Quick Quaker FEUILLETON, J&P's AMANDELTJES ^2BUBBEVG<^ B li VOEGSEL Woensdag 4 Mei 1927 No. 104 8IN8EHLAND HET LOODSWEZEN 01' DE WESTER-SCHELDE. Onder het opschrift Verworpen maar toch ingevoerdhebben we 23 Maart de vraag besproken hoe het nu zou gaan met het loodswezen op de Wester-Scbel- de, waar zeven jaar geleden de regeling is ingevoerd die door het verdrag was ontworpen, n.l. voor binnenkomende schepen: de Wielingen aan de Beige1», en de Deurlo en het Ooslgat aan de Nederlanders. De Minister van Marine a i. heeft in '*c Eerste Kamerzitting van 27 April naar aanleiding van opmerkingen van den „heer Lindejjer bij de behandelinj begrooting daarover eenige meedeel*ngien gedaan, die in de dagblad-verslagen zeer beknopt werden weergegeven. We hebben daarom de Handelingen afgewacht, en daarin wordt de verklaring van den Minister als volgt vermeld ,.Ten aanzien van den toestand op de Wjester-Schelde heb ik reeds vroeger me degedeeld, dat men tol het oogenblik van de beslissing over het toen aanhangig gemaakte Belgische verdrag een beetje voorzichtig moest zijn mei de organisatie van den dienst. Nam men te veel per soneel in dienst, dan zou men bij de versobering, die ontslaan zou bij de invoering van het Belgisch ver drag, velen op wachtgeld moeten stellen. Men heeft zich. tot hel votum over het Belgisch verdrag is gevallen, behol pen; de mensclien hebben wat meer dienst moeien doen. Nu wij een nieuwe phase zijn ingetreden, is hel de bedoeling dat de dienst zoodanig wordt gereorgani seerd, dat hij geheel en al geba seerd wordt op de l ij d e 1 ij k e re geling -van het loodswezen, zooals die thans geldt, met andere woorden, een consolidatie van de tegenwoordige re geling, waaraan de organisatie van hel personeel wordt aangepast. Het spreekt vanzelf, dal aan de opmer kingen, die zoowel aan de overzijde als hier gemaakt zijn naar aanleiding van het loodswezen in het Belgische traclaal, volle aandacht wordt gewijd en dat men van Regeeringszijde in deze diligent is om eventueel met concrete op lossingen voor den dag te k o men. In dit opzicht is men reeds aan den arbeid en daarbij kan ik nog verzekeren zulks naar aanleiding van de laatste opmerking van den geachten'Tifgevaardig- de den heer Lindeijer dal hel «Ie be doeling is, dat hel Departement van Bui tenlandsche Zaken zeer nauw contact zal houden met.de Departementen, die de verschillende onderdeden van het traclaal tot hun ressort moeien rekenen"' We hebbeu drie zinsneden in deze ver klaring gespatieerd- de erkenning van de vermindering van ons loodswezen, in tegenstelling met wal Minister van Karnebeek steeds beweerde de voortduring van den liuidigcn toe stand: hel plan der regeering om nog mei andere „concrete" oplossingen voor den dag te komen. Vooral deze laatste toezegging geelt hoop aan hen die de in het verdrag ont worpen en reeds ingevoerde regelinj geenszins bevredigend achtten. AFGEWEZEN DENKBEELDEN REK BEZUIMGINGSCOlWMISSIE. In het in druk verschenen zesde ver slag (192G) van de Bezuinigingscommis sie zegt de commissie bij baar werkz lam heden den zeer sterken indruk te hebben .gekregen, dat bezuiniging in grooten sljjl op de Staatsuitgaven en verdere belang rijke terugbrenging van de eindcijfers der Staalsbegrooling nog steeds zeer nood-, zakelijk is. Zij meent dan ook goed le doen nadrukkelijk te wijzen op de on juistheid van en liet gevaar schuilende in de van tijd lol lijd in het openbaar uitge sproken gedachte, „dal thans hel oogen blik begint aan le breken, waarop de algemeene bezuinigingsactie beëindigd mag worden. De commissie is dankbaar voor den van vele ook ambtelijke zijde aau haar verleenden steun bij haar werk zaamheden. Zij meent echter daarnevens te moeten opmerken, dal van andere zij de die steun meermalen ontbrak ën**haar voorstellen herhaaldelijk onuitgevoerd zijn gebleven. Zij vraagt zich dan ook, niet zonder ongerustheid af, welke de toekomst der bezuinigingsactie moet zijn, indien de Regeering, zelfs in die gevallen, waarin vereenvoudiging en bezuiniging zonder wetswijziging en veelomvaltenden Voorarboid mogelijk zou zijn, gemeend heeft aan de adviezeri der commissie geen gevolg te moeten geven. In ecu schrijven van 2 Dec. aan den voorzitter van den Ministerraad heeft de Commissie een reeks aanbevelingen voor bezuiniging vermeld. In een schrijven van 10 Dec. heeft zij daaraan toegevoegd een beloog dat de financieele gestie der Regeering zoowel moet worden gesteund, als, zooveel noo- dig, bewaakt door een lichaam, dal, steu nende op de wet en vrij van eiken de partementalen invloed, hare adviezen aan Regeering en Volksvertegenwoordiging kan kenbaar maken. Eu dat dan, niet als controleerend lichaam, nadat de uitgaven zijn gedaan (dit btijve de taak der Alg. Rekenkamer), doch als adviseere.id lichaam, voor de uitgaven werkelijk ge daan worden. De regeering heeft daarop 15 Jan. geantwoord, dal de moeilijkheid ligt in de bevoegdheden, welke bij <le wel aan het bezuinigingsapparaat zouden worden verleend. Deze liggen hierin, dat de laak van een dergelijk lichaam naar ons staatsrecht niet anders dan advisecrend kan zijn, ook voorzoovee'l betreft de laak door de commissie gedacht als een pre ventieve controle. Die controle toch zou betrekking hebben op liet dóen van uit- javen, die op de begrooting zijn toege staan en die derhalve het beleid van den beheerenden Minister betreffen. Hel is onmogelijk dit beleid te sleljLen onder hel preventief toezicht van een builen do Regeering staand lichaamd. Om deze re denen is de Regeering dan o voorshands van meening, dat het opj_ worpen denkbeeld van een wettelijke re geling geen aanbeveling verdient en de raad dus voltallig was, waardoor dus het tweede amendement-Berger, dal inzake hel stellen van een maximum dividend, is verworpen. Hierna deelde spr. mede, dat even voor de vergadering een telegram van den landsadvocaat mr. Tclders, is ont vangen, waarin wordt aangedrongen op een beslissing, opdat het ontwerp-wet bij de Stalen-Gcneraal kan worden inge diend. De burgemeester sprak daarop als volgt Voordat hel voorstel van B. en \V. om trent de aan de Maatschappij De Schel de le verleenen concessie en belasting- garantie in stemming wordt gebracht, acht ik hol geweusclit, nog eens in het kort hel groote gemeentebelang en de hoofdpunten, waarom het hier gaat, uit een te zetten, omdat wij na drie uur ,angc discussies in de geheime zitting, in openbare zitting wellicht wat beknopt VLUGKOKEND HAVERMOUT voordeelig in het gebruik. GEMEENTERAAD VAN VLISSINGEN In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Vlissingen was de heer Wesseling aanvankelijk af wezig. Aau de orde was de S. c h e 1 d e lc w e s t i e De voorzitter deelde mede, dat de heer Wesseling niet mocht medestem men in de vergadering van Vrijdagavond De verhouding is thans zoodanig, dat Regeering en Maatschappij de Schelde over hun ontwerp-coutract geheel tot overeenstemming zijn gekomen Daarbij heeft de Regeering den ciscli der Mij. de Schelde om le garandeeren, dat haar be drijf te Vlissingen nioL zwaarder door belastingen zal worden gedrukt dan bij hare concurrenten in andere gemeenten 'ingewilligd. Hel Rijk eischl echter een ontragarantie van de gemeente In een 'bespreking op 13 April j.l. met ons vol tallig college in den Ilaag met den lands advocaat, ontvingen wij den van Rijks wege voorgestelde» tekst Ons is ter ver gadcring medegedeeld, dal uiterlijk einde April het garantieartikel door den ge meenteraad zou moeten zijn aangeno men, omdat hel anders onmogelijk zou zijn aan den eïsch der Mij. de Schelde le voldoen, liet wetsontwerp voor Mei as. ter indiening aan de Slalen- Generaal gereed le maken, opdat het nog in deze zitting in de beide Kamers der Staten-Generaal zal worden behandeld Mei hel oog op het vroege reces der Tweede Kamer zou het anders onmo gelijk zijn den cisch der Mij. de Schelde te vervullen dal vóór hel verstrijken van der^fatalen termijn in Sept. a.s. de bouw van de nieuwe groole keersluis, die vóór 1930 gereed moet zijn, iu len gang zal zijn. Rijk en Mij. de Schelde hebben zich beide bij ons verontschul digd voor den uiterst korten lijd, die ons wordt gelaten, doordal hunne eigen on derhandelingen zoo lang getraineerd heb ben; inderdaad zitten wij daardoor dan ook in deze moeilijkheden. Met den grootst mogelijken ernst hebben pa tijen ons op den korten termijn gewe zen. Tol op den dag vóór de raadszit ting hebben wij niet gedeeltelijke resul taten voor gunstiger bepalingen voor de gemeente gestreden. I)e eindtermijn is thans bereikt, heropening van de onder handelingen lusschen partijen zal het onmogelijk maken, dat hel wetsontwerp nog deze maand wordt ingediend en be handeld. "Wanneer dan in Sept de Mij. de Schelde haar erfpachlscontract aan den Staat zou opzeggen, zou men trach ten voor dien ramp want dal zou dit voor Vlissingen beteekencn de gemeente aansprakelijk te stellen. Van daar, dal in den tekst, dien wij nog met inspanning ten onzen gunste wisten te verbeteren, o. i. thans geen wijzigin icn meer mogelijk zijn, omdat dus de tijd dit verbiedt: er is „periculnm in mora' Gij hebt derhalve bij hel uitbrengen uwer stem te overwegen óf de Schelde blijvend aan Vlissingen hinden, waartoe het Rijk zonder eenige subsidie van ons te eischen te Vlissin gen een nieuwe breede sluis zal bouwen onder beding van de voorgestelde con cessie cu de belastinggarantie, óf de Mij. De Schelde uil Vlissingen te zien verdwijnen met alle noodlot tige gevolgen daaraan verbonden, of al thans, wanneer het Rijk de door de gemeente geweigerde verplichting zou overnemen, de voor deze lijdsomstan- digncdcn havenverbetering! voor ons zeer bezwarende tegenmaatregelen vaii hel Rijk tegen de gemeente Vlis- Stormachtige Hoogten. Naar hel Kngelsch van EMILY BltONTE. Door W. A. G VAN ST'MEN. 92). „Levendig? Neen hij heeft het groot ste verdriet getoond'antwoordde ik „Als je hem ziet, zou ik zeggen, dat hij inplaats van inel zijn geliefde- over de heuvels le zwerven, in bed moest zijlij onder de handen van een dokter." „Dat zal hij binnen een dgg of tweej" mompelde Heathcliff. „Maar eerst sta op, Linton, sta op! riep liij, „kruip daar niet over den grond op, direct!" Linton was opnieuw in een (weefde vlaag van holpelooze vrees voorover ge zonken, ik denk omdat zijn vader zoo naar hem keek; daar wps niets ande|i*s dat zulke vernedering kon lesvecg bren gen. Hij deed verscheidene pogingen joun te gehoorzamen, maar zijn geringe kracht was gedurende een tijd vernietigd', en met een zucht viel hij weer terug Mr. Heathcliff naderde en lichtte hem op en deod hem tegen een rij zoden leunen. „Nu," zei hij, met bedwongen woest heid, „ik word hoos en als je dien lreurigen geest van jou niet bedwingt verwenschl sra dadelijk op!" „Ik zal opstaan, vader!" hijgde hij. Maar laat me los, anders zal ik flauw allen. Ik heb gedaan wal u verlangde, dat weel ik zeker, öalliarina zal u zeg gen, dal ik dat ik vroolijk geweest', ben. O, blijf bij mij, Oalharina, geef mij je hand." ,Neem de mijne/" zei de vader, „sla je voeten! Kijk eens zij zafl je haar arm geven dal is goed, kijk naar haar. .Te zou denken, dat ik de duivel zeif was, Miss Linton, om zulk een schrik te verwekken. Wees zoo vriendelijk om met hem naar huis le wandelen, wil je? Hij siddert als ik hem aanraak." „Linten, beste!" fluisterde öatliar „Ik kan niet naar Wuthering Heights gaan, papa heeft het mij verboden Hij zal je geen kwaad doen, waarom lien je zoo bang?" „Ik kan dat huis nooit meer biiiin/ejv komen", antwoordde hij. „Ik mag hetj niet binnen komen zonder jou!" „Halt!" riep zijn vader. „We zullen Gathavina's kinderlijke bezwaren vespec- teeren. Nelly, neem hem mee naar bin nen, fryn. ik zal je raad in zake den dok ter zonder uitstel opvolgen". „Daar zult u goed aan do,en", ant woordde ik „maai- ik moet bij mijn mees teres blijven. Het is niet mijn taak op uw zoon te letten". „Je bent zeer stijfhoofdig!" zei Heath cliff, d.al weet ik taiaar jc zult mij nood zaken het kind te knijpen en hetl te la ten gillen, voor hel je medelijden opwekt. Ivom dan, mijn held. Ben je bereid on der mijn geleide terug te keeren?" Siugcu le riskecren Voorwaar een zeer zware verantwoording1 Wij hebben door voortdurende on derhandelingen in den korten termijn au 13 April toL aan de raadszitting nog weten le bereiken, dat ten onzen gunste hel minimum aantal arbeiders, dal in een industrie, die met de Mij de Schel de zou mogeu worden vergeleken, 500 nplaals van 250 man zou bedragen, de beperking van het begrip metaalin dustrie, dat het huidige bedrag vandoor d'- Mij. De Schelde betaalde belasting r boven afgerond als niet te verlagen ifixiim bij hel vergelijken met voor be lastingen gunstiger gestelde gemeenten zou blijven bestaan en ten slotte de waarborg, dal Vlissingen niet zou mo gen worden vergeleken met onder zeer abnormale omstandigheden vei'keerende gemeenten Maar daartegenover hebben wij van de Mij. de Schelde de meest pertinente verzekering gekregen, dat zij tot geen enkele verdere wijziging in het garantie-artikel bereid is. Wij moeten overwegen, dal de Mij De Schelde een breeac sluis noodig heeft om h aar bedrijf te kunnen voortzetten. Na langdurige» aandrang heeft de re geering toegezegd, den bouw van die sluis voor le stellen aan de Stalen Ge neraal De regeering eischl daartegen over evcuwel van dc Mij. De Schelde, dal zij afstand doel van haar legeur dig erfpachtcontract, dat de Mij, Schelde elke tien jaar hol recht geeft, Vlissingen le verlaten en haar fa- brioksinrichlingen voor een goeden prijs aan den s taal over te dragen m a w. geering wil thans de Mij De Schel de blijvend aan Vlissingen binden Do Mij. De Schelde neemt echter onge twijfeld een zeer sterke positie in te genover den Staal, want hare bouw- rekening bedraagt meer dan f 5 mil- lioen, terwijl de financieele gevolgen van de eischen der Mij De Schelde aan hel rijk ongeveer f 2«/a millioen be dragen. De Mij. De Schelde stelt hierbij ze kere voorwaarden, voor de voortzetting n uitbreiding van haar bedrijf le Vlis singen. Die voorwaarden beeft de regeering zoo gematigd geacht, dal zij meent, ze le mogen aanvaarden zonder subsidie van Vlissingen te eischen Een van deze voorwaarden is nu, dal an do Mij. De Schelde wordt gegaran deerd, dal zij niet door zwaardere be lastingen ten bale van de gemeente Vii.s- singgn zal worden getroffen, dan haar zouden worden opgelegd, iu eenige. door haar aan le wijzen gemeente, waarin een concurrent is gevestigd De Mij. De Schelde zegt silcehls ga- raulie te vragen voor een welwillende behandeling door de gemeente op be lastinggebiedde directie der Schelde, die wij als eerlijke en ernstige mannen kennen, verzekeren ons, dal hel geens zins de bedoeling is er de gemeente in te 1 alen loopen Feitelijk gaal liet hier hoofdzakelijk om de zakelijke bekisting op het be drijf Door liet tegenwoordig bed in; te fixeeren, wordt thans niet reclilt- slreeks in ons financiewezen ingegrepen en wanneer aan den drang, die aan vele zijden wordl uitgeoefend, om de zake lijke belasting op hel bedrijf geleidelijk af le schaffen en de bedrijven niet meer speciaal le 'belasten, wordl gevolg* gegeven dan zou de le verleenen garan tie een doode letter Wijven. Immers de Mij. De Schelde betaalt thans ongeveer f 21 000 's jaars aan zakelijke belasting op hel bedrijf, bel is dus duidelijk, dat wanneer werkelijk deze belasting zat ver dwijnen en niet door eene soortgelijke belasting z.al worden vervangen, zelfs bij zeer groote uitbreiding van de Mij De Schelde hel fixim van f38.000, voor belastingen lang niet zal worden be- reikl, zoodat hel artikel 'buiten wer king blijft. Bedenk|t mi daar tegenover dc zware lasten, die de gemeente o.a door eene subsidie aan hel rijk van ettelijke honderd duizenden gulden zou worden opgelegd. Dc Minister heeft de voorgestelde re Mi:TCPATIS-CPi,VADl.Vl:SALS (Ingez. Med> geling mei dc Mij. De Schelde aanvaard, ons college van B. en W. dal met ver schillende autoriteiten heeft onderlian- dcld en o.a. bij den landsadvocaat de belangen van de gemeente heeft ver dedigd. acht hel onder de gegeven om standigheden niet mogelijk betere con dities te verkrijgen. De toestand is ernstig, wij zijn niet van onze verantwoording af door maa,r te zeggen De Schelde voert hare bedrei gingen om weg le ga ui toch niet uit, er zijn factoren die op hel tegendeel wijzen. Afgezien n u van onze plicht om de belangen van de verreweg lielangrijksle bron van welvaart te Vlisisingen, ui de Mij De Schelde .zooveel mogelijk te behartigen en afgezien van liet feit, dat wij in (leze zaak primair met hel rijk lij doen hebben, dal met den mee sten klem bel haar bezwarend erfpachts- conlracl met de Mij. De Schelde wenschl le beëindigen, terwijl een zeer aangename verhouding lusschen rijk en gemeente Vlissingen "thans een ievens- cisch voor ons 'is, mog'm de heeren wei ernstig overwegen' ,dat het twijfelachtig wordl, dal het rijk een groot werk/ als liet houwen der nieuwe sluis zal ifit- voeren, als de gemeente, de thans voor gestelde regeling afwijst en zonder die sluis kan de Schelde niet te Vlissingen voortbestaan. Wij zijn dan ook overtuigd, dat hel gemeentebelang aanneming van ons voor stel e i&cht. Ten slotte (leefde de voorzitter mede. dal de hecren v. Bennekom en An- driesse de volgende motie indienden: ,.I)c Raad der gemeente Vlissingen van oordeel zijnde, dal de eisch tol garanlie, betreffende "beperking van belasting of 'lasten aan of ten behoeve van de ge meente Vlissingen, door de Mij „l)e Schelde tegenover den Staal gesteld in verband staat met de omstandigheid dat liet voor „De Schelde" voordeeliger zot. zijn. zijn bedrijf le Vlissingen op le hef fen, Ju'tgcen hel gevolg is van een be paling in het Erfpachtcontract lusschen De Schelde" en den Staat gesloten dat thans de Staal de schadelijke ge volgen van de vroeger gesloten overeen komst afwenlell op de gemeente Vlis singen, die aan het sluiten van die over eenkomst geen deel heeft gehad, dal liet billijk is, dal ieder de nadeeljg» «evolgen van zijn eigen handelingen draagt; besluit. om erger te voorkomen, noodgedwongen lot hel aangaan van dc verbintenis lot terugbetaling aan den Staal, maar verzoekt aan de Re geering en de Staten-Generaal haar van die verbintenis te ontheffen, door de bepaling van .Garantie door de gemeente Vlissingen" uit het wetsontwerp tol re geling van deze zaak le lichten." De heer Buerger zeide uit beleefd heid deze motie le zullen steunen De heer B.erger stelt voor, B. en W op le dragen opnieuw de onderhall" lingen met den Staal le openen en over te gaan tol de orde van den dag. Spr zou gaarne zicm dat de heer Wesseling wel tegenwoordig was om zoo noodig inlichtingen le geven De heer Wesseling komt daarop ter vergadering. De heer Berger meent uil hel in terview met de directie ..der Schelde", Iiij naderde opnieuw, en deed alsof hij het brooze wezen wou grijpen, maar Linton deinsde terug en klemde zich aan zijn nicht vast en smeekte haar hem te vergezellen, met een waanzinnigen na druk id»ie geen weijgering toeliet. Hoezeer ik hot ook afkeurde kon .ik liet haar niet beletten en werkelijk hoe kon ze zelf hem hebben geweigerd Wat hem zoo met vrees vervulde waren we niet in staal le onderscheiden ^maar we zagen hem machteloos onder den greep er van en iedere vermeerdering schoen in slaat liem tol idiotisme toe te schok ken. Wij bereikten den drempel', Oalharina wandelde naar binnen en ik stond le wachten lol ze den zieke naar een stoel1 had geleid, Jaar ik verwachtte dat ze onmiddclijk naar builen zou komen; toen mr. Heathcliff mij naar voren duwde en uitriep: „Mijn huis is niet met 'de pest geslagen, Nelly, en ik heb zin om vandaag gastvrij le zijn; ga zitten en sta mij toe de deur le sluiten". nij sloot hem en deed hem ook op sllot. Ik schrok. „Je zult thee hebben voior je naar huis gaat", voegde hij er^aan toe, „Ik liep alleen, Hareton is mei wat vee. naar de Lees gegaan en Zillah en Joseph zijn voor hun plezier op reis on hoewel iikf gewoon ben alleen le zijn, heb ik liever eenig aangenaam gezelscliap, als ik het kan krijgen. Miss Linton ga 'naasl hem zitten, ik geef je wal ik lieh, hel cadeau is nauwelijks de moeite waard om aan) te nemen, maar ik heb niets anders om aan le bieden. Het is Linlon, bedoel ik Hoe gaapt ze me aan' Het is vreemd, zoo heftig als mijn gevoelens zijn legen over alles wal bang voor me schijnt Was ik daar geboren waar de wetten! minder vast zijn en de smaak mintler kieskeurig, dan zou ik mezelf op een; 'langzame vivisectie van die twee trac- leeren, als een avondamusement' Hij hield zijn adem in, sloeg op <1« tafel en vloekte bij zichzelf „Dood en liel! ik haat hen". „Ik ben niet bang van u!" riep Oalha rina uit, die liet laatste gedeelte van zijn woorden niet kon verstaan. Zij slapte vlak bij! haar zwarte oogen schoten vuur vau hartstocht en vastbe radenheid. „Geef mij dien sleutel ik wil hem hebben' zei ze „Ik zou hier niet kunnen eten of drinken, al stierf ik van honger". Heathcliff had den sleutel in den hand, die op de tafel lag. Hij keek.' op, Moof een soort verrassing over haar verme telheid aangegrepen, of mogelijk door haar stem en blik aan de persoon her innerd van wie ze het geërfd had. Zij greep naai- het instrument en slaag de er half in het uil zijn losgemaakliel vingers te trekken; maar haar daad jbracht hem tol werkelijkheid terug; hij bemachtigde hem weer haastig. ,,Ga nu weg Oatharina Linton", zei hij. ,,of ik zal je neer slaan en Jat zal juffrouw Dean dol maken". Zonder op zijn waarschuwing te lellen, greep ze opnieuw zijn samengesloton hand en den inhoud. „Wc zullen gaan'" herhaalde ze, terwijl ze haar uiterste kracht inspande om de ijzeren spieren le doen verslappen en. toen ze merkte dat haar nagels geen in druk maakten gebruikte ze aardig scherp haar landen. Heathcliff wiep mij cent blik toe die mij een oogenblik weerhield iom tnssclienbeide te komen. Oatharina had le zeer aandacht voor zijn vingers om op zijn gelaal te letton. Hij opende ze plotseling en liet het betwiste voor werp over, maar vóór ze er zich gjoed van had meester gemaakt greep hij haar met de vrij gekomen hand, trok haar op zijn knie en diende haar met de andere een vracht vreeselijko slagen op heide zijden van haar hoiofd toe. die elk vol doende waren geweest om zijn bedrei ging te vervullen als ze in slaat was (geweest om te vallen Bij deze duivelschc gewelddaad snelde ik woedend iop hem toe. „Jou schurk'" begon ik le roepen, „jou schurk Een slag op de borst bracht mij Hot zwijgen; ik ben gezet en spoedig liuilen adem; en gedeeltelijk door woede wag gelde ik duizelig terug, en voelde dal ik op het puilt wfae le slikken laf (een laderbreuk te krijgen (WMHR Tcrvaigtf.)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 1