po. 112 Vrijdag 13 Mei 1927 e*£ MIDDELBUR 170* Jaargang HE COURANT. Dy dit nummer behoort een Bijvoegsel. "Uit' Stad en provincie. Denkt er aan: ,.dat in den nacht van Zaterdag op Zondag a.s. de zomertijd durend tot 1 October; zet dus Zaterdag avond uw klok en horloge één uur voor uit; dat Zondag de Zomerdienst re- g e 1 i n g voor de spoorwegen en andere vervoermiddelen aanvangt; dat tie spoordienstregeling rekent met een dag van 24 uur, zoodat in het spoorwegboekje na twaalf uur 's middags wordt doorgeteld tot 24 uur te midder nacht. In een afzonderlijk lot de St. Crt. no. 92 behoor end bijvoegsel is opgeno men het besluit van liet Centraal Stem bureau tot het vaststellen van den uitslag der verkiezing van de leden der Provin ciale Staten van Zeeland, ingevolge de stemming, gehouden op 6 April. De minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's /Rijks schatkist is ontvangen: bij den inspecteur der directe belas tingen enz. Ie Middelburg f403*51 wegens te weinig betaalde Rijksinkom- stenbelasting, Verdedigingsbelasting II en gemeentelijke inkomstenbelasting over de belastingjaren 1923—'24 tot en met 1026— 1927; bij den inspecteur der directe belas tingen enz te. Goes, f539.30 wegens te weinig betaalde belastingen. Uit Middelburg. Volgende week zal weder een aan slag worden gedaan op den gemeen schapszin van onze stadgenooten, en wel ten behoeve van de stichting „Luctor et Emergo" le Nijmegen, waarin worden opgenomen reclassaulen, zwervers en de- liquenten. Het doel is bij deze maat schappelijke schipbreukelingen weder den lust op te wekken voor een ordelijk regelmatig leven en tevens de geschikt heid om door eigen werk in zijn levensbe hoeften te voorzien. In de maand Maart werd aan 580 personen een gratis warm middagmaal en aan o9 personen gratis nachtlogies verstrekt. Gisterenmiddag hebben een 15-tal verschillende modellen van Fordauto's 'n reclametoclit door de stad gemaakt. Op een der auto's hadden muzikanten plaats genomen die door hun muziek de aan dacht op den stoel vestigden. Gisterenavond heeft vanwege de S. D. A. P. een optocht plaats .gehad met een wagep, voorstellende een stem bus en opschriften en dit alles voor afgegaan door Excelsior, dat doormar- schen het loepen vergemakkelijkte. Er werd door een deel der buitenwijken ge trokken en op enkele plaatsen werden de samengestroomden toegesproken met op wekking Woensdag te stemmen op de fijst der S. D. A. P. Uit Walcheren. In een strooibiljet aan de kiezers van den gemeenteraad le Koude ker ke hebben de besturen der beide A. Rev. Kiesvereenigingen Dorp en 't Zand een verklaring gegeven van het feit dal de aftredende leden Boone, Brasser en De Buck niet op de candidaatlijst zijn ge plaatst. Daarin deelen zij mee dat vier jaar geleden een gemeenteprogram aan de Candida ten ter onderteekening* werd voorgelegd, wat ditmaal weer geschied de, ten opzichte van de heereu Blrasser en De Euck toen deze op de groslijst waren geplaatst. (De heer Böone had verzocht niet meer in aanmerking te komen.) De heer de Biuck verzochL echter van de groslijst te willen worden afgevoerd, indien de voorwaarde van onderteekening bleef gehandhaafd. Niet om principieelc bezwaren tegen het program maar om practische redenen. Hetzelfde verzocht de heer Blrasser, die eveneens weigerde het program te onderteekenen. (Zooals men weel is er een afzon derlijke lijst ingediend, voor de heeren de Buck en Brasser, benevens voor den heer K. J. Brouwer.) Uit Noord-Beveland. In de Woensdagmiddag te-0ol ij ns- plaat gehouden vergadering van inge landen van den polder Oud-No ordbevol land werd de rekening over 1926—1927 vastgesteld in ontvang op f86 660.66»/ yi uilgaaf op'f 73.688.51. Besloten wordt Lot het aanbrengen van zinkstukken met sleenbeslorting tot ver dere verdediging van den z g. afsluitdam op het oiosteinde van den polder, hefl vernieuwen van 100 M. lengte met 8.50 Ml breedte steenglooiing niet zuilenbasalt, tussclien de dijkpalen 61 en 63, het plaat sen van een betonmuur lang 57 Mhoog 1.40 M. en dik 0.40 M. met een voetplaat van 1.25 M cn 0.60 M. breed tussclien de dijkpalen 3 en 9 en het verleggen van 540 M. lengte bermsloot tussclien de dijk palen 24 en 30. De begrooting werd vastgesteld ir ontvang en uitgaaf op f 87.842.81mot een post van onvoorzien groot f8 Het dijkgeschot blijft bepaald op f 32 per H.A. Het bestuur werd gemachtigd in den dienst 1928—1929, zoo de geldmiddelen het toelaten, 152 M. lengte, ter breedte" van 8.50 M. Vilvoordsche en Doorniksche steenglooiing te vervangen door glooiing van zuilenbasalt, en evenals dit jaar, een deel van den benoocügden steenslag, in samenwerking met 't waterschap Schou wen, aan te koopen. Door den voorzitter, den lieer A. J. Ridder, wordt medegedeeld, dat door nem, wegens vertrek naar Middelburg, tegen 1 September a.s. ontstlag is ge vraagd als dijkgraaf. Hij herdenkt in het kort het tijdvak van 19 jaar, waarin hij in het bestuur van den polder (sitting had, waarvan 15 jaar als dijkgraaf. Hij dankt den ontvanger-griffier, zijn medebe stuursleden en de ingelanden voor den steun, dien hij steeds heeft mogen! 'ón dervinden. Namens de ingelanden dankt de heer Kole den dijkgraaf voor ai, wal hij voor den polder heeft verricht, tcrw.ijl de ontvanger-griffier en een der gezwo renen hem nog hulde brengen voor 3e aangename samenwerking cn de ruime opvatting van zijn taak. Aan den ontvanger griffier wordt opge dragen voor rekening van den polder aan den scheidenden dijkgraaf een passend! blijk van waardeering aan te bieden. Op de aanbeveling voor dijkgraaf wor den geplaatst: 1 P. Zuidweg Ie Kals; 2 J. M Bom te Wissenkerke; 3. M. de Regl "z te Colijnsplaat. Door den heer A J. Ridder is foiolc ont slag gevraagd als lid van den dijk raad van den calamiteuzen Leendert Abra hampolder. De heer Th. Maat betuigt! hem namens hel bestuur van den dijk- raad en als ingelande zijn dank voor al hetgeen hij als zoodanig heeft verricht' en spreekt den wenscli uit, dal hij iii zijn nieuwe woonplaats nog vele jaren van zijn welverdiende rust zal mogen ge nieten. Als opvolger van den heer Ridder wordt daarop gekozen de heer P Zuid- weg le Kats. Uit 'fiolen. De werkeloosheid onder de veld ar beiders is tot heden groot geweest te Oud-Vosse meer en de vooruitzich ten zijn weinig schitterend, wamt werd orige seizoenen veel gewerkt m N. Brabant en St. Philipsland aan de zil veruitjes, nu is bij den jjcringen uitzaai van dit goedje vorige jaar is dit een strop geweest de kans klein, dat men daar weer een arbeidsveld zal vinden. Geen wonder, dat menig werkman denkt ertrek naar betere streek. Reeds zijn eenige groote gezinnen naar elders ernuis-d en meerdere staan óp punt vaü vertrek. Er mng "hierbij niet verge ten worden, dat de meeste veldanbei- ders eigen woning hebben en, in Tegen stelling met eenige jaren geleden in plaats van woningnood, woningovervloed bestaat en dus daardoor de gelegenheid om te kunnen verkpopen niet zoo groot is ails vroeger; men is daardoor eenigs- zins aan zijn oude woonplaats gebonden. In de Woensdag ie Staven is se gehouden vergadering van ingelanden van het waterschap Stavenisse werd vastgesteld de inschrijving der in 1927- 28 uit te voeren werken aan de water- keering, welke werken bestaan- in steen glooiing enz. liet dijkgeschot werd even als het vorige jaar bepaald op f 18 per H.A. De begrooting werd in ontvaijg en uitgaaf vastgesteld op f 45475 07»/2- De verkoop van het Julianabloem- pje ten behoeve van hel Drcntsche veen- kind, heeft le St. Ann aland opge bracht f33.09. [Jit Zeeu w s c h-VI a an d e re n O. D. Door don gemeenteraad van II o n- t e n i s s c werd op voorstel van B(. en "W. besloten tot het in beroep gaan tegen de beslissing \an do Rechtbank tol toe wijzing der vordering voor bot schip ..Themar", in (le haven te Walsoorden gebroken. Dit punt werd in eeue ge heime zitting door-Mr. van Deinse toege licht. In verband met het verzoek van het R. K. Kerkbestuur te Lamswaarde tot bel stichten van een gebouw voor een R. K. Lagere school voor jongens, zulljen 2 plannen worden opgemaakt; een voor vefbouw der bestaande school en een voor een eventueel nieuw te bouwen school. Zoodra deze met de raming der kosten gereed zijn, zal de Raad besluiten welk plan liet best kan worden uitge- vor.ro. Besmettel ij ke ziekten. Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 1 tol en met 7 Mei in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk Goes 1, Oud-Vossemeer 1. KERKNIEUWS. Bedankt als notabel der Ned. Herv. kerk te Arnemuidende heer M. d. Gruiter. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Soest (U), ds. J. Ch. Kruishoop te Arnemuiden. KUNST EN WETENSCHAPPEN. Voor invulling van het aan giftebiljet. Bij II. D. Tjeenk Willink en Zoon te Haarlem verscheen een door W. Meije- ringh geschreven werkje „Handleiding bij de invulling van het aangiftebil|iet voor de rijksinkomstenbelasting". De titel geeft reeds voldoende aanwijzing voor den inhoud die speciaal van nut kan zijn in deze maand waarin de aangifte biljetten in ieders kamer neer dwarre len. ONDERWIJS De heer M. Goote te Vlissingen s te Utrecht geslaagd voor liet examen uitgaande van den Schoolraad voorde Scholxen met den Bijbel. - Te Utrecht slaagde gisteren voor het examen ter verkrijging van eenl di ploma als Rijks gediplomeerd hoefsmid, de heer L. J. Kesteloo te G a p i n g e. In de examencommissie voor de akte Fransch, is benoemd tot lid en ondervoorzitter de heer S. Leopold te Goes; tot lid de heer II. de Noo Bz. te Z ier i kz ee. In de commissie voor de akte Duitsch zijn benoemd tot plaatsvervangende le den de heeren ,A. Petormeijer alhier en 'K. E. Freytag te Oostburg. - De heer C. J. Reisinger, hoofd der L. school te Haamstede, gaat 15 Juni a s. zijn rust nemen. Als onderwijzer algemeen in de omgeving bekend, slaat hij op hel gebied van het vereenigings- leven ter plaatse hoog aangeschreven - Aan den heer Van Dokkunn, (on derwijzer aan dc Bijzondere school te St. Annaland, is op zijn verzoek met ingang-van 1 September a.s. eervol onl- slag uil die betrekking verleend wegens zijn benoeming aan een nieuw op -to richten school van de Geref. Gein., te Feijenoord. LANDfcutfW. II kunt Uzelf veel werk en tijd besparen door een pak Rinso te koopen en het Rinso waschvoorschrift te vol gen. Dit moderne zeeppoeder bespaart U het zwaarste werk van den waschdag. Snel gereed, een keurig hel dere wasch en veel minder moeite, dit wat Rinso voor U doet. EEN PRODUCT «DER SUNLIGHT ZEEP FABRIEKEN (lngez. Med.) bindend verklaren had uitgesproken De agenda der eerste afdceling van het K. N. L. 0. gaf aanleiding tot o.m de Volgende besluiten: luslemming zal1 worden betuigd met een brief der Ilollandsche Mij. van Land bouw over de verbetering van de statis tiek van fijne zaden; met het ontwerp-adres betreffende don landbouwvoorlichlingsdienst en het ont werp betreffende het voorontwerp land- bóuw-Arbeidswet. kan de vergadering zich vercenigen, met het adres aan de Eerste Kamer, waarin opgekomen wordt legen de ver hooging van het bedrag, dat de bedrijfs- vereenigingen voor dc uilvoering van de Landbouwongevallenwet moeten betalen aan de Rijksverzekeringsbank, kan de vergadering zich vereenigen Ook werd goedgevonden, dat het K L. 0. de oprichting van een honing-' conlroiestalion financieel steunt Boomen en B ij e n. Het hoofdbestuur van de vereeniging tot Be vordering., der Bijenteelt in Neder land heeft zich in begin April tot den j te Bruinisse, maatregelen, le nemen tegen bedoelde malaise, kwam men tol een overeenstem ming, hetwelk tot resultaat had, dal kan overgegaan worden a. tot liet slichten van een bond van mosselkweekers in Zeeland, op de 16 Mei te houden vergadering te Goes; b. hel vaststellen van minimumprij zen voor hel leveren van drie soorten van mosselen. Ter bijwoning van de volgende verga dering zijn uitgenoodigd buiten de heeren Boxier en gemachtigdende navolgende heeren de Commissaris der Koningin in Zeeiand; een commissie uit het col lege van Ged. Staten; de burgemeesters en twee raadsleden van de gemeenten Bruinisse, Zierikzee, Ierscke, Tholen, Clinge cn Philippine, de voorzitter van het bestuur der Visscherijen in Zeeland, de inspecteur der Visscherijen in de le, 2e en 3e inspectie le Amsterdam. Ter afdoening van de zaken in ver- banS mei dc binnenkort aan te vangen aflevering van mosselen word in de vergadering gekozen een voorloopig be stuur, bestaande uit de heeren S. Hagc Dhooge Ie Philippi- Tengevolge van het overspringen van een regel zijn een paar fouten in 't vei-slag van den Fokveedag te Bi i &v- vliet geslopen. „Kalfvaarzen met 4 breede tanden" moet zijn„Runderen met 2 breede tan den". Hieraan moest voorafgaankalf vaarzen met 4 breede lauden: le prijs M. v. Oers te IJzendijke. Uitgaande van de Provinciale ver eeniging tot verbetering van het rund vee, had Woensdag op een weide Ivart de familie Erasmus te Cadzand een keuring plaats van vrouwelijk rundvee door dc heeren D. Koopman le Zierik zee, P. Dekker le Weineldinge en 'den heer Kloek, inspecteur van het rundvee- stamboek te 's-Gravenhage. Slechts een tiental dieren werd aan dc commissie voorgeleid, waarvan er eenige in het stamboek werden opgenomen. Zeeuwschc Landbouwm ij Onder leiding van den voorzitter, P. Dicleman, heeft het dag, bestuur van de Zeeuwsclie Laudbouwmaalschappij de zer dagen zijn gewone maahdeïijksche vei'gadcring gehouden. Medegedeeld werdd, dat aan hot Kon Nederl. Landbouwcomilé een brief is ge richt, betreffende de eendenscliade en aan Gedeputeerde Stalen betreffende de velgbreedte. Besproken werden dc liooge tarieven ■an de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg- Maatschappij bij bietenvervoer. De heer Welleman verklaarde zich bereid om een overzicht samen te stellen van alle vrachtprijzen op de spoor- en tramlijnen in Zeeland. De vergadering vereenigde zich met het rapport der commissie uit het K. N L C. betreffende ziektewet. Ten aanzien van het verbindend ver klaren van. overheidswege van collectie ve arbeidscontracten verklaarde de ver gadering zich in meerderheid voor het rapport, uitgebracht door d© meerderheid van de commissie van het K. N, L. 0., welke meerderheid zich tegen het -ver- minister van binnenlaadsche zaken landbouw gewend teneinde de aandacht te vestigen op het aanplanten van rifec- largevende laanboomen ter vervanging van den iep. Naar men verneemt heeft nu de commissie inzake het vervan gen van den iep zich tot deze vereeni- gericht mei hot verzoek een opgave te willen verstrekken wetke boomsoorten in het belang van de bijenteelt overwe ging gericht met 't verzoek 'n opgave te HANDEL, NIJVERHEID EN VISSCHERIJ. de Hel Plan-Bol'ièr voo mosselvissche'rs. Woensdag werd te Goes een tweede vergadering gehouden van gemachtigden der vereenigingen of groepen van mos-1 selkweekers in Zeeland ter uitvoering van het plan, den heer G Bolier Gz. te Bruinisse, die het initiatief genomen heeft tot het nemen van maatregelen ter ^bestrijding of wegneming van de ma laise in het mossclkweekersbedrijf en den handel daarmede in verband' staande Deze door 16 gemachtigden en belang stellenden bijgewoonde vergadering werd ïoperid door Voornoemden heer. die ede als voorzitter fungeerde. Na de vergadering le hebben verwel komd, sprak de lieer Bolier de hoop uit, dat de te houden beraadslagingen, even als bij dc eerste vergadering van 13 April, zich wederom zouden kenmerken door een goeden geest van eensgezindheid, waartoe een beroep werd gedaan op aller welwillende medewerking ter be reiking van het beoogde doel. De voorzitter deelde mede, dal het hein raadzaam was voorgekomen ter bij woning van deze vergadering uil tc noo- digen den lieer S. nage, burgemeester" van Bruinisse, teneinde hem in de gele genheid tc stéllen, kennis te -nemen van den loop der beraadslagingen en <le daar na te nemen besluiten in verband niet het op te maken program voor de op 16 Mei a s. le Goes te houden ivergadp- ring waarvan volgens het verlangen ne, Iz. Jumelet Stz. te Bruinisse, C. J. Schot te Zierikzee, L. Bom Pikaar te lerseke, J. W. Vienings Ie Clinge, mr. A. J van der Hoeven te Tholen, G. Bolier Gzassessor-secretaris, tc Brui nisse. M. a. st. werd benoemd tot eere voorzitter van den op te richten bond, de heer nu*. A. J. F. Fokker, burge meester van Zierikzee. Naoat de heer Bolier zijn groote vol doening had uilgesproken over het suc ces, verkregen met welwillende mede werking van de afgevaardigden, nage noeg alle mosselkwcekers in Zeeland en belangstellenden, werd de vergade ring gesloten, waarna nog ten slotte heeren afgevaardigden mosselkweekers den neer Bolier hun hartelijken dank betuigden voor de vele bemoeiingen tot het aanwenden van pogingen voor het tot heden ingeoogstc succes RECHTZAKEN. Arr. Rechtbank lo Middelburg. In de zitting van lieden werden de vol gende vonnissen uitgesproken: een ito uw in behandeling nemen: M S. M. A., hnisvr. F. de Ki, M'burg, 43 jaar, zonder beroep, 1 jaar gov. voorw. met een proeftijd van 3 jaar, oplichting. H. Th. v. L 36 jaar, koop man Middelburg, ged., 2 maanden gev. met aftrek van de prev hechtenis «en invrijheidstelling, poging tot afdreiging: P. de W 59 j., zonder beroep, Terncuzcn, ged., 2 rand. gevang met aftrek van hel voorarrest; overtreding der bepalingen op het autobusvervoer: J L., 68 jaar, aulobus- dienslonderncmet*. Wenieldinge. 2 maal f50 of 2 maal 50 d li met bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, G II., 33 jaar, smid Biezelingje. 2 maal f25 of 2 maal 25 d h niet vernietiging van liet vonnis van den kantonrechter. ovértr. prov reglement op dc wegen cn voetpaden: P de V, 30 jaar, landbou- met dc leiding zou belasten 15 hcchlcm». «I to.- Tot groot genoegen van de vergadering ''£'ng va'\ »on is n werd deze bereid gevonden aan deze .T0C'1,er: vereerende uitnoodiging te voldoen overtreding jachtwet: J. Z., 33 j land- Na breeavoerigc besprekingen over de houwer Borsselc, ontslagen van réchts-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1