een groote mate van zelf beperking te betrachten bij liet voeren van een welvaarlspolitiek. Eenerzijds moet zij vasthouden aan den prtmairen eisch „van elk financieel beleid, dat den naam van beleid mag dragen, n.l. den eisch van een sluitende begrooting", an derzijds is zij in. even sterke mate over tuigd van de noodzakelijkheid van een zeer aanzienlijke versterking van de machtsmiddelen tot handhaving van het gezag. Na een uiteenzetting van den gang van zaken op financieel gebied, waarvan hij in weerwil van het teko-rt kon zeg gen dat de ontwikkeling geen ongunstig beeld geeft, zei hij: Op bestuursgebied drong zich de vraag naar voren of het contact tusschcn Be stuur en bevolking bevredigend genoemd kon worden. De invoering van het nieu we bestuursslelsel in Oost-Java, Midden- Java en Sumatra zal worden voortgezet De uitbreiding van "het desa-onder wijs vraagt de aandacht van de regee ring, doch het valt niet te verhelen, dat de belangstelling van de bevolking haar grenzen nadert De gou ver neurgeneraail kondigde her ziening aan van artikel 131 en 163 van de Staatsregeling, waardoor wette lijke beletsels voor verdere doorvoering van de unificatie weggenomen zouden worden. De gouverneur-generaal herinnerde met bijzondere stemverheffing aan de co mmunistische aanslagen. Z. E. waarschuwt tegen een ^lichtzin nig, in zijn gevolgen verderfelijk" opti misme, dat spreker constateert, indien geconcludeerd mocht worden^ dat het gevaar voorgoed bezworen is. Vergeten moet niet worden, dat de actie een deel uitmaakt van een vastgesteld principieel Aan De Lever's Zeep Mij. Vlaardingen Zend mij gratis het prospectus voor het verkrijgen van een Lux Camera NAAM-. STRAAT:. STAD: (Ingez. Med.) program tot ondermijning van de Wes- lersche beschaving „Wij moeten niet alleen waakzaam, doch ook paraat blijven ook in het wel begrepen belang van de bevolking. De overheid moet al liet mogelijke doen om het gif te neulraliseeren, dat' verspreid wordt door propagandisten, die oog noch oor hebben voor het be-1 lang van de bevolking, doch door het or- 'ganiscoren van verzet hun doel trach ten te hereiken geheel buiten het belang van de bevolking, ja in flagranten strijd daarmede", zeide spreker „Het commu nisme weel, dat zijn doel in het Westen, niet in hel Oosten gelegen is De gouverneur-generaal toonde zich te leurgesteld, deels tengevolge van een on begrijpelijk misverstand, bij een. paar groepen ,die weigeren, bij het regeeren samen te werken. De regeering blijft tot overleg bereid. Geen gratie van do ter dood v e r o o r d e e1d e n Dc Gouverneur-Generaal heeft het ver zoek om gratie van den. wegens moord door den Landraad te Fort-van-de-Capel- lcn op 10 Nov. 1926 ter dood veroor deelden Dadji Abdoel Manan afgewezen, KUNST EN WETENSCHAPPEN, De lieer J. P Saman te Rilland slaagde voor het Rijkshoefsmidsdiploma, Narrenschande, (Rafael Sabatini Uitg. J. Philip Kruse- man, den Haag. Het verhaal van Lazzarro Biacomonte, den edelman die. tegen wil en dank hof nar wordt aan hel hof Ie. Pesaiw. Na veel wetenswaardigheden die Sabatini op boeiende wijze weet te vertellen komt hij weer in liet bezit van zijn hem on rechtmatig ontnomen gebied. De Liefde in lietHarnas, Rafael Sabalini Uitg. J. Phi lip Ivrnseman, Den Haag Een verhaal, dat ons in do Italiaan- sclic geschiedenis brengt. Uit den Borgia- lijd. Hei is van Gian Maria, hertog van Bnbbione, die, om zijn positie te verbe teren, tegen d c macht der Borgia's, in liet huwelijk wil treden met een nicht' van den hertog van Urbino. De ystrijd tegen deze huwelijksplannen is nu het eigenlijke boek. Dc vertaling van beide boeken is van mevrouw P Bolkeslein—v. Zanten. De adelaar van Mand- sjoerije. Sessue Hayakawa. Uitg. J. Philip Kruseman, Den Haag. Sessue Hayakawa, de bekende film acteur, geeft hier een roman, welken hij gedeeltelijk in hot kleurrijke Oosten en het mondaine Westen (Parijs) laat spelen. Hel is de liefdesgeschiedenis van

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1